Environement

Duurzame energie

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De inspiratie voor het coöperatieve windpark van Awel kwam voort uit het gebrek aan beschikbare financiering voor lokale gemeenschapsprojecten. We merkten dat veel cruciale projecten voor lokale energieopwekking voortdurend opnieuw subsidie moesten aanvragen en daardoor geen financiële zekerheid hadden. Dus wilden we een windparkproject opzetten om een duurzame inkomstenstroom te genereren voor deze gemeenschapsprojecten.

We hebben voor een windpark gekozen omdat we ook de uitdagingen van klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme economie wilden aanpakken. De regio waar het windpark is gebouwd is van oudsher een mijnstreek die door het afbouwen van de steenkoolwinning zware tijden had doorgemaakt. Hierdoor waren de mensen enthousiast over het idee van een windpark dat in eigendom en ten goede komt van de lokale gemeenschap, en dat er bovendien voor zorgt dat de lokale gemeenschap niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen maar van duurzame energie.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Omdat de mensen hier gemiddeld een laag inkomen hebben, was het een hele uitdaging om geld te werven voor het haalbaarheidsonderzoek, de planning en de bouw — kortom alles dat nodig was om hier met windmolens stroom op te gaan wekken. Daarom hebben we besloten om het project op te zetten in de vorm van een coöperatie, zodat iedereen het gevoel heeft dat ze er een belang bij hebben. Het is hard werk om een windpark te bouwen, maar op zichzelf niet zo innovatief. Het innovatieve aan ons project is dat we het enthousiasme over de bouwfase en het coöperatieve eigendom van het project hebben weten om te zetten in publiciteit en lokale belangstelling.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Zonder Triodos Bank was het windpark er nooit gekomen. Het project kostte 8,25 miljoen pond en de lening van Triodos Bank bedraagt 5,25 miljoen pond, dus dat is een essentiële bijdrage in de kosten. Bovendien zorgde de financiering door Triodos Bank ervoor dat mensen vertrouwen kregen in het project. Doordat ons project grondig was doorgelicht door een onafhankelijke partij, waren meer mensen bereid om aandelen in het project te kopen, waardoor we nu 2,5 miljoen pond hebben geworven.

Naast financiële ondersteuning hebben we de afgelopen jaren bij de ontwikkeling van het project ongelooflijk veel adviezen gekregen. Triodos Bank gaf ons advies over hoe we het project het best konden plannen en uitvoeren om optimale resultaten te bereiken en gaf ons inzicht in de dingen die we moesten regelen om financiering veilig te stellen. Recentelijk heeft Triodos Bank ons ook geholpen met onze lokale PR en publiciteit, en we hebben heel veel positieve feedback gekregen van mensen die de ‘Meet the Changemakers’ video over Awel hebben gezien die Triodos voor ons heeft geproduceerd.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Het is een relatief klein project binnen de hernieuwbare energiesector als geheel, maar het heeft wel aanzienlijke impact gehad wat betreft de schaalvergroting van dit soort projecten in Wales. Dit is tot nu toe veruit het grootste gemeenschapsproject in Wales en het heeft tot interesse geleid in de omvang van onze aandelenemissie en de omvang van de financiering door Triodos Bank. Ik denk dat dit veel mensen bewust heeft gemaakt van het potentieel van gemeenschapsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. We zijn nu zelfs in gesprek een groot aantal leden van de Welsh Assembly die deel uitmaken van de regionale regering, interesse hebben in ons project en meer van dit soort projecten tot stand willen brengen. Eerder dit jaar heb ik een koninklijke onderscheiding (MBE) ontvangen als erkenning voor de impact van het project en de bredere impact op gemeenschapsprojecten op het gebied van energie in Wales. Dit alles draagt ook bij aan een omslag in het beleid voor de ondersteuning van gemeenschapsprojecten op het gebied van energie en stimuleert het opzetten van projecten in gezamenlijk eigendom van lokale gemeenschappen en commerciële projectontwikkelaars.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Een van onze doelen is om de lokale gemeenschap meer bij het project te betrekken en hen een belang te geven in het project. Daarom schenken we in totaal 100.000 pond in aandelen aan lokale scholen en maatschappelijke organisaties, die zo een duurzame inkomstenstroom ontvangen. We hebben al aan een aantal schoolklassen aandelen geschonken en hen uitgenodigd voor een rondleiding op het windpark. Dit is een fantastische manier om de gemeenschap bij het project te betrekken. Zodra de kinderen beseffen dat de windmolens van hen zijn, raken ze enthousiast.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

In de hal van het kantoor van Triodos Bank in Bristol vind je een muurschildering die uitdrukt hoe we de beschikbare natuurlijke hulpbronnen kunnen benutten, zowel binnen ons project als in het algemeen: "onze behoeften vervullen zonder dat we toekomstige generaties de mogelijkheid ontnemen dat ook te doen". Dat is precies waar ons project om draait. Dit is ook lijn in met de Future Generations Act, een van de eerste stukken wetgeving die werd uitgevaardigd door de regionale overheid van Wales. Onze gezamenlijke inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling vormt de kern van onze relatie met Triodos Bank, op basis waarvan we vol vertrouwen samen met Triodos Bank de toekomst tegemoet gaan.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De grootste uitdaging was de aanpassing van het project naar een gebied waar sprake was van een aanzienlijke ontwikkeling van diverse soorten duurzame energie (wind, zon, hout, enz.). Hiervoor moesten we anticiperen op een technologie die nog niet bestond op het moment dat het project werd uitgevoerd. We moesten op zoek naar hoge windsnelheden, hadden een producent nodig die de machines kon leveren op een locatie die niet goed toegankelijk was en moesten ook nog voldoen aan de specifieke kenmerken voor verbinding met het netwerk. De machines die fabrikanten ons tien jaar geleden leverden, waren duidelijk niet geschikt. We moesten voor dit park dus een machine ‘uitvinden’.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De innovatie betrof voornamelijk de ‘landschapsarchitectuur’. Eenmaal in bedrijf zou dit windpark de hoogste windturbines in Frankrijk hebben (180 meter tot aan de punt van het blad). We moesten dus de ‘psychologische’ barrière van 150 meter doorbreken. Net zoals het tien jaar had geduurd om de barrière van 100 meter te doorbreken. We spraken over het feit dat fabrikanten ons machines leverden met de bladen in twee stukken zodat ook op moeilijke locaties geleverd kon worden. Uiteindelijk hadden we ook een doeltreffend en pragmatisch gesprek met de netwerkbeheerder om een economisch aanvaardbare oplossing te vinden voor het park.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Ter ondersteuning van dit innovatieve project koos de UNITe Groep Triodos Bank vanwege haar gevestigde kennis en deskundigheid met betrekking tot de financiering van windparken en innovatieve duurzame energieprojecten in het algemeen.

Triodos Bank was vanaf het moment dat de vergunningen verleend waren zeer vroeg in het bouwproces bij het project betrokken. Ze fungeerde als echte aanjager voor de groep banken van het project, zowel wat betreft de snelheid waarmee financieringsovereenkomsten werden verkregen als wat betreft de manier waarop de bank afstand nam van traditionele benaderingen voor het financieren van duurzame-energieprojecten. Zo werd bijvoorbeeld crowdfunding opgenomen in het financieringsplan voor zowel hoofdschuld als kapitaal.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

De UNITe Groep en vooral de dochteronderneming die windparken ontwikkelt, ALTECH, heeft verschillende, schijnbaar onmogelijke uitdagingen het hoofd weten te bieden. In 2001 kregen we toestemming voor de bouw van een windpark in de gemeente Boulin en Vendée. Dat park was toen het grootste (20 MW), met de hoogste windturbines en het grootste nominale vermogen in Frankrijk. De impact op toerisme en de financiële impact zouden voor de gemeente uitermate gunstig uitvallen. In 2010-2011 kreeg ALTECH opnieuw toestemming voor de bouw van een prototype offshore windturbine voor Alstom, de HALIADE 150, uit de kust bij Carnet in Loire-Atlantique. Uiteindelijk werd het windpark met de hoogste windturbines van Frankrijk in 2017 in gebruik genomen. Al met al heeft de UNITe Groep, en vooral dochteronderneming ALTECHT, door middel van projectontwikkelingen laten zien dat een verstandige benadering met respect voor de lokale omstandigheden toegepast kan worden om alle problemen met betrekking tot landinrichting op te lossen.

Welke plaatselijke impact heeft uw bedrijf gehad op de lokale gemeenschap?

In Saint-Secondin en Ferrière-Airoux, de gemeentes waar het windpark is gesitueerd, genieten we onverminderd steun van de lokale gemeenschap, eerst via de heer Baudifier, voormalig burgemeester van Saint-Secondin en toen van de huidige burgemeester, de heer Saumur. Vanwege deze steun was het voor ons niet meer dan normaal dat we dit project benaderden vanuit het oogpunt van de economie in de regio. MKB's en grotere bedrijven profiteerden in moeilijke economische tijden al vroeg van de economische invloed van het project, en openden net als winkels en hotels hun deuren voor de bouwlieden.

Verder hebben we elf jaar lang dagelijks geholpen bij informatieve initiatieven op het gebied van duurzame energie in de vorm van deelname aan bewustmakingsdagen en symposia en zelfs door een deel van het kapitaal van het windpark ter beschikking te stellen voor participatieve investeringen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank en UNITe delen een langetermijnvisie op duurzame energie en de wens om energietransformatie en verantwoordelijk grondbeheer te combineren. Tijdens conferenties over duurzame energie werken we samen aan de integratie van crowdfunding in projecten om plaatselijke investeringen te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van slimme netwerken (waarbij productie dichter bij de eindconsument wordt gebracht).

Gedurende de financieringsfase van het project heeft de UNITe Groep nauwe banden met Triodos Bank gesmeed. Daarin werd duidelijk dat we dezelfde visie op duurzame ontwikkeling hebben.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Garth Wind Limited wordt beheerd door North Yell Development Council, een charitatieve instelling gericht op gemeenschapsontwikkeling in onze regio. Ons motto ‘Enterprise, Initiative and Self-Help’ hebben we al heel lang geleden gekozen en dit project past goed binnen deze ambitie.

We waren onder de indruk van wat andere gemeentes deden met windenergie en zagen dit als een project voor groene energie dat inkomsten voor ons zou kunnen genereren. We dachten dat dit voor onze hele regio enorme voordelen op zou kunnen opleveren.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2003 werd besloten om een project te gaan uitvoeren voor de bouw van vijf windturbines die 4,5 megawatt aan groene energie zouden produceren voor het netwerk van Shetland, dat geld zou opleveren voor de gemeenschap. Er hebben zich bij de uitvoering van het project diverse problemen voorgedaan, zoals de verbinding met het netwerk en problemen met de bouwvergunning en de grond. De groep moest enorme uitdagingen het hoofd bieden en we zijn er als gemeenschap dus trots op dat het windpark nu af is.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

We kozen voor Triodos Bank omdat we bekend zijn met hun staat van dienst in soortgelijke projecten in Schotland en vanwege hun ervaring met de samenwerking met Schotse ontwikkelingsmaatschappijen. Naast het ethische standpunt van de bank overtuigde dit ons ervan dat ze een goede partner voor deze onderneming zouden zijn. De bank was een belangrijke geldschieter, waardoor dit project doorgang kon vinden. We werkten nauw samen met personeel van Triodos. Hun medewerking heeft ervoor gezorgd dat het project soepel is verlopen.

Welke impact heeft het bedrijf/de organisatie gehad op de sector waarin het actief is?

Het door ons ontwikkelde windpark gaat 4,5 megawatt aan groene energie produceren. Dit wordt overeenkomstig een speciale afspraak met de netwerkbeheerder gebruikt ter vervanging van de productie van fossiele brandstoffen. Hiermee kan ook worden voldaan aan Schotse, Britse en Europese doelstellingen voor de productie van duurzame energie.

Welke impact had het bedrijf/de organisatie op de gemeenschap?

North Yell Development Council is aan het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw opgericht en heeft sindsdien samen met de gemeenschap gewerkt aan ontwikkeling en vooruitgang. Dit project was veel grootschaliger dan alles wat we ooit gedaan hebben en bracht enorme uitdagingen met zich mee. Het project werd ondersteund en mogelijk gemaakt door vrijwilligers, afgezien van een projectmanager die voor de latere fases werd ingeschakeld. De hele gemeenschap was betrokken bij de bouwfase en was er erg positief over, ondanks de korte periode van hinder die ze tijdens de werkzaamheden ondervonden.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Op de website beweert Triodos Bank dat ze ‘duurzaam bankieren (bieden) en met behulp van financiering projecten ondersteunen met een positief effect op mens en planeet. We zijn ervan overtuigd dat bankieren op effectieve wijze ten goede kan worden aangewend voor individuen en gemeenschappen en de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij.’

Dit past binnen de charitatieve doelstellingen waarop onze vereniging gestoeld is en bij ons oude motto Enterprise, Initiative and Self-Help.

Duurzame energie – Praktijkvoorbeeld (foto)

Chris Derde, manager bij Fortech

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Eind vorige eeuw ontlook de windsector in Denemarken en Duitsland. Technologische ontwikkelingen maakten windenergie een interessante optie voor elektriciteitsvoorziening.

We wilden in onze eigen regio, het Waasland, windstroom gaan oogsten. Met 4 jeugdvrienden startten we de coöperatieve Wase Wind op om de financiering voor de windturbines rond te krijgen, maar ook om zo veel mogelijk mensen erin te betrekken. Wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid voor hun investering.

We zorgen ervoor dat ons bedrijf gezond is, maar we hoeven geen exuberante winst te maken. Het geïnvesteerde geld goed beheren en blijven pionieren zijn onze voornaamste taken; 100% hernieuwbare energie produceren het doel dat wij nastreven.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2000 wilden we met een kleine groep mensen een onderneming opstarten in hernieuwbare energie. De energiesector werd in de jaren voordien gedomineerd door fusies en overnames en was in handen van grote bedrijven. Zowel onze ondernemingsvorm als de technologie was nieuw. De bedrijfsstructuur van Fortech en Wase Wind is tweeledig, waardoor we risico’s voor de coöperanten beperken en voordelige windstroom kunnen leveren. We kozen ook voor de meest performante windturbines.

Bij de ingebruikname waren het de grootste en krachtigste van de Benelux, aangedreven door toptechnologie.

Wase Wind is intussen uitgegroeid tot een coöperatie van 2.000 mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De windstroom wordt door de coöperanten verbruikt, zowel thuis als in de lokale bedrijven en bij gemeenschapsgebouwen zoals sporthallen en gemeentehuizen.

Elke klant investeert mee en de winst wordt dan ook met hen gedeeld. Windenergie stuit wel eens op tegenstand, omdat mensen zorgen hebben over het zicht, over slagschaduw of geluidshinder van de turbines. Onze buren werden net onze grootste fans, omdat we nauw contact met hen houden en eventuele overlast aanpakken. Zo geven wij feesten waarop iedereen is uitgenodigd en ontvangen we jaarlijks een 750 leerlingen van scholen in de regio.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Toen we in 2004 de nodige vergunningen kregen voor ons eerste windproject en startten met de realisatie ervan, haakten de klassieke grootbanken af voor de financiering van ons project. Ze hadden geen kennis van de ontluikende windsector. Triodos Bank had die kennis wel en financierde ons project aan correcte voorwaarden. Bovendien bracht Triodos Bank kennis in rond onder meer garanties van de constructeurs die later broodnodig bleken.

Triodos Bank was dus cruciaal voor de opstart van onze projecten en is onze partner gebleven voor de volgende projecten, ook toen andere banken aanschoven voor het financieren van de volgende projecten.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Als pioniers in de Belgische windsector hebben we verantwoordelijkheid opgenomen in de Vlaamse sectororganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie) en van daaruit de Vlaamse WindEnergie Associatie opgestart.

Al snel verenigden we alle windbedrijven actief in Vlaanderen en zetten samenwerkingen op met de Waalse collega’s. VWEA werd de spreekbuis voor de windsector en door het kwalitatief intern overleg in werkgroepen, werd ze aldus erkend door de overheid. Dankzij het geduldig overleg binnen de sector en met de overheid, kon de regelgeving rond windenergie stapsgewijs verfijnd worden, zodat die zowel voor de bedrijven als omwonenden de nodige garanties biedt.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Sinds 2005 produceren de drie windturbines van Fortech langs de E17 in Kruibeke stroom uit windenergie. De productie komt overeen met de helft van het huishoudelijk verbruik van de 15.000 inwoners van groot-Kruibeke.

Fortech bouwde eveneens het 'Braemland II'-windproject aan de overkant van de snelweg E17 in Melsele. Dat produceert sinds 2009 groene stroom voor 2.300 gezinnen. De stroom wordt door de cvba Wase Wind aangeboden aan gezinnen en (landbouw)bedrijven in het Waasland.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank deelt met Fortech - Wase Wind een duidelijke langetermijnvisie op duurzame energie. Naast het opbouwen van meer capaciteit aan duurzame energiebronnen, is het belangrijk om in te zetten op een meer veerkrachtig, sociaal ingebed en evenwichtig energiesysteem. Nieuwe technologieën, zoals het verbinden van de verschillende lokale spelers, dragen bij tot het creëren van korte, efficiënte en gedecentraliseerde ketens.

De impact wordt nog vergroot door lokale verankering in de steden, bedrijven en gemeenschappen die van de opgewekte energie gebruik maken. Duurzame modellen zoals dat van Fortech - Wase Wind overstijgen dus de milieudimensie en zetten ook in op de maatschappelijke betrokkenheid.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de aanzet gegeven voor een enorme schaalvergroting in de landbouw. De toenemende omvang van landbouwbedrijven heeft allerlei veelal negatieve effecten, zoals minder bewegingsvrijheid voor dieren en verslechtering van dierenwelzijn. Daarentegen wordt in de biologische landbouw en voedselproductie wel rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Op biologische bedrijven krijgen dieren bijvoorbeeld meer ruimte dan op conventionele bedrijven en er wordt geen gebruik gemaakt van genetische manipulatie en chemische bestrijdingsmiddelen. De uitdaging voor DO-IT is om deze milieuvriendelijkere benadering van landbouw te promoten.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

DO-IT is in 1991 opgericht door Poppe Braam. Het bedrijf en de oprichter worden gedreven door de missie om biologische landbouw te stimuleren en duurzame handelsrelaties op te bouwen met en tussen boeren in ontwikkelingslanden en afnemers in Europa. DO-IT heeft relaties opgebouwd met 170 leveranciers in meer dan 20 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, bij wie wij meer dan 850 producten inkopen: van noten, quinoa, gedroogd fruit en suiker tot rijst en olijfolie. Wij werken nauw samen met lokale boeren en coöperaties en delen kennis over biologische landbouwtechnieken. DO-IT heeft ook twee consumentenmerken gelanceerd, La BIO IDEA en Amaizin, die te koop zijn in natuurvoedingswinkels in heel Europa.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

In 2016 heeft Triodos Organic Growth Fund een minderheidsbelang genomen in DO-IT. Triodos Organic Growth Fund is een investeerder die onze visie deelt en zich ertoe heeft verbonden om DO-IT op de lange termijn te ondersteunen bij het realiseren van onze groei- en andere ambities.

Triodos Organic Growth Fund is in januari 2014 gelanceerd als een 'evergreen' fonds voor de lange termijn. Het verstrekt kapitaal aan toonaangevende niet-beursgenoteerde Europese ondernemingen in de sector voor duurzame consumentenproducten, met een focus op biologische voeding en duurzame kleding, textiel en persoonlijke verzorgingsproducten.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

In 2018 is DO-IT voor de vijfde keer co-sponsor van een populaire serie dialogen over de toekomst van de landbouw- en voedingssector vanuit een mondiaal perspectief. Doel van dit project, 'It's the Food, my friend', is om de ontwikkeling van een brede langetermijnvisie op voedsel te ondersteunen die bijdraagt aan een economisch, maatschappelijk en ecologisch verantwoorde landbouw- en voedingssector. De bijeenkomsten worden bijgewoond door circa 300 mensen met een heel diverse achtergrond: boeren, studenten, bankiers, handelaars, adviseurs en overheidsvertegenwoordigers.

Poppe Braam, CEO van DO-IT, is daarnaast bestuurslid van BioNederland, de vereniging voor producenten en handelaars in de biologische keten, en van Stichting EKO-Keurmerk, een van de bekendste en het oudste Nederlandse keurmerk voor biologische voeding. Hij draagt ook actief bij aan het versterken van de internationale Organic Trade Association.

Welke impact heeft uw bedrijf op de lokale gemeenschap?

Gelukkig kiezen steeds meer consumenten ervoor om biologisch voedingsproducten te kopen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is het essentieel dat we de biologische voedselproductie uitbreiden, ook in ontwikkelingslanden. Dankzij de duurzame relaties die DO-IT in de afgelopen jaren met boeren en producenten heeft opgebouwd, zijn wij nu in staat om aan deze vraag te voldoen en daarbij de belangen van boeren voorop te stellen. DO-IT heeft voornamelijk eigen landbouwprojecten opgezet met lokale boeren en coöperaties. Het doel van deze fairtradeprojecten is niet alleen om toegang te krijgen tot hoogwaardige gecertificeerde biologische producten, maar ook om de levensstandaard van de boeren waarmee wordt samengewerkt te helpen verbeteren.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

De mensheid put met zijn huidige levenswijze de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit. Deze uitputting van natuurlijke hulpbronnen, gedreven door een op de korte termijn gerichte consumptiementaliteit, leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en grotere kwetsbaarheid in de aanvoerketen voor voedsel en andere consumptiegoederen. Deze uitdagingen vereisen dringend een transitie naar duurzame productie en consumptie; een transitie waartoe zowel DO-IT als Triodos Bank zich hebben verbonden.

Triodos Bank wil de transitie naar duurzamere landbouwsystemen en consumptiepatronen versnellen door binnen de hele aanvoerketen bedrijven zoals DO-IT te financieren die de natuur beschermen, eerlijke en transparante handel bevorderen, de levensstandaard van boeren verbeteren en ethisch bewuste consumptie stimuleren.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De reden voor Jaap Korteweg om bijna tien jaar geleden de Vegetarische Slager op te richten, was dat hij dieren wilde bevrijden uit de voedselketen. Hij besefte dat er maar één reden is waarom we veel dieren houden: om ze op te eten. Dieren worden vaak gezien als vlees producerende machines. Daarnaast leidt intensieve veehouderij regelmatig tot een crisis, zoals vogelgriep- en varkenspestepidemieën, die weer massale slachtpartijen tot gevolg hebben.

Deze problemen kunnen voorkomen worden, omdat we volgens Jaap Korteweg helemaal geen dieren nodig hebben om vlees te produceren. De Vegetarische Slager produceert ‘vleesvrij vlees’. Beter nog, hij maakt worst, gehaktballen en kroketten van plantaardige ingrediënten, maar met de smaak en textuur van vlees.

In welke zin is dit project innovatief?

De Vegetarische Slager is een klassiek voorbeeld van een innovatief bedrijf, zowel wat betreft de recepten voor producten als de manier waarop deze in de markt worden gezet. Het bedrijf produceert de vleesvervangers op basis van lupine en soja. Van die lupine en soja worden vezels met een stevige 'bite' gemaakt. Deze vormen het basisingrediënt van de producten en hebben de smaak van vlees.

Het bedrijf won de derde prijs in de Gouden Gehaktbal die door een Nederlandse krant werd gehouden onder 43 deelnemers die echt vlees gebruikten. De Vegetarische Slager is een snel groeiend bedrijf. De producten zijn op veel plekken verkrijgbaar, in zowel biologische winkels als grote supermarkten in Nederland.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Triodos Bank heeft vanaf het begin in 2017 de bouw en inrichting van De Vegetarische Slager Fabriek in Breda gefinancierd. Tot nu toe liet het bedrijf het plantaardige vlees door externe partijen produceren. Maar vanwege de snelle groei is het van belang om de productie in eigen hand te houden. Dat is ook de reden voor de nieuwe fabriek, die in 2017 zijn deuren opende. Naast de lening van Triodos Bank heeft het bedrijf ook een succesvolle crowdfundingcampagne georganiseerd, waarmee 2,5 miljoen euro voor de bouw van de fabriek werd opgehaald.

Welke impact heeft het project op de sector?

Jaap Korteweg is een succesvolle ondernemer. Zijn invloed als vegetarische slager is een inspiratie voor de landbouw- en voedselsector in het algemeen.

Korteweg begon als biologische boer in een familiebedrijf dat al generaties lang van vader op zoon wordt doorgegeven. Maar hij had een droom: het produceren van plantaardig vlees. De groei van zijn bedrijf laat andere biologische boeren zien dat je je dromen kunt laten uitkomen met hard werk en inspiratie. Deze inspiratie is cruciaal in een vaak conservatieve en beschermende sector.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

De milieubelasting als gevolg van vleesproductie is veel groter dan die van landbouw. Vee, varkens en vogels zorgen voor een mestoverschot, wat leidt tot verontreiniging van de bodem en van grondwater. Pluimveehouderijen stoten ook grote hoeveelheden fijnstof uit, die luchtvervuiling veroorzaken die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De productie van plantaardig vlees biedt daarom vanuit een maatschappelijk oogpunt een enorme toegevoegde waarde. Het voorkomt gewoonweg grote problemen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank financiert ondernemers die werken met hun hart en hun hoofd. Jaap Korteweg is daar een uitstekend voorbeeld van. Hij wordt gedreven door een maatschappelijk ideaal: het produceren van gezond vlees op een milieuvriendelijke en diervriendelijke wijze. Hij geeft dat ideaal met succes vorm. De combinatie van idealisme en pragmatisme sluit goed aan bij de missie en visie van Triodos Bank.

Färm is een samenwerkingsverband van biologische winkels met een zo duurzaam mogelijk productaanbod, onder meer afkomstig van fair trade, lokale bedrijven en familiebedrijfjes. Maar Färm is meer dan alleen een biologische winkel. Het is een coöperatie van producent tot consument, waardoor de afstand tussen klant en fabrikant wordt verkleind – en zij er zo samen voor zorgen dat het voedsel in onze samenleving relaties versterkt en dat iedereen zichzelf op een zo duurzame en smaakvolle wijze kan voeden.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Onze visie is om mensen weer met elkaar te verbinden door middel van voedsel. We willen voedsel gebruiken om betekenis te geven in de maatschappij, die in de afgelopen jaren de weg een beetje is kwijtgeraakt in de zin dat de agrovoedingsindustrie eerder een financiële industrie is geworden dan een stevige basis voor de menselijke samenleving.

Een winkel is in feite een plek waar we die verbinding kunnen maken. Het is een plaats waar de producten een communicatiemiddel zijn tussen de consument die in zijn handelen ook weer betekenis vindt, en de producent van het product die al zijn expertise en passie aanwendt om er een product van te maken dat met plezier gegeten wordt.

Toen we in 2009 begonnen, waren we ons er van bewust dat mensen die biologische producten eten uitermate begaan zijn met het universum, met impact op het milieu en impact door de mens. Zij vormden ook de inspiratie voor de oprichting van ons bedrijf.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

We hebben commerciële inkoopprocedures met producenten en coöperaties. We wilden deze relaties uitbouwen en van färm een middel maken om veerkrachtige industrieën te bouwen door effectieve samenwerkingen met producenten aan te gaan. Agribio is daar een goed voorbeeld van. Dit is een coöperatie van graanproducenten in Wallonië, die het graan ook zelf malen. Zij maken op de boerderij hun eigen meel. In 2016 hebben we onze krachten gebundeld in een 50/50-coöperatieve bakkerij. Deze coöperatie maakt al het brood dat wij in onze färm-winkels verkopen, maar ook voor andere winkels die dit 100% natuurlijke en biologische brood zonder andere toegevoegde producten dan bloem, water en zout willen verkopen.

Een volgende stap is de oprichting van nieuwe productiesectoren op een manier die meer impact heeft voor vlees, zuivelproducten, graanproducten en tuinbouwproducten.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Dankzij de samenwerking met Triodos Bank hebben we het aantal verkooppunten kunnen vergroten. Zij financiert al onze aanvragen met enthousiaste ondersteuning. Er is een onderlinge vertrouwensband ontstaan tussen onze twee organisaties. En de associatie tussen färm en Triodos Bank laat ook zien dat duurzaamheid voor ons altijd vooropstaat. Ik zie het dan ook als een echt partnerschap, dat we samen verder versterken.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Het is interessant om te zien dat leveranciers en producenten steeds vaker willen bouwen aan veerkrachtige en duurzame ondernemingen, naarmate ze verder bij ons netwerk betrokken raken. We kunnen veel betere contracten met ze afsluiten. Het gaat ons met name om het ontwikkelen van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde specificaties waarmee de maatschappelijke impact van biologisch en duurzaam voedsel steeds verder wordt vergroot.

Producenten willen niet langer een instrument zijn voor de massaproductie en industrialisering van voedsel; ze willen weer vakmanschap toepassen in de producten zelf en de productie ervan. Het is uitermate opwindend om deze producenten de kans te bieden om hun bedrijf, hun passie en hun waarden verder te ontwikkelen binnen het färm-coöperatief.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Als een färm-winkel wordt geopend, zijn er twee soorten impact. Ten eerste zijn de lokale klanten blij met een verkooppunt op menselijke schaal waar de band met de winkelier belangrijk is, waar nog medewerkers aanwezig zijn die onze klanten en hun gewoonten kennen. Er wordt als het ware een familieband met de winkelier in ere hersteld.

Wat betreft werknemers ben ik altijd van mening dat iedereen in zijn of haar dagelijkse werk ook op zoek is naar betekenis, onafhankelijk van het werk dat hij of zij doet. En daar ligt een mooie uitdaging. Het is niet altijd makkelijk om de realiteit te verbinden met zinvol werk op een dagelijkse basis, op het land, in de winkel of op kantoor. Het is onze ambitie dat elke dag, elke handeling op het werk gedreven moet zijn door iets sterkers, iets groters, iets dat meer verbinding creëert tussen de verschillende betrokken partijen, of dat nu collega's zijn of producenten die uiteindelijk partners worden.

Ons doel is om via de färm-coöperatie weer aansluiting te vinden in de maatschappij, dankzij voedsel als basis van ons gehele systeem.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Een interessant onderdeel en gemeenschappelijk kenmerk van Triodos Bank en färm is de keuze van producten. Färm kiest haar producten en producenten met een zelfde zorgvuldigheid als waarmee Triodos kiest in wie zij belegt of wie zij financiert. We werken niet zomaar met iedereen samen en verkopen niet zomaar elk willekeurig product. Dat is een voorbeeld van een gemeenschappelijk kenmerk van onze twee organisaties.

Om ervoor te zorgen dat de producten die we in de färm-winkels verkopen zo doordacht mogelijk zijn en optimaal gericht op de markt, hebben we een merkencommissie opgesteld. Hieraan kunnen alle werknemers deelnemen om producten en merken voor het färm-assortiment te kiezen. De producten voldoen aan een uiterst strategische reeks vereisten die zijn vastgelegd in ons productcharter en waarmee onze waarden worden omgezet naar de werkelijkheid. Het gaat dan om vereisten zoals fair trade, biologisch, lokale producten, directe producten, bedrijfsgrootte, of een product afkomstig is van een familiebedrijf of niet, enzovoorts. Al deze vereisten zien we terug in de merken die door de werknemers voor de färm-winkels worden aangedragen in een participatieve en eerlijke procedure.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Praktijkvoorbeeld (foto)

Thomas Harttung, medeoprichter van Aarstiderne

Wat was de uitdaging voor dit project?

Als je de biologische landbouw als bedrijfstak bekijkt, beloven we over het algemeen te veel en maken we te weinig waar. Søren [de andere medeoprichter van Aarstiderne] en ik wilden tegen de biologische gedachtegang in een succesvol bedrijf neerzetten. We wilden de manier waarop mensen voedsel zien en consumeren veranderen.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Strategisch gezien ging het er de afgelopen tien jaar om biologische landbouw acceptabel te maken voor een breed publiek en daardoor relevant voor de markt. Onze [die van Søren en mij] innovatie was maaltijdboxen te bezorgen, eerst alleen groente en fruit, later ook vlees en vis, en mensen door de maaltijdbeleving enthousiast te maken voor biologische producten. Ook ontwikkelen we steeds vaker nieuwe landbouwmodellen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

In 1999 was er tijdens de World Organic Conference een workshop – waar ik zitting had in het panel – over het samenbrengen van groene private equity en groene ideeën, en het ontwikkelen van een vertrouwenstaal tussen groene ondernemers en de banken. Triodos Bank maakte ook deel uit van het panel en van daaruit hebben we een geweldige relatie opgebouwd waarbij Triodos ging investeren in ons bedrijf en onze financiering duurzamer werd. Triodos begreep dat deze beweging gaat over iets doen wat zinvol is voor de lange termijn.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Als je kijkt naar wat ik de komende twee à drie jaar ga doen, zal het accent liggen op de ontwikkeling van biologische landbouw 2.0. Met de huidige schaal van biologische landbouw en de publieke belangstelling is er voor Aarstiderne een goede kans weggelegd om terug te keren tot de fundamentele beginselen en om een biologisch landbouwsysteem op te zetten dat nog beter is afgestemd op de echte wensen en verwachtingen van onze klanten.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Aarstiderne is uitgegroeid tot een bedrijf dat 54.000 klanten bedient in vooral Denemarken, maar ook in Zweden. De distributie van de groente- en fruitbox is uitgebreid en omvat inmiddels maaltijdboxen met ingrediënten als vlees/vis, vegetarische en dieetproducten, maar ook recepten. We zijn marktleider omdat we de kwaliteit van het leven van mensen en hun duurzaamheid constant verbeteren. Wij stellen mensen in staat het leven te leiden dat ze echt willen leiden. Jonge hoogopgeleide volwassenen zitten vaak in een spagaat omdat ze graag werken en carrière willen maken en tegelijk voor zichzelf en hun kinderen moeten zorgen. Ze willen oplossingen waarmee ze van maandag tot vrijdag uit de voeten kunnen en die leveren wij - steeds weer. Het goede nieuws is dat onze klanten altijd meer ambities hebben. En wij zullen altijd manieren vinden om nog meer zinvolle oplossingen te bieden die aansluiten op een sterker gevoel van geluk, duurzaamheid en gemak.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Als je het mij vraagt, komen onze waarden sterk overeen met die van Triodos. Triodos kan een bijdrage leveren als langetermijninvesteerder van ons en ook investeren in gelijkgestemde bedrijven die bijdragen aan een betere gemeenschappelijke toekomsten en meer innovatie. Door bedrijven te ondersteunen en te financieren die hetzelfde doel voor ogen hebben, vergroten we de kans dat dit uitgroeit tot een zeer brede beweging.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Praktijkvoorbeeld (foto)

Frank van Dommelen, senior relatiemanager

Wat was de uitdaging voor dit project?

Duurzaamheid en welzijn, in combinatie met een moderne, renderende bedrijfsvoering vergt dat ondernemers in de landbouw voortdurend blijven zoeken naar vernieuwing. Dat geldt ook voor Sjaak Sprangers, die zijn melkveehouderijbedrijf exploiteert naast en voor een deel in het natuurgebied (Nationaal Landschapspark) de Loonse en Drunense Duinen, tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Gezien de ouderdom van de bestaande melkveestal, was een nieuwe huisvesting voor zijn koeien noodzakelijk.

De uitdaging was om een nieuwe stal te bouwen die aan zoveel mogelijk wensen en eisen voldeed: inpassing in het natuurlandschap, bevordering van het welzijn van de dieren, beperking van ammoniakemissie, bevordering en bescherming van de bodemomstandigheden in het natuurgebied – en die tegelijkertijd perspectief biedt voor modern ondernemerschap.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Voor het bouwen van een stal in een dergelijke natuurlijke omgeving, met zo veel wensen en eisen is een breed draagvlak en veel kennis noodzakelijk. Sjaak Sprangers is daarom in gesprek gegaan met zijn directe omgeving, milieuverenigingen, natuurgroep Loonse en Drunense Duinen, de gemeente Kaatsheuvel, de ZLTO (zuidelijke land-en tuinbouworganisatie), de vereniging van Duinboeren, Landbouw Universiteit Wageningen en diverse agrarische en (bouw)technische ondernemers.

Voor de financiële component heeft hij enkele subsidiebronnen aangeboord in Brussel. Ook het ministerie van Economische Zaken heeft een bijdrage geleverd. Tevens hebben aannemers en technische ontwikkelaars zich financieel sterk gemaakt.

Bovengenoemde bundeling van kennis, innovatie, inspiratie, doorzettingsvermogen, betrokkenheid en passie heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw staltype, genaamd de Kwatrijnstal.

Enkele bijzondere kenmerken:

Milieu:

De Kwatrijnstal is een innovatieve, in het landschap ingepaste, melkveestal. Het veehouderijconcept biedt een hoog niveau van dierenwelzijn, lage ammoniakemissie en een breed maatschappelijk draagvlak. De Kwatrijnstal heeft een unieke vloer die urine en vaste mest gescheiden afvoert. Dit vermindert de emissie van ammoniak fors en verbetert de biodiversiteit.

Natuurlijke omgeving:

Door de transparante opzet en de unieke dakvorm past de stal goed in het landschap en krijgen passanten zicht op wat er binnen gebeurt. In vergelijking met een gesloten stal oogt het open Kwatrijn veel minder massief. Door de stal heen blijft de omgeving zichtbaar. De dakvorm bestaande uit verschillende kappen geeft de stal een vriendelijke uitstraling, die aansluit bij de schaal van het landschap en van de streekeigen bebouwing.

Hierdoor past de stal goed in het kleinschalige historische cultuurlandschap rondom de Loonse en Drunense Duinen. Maar ook in open landschappen is de open Kwatrijn goed inpasbaar.

Welzijn dieren:

In de Kwatrijnstal heeft elke koe 50% meer loopruimte dan in een gangbare melkveestal. De stal is voorzien van ligeilanden en hebben een strobed. Het gesneden stro is comfortabel voor de koe, werkt isolerend en absorbeert vocht. Daarnaast geeft stro extra waarde aan de vaste mest. Het stro wordt automatisch boven de ligeilanden verdeeld met een stroverdeler.

Het melken gebeurt in een verplaatsbaar melksysteem dat op zonne-energie draait. De stal is zodanig gebouwd dat er voor de dieren nooit ‘dode hoeken’ zijn, zodat ze elkaar niet kunnen verdringen. De ligplaatsen voor de dieren zij zeer ruim opgezet en ook het voerhek is open. Hierdoor kunnen de dieren zich niet verwonden. Uiteraard kunnen de koeien het gehele jaar onbeperkt naar buiten het natuurgebied in.

Biologisch verantwoord:

Dieren worden gevoerd met biologische producten waarbij alle ruwvoeders kleurrijke en kruidachtige gewassen zijn uit het natuurgebied zelf. De biologische mest wordt ook weer teruggeven aan de natuur.

Door de ruime opzet van de stal komen ziektes of dierletsel nagenoeg niet voor en zijn geneesmiddelen als antibiotica niet aan de orde. Mede daardoor leveren de Jerseykoeien gezonde melk van een zodanig hoge kwaliteit dat deze tot biologische ijs, kaas en andere melkproducten verwerkt kan worden door een kleinschalige zuivelverwerker in Stellendam (Happy mrs. Jersey).

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

De ondernemer had al een biologisch landbouwbedrijf en bankierde tot dan toe bij een grootbank. Voor de realisatie van dit project was aanvullende financiering nodig. Omdat het project een innovatieve aanpak vereiste en er een maatschappelijk draagvlak nodig was, was hij van mening dat daar ook een bank bij hoorde die daar werkelijk bij paste.

Met Triodos Bank als bankier kon hij ‘groen’ geld aantrekken voor deze te bouwen stal. Daarnaast was Triodos Bank bekend in deze wereld en konden zij gericht input geven tijdens de planontwikkeling. Ook voor de andere stakeholders was het positief dat juist Triodos Bank hierbij betrokken raakte.

Welke impact heeft uw project de sector?

Er is veel aandacht gegeven aan dit project binnen milieu- en natuurgroeperingen en aan de diverse landbouworganisaties. Er is een werk- en adviesgroep blijvend actief die ondernemers ondersteunt en adviseert bij het tot stand komen van nieuwe landbouwprojecten (stallen) in of nabij natuurgebieden.

‘Het Kwatrijn’ is een project geworden voor ontwikkeling van een stalsysteem dat door meer boeren overgenomen kan worden en het is de bedoeling van de ontwikkelaars om dit concept in daartoe de markt te zetten. Er worden diverse vakexcursies georganiseerd voor collegaboeren.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

In de aanloop naar de bouw van de stal en tijdens de bouw hebben vele mensen uit de directe omgeving kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen.
Dit droeg bij aan een breed draagvlak. 27 mei 2015 werd door staatsecretaris Sharon Dijksma de nieuwe Kwatrijnstal van Sjaak en Suzanne Sprangers feestelijk geopend. Hiermee werd de stal ook landelijk op de kaart gezet. De stal en de aanpak laat zien dat er uitstekende mogelijkheden zijn om natuur en landbouw met elkaar te combineren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Ondernemer is een zeer gepassioneerd biologische melkveehouder, die uitgebreid over zijn dieren in hun natuurlijke omgeving kan vertellen. Zeer belangrijk voor Sjaak Sprangers is het welzijn van de dieren; dit is voor hem onlosmakelijk verbonden met een landbouwsysteem dat zoveel mogelijk natuurlijke elementen laat terug komen en geen gebruik maakt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dit past geheel in de missie van Triodos Bank.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Toen ik bij Vitsœ begon, was het bedrijf in Duitsland gevestigd en was het productdesign de verantwoordelijkheid van Dieter Rams, die ook leiding gaf aan de ontwerpafdeling van Braun. Dieter is een van meest vooraanstaande industriële ontwerpers van de twintigste eeuw. Voor Dieter staat bij productdesign de mens centraal en hij vindt dat een goed ontwerp innovatief, nuttig, gebruiksvriendelijk en niet schreeuwerig moet zijn, een lange levensduur moet hebben en milieuvriendelijk moet zijn. Daarom richt Vitsœ zich al bijna 60 jaar op het maken van producten die lang meegaan; die gerepareerd en uitgebreid kunnen worden; producten die tijdloos blijven. Ik heb me pas achteraf – toen de milieubeweging in opgang kwam– gerealiseerd dat Vitsœ al sinds de jaren vijftig milieukwesties aanpakt door een nuchtere aanpak gericht op het ontwerpen van aanpasbare producten met een lange levensduur.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Bij Vitsœ is ons doel om mensen in staat te stellen beter te leven, met minder spullen die langer meegaan. Wij stimuleren klanten om minder bij ons te kopen, omdat ze erop kunnen vertrouwen dat ze ook toekomst nog extra producten bij ons kunnen kopen als dat nodig is. We hebben zelfs gehoord dat klanten hun Vitsœ meubels in hun testament opnemen om ervoor te zorgen dat die in goede handen komen bij iemand uit de volgende generatie. Wetenschappers hebben ons een "sufficiency business" genoemd omdat we onze klanten stimuleren om alleen te kopen wat ze absoluut nodig hebben. Omdat we geen verouderde producten hebben waar we van af moeten, geven we ook geen korting en houden we geen uitverkoop. We proberen niet onze verkoopcijfers op de korte termijn op te drijven door nieuw kleuren of modellen te introduceren. Al onze nieuwe producten zijn zo veel mogelijk compatibel met onze oudere producten, en we ontwerpen nooit producten met die opzettelijk een korte levensduur hebben.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Triodos Bank is een van de weinige financiële instellingen waarmee we samenwerken. Al in 1973 wees E.F. Schumacher er in 'Small is Beautiful' op dat hebzucht en jaloezie aan de basis liggen van de problemen van onze wereld. Wij willen samenwerken met degenen die voor meer altruïstische benadering kiezen. Toen in 2014 een terrein te koop stond in het Engelse Leamington Spa dat geschikt was voor ons nieuwe bedrijfsgebouw, besloten wij ons tot onze klanten te wenden voor de financiële ondersteuning van de eerste fase. We hebben eigen obligaties uitgebracht, de Vitsœ Bonds, waarmee we de bouw en inrichting hebben gefinancierd. Nadat we het gebouw betrokken hadden, hebben we Triodos Bank benaderd of zij ons konden ondersteunen in de volgende fase van onze groei. We hebben ook gesprekken gevoerd met andere banken, maar diep van binnen beseften we dat alleen Triodos Bank echt begrijpt wat we willen bereiken.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

In een door trends gedreven wereld houdt Vitsœ zich als product en als bedrijf bewust verre van alle trends. Maar het ironische is dat we zeer populair zijn in de designwereld. En ook in de muziekwereld. Zo is er bijvoorbeeld een mooie foto van David Bowie in kleermakerszit met op de achtergrond zijn Vitsœ stellingkasten. Wat ons onderscheidt van de rest van de sector is dat we wereldwijd intensief contact houden met onze klanten, zowel online als via onze winkels, waardoor we in meer dan 60 landen een rechtstreekse relatie met onze klanten hebben.

In mijn visie zijn we in wezen geen meubelbedrijf, hoewel we natuurlijk wel meubels maken. Als je met onze klanten praat, hoor je dat we hen een betere kwaliteit van leven bieden. We verrijken een aspect van hun leven dat vaak stressvol is: de inrichting van hun woning. Zij vertrouwen erop dat Vitsœ goed voor zijn klanten zorgt.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Onze bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op het principe dat we een positieve bijdrage moeten leveren aan het algemeen belang. Dat betekent dat we het belang van onze hele gemeenschap in het oog houden: onze buren, medewerkers, leveranciers en klanten. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht door ons nieuwe hoofdlocatie in Leamington Spa. Al onze leveranciers bevinden zich in een straal van 90 minuten rond ons nieuwe bedrijfsgebouw, waardoor er een compact industrieel cluster is. Ons gebouw heeft bewust een transparant ontwerp: voorbijgangers kunnen naar binnen kijken en wij naar buiten. We willen verbinding zoeken met de lokale gemeenschap waarvan we deel uitmaken, waaronder de vele lokale scholen, colleges en universiteiten die onze toekomstige medewerkers opleiden.

We hebben een gebouw ontworpen waarin de mens centraal staat. Het gebouw is gemaakt van natuurlijke materialen en zo ontworpen dat er volop natuurlijke lichtinval en natuurlijke ventilatie is. Het is ontworpen om gesprekken te voeren, om zo de noodzaak van formele vergaderingen te verminderen en toevallige ontmoetingen te bevorderen die ervoor zorgen dat dagelijkse problemen spontaan worden opgelost.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank gelooft terecht dat People, Planet en Profit samengaan en dat sluit nauw aan bij visie van Vitsœ. We moeten organisaties zien te vinden die zich inzetten voor het welzijn van mensen en onze planeet. Helaas zijn dat er veel te weinig. Natuurlijk moet een bedrijf wel winst maken, net zoals een mens zuurstof, voedsel en water nodig heeft, om te overleven. Maar winst moet niet de bestaansreden van een bedrijf zijn. Alle bedrijven moeten een missie hebben die verder gaat dan eigenbelang. Waar wij naar streven – en wat volgens mij ook de kracht is van Triodos Bank – is om op basis van goede motieven goede dingen te doen en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen een duwtje in de goede richting te geven. Alleen zo kunnen we erin slagen om de wereld te verbeteren.

Futurn is een projectontwikkelaar die zich richt op het creëren van nieuwe ruimte door de herontwikkeling van onderbenutte sites via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw. Met het West Gate-project herontwikkelt Futurn een bedrijfsterrein aan de westkant van Brussel waar nu nog een drukkerij gevestigd is. Het project omvat de ontwikkeling van een multifunctioneel bedrijvenpark op de bestaande locatie van de drukkerij, die de komende drie tot vier jaar haar activiteiten geleidelijk zal gaan afbouwen.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Grond is zeer schaars in België. We moeten dus creatief omgaan met de grond die wel beschikbaar is. Dat betekent ook: meer bedrijven per vierkante meter. Oude industriegebieden zijn niet aantrekkelijk omdat de gebouwen en het ontwerp niet meer voldoen aan de huidige behoeften. Het risico is dat ze daardoor leeg blijven staan en een lokale doorn in het oog worden. Maar feitelijk bieden deze locaties enorm potentieel.

De markt is concurrerend en we moeten er dus voor zorgen dat onze herontwikkelingsprojecten zich wat prijs en kwaliteit betreft kunnen meten aan die van onze concurrenten.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De herontwikkeling van oude industriegebieden is een enorme uitdaging voor projectontwikkelaars omdat ze complex zijn door de technologische, ecologische, conceptuele, architectonische, fiscale en juridische aspecten. Complexe, risicovolle projecten brengen een hoop dingen met zich mee die een innovatieve benadering vergen.

We bekijken de kwaliteit van de gebouwen tot in detail om te zien of ze hergebruikt kunnen worden. We spreken daarbij van downcycling. Sommige sloopmaterialen worden in onze projecten hergebruikt. We kijken ook naar de toegevoegde waarde van upcycling: hoe kunnen we de gebouwen op nieuwe manieren gebruiken en ze een nieuwe bestemming geven die past binnen de toekomstige economie.

En als laatste willen we ons project meer inhoud geven door een mix van functies te gebruiken. We gebruiken zowel wegen als infrastructuur en kijken naar de esthetische waarde en architectuur van een gebouw in de context van de omgeving.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Dankzij ons bedrijfsmodel kunnen we meer bedrijven huisvesten binnen een kleinere ruimte. Hierdoor kunnen bedrijven nauwer samenwerken omdat ze binnen het project een soort bedrijvengemeenschap vormen.

We zien dat overheidsinstanties onze projecten vaak als referentie beschouwen en herontwikkeling waar mogelijk stimuleren.

Welke impact had uw bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

Futurn wil de lokale bevolking betrekken bij al haar projecten. We gebruiken daarvoor soms culturele evenementen en soms activiteiten gericht op jongeren of sport. Zo creëren we een positieve houding ten opzichte van het project.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

De focus van Triodos Bank op duurzaamheid motiveert ons om verder deze richting uit te gaan.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank weet de essentie van het bedrijfsmodel van Futurn naar waarde te schatten, met name waar het gaat om hergebruik van bestaande industrieterreinen om de schaarse ruimte te beschermen en ervan te profiteren.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Tres Cantos werd in 1991 opgericht en is daarmee de jongste gemeente in de regio Madrid. Hier kwam in 2003 Arroyo Bodonal tot stand, een coöperatie van jonge mensen uit de buurt die samen met hun ouders besloten een gebouw met 80 woningen te ontwikkelen volgens criteria voor duurzame energie en energie-efficiëntie, zodat ze konden blijven wonen in de stad waarin ze waren opgegroeid.

De maatschappelijke motivatie van deze gezinnen sloot nauw aan bij hun milieutechnische motivatie, "hoewel sommige mensen tegen ons zeiden dat energiezuinigheid synoniem was aan luxe", geeft Antonio Martínez, secretaris van Arroyo Bodonal, toe. Maar al snel bewezen ze dat "duurzame woningen verkoopbaar waren". Alle 80 woningen werden verkocht kort nadat ze te koop kwamen, met aanzienlijke resultaten wat betreft financiën en energiezuinigheid.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Dit huisvestingsproject omvat het gebruik en beheer van alternatieve energiesoorten, zoals warmte-koude-opslag voor verwarming en airconditioning, en led-lampen. In combinatie met het isolatiesysteem betekenen deze maatregelen een energiebesparing van 531.000 kWh. De vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw bedraagt 150 ton per jaar, "het equivalent van 137 benzine-auto's per jaar of het planten van 58 hectare bos - meer dan 23,000 bomen", aldus Arroyo Bodonal.

Het gebouw heeft kinetische liften en een systeem voor hergebruik van grijs water en regenwater waarmee per jaar zo'n 7.000 m3 water wordt bespaard.

In de garage zitten oplaadpunten voor elektrische auto's voor een schonere lucht. Voor de verlichting in de openbare ruimten wordt gebruikgemaakt van led-lampen, de elektrische apparatuur in de appartementen voldoet aan A+++-classificatie voor energiezuinigheid, en de liften maken gebruik van statische accumulatie (ze gebruik energie als ze naar boven gaan en bouwen een deel van de energie daarvoor op als ze naar beneden gaan). Het voor elk huis op maat gemaakte ventilatiesysteem koelt en verwarmt lucht, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

“Triodos Bank heeft gedaan wat geen enkele andere bank ooit heeft gedaan. Naast analyse van de financiën van het initiatief, zoals andere banken ook deden, hebben ze ook de technische kant van het project gecontroleerd om te kijken of het voldeed aan hun duurzaamheidsdoelstelling," legt de secretaris van Arroyo Bodonal uit. "Ik kende ze eerlijk gezegd niet, maar toen ik contact met ze had opgenomen, heb ik mijn opvatting over banken moeten bijstellen," aldus Martínez.

De constructie van de ontwikkeling was mogelijk dankzij bijdragen van de leden van het coöperatief en 15 miljoen euro aan gelden van Triodos Bank. De bewoners kregen ook toegang tot duurzame hypotheken. De ontwikkelaars van het coöperatief zijn er trots op dat "Arroyo Bodonal geen cent aan steun heeft gekregen van publieke of private instellingen”.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Dit bouwproject is de grootste geothermische installatie in de gemeente Madrid. Het is ook het grootste woonproject in zijn soort in Europa wat betreft het aantal woningen, de daarvoor benodigde energie en het oppervlak van het gebouw. Het succes van dit project heeft voor de gehele sector aangetoond dat het mogelijk is om op een andere manier te bouwen, in lijn met normen voor energiezuinigheid en zonder overmatige overschrijding van het budget en dat alles voor particuliere woningen die niet per se luxueus zijn of landelijk gelegen. De resultaten van bewaking van energieverbruik zijn bewijs voor de duurzaamheid van het project, dat daardoor kan worden beschouwd als voorbeeld binnen de sector.

Omdat geothermische bronnen tot nu toe alleen in kleinere gebouwen in Spanje werden toegepast is dit niet alleen regionaal en nationaal maar ook op Europees niveau een voorbeeld, stellen de leden van de coöperatie. Geothermische energiebronnen voldoen aan slechts 0,03% van de energiebehoefte in Spanje voor woningen. In landen als Zweden is dit 30%.

De woningen hebben een A-classificatie voor energiezuinigheid. Ze voldoen aan de internationale LEED-certificering voor duurzaamheid. De USGBC (US Green Building Council), die verantwoordelijk is voor de LEED-certificering, heeft het gebouw de LEED Platinum-score toegekend.

Het gebouw won in 2016 de prijs voor het meest energiezuinige onroerend goed-object in het land, toegekend door ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid – de vereniging van vastgoedontwikkelaars in Madrid). Het heeft van het regionale Ministerie voor Industrie en Economie ook de prijs gekregen voor beste geothermische installatie in een particulier gebouw in de gemeente Madrid.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De directe impact op plaatselijk niveau van het Arroyo Bodonal-coöperatief is de impact op de 80 gezinnen die in het gebouw wonen. Ruim 80% van de kopers in dit woningbouwproject zijn mensen uit Tres Cantos jonger dan 40 jaar die moeite hadden om in hun geboorteplaats een huis te vinden. Dankzij het coöperatief hebben zij nu een woning die voldoet aan de hoogste normen voor duurzaamheid.

De woningen hebben een gemiddeld oppervlak van 100 m2. De gemiddelde energiekosten per woning voor heet water, verwarming en airconditioning en het aanhouden van een temperatuur tussen 20 en 24ºC bedraagt 40 euro.

De besparing bedraagt gezien het comfortniveau van deze woningen 130,000 euro per jaar voor het gehele gebouw, of 155 euro per maand voor een gemiddelde woning.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank vindt het nodig om duurzame bouw in sectoren als de bancaire sector te stimuleren. De bank is onder meer geïnteresseerd in het milieu, een gebied waarbinnen verschillende publieke en private initiatieven worden ontplooid. De bank financiert woningbouwprojecten die zich profileren door hun duurzaamheid of maatschappelijke benadering. De bank biedt bewoners de gelegenheid om een Triodos-hypotheek af te sluiten (Hipoteca Triodos). Dit was ook het geval in Arroyo Bodonal, waar de kopers een lagere rente op hun hypotheek kregen vanwege de A+-classificatie van hun woningen.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Wim van de Bogerd, CEO KlimaatGarant

Wat was de uitdaging voor dit project?

Gebouwen, waaronder woningen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde uitstoot van CO2. En de CO2-uitstoot draagt rechtstreeks bij aan schadelijke klimaatverandering. Bij KlimaatGarant zijn we ervan overtuigd dat we door efficiënt en duurzaam te bouwen met bestaande technieken energieneutrale woningen kunnen leveren en de CO2-uitstoot voor een zeer groot deel kunnen beperken.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Klimaatgarant ontwikkelt energieneutrale woningen en woonwijken. Door warmte- en koudeopslag, optimale isolatie en ventilatie garanderen we een Energienota-nul voor verwarming, ventilatie en tapwater; geen energiekosten, behalve voor het gebruik van huishoudelijke apparaten. Onze systemen worden gevoed door zonnepanelen op het dak.

Traditionele energieleveranciers willen zo veel mogelijk energie verkopen. Dat is het grote verschil met ons model: wij verkopen ‘nul energie’. We garanderen dat huizen energieneutraal zijn. Eerst brengen we het energieverbruik zo veel mogelijk omlaag en vervolgens voorzien we zo duurzaam mogelijk in de resterende energiebehoefte. We maken gebruik van concepten en technieken die zich al in duizenden woningen hebben bewezen. De installaties blijven eigendom van KlimaatGarant en de huiseigenaar huurt ze van ons.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Met de financiering van Triodos Bank konden we dit energieneutrale project opstarten. Door dit project kunnen we energiezuinige woningen aanbieden aan starters op de huizenmarkt.

Meer op persoonlijk vlak ben ik trots op de erkenning die wij als winnaar van de Triodos Hart-Hoofdprijs hebben gekregen. We zullen het prijzengeld gebruiken om een energiemeter-app te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als je meer inzicht in je energieverbruik hebt, dit je zal stimuleren het verbruik verder terug te dringen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Wij creëren bewustzijn. We laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen. Steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars geloven in ons concept. Wij denken dat binnen drie jaar alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zullen zijn.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Onze impact betreft vooral het milieu en in het bijzonder hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. In bredere zin is onze impact mensen bewust maken door te laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank en KlimaatGarant werken beiden aan een duurzamere samenleving. Allebei proberen we de nadelige effecten van het gebruik van fossiele energie – waaronder klimaatverandering – tegen te gaan door het gebruik van duurzame energie en een efficiënt energieverbruik te stimuleren.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Raphaël Nouwen, senior relatiemanager MKB

Wat was de uitdaging voor dit project?

Vuurtoreneiland is een ruim drie eeuwen oud kunstmatig eiland in het Markermeer, onder de rook van Amsterdam. Al in 1700 stond hier een stenen vuurtoren. De huidige gietijzeren stamt uit 1893 en is nog steeds de enige vuurtoren van Amsterdam. Op het eiland staan verder een vuurtorenwachterwoning en een verlaten fort. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en staat op de lijst van UNESCO werelderfgoed.

Om de bijzondere natuurhistorische waarde van het eiland te behouden, heeft eigenaar Staatsbosbeheer in 2012 een openbare Europese aanbesteding uitgegeven om het eiland commercieel te exploiteren. De inkomsten uit de commerciële activiteiten zouden het behoud en beheer van het landschap en de monumentale gebouwen moeten financieren. Daarnaast wilde Staatsbosbeheer het erfgoed openstellen voor een breed publiek, zodat iedereen ervan kan genieten.

Twee jonge ondernemers zagen hierin een mooie uitdaging en hebben een uniek plan bij Staatsbosbeheer ingediend. Het begon met een proefproject waarbij zij een zomer lang in een pop-up achtige constructie een kleinschalig restaurant exploiteerden. De bezoekers werden per pont naar het onbewoonde eiland gebracht, waar op een idyllische plek biologische- en regionale gerechten werden geserveerd. Het werd een doorslaand succes en met de volle instemming van Staatsbosbeheer gaan ze hier nu alweer het vierde jaar mee in.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De ondernemers zijn in staat geweest om de complete eilandervaring tot iets unieks te maken, met een continue wisselwerking tussen behoud en beleving van de natuur en de bijzondere gebouwen.

Met de inkomsten uit de exploitatie van het restaurant onderhouden en beheren ze het landschap, het fort en de monumentale vuurtoren. Bewuste en duurzame keuzes zijn gemaakt in het opwekken van energie. afvalwater en warmte. ‘Heat the people not the place’ is een oud principe waarbij niet gehele ruimtes worden verwarmd, maar alleen daar waar mensen verblijven. Zo zijn in het restaurant slechts delen onder de tafels verwarmd. De stoelen zijn bedekt met schapenvellen en in de haarden wordt hout van het eiland gestookt.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft bijgedragen aan het behoud van een uniek eiland dat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed). Daarnaast heeft de financiering gezorgd voor de openstelling van dit bijzondere eiland, waar mensen elkaar ontmoeten en tegelijkertijd kunnen genieten van een stuk ruige natuur met loslopende dieren en zeldzame flora, vlak bij de stad.

Welke impact heeft uw project de sector?

Vuurtoreneiland is een inspiratiebron voor andere herbestemmingsprojecten. De combinatie van de diverse en uiteenlopende aspecten van duurzaamheid, met een kleinschalige biologische horecafaciliteit maakt dit project zeer bijzonder en een aantrekkelijk voorbeeld voor de sector.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Inwoners van Amsterdam, maar ook van ver daarbuiten, komen het eiland bezoeken om even weg te zijn uit de dagelijkse hectiek en de natuur te beleven. Het kleinschalige van het eiland draagt in hoge mate bij aan de ontspanning die zij zoeken. Daarnaast is het van groot belang dat door de komst van een commerciële partij de natuur- en cultuurhistorische waarde van het eiland voor de toekomst blijft gewaarborgd.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank financiert duurzame projecten waarbij mens, milieu en maatschappij centraal staan. Een multidisciplinaire visie die ook het vuurtoreneiland uitdraagt. Na drie succesvolle seizoenen heeft Vuurtoreneiland bewezen hoe je als ondernemer commerciële activiteiten in een kwetsbare omgeving duurzaam met elkaar kan verbinden.

Culture

Kunst en cultuur

Waar heeft u de inspiratie opgedaan voor dit project?

In Spanje zijn meer dan 2 miljoen mensen met een visuele of een auditieve handicap. Hoe kan iemand die blind of doof is toch een film zien of een tv-programma? Deze gedachte diende als uitgangspunt voor technologisch onderzoek aan de Universiteit Carlos III in Madrid.

WhatsCine is een technologiebedrijf dat is opgericht in 2013 dankzij de samenwerking met de universiteit bij dit onderzoek, om het mogelijk te maken dat iedereen zelf kan kiezen om naar de bioscoop te gaan of televisie te kijken, volkomen onafhankelijk van zijn of haar capaciteiten, en te zorgen voor gelijke kansen in audiovisuele vrijetijdsbesteding. Bovendien maakt deze app het mogelijk om aanvullende talen en originele versies toe te voegen, waardoor er nog meer mogelijk is en audiovisuele inhoud nog meer mensen kan bereiken.

Genieten van je vrije tijd is goed voor je welzijn en je gezondheid, en ook voor je sociale leven en je gezinsleven. WhatsCine past technologie toe om audiovisuele inhoud toegankelijk te maken.

Welk vernieuwend aspect zit er in deze technologie?

WhatsCine biedt als eerste en enige ter wereld tot nu toe technologie die culturele vrijetijdsbesteding bereikbaar maakt voor mensen met een audiovisuele handicap, op een inclusieve manier en zonder dat andere mensen er last van hebben.

Het bedrijf heeft software op maat ontwikkeld, die vertaald wordt in een app voor mobiele apparaten (smartphones en tablets) waarin drie toegankelijkheidssystemen samenkomen: audiodescriptie, aangepaste ondertiteling en visualisatie van een tolk gebarentaal, zodat de gebruiker die variant kan kiezen die het beste bij zijn behoeftes past en hij in real time kan genieten van een film in de bioscoop en van televisieprogramma’s.

Visuele toegankelijkheid wordt gerealiseerd met audiodescriptie via een koptelefoon die eigendom is van de gebruiker Het is een gesproken beschrijving waarin de blinde of slechtziende gebruiker uitleg krijgt over scenes, personages, posities, vormen, kleuren, situaties en details, op zo’n manier dat deze tussen de dialogen en teksten kan worden ingevoegd zonder te interfereren met de originele audio.

Anderzijds wordt auditieve toegankelijkheid vertaald in aangepaste ondertiteling en een tolk gebarentaal. De gebruiker met een auditieve handicap kan kiezen uit de twee opties. Beide worden getoond op het beeldscherm van de smartphone of tablet en zijn zo ontworpen dat mensen in hun omgeving er geen last van hebben.

De app van WhatsCine is zowel voor iOs als voor Android beschikbaar en geheel gratis voor de gebruiker.

Welke impact heeft de Triodos Bank gehad op uw project?

WhatsCine heeft in Spanje al meer dan 600 films en 1000 afleveringen van series aangepast en is bezig met de introductie op nieuwe markten met de opening van een nieuwe vestiging in Miami.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen precies voordeel hebben gehad van de technologie van WhatsCine, hoewel de app voor mobiele telefoons al 50.000 keer is gedownload en gewaardeerd wordt met een 4,3 op een schaal van 5. “Het geeft ons een autonomie en normalisatie die we altijd hebben gewild”, vertelt een van de gebruikers. “Dat ik even kan genieten van een film samen met mijn zoon en mijn gezin is onbetaalbaar”, zegt een ander.

Welke impact heeft uw project gehad op de sector?

WhatsCine heeft verbintenissen gesloten in de particuliere sector, waardoor een gesloten cirkel is ontstaan van distributeurs, producers, bioscopen en televisiemaatschappijen, die dit collectief overal en op elk tijdstip een inclusieve, toegankelijke en gevarieerde vrijetijdsbesteding bieden, 4 jaar geleden nog ondenkbaar voor personen met een audiovisuele handicap, en dit alles dankzij het werk en de inspanningen van WhatsCine.

Volgens de initiatiefnemers van WhatsCine is het de verwachting dat mettertijd afspraken gemaakt kunnen worden met overheden en regeringen voor wettelijke garanties gebaseerd op het recht op toegankelijkheid en inclusie van personen met een audiovisuele handicap.

Wat is de lokale impact van dit project?

WhatsCine bevordert de economische en duurzame groei met werkgelegenheid voor mensen met verschillende capaciteiten die normaal gesproken heel moeilijk werk kunnen vinden of het risico lopen uitgesloten te worden. Dankzij het project van WhatsCine zijn er meer dan 40 arbeidsplaatsen gecreëerd in Spanje bij de diverse organisaties en bedrijven die toegankelijkheidssystemen ontwikkelen en het project zal in de toekomst voor nog meer kwaliteitsbanen zorgen.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank deelt met ons de verplichting om personen met een handicap maatschappelijk te integreren en ook de visie dat cultuur en een kwalitatief goede vrijetijdsbesteding toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het project van WhatsCine is een antwoord op het maatschappelijke aspect om personen met een handicap te ondersteunen, maar ook op het culturele aspect, door het bevorderen van universele toegankelijkheid van audiovisuele inhoud, zowel film als televisie, en door culturele vrijetijdsbesteding bereikbaar te maken voor iedereen.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Het Herman van Veen Arts Center in Soest is gevestigd op een oud landgoed. Dit centrum voor kunst en cultuur is in 2012 opgericht op initiatief van kunstenaar en performer Herman van Veen en Edith Leerkens, die hem al jarenlang op gitaar begeleidt.

Hier komen cultuur en natuur samen en vermengen ze zich. Zo worden in de monumentale villa op het landgoed schilderijen van Herman van Veen tentoongesteld, er worden natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd in het gratis toegankelijke park, en in een oude schuur is een klein theater gehuisvest. Deze locatie biedt plaats aan 80 toeschouwers en fungeert als platform voor jonge kunstenaars die theater willen combineren met muziek en dans.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

Er kunnen geen kaartjes worden gekocht voor de programma’s in het theater van het Arts Centre, althans niet vooraf. Iedereen die een uitvoering wil bijwonen, kan gewoon langskomen. Op deze manier leren de mensen het landgoed kennen en ontdekken ze welke andere activiteiten worden aangeboden, zoals tentoonstellingen.

Door dit innovatieve concept is het Arts Centre een persoonlijke ervaring. Het richt zich niet op de anonieme ‘theaterconsument’ die online kaartjes koopt, maar op mensen die openstaan voor verrassingen en ontmoetingen. Diegenen die het Arts Centre willen steunen, kunnen vriend worden en zich gedurende langere tijd verbinden.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

De relatie tussen Triodos Bank en het Arts Centre is al een paar jaar oud. Vanaf de start van het centrum is de bank al met ze in gesprek over financiering en beheer van het landgoed. In 2016 verstrekte de bank een hypotheek voor de aankoop van de oude villa, een nationaal monument.

Daarbij bundelden Triodos Bank en Triodos Cultuurfonds - die elk de helft van de financiering verschaften - hun krachten met het Nationaal Restauratiefonds, dat verantwoordelijk is voor de financiering van de restauratie van het gebouw, waarin zich tentoonstellingsruimte, kantoren en werkplekken bevinden. Na de restauratie in 2017 is het ook een locatie voor recepties, diners en zakelijke bijeenkomsten.

Welke impact heeft het project op de sector?

Het Arts Centre is een platform voor jong artistiek talent en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van de culturele sector. Daarbij ligt het zwaartepunt bij kunstenaars die diverse genres combineren, wat goed past bij de veelzijdigheid van Herman van Veen zelf.

Het centrum laat ook de toegevoegde waarde zien van de organisatie van culturele evenementen op een door natuur omgeven locatie. Binnen en buiten worden op deze manier gecombineerd. De rust van de natuur vormt de inspiratie voor de voorstellingen en andere activiteiten die zich binnen afspelen. Daarnaast worden theateruitvoeringen ook deels buiten opgevoerd.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

Het Herman van Veen Arts Centre inspireert op verschillende manieren. Het is een prachtige plek waar opwindende dingen gebeuren. Het is vooral gericht op kinderen. Zo worden er speurtochten georganiseerd in het bos op het landgoed. Ook staat hier het kleine huis van Alfred J. Kwak: het eendje dat onder andere door een 52-delige tv-serie wereldberoemd is geworden.

Deze aandacht voor kinderen is bewust. Herman van Veen is voorvechter van kinderrechten en beschermheer van de Lot’s Foundation, die zich sterk maakt voor de rechten van kinderen over de hele wereld.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank draagt bij aan een maatschappij met kwaliteit van leven. Het Herman van Veen Arts Centre doet hetzelfde op vele verschillende manieren: door middel van de hier georganiseerde culturele activiteiten, maar ook door bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke waarden.

Het centrum blaast ook de oude villa op het landgoed nieuw leven in. Het centrum, de bank en het Nationaal Restauratiefonds zorgen samen voor het behoud van dit nationale monument met aanzienlijke culturele en historische waarde.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Een groot deel van het gebouw waarin de bioscoop zich bevindt, werd gebruikt voor opslag, als kantoorruimte en voor diverse kleinschalige workshops, maar leverde (nagenoeg) niets op voor onze charitatieve instelling. We moesten deze moeilijke ruimte op alternatieve manieren gaan gebruiken om niet alleen de toekomst van het Curzon op de lange termijn zeker te stellen, maar ook om het ingedutte centrum van Clevedon te verrijken door een bredere ervaring voor de gemeenschap te bieden in plaats van alleen een kleine bioscoop met maar één zaaltje.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Dankzij een aanzienlijke investering door een prominente kredietverstrekker werd het mogelijk om in het Curzon een breed assortiment voedsel en dranken te gaan verkopen. Dit bood de strategische gelegenheid om een gecombineerde vrijetijds-/uitgaanservaring samen en op geheel nieuwe wijze in de markt te zetten. We konden nu goede films en kunstzinnig entertainment én een uitstekend cateringconcept aanbieden op een unieke locatie (‘Teatro Lounge’). De stad heeft nu niet alleen een bioscoop en café, maar beschikt ook over gemeenschappelijke ruimtes waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen netwerken, workshops, tentoonstellingen en muziekvoorstellingen kunnen houden en met elkaar in contact kunnen komen.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Met de hulp van Triodos Bank zien we de toekomst nu vol vertrouwen tegemoet. Sinds de opening van de Teatro Lounge hebben we de vrijheid om programma-ideeën te vernieuwen en te ontwikkelen zonder de constante druk om de toegangsprijzen te verhogen, wat door de mensen in de stad zeer op prijs gesteld wordt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

We hebben het geluk dat we als onafhankelijke bioscoop met maar één zaaltje kunnen overleven in deze tijd. Veel oudere bioscopen zijn uitgekocht door grotere bedrijven en hebben niet de vrijheid om films of evenementen voor de gemeenschap te programmeren die ze zelf zouden willen. Het Curzon is een zeldzaam voorbeeld van een bioscoop die nog een primaire vrijetijdsbesteding voor de bewoners van de stad biedt, net als in de jaren 20 van de vorige eeuw.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Het Curzon is een geliefde locatie en de bewoners van Clevedon zijn trots op het unieke erfgoed en opgetogen dat het zo goed gaat met de zaken. Niet alleen worden we op straat aangesproken en gefeliciteerd met de verbetering van de bioscoop, we krijgen ook prachtige recensies.

Naast ons reguliere filmprogramma verzorgen we ook voorstellingen in zorginstellingen, we werken met leerlingen van een plaatselijke school aan een jaarlijkse filmwedstrijd voor jeugd onder de 18 in North Somerset, we organiseren rondleidingen door de bioscoop, we organiseren speciale evenementen met stomme films, de Christie Organ Experience, workshops computerprogrammeren, en workshops animatie en knutselen voor kinderen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

We zijn van mening dat Triodos Bank echt begrijpt welke waarde cultuur voor een gemeenschap heeft. Hoewel deze waarde niet tastbaar is, wordt het steeds weer duidelijk als iemand ons personeel en de vrijwilligers bedankt voor een heerlijk avondje uit.

Onderwijs

Vier Winden es una escuela primaria de habla flamenca de Molenbeek, uno de los barrios de la capital de Bélgica. Con alumnos que provienen de todo el mundo, la escuela acoge encantada esta multiculturalidad y le saca el máximo partido.

Un equipo joven y enérgico de profesores y gerentes trabaja con unos 200 alumnos de preescolar y primaria, para ofrecer una educación personalizada y de calidad.

Las puertas de la escuela están abiertas a los padres y a la comunidad, y sus ventanas ofrecen una amplia vista del interior. Porque la escuela basa su funcionamiento en el diálogo: con los alumnos, los padres, la comunidad y sus profesores.

Triodos Bank financió su renovación, que incluyó la construcción de un nuevo edificio.

Entrevista a Karlien Tiebout, directora de educación.

¿Qué inspiró este proyecto?

Nuestra escuela está situada en la parte vieja de Molenbeek, un distrito de Bruselas que siempre ha tenido una gran afluencia de migrantes. Los niños aquí viven en condiciones muy desfavorables y crecen en un entorno muy necesitado. En los últimos años, la zona ha recibido una cobertura bastante negativa de los medios de comunicación. Por otro lado, se observa una nueva afluencia de familias más acomodadas e intentamos reflejar esa diversidad en nuestra escuela.

Nuestra sociedad exige que abordemos la diversidad y le saquemos partido. Si podemos enseñar a nuestros hijos a lidiar con la diversidad, será una gran ventaja que les acompañará durante el resto de sus vidas.

¿Qué aspecto innovador incorpora?

Implicamos explícitamente a los padres y a la comunidad en las actividades de la escuela y esto es uno de nuestros puntos fuertes.

Las puertas de nuestra escuela están literalmente abiertas a los padres, porque todos (la escuela y los progenitores) trabajamos para lograr el mismo objetivo: conseguir que los niños crezcan felices y ofrecerles las mejores oportunidades posibles. El diálogo aquí es fundamental y muy enriquecedor, porque cada una de las partes involucradas solo ve una pequeña faceta de lo que los niños son en realidad. Cuando la escuela y los padres comparten sus experiencias, es más fácil completar el puzzle y tener una visión más completa del niño. Lo logramos a través de sesiones de clases abiertas, cursos de cocina o grupos de música. Así, establecemos un vínculo entre los niños, los padres y la escuela. Además, esto ayuda a derribar barreras y a que resulte mucho más fácil pedir ayuda o encontrar soluciones.

¿Qué impacto ha tenido este proyecto en su sector?

La diversidad de nuestra escuela y la colaboración abierta con los padres y la comunidad es muy revitalizante y ofrece oportunidades. La escuela cuenta con mucho talento y positividad, y está muy bien que eso se reconozca. La escuela establece contactos aquí en Molenbeek, que es exactamente lo que nuestra sociedad necesita. Queremos legar esta inspiración.

¿Cuál es el impacto local de este proyecto?

Nuestra escuela está conectada con la comunidad. Por ejemplo, como parte del nuevo edificio, pudimos crear un gimnasio. Esto nos permitió colaborar con un gran socio, Circus Zonder Handen, una escuela de circo social e inclusiva. Ellos usan el gimnasio cuando no hay clases y durante las vacaciones. Esto lo hace más accesible también para nuestros niños.

¿Qué impacto ha tenido Triodos Bank en su actividad?

Triodos Bank financió la renovación de la escuela. Con el nuevo edificio, demostramos en la práctica que somos una escuela abierta, una escuela que se muestra a la comunidad. Esto nos ha ayudado a convencer a numerosas familias para que nos elijan. Por ello, el edificio ha tenido un impacto importante en la propia diversidad dentro de la escuela. Es más, el hecho de que contemos con unas clases atractivas les ofrece un enorme valor añadido tanto a los profesores como a los alumnos.

¿De qué manera comparte Triodos Bank su visión?

El trabajo con Triodos Bank encaja con el tipo de escuela que somos. Por cierto, el nuevo edificio emite prácticamente cero emisiones y estamos estudiando cómo podemos mejorar aún más la eficiencia energética.

Nuestro principal objetivo como escuela es ofrecer el mayor número posible de oportunidades a todos nuestros niños, estudiando las necesidades individuales de cada uno de ellos para ofrecerles la mejor solución. El derecho de cada persona a desarrollarse es otro de los puntos de partida que compartimos con Triodos Bank.

Como equipo, creemos realmente en nuestros niños. Tienen mucho talento y eso nos motiva a comprometernos en el día a día.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De hoofddoelstelling van de Alanus Foundation is de bevordering van kunst, cultuur, wetenschap en onderzoek. Dit doet de stichting met name door financiële en bredere ondersteuning van de Alanus Hogeschool voor Kunst en Sociale Wetenschappen.

De Alanus Hogeschool is een door de overheid erkende en onafhankelijke gefinancierde hogeschool voor de kunsten in Alfter, bij Bonn. De hogeschool verzorgt onder één dak opleidingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst, toneel, euritmie, kunsttherapie, onderwijs, filosofie en business management.

In 2009 opende de hogeschool een tweede locatie, ‘Campus II’, aan de Villestrasse in Alfter. Hier bevinden zich de afdelingen architectuur, onderwijskunde, kunsttherapie en economie. Sinds erkenning door de staat in 2002 is het aantal studenten verachtvoudigd tot in totaal ongeveer 1500. Er wordt gewerkt aan nieuwe ruimtes om in deze toenemende vraag te kunnen voorzien.

Kleine leergroepen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de benadering van de hogeschool. De hogeschool wil een omgeving bieden waarin elke student zich thuis voelt en de ruimte krijgt die ze nodig hebben om zich op academisch en artistiek vlak verder te ontwikkelen. De nieuwe ruimtes zijn vooral van belang om aan deze eisen te voldoen.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De Alanus Foundation wil op de van Software AG Foundation aangekochte grond een tweede bouwfase uitvoeren en de ruimte die zo beschikbaar wordt gaan gebruiken voor extra studio's.

Op Campus II bevinden zich momenteel drie studiohuizen voor kunsttherapie, architectuur en kunstonderwijs, vallend onder de afdeling onderwijskunde. Gezien het groeiende aantal studenten in nieuwe opleidingen en de invoering van nieuwe kunstprogramma's vormen studiohuizen de ideale werkomstandigheden voor het studeren in kleine groepjes, in een persoonlijke atmosfeer.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft ons financieel gesteund met de aankoop van de locatie en is de ideale partner voor deze stap in onze ontwikkeling. Ons doel om verandering in de maatschappij te helpen realiseren, heeft voor beide instellingen prioriteit.

Daarnaast hadden we al hele goede ervaringen met samenwerking met Triodos Bank als praktijkpartner van de hogeschool. Bachelor-studenten Business Management kunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding - in totaal 60 weken - terecht op het Duitse kantoor van Triodos Bank in Frankfurt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Door de aankoop van de grond bouwt Alanus Foundation voort op de strategie van Campus I, het thuis van het hogere-onderwijscentrum en de kunstafdelingen. Een strategie gericht op eigendom van grond overal waar hoger onderwijs en beroepsopleiding en -ontwikkeling plaatsvind onder het ‘Alanus’-merk, dat in de hele regio en daarbuiten een goede naam geniet.

Met meer ruimte zijn we ook aantrekkelijker voor studenten die op zoek zijn naar een alternatief voor universitair onderwijs en een opleiding waarbinnen nog ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en kleine klassen.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Een belangrijk aspect van het concept van de Alanus Hogeschool is de samensmelting van kunst en wetenschap. Naar mening van de hogeschool biedt deze combinatie gelegenheid voor dialoog en wederzijdse inspiratie. Verder kijken dan de persoonlijke vakgebieden van de studenten is een fundamenteel onderdeel van de benadering van onderwijs op de hogeschool.

De hogeschool heeft een Studium Generale, een aanvullende opleiding in cultuurwetenschappen die toegankelijk is voor alle studenten, maar blaast daarnaast de traditie van holistisch onderwijs buiten alleen specialistische studies nieuw leven in. Seminars en colleges over filosofie en cultuurgeschiedenis stimuleren de studenten om onafhankelijk en kritisch te denken, hun horizon te verbreden en hun eigen opvattingen over cultuur en maatschappij te ontwikkelen.

De hogeschool wil jongeren motiveren om de touwtjes van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en die van de maatschappij in handen te nemen en zich op persoonlijk niveau te verdiepen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Net als Alanus Hogeschool wil Triodos Bank een bijdrage leveren aan positieve verandering in de maatschappij. Als onderwijsinstituut realiseert Alanus Hogeschool dit door jongeren de ruimte te bieden om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en ze de gelegenheid te bieden over de grenzen van hun eigen specialistische vakgebied heen te kijken.

De hogeschool leidt mensen op die in hun latere loopbaan actief vorm willen geven aan de maatschappij en een bijdrage willen leveren aan de door ons beiden gewenste verandering in de samenleving. Samen met de financiering en ondersteuning van Triodos Bank kunnen we onze educatieve idealen realiseren.

Onderwijs – Praktijkvoorbeeld (foto)

José Canales, directeur van Escuela Ideo

Wat was de uitdaging voor dit project?

De Ideo School is gebaseerd op de wens een betere toekomst op te bouwen. Een groep professionals op onderwijsgebied – zowel docenten als mensen met een bestuurlijke of dienstverlenende functie – en een groep gezinnen beseften dat om een dergelijk brede doelstelling te halen, als eerste stap het onderwijs moest worden veranderd.

“We streven naar onderwijs dat mensen leert gelukkig, gezond en bewust te zijn en dat de mondiale samenleving van nu ondersteunt”, aldus de grondleggers van het project.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De Ideo School is een meertalig, integratiegericht en gemengd centrum. De filosofie van de school is erop gebaseerd dat leerlingen en gezinnen een vooraanstaande rol spelen in hun eigen leerproces. Om dit te realiseren berust de methode van het project op ervaren, op aanraken, op voelen… op “al doende leert men”. Naast de lesinhoud zorgt de school ervoor dat leerlingen leren met elkaar om te gaan, samen te werken met anderen en ervaringen uit te wisselen.

Omdat dit een onderwijscentrum is, deelt Triodos Bank dit project in bij de culturele sector. Maar de Ideo School omvat ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aspecten, en wel op heel vernieuwende wijze. Duurzaamheid staat centraal in het gehele project, van het verbruik van groene stroom tot het lanceren van een ecologische tuin. Ook is duurzaamheid geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de school en doen leerlingen van alle leeftijden eraan mee.

Bovendien besteedt de Ideo School speciaal aandacht aan het bijbrengen van waarden volgens de criteria van gelijkwaardigheid en integratie. Dit is een project dat inclusiviteit en diversiteit omarmt. Aan het centrum zijn verschillende professionals verbonden, zoals deskundigen op het gebied van co-educatie, de integratie van kinderen met een handicap en specialisten op het vlak van leermoeilijkheden. De Ideo School overstijgt zelfs de muren van de school zelf. Het centrum ziet zichzelf als een ruimte die openstaat voor de wijk in Madrid waar de school is gevestigd en laat omwonenden en gezinnen meedoen aan de activiteiten.

Voorbeelden van deze vernieuwing zijn de ontwikkeling van persoonlijke en emotionele educatie, lesgeven in het Spaans, Engels, Frans en Chinees, het vrije, verantwoorde gebruik van ICT via de ontwikkeling van open platforms of leerlingen actief aanmoedigen te lopen of te fietsen naar school.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Meteen vanaf het eerste contact tussen Triodos Bank en de oprichters van de Ideo School was er sprake van wederzijds begrip en aansluitende waarden. Na een kwalitatieve en economische analyse van het project, verstrekte Triodos Bank leningen voor het initiatief om het schoolgebouw in de wijk Las Tablas in Madrid te kunnen huren. De school is hier tijdelijk gehuisvest tot de bouw van de school is voltooid.

Naast bancaire dienstverlening en financiering van projecten onderkent Triodos Bank het vernieuwende karakter van dit initiatief en de waardevolle impact ervan op de maatschappij en op onderwijsgebied. Daarom werd de Ideo School in 2015 gekozen als een van zes projecten in de finale van de 2nd Triodos Business Awards. Deze award, waaraan een prijs is verbonden van 10.000 euro, is bedoeld om de bijdrage over het voetlicht te brengen van bedrijven en projecten die door de Triodos Bank zijn gefinancierd met geld dat door spaarders aan de bank is toevertrouwd. Voor het tweede jaar op rij kozen een groot aantal klanten en anderen het winnende project.

Daarnaast heeft de ecologische tuin van de Ideo School centraal gestaan in crowdfunding-campagnes van de Triodos Foundation, via een platform voor microdonaties: www.huertoseducativos.org. Dankzij de bijdragen van honderden donateurs heeft de Ideo School 3.000 euro gekregen om de inrichting van de schooltuin te verbeteren die wordt gezien als extra educatief hulpmiddel of voor het delen van kennis en waarden op een vernieuwende en participatieve manier.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Ondanks de korte geschiedenis – het centrum opende zijn deuren in 2013 – is de Ideo School geleidelijk uitgegroeid tot een toonbeeld van onderwijsvernieuwing in Madrid, en de school is zeer actief in de onderwijs- en duurzaamheidssector.

Zo neemt de school deel aan het Europese STARS-project (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools), dat deel uitmaakt van het Intelligent Energy Europe Programme. Dit programma beoogt reizen naar het werk per fiets of op een andere duurzame manier actief te bevorderen.

Welke lokale impact heeft uw project op de samenleving?

De Ideo School bedient leerlingen in de leeftijd van twee tot achttien jaar. Dat wil zeggen van het allereerste voorschoolse onderwijs tot en met ‘bachillerato’ (pre-universitair niveau) in geesteswetenschappen, bètawetenschappen en kunst, naast sport en beroepsopleidingen voor de gezondheidszorg. In het cursusjaar 2015-16 zijn er 437 leerlingen aangemeld voor de school: 102 in het kleuteronderwijs, 187 in het basis- en 148 in het middelbaar onderwijs.

“De gezinnen staan achter ons, we gaan samen verder”, aldus José Canales, hoofd van de school. Ouders nemen zeer actief deel aan het onderwijsprogramma van hun kinderen. Dit komt mede door de coöperatieve structuur van de school, waar 130 gezinnen lid van zijn.

“De coöperatie biedt gezinnen die kiezen voor de Ideo School de kans direct en doeltreffend vorm te geven aan dit project, waardoor er nieuwe kanalen voor participatie en communicatie ontstaan”, verklaart Canales. Door de coöperatie worden verschillende onderwijs-, educatieve en culturele activiteiten georganiseerd, maar ook cursussen, zoals de Familieschool, waar docenten, leerlingen en ouders deelnemen aan gezamenlijke sessies.

De Ideo School heeft ook een impact die verder reikt dan het onderwijs aan de eigen leerlingen en gezinnen omdat veel activiteiten ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Daarnaast werkt de school nauw samen met lokale, nationale en zelfs internationale initiatieven, zoals het Basurama-colletief, dat gespecialiseerd is het hergebruik van afval.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

In de woorden van het hoofd van de Ideo School, José Canales: “Toen we naar Triodos Bank gingen, werden we met open armen ontvangen… We maakten kennis met mensen die indruk op ons maakten en volgens mij maakte ons project ook indruk op hen, omdat we veel gemeen hadden.”

Triodos Bank deelt de visie dat het onderwijs dat we de kinderen en jongeren van nu bieden fundamenteel is voor de ontwikkeling van een gezonde maatschappij in de toekomst. Daarom ondersteunt de bank projecten als de Ideo School die niet alleen hoogwaardig onderwijs bieden dat aansluit op de huidige leerplaneisen, maar ook waarden als menselijkheid en respect voor het milieu overbrengen.

De bank financiert onderwijscentra en scholen waar prioriteit wordt gegeven aan waarden als tolerantie, menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, die de creatieve en persoonlijke ontwikkeling versterken.

Social

Sociale projecten en sociale huisvesting

Vanwaar dit project? Wat was de aanleiding?

In ons appartementengebouw in de Berlijnse wijk Friedrichshain wonen dertig huurders. Gentrificatie zorgde voor een tweedeling die dwars door ons gebouw liep – oudere huurders in verouderde appartementen woonden naast nieuwe huurders in gemoderniseerde woningen. We hadden weinig contact met elkaar; onze levens verschilden te veel van elkaar.

Op een gegeven moment ontdekten we echter dat ons gebouw verkocht zou worden om er een vastgoedbelegging van te maken. De angst dat we allemaal ons appartement kwijt konden raken, maakte een gevoel van solidariteit bij ons los. De appartementen in onze wijk worden steeds minder gezien als woningen voor mensen, maar meer als belegging. Huurders die de stijgende prijzen voor woonruimte niet meer kunnen betalen, worden alleen maar als een belemmering gezien. Dit heeft tot gevolg dat bij appartementencomplexen alle bewoners de huur wordt opgezegd. Gebouwen worden omgetoverd tot luxe appartementen en verhuurd aan nieuwe huurders. Mensen met een laag inkomen worden verdreven. En verarmde gepensioneerden moeten met freelance kunstenaars, bijstandtrekkers en alleenstaande ouders vechten om de laatste overgebleven woonruimte die ze nog kunnen betalen.

We wilden niet tegen elkaar uitgespeeld worden en besloten daarom zelf het heft in handen te nemen. We wisten onze verhuurder ervan te overtuigen het gebouw niet aan een belegger te verkopen. In plaats daarvan kochten we het zelf – met hulp van de Stiftung Edith Maryon en Triodos Bank.

Tegenwoordig wonen we onafhankelijk in ons appartementengebouw, binnen het samenwerkingsverband Mietshäuser Syndikat (niet-commerciële organisatie voor appartementengebouwen op coöperatieve basis). Wij zijn onze eigen huurbaas. We gebruiken de grond op basis van opstalrechten en lossen onze lening aan de Triodos Bank geleidelijk af met de huurinkomsten die we betalen.

Hoe pakken jullie deze uitdaging op in jullie project?

We hebben een model gevonden waarbij alle zittende huurders in hun appartement blijven wonen terwijl ze ook iets te zeggen hebben over de procedures en veranderingen die van invloed zijn op het gebouw in toekomst. Bijvoorbeeld voorrang geven aan gegadigden met een laag inkomen wanneer appartementen beschikbaar komen; een achtergestelde groep in de huidige Berlijnse huurmarkt.

We zien het project als een succesvol antwoord op speculatie in de woningmarkt. Onze zorgen om onze woningen en een anonieme buurt hebben plaatsgemaakt voor een gemeenschap waar mensen met elkaar in gesprek gaan.

Mensen zonder ruime financiële middelen hebben nu iets te zeggen over waar en hoe ze wonen. We blijven een appartementengebouw, maar wel een waar de huurders de baas zijn. We zijn zowel huurder als verhuurder. We hebben een belang in een stabiel financieringsconcept. En we verwerpen het idee dat je woonruimte met een winstoogmerk moet gebruiken. Wij geloven dat de ruimte zo goed mogelijk moet worden benut en alle huurders een hoge levenskwaliteit moet bieden.

Welke rol vervult Triodos Bank voor jullie?

Als je aan een project als dat van ons begint, benader je al snel een groot aantal banken voor een kredietaanbod. Vaak keken medewerkers ons stomverbaasd aan en wilden ze ons geen geld lenen.

Investeerders en beleggers krijgen doorgaans relatief gemakkelijk een krediet vanwege hun eigen vermogen en de verschillende soorten zekerheden die ze kunnen bieden. Voor een gemengde groep huurders met een laag inkomen is het beeld totaal anders.

Daarom zijn we heel blij dat Triodos Bank Duitsland ons financieringsplan objectief bekeek, het plan met ons uitwerkte en ons uiteindelijk een krediet verstrekte. Hierdoor konden we het gebouw via onze vereniging in samenwerking met Mietshäuser Syndikat en de Stiftung Edith Maryon aankopen, en het overdragen aan het zelfbestuur van de huurders.

Voor ons was het onwerkelijk om plotseling te beschikken over de miljoenen euro's die nodig waren om het pand te kopen. Niemand van ons had dat ooit meegemaakt of verwachte dat ooit in zijn leven mee te maken. De steun van Triodos Bank en de kritische kijk op de financiën kwamen goed van pas.

Welke rol vervult het project in jullie sector?

We adviseren nu vele andere bewonersgroepen in appartementencomplexen in Berlijn over hoe ze hun gebouw moeten kopen en ervoor kunnen zorgen dat hun woningen betaalbaar blijven. Dit doen we in samenspraak met Mietshäuser Syndikat (of andere structuren, zoals verenigingen).

Op deze manier kunnen we onze kennis en ervaring tijdens het aankoopproces doorgeven en onszelf als huurders organiseren. We hopen dat ons initiatief als een soort rolmodel voor anderen kan dienen en dat meer huurders overgaan tot zelfbestuur en strijden voor hun recht op huisvesting.

Welke maatschappelijke rol vervult jullie project?

Huisvesting mag geen handelswaar zijn; daar zijn alle huurders in ons gebouw het over eens. Het klinkt wat banaal, maar het betekent gewoon dat betaalbare huisvesting een fundamentaal sociaal recht is, net als de menselijke gezondheid of onderwijs.

Als het mogelijk is de politieke macht te versterken door projecten als ons appartementengebouw met zelfbestuur, kan de uitbuiting van de vastgoedmarkt wellicht aan banden worden gelegd. Publieke druk “van onderaf” van huurders, met een andere logica en een andere maatschappelijke kijk op hoe we naast elkaar willen wonen en leven in stedelijke gebieden, kan wel eens een uiterst positieve impact hebben.

In hoeverre deelt Triodos Bank jullie visie volgens jullie?

We voelden ons gesteund en goed geïnformeerd dankzij Triodos Bank en haar oprechte betrokkenheid bij onze gedurfde onderneming. Het zou fantastisch zijn als Triodos Bank zou besluiten meer van dit soort, op solidariteit gebaseerde projecten te ondersteunen om vastgoed te deprivatiseren en appartementengebouwen uit de speculatieve markt te halen, en tegelijkertijd huisvesting te garanderen. Mietshäuser Syndikat en Stiftung Edith Maryon zouden daarbij ideale partners zijn.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Duurzame mode zichtbaar en beschikbaar maken voor een breed publiek is in het kort de missie van ondernemer Cécile Scheele, oprichtster van Goodbrandz. Goodbrandz is in 2011 opgericht en koopt en verspreidt mode die op milieuvriendelijke wijze en onder goede arbeidsomstandigheden geproduceerd is.

Het bedrijf kiest er bewust voor om de producten niet in de eigen winkels te verkopen. In plaats daarvan worden de duurzame broeken, pakken, blouses en tassen nu verkocht in 400 reguliere modewinkels in Nederland, waarmee Goodbrandz toegang heeft tot een breed publiek.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

Goodbrandz laat zien dat duurzame mode een goed en betaalbaar alternatief is voor ‘gewone’ kleding. De prijs van de merken is vergelijkbaar met die van andere modemerken. Als je een gewone spijkerbroek koopt, betaal je niet alleen voor de productiekosten, maar vooral voor het merk. Dat laatste aspect speelt met Goodbrandz-merken veel minder. De kleding wordt dus tegen een concurrerende prijs verkocht en er wordt gebruikgemaakt van duurzame productiemethoden.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Zelfs in de modewereld moet je geld uitgeven om geld te verdienen. Als inkoper en distributeur van kleding koopt Goodbrandz mode-artikelen van duurzame producenten. De collectie moet gevormd worden. En de voorraden moeten tijdelijk opgeslagen worden zodat de levering aan de winkels niet onderbroken wordt. En dit kost allemaal geld. Goodbrandz krijgt pas betaald als de winkelier de goederen daadwerkelijk koopt. Triodos Bank verschaft kapitaal waarmee het bedrijf de periode tussen inkoop van de fabrieken en verkoop aan de winkels kan overbruggen.

Welke impact heeft het project gehad op de sector?

Elk jaar organiseert Goodbrandz de Dutch Sustainable Fashion Week, die in 2017 van 6 tot 15 oktober gehouden zal worden. Ontwerpers van duurzame mode tonen hier hun nieuwste creaties. De verschillende activiteiten en modeshows in die week stimuleren de mode-industrie om positieve verandering te omarmen.

Het bedrijf wil aan het publiek laten zien dat er een echt alternatief voor reguliere mode is, en dat is het belangrijkste. Onderzoek door Goodbrandz laat zien dat 68% van de Nederlandse vrouwen voor duurzame mode zou willen kiezen, maar dat slechts 11% weet waar die te krijgen is.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

De mode-industrie is een vervuiler; zo worden er veel chemische stoffen gebruikt. Daarnaast kost de productie van een essentiële grondstof zoals katoen veel water. En de arbeidsomstandigheden in werkplaatsen en kledingfabrieken in landen als India en Bangladesh zijn vaak erg slecht. Regelmatig zien we voorbeelden van uitbuiting, kinderarbeid en lange werkdagen van wel 16 uur. Het loon is vaak laag en het werk onveilig.

De negatieve impact op mens en milieu weerspiegelt het belang van duurzame mode gemaakt onder eerlijke en rechtvaardige omstandigheden.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Als het gaat om duurzaamheid loopt de modesector achter op andere sectoren zoals landbouw en de voedingsindustrie. Het aanbod biologisch en fair trade voedsel is de laatste jaren enorm gegroeid. Dat kan niet gezegd worden voor duurzame kleding.

Triodos Bank hecht belang aan samenwerking met een innovatief bedrijf als Goodbrandz, dat duurzame kleding stevig op de kaart zet. Goodbrandz levert baanbrekend werk in de mode-industrie en fungeert als inspiratie voor positieve verandering.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De inspiratie voor Fundació Deixalles is ontleend aan de wens om een bijdrage te leveren aan een eerlijker en meer duurzame samenleving door inwoners van de Balearen te helpen die zich in een situatie van sociale uitsluiting (dreigen te) bevinden aan een baan te helpen. De innovatieve bedenkers van de stichting waren van mening dat dit bereikt kon worden en dat tegelijkertijd afvalverwijdering en -beheer op de eilanden verbeterd kon worden.

Het verhaal van de organisatie begint in 1986, in een voormalig zuivelmagazijn in een buitenwijk van Palma de Mallorca. De eerste stappen waren het gevolg van het initiatief van de Maatschappelijke Actie-groep van het bisdom Mallorca en PIMEM, de vereniging voor MKB's in Mallorca. Het startschot voor de stichting werd in 1990 in een volledig gerenoveerd magazijn gegeven. De eerste positieve resultaten van het ophalen van afval en afvalverwerking en vooral de sociale insluiting en integratie in de arbeidsmarkt van kwetsbare mensen werden direct zichtbaar. Vanaf dat moment werden specifiekere werktrajecten opgezet. Hierbij ging het om opleidingen voor timmerman of elektricien, zodat grotere stukken afval hergebruikt zouden kunnen worden. Educatieve activiteiten over onderwerpen met betrekking tot milieu en maatschappij werden ontwikkeld voor scholen, leraren, maatschappelijke actiegroepen en overheidsinstanties.

Zo ontwikkelde de organisatie zich geleidelijk steeds verder. Tegenwoordig worden ook nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals samenwerking aan Europese projecten, inclusiebedrijven, solidariteitseconomie, alternatieve financiële instrumenten en ethisch bankieren. Fundació Deixalles is momenteel toonaangevend in de steun aan kansarme groepen op de Balearen door inclusie in de arbeidsmarkt, samenwerking, hergebruik, verantwoordelijke consumptie en opleiding.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De voornaamste innovatie van Fundació Deixalles betreft de door de stichting ontwikkelde opleidingsprogramma's en de programma's voor maatschappelijke inclusie en insluiting op de arbeidsmarkt waarmee 2.000 ton afval per jaar wordt verwerkt. Hiermee wordt ruim 5.200 ton koolstofdioxide-uitstoot vermeden en worden tegelijkertijd banen en toekomstperspectief gecreëerd voor honderden mensen.

Innovaties variëren van naai-ateliers voor gebruikte kleding tot restauratie van meubels en reparatie van elektrische apparatuur en zelfs de hiervoor gebruikte methoden. "Het doel van het hele afvalverwerkingsproces is om de sociale vaardigheden die elke gebruiker nodig heeft voor inclusie in een bredere maatschappij te verbeteren, te herstellen en te verstevigen," aldus Francesca Martí, directeur van Fundació Deixalles. “We gebruiken een actieve, participatieve methode en stimuleren de dagelijkse betrokkenheid van alle mensen en organisaties waarmee we in ons netwerk samenwerken: de sociale diensten, instellingen voor verslavingszorg, de maatschappelijke afdeling van Fundació Deixalles via het technische en de gebruiker - de persoon die uiteindelijke verantwoordelijk is voor het proces van inclusie in de arbeidsmarkt," legt Martí uit.

Welke impact had Triodos Bank op jullie project?

Vanwege de grote afhankelijkheid van overheidsinstanties, zoals dat geldt voor het merendeel van maatschappelijke instellingen, en vanwege de vertraging in de van die instanties te ontvangen betalingen had Fundació Deixalles grote behoefte aan geld om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Op dit moment is 19% van het inkomen van de organisatie afkomstig van subsidies.

Dit was de reden dat de stichting zich na opening van de vestiging in Palma de Mallorca tot Triodos Bank wendde voor een voorschot op de subsidies en contractuele regelingen die het nog tegoed had. Sindsdien is de relatie tussen Fundació Deixalles en Triodos Bank alleen nog maar sterker geworden. Dit is vooral het gevolg van de gedeelde waarden en wederzijds begrip.

Triodos Bank levert niet alleen bancaire producten en diensten, maar erkent ook de innovativiteit van dit initiatief en de waarde van de maatschappelijke en ecologische impact ervan. Om die reden werd Fundació Deixalles gekozen als een van de zes finalisten voor de 3e Triodos Business Awards 2016 van Triodos Bank in Spanje. Bij deze prijs, populair bij klanten en niet-klanten, hoort een geldbedrag van 10.000 euro. Het weerspiegelt de bijdrage van de bedrijven en projecten die de bank financiert met het geld dat door de spaarders aan de bank is toevertrouwd. . In januari 2015 organiseerde de bank een reisje naar Fundació Deixalles voor klanten uit Mallorca, zodat ze persoonlijk konden zien welke positieve impact hun geld heeft.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Dertig jaar ervaring en positieve resultaten vormen het bewijs dat Fundació Deixalles toonaangevend is in de maatschappelijke en ecologische sector op de Balearen.

De stichting beheert momenteel alle inzameling van gescheiden afval voor hergebruik op het eiland Mallorca en delen van Ibiza. Het werk van de stichting heeft al vele prijzen gekregen, zoals de ONCE Illes Balears 2015 solidariteitsprijs, de Consell de Mallorca solidariteitsprijs, de Ramon Llull-prijs voor zakelijke initiatieven van de Regering van de Balearen, en de National Friends of the Earth-prijs voor haar milieuwerk.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De Fundació Deixalles heeft momenteel ruim 220 mensen in dienst, bijna de helft uit groepen die zich in een situatie van (dreigende) sociale uitsluiting bevinden. Ruim 300 mensen doen elk jaar mee aan de opleidings- en inclusieprogramma's; meer dan 1.000 mensen zijn geholpen in de arbeidskantoren van de stichting; ruim 5.100 schoolkinderen hebben direct deelgenomen aan de activiteiten van de stichting en ruim 42.000 indirect. De stichting heeft ongeveer 30 vrijwilligers en 140 mensen die werkzaamheden ten goede van de gemeenschap uitvoeren.

Wat betreft impact op het milieu had Fundació Deixalles de afgelopen jaren 784 ton gebruikte kleding in beheer, ruim 900 ton meubels en groter afval, 24 ton papier, 10 ton glas, 900 ton verpakkingsmateriaal en ruim 600 kg afgewerkte olie. “We zamelen zo’n 2.000 ton afval in, waarvan rond 80% hergebruikt kan worden," aldus de directeur van Fundació Deixalles. “We zamelen alles in wat mensen niet langer willen hebben: kleding, boeken, meubels, elektrische apparatuur... en altijd met het idee dat het nog hergebruikt kan worden.” Hierdoor hebben we ruim 5.000 ton CO2 vermeden die niet naar de lucht is uitgestoten. De organisatie heeft 215 kledingcontainers en heeft vijf winkels opgezet waar klanten gerecyclede artikelen en fair trade artikelen kunnen kopen.

Het project is geleidelijk uitgebreid naar andere gebieden, zoals de bevordering van fair trade en ecologische schoonmaakproducten, naast het bovengenoemde milieu-onderwijs.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de integratie in de maatschappij en de arbeidsmarkt van mensen die dreigen te worden buitengesloten: immigranten, langdurig werklozen, alleenstaande vrouwen met kinderen, kwetsbare jongeren, drugsverslaafden, slachtoffers van seksegebonden geweld, etnische minderheden en ex-gedetineerden.

Wat betreft natuurbehoud is het voor Triodos Bank van fundamenteel belang dat bescherming van de aarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. We kunnen allen bijdragen aan het duurzame beheer van onze bronnen. Dit betekent afvalverwerking, stimuleren van reparatie, hergebruik en recycling van alle voorwerpen en materialen die nog een tweede leven gegeven kunnen worden.

Fundació Deixalles is erin geslaagd sociale en ecologische overwegingen te combineren. De stichting biedt mensen met moeilijkheden een betere toekomst en zorgt tegelijkertijd voor vermindering van de hoeveelheid afval in het milieu.

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Praktijkvoorbeeld (foto)

Simon Conway, bestuurssecretaris van Thera Trust.

Wat was de uitdaging voor dit project?

Thera ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking en het vinden van een geschikte woonruimte voor mensen die aangepaste huisvesting nodig hebben. Een dergelijke woonruimte is voor de mensen die wij ondersteunen essentieel willen zij een goed en zelfstandig leven leiden in hun buurt. Hoewel meer mensen Thera om hulp hebben gevraagd, konden we vaak pas steun verlenen als ze geschikte huisvesting hadden gevonden. Dit bracht ons ertoe op zoek te gaan naar financiering om woonruimte te kopen en aan te passen – “een gewoon huis in een gewone straat” – voor mensen die anders nergens terecht konden.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Forward Housing SW, onze huisvestingsorganisatie, beschikt over een team van deskundigen die werken met personen, hun families, verzorgers en een ondersteunend netwerk om een geschikte woning te vinden en deze helemaal aan de behoeften van iemand aan te passen. Vervolgens wordt de woning verhuurd aan een woningbouwvereniging zodat de betreffende persoon een huurovereenkomst kan sluiten met de zekerheid van woonruimte die dat biedt. Tegelijk profiteert diegene van de hoogwaardige dagelijkse ondersteuning die een van de zorgorganisaties van Thera verleent.

Welke impact heeft Triodos Bank op jullie project?

Triodos Bank heeft Thera geholpen 2 miljoen pond aan te trekken door de uitgifte van obligaties voor goede doelen. Naast het helpen verstrekken van een woning aan enkele mensen die wij ondersteunen – en die tot de meest kwetsbaren in de samenleving behoren – heeft Triodos Bank Thera Trust in contact gebracht met tal van nieuwe investeerders, die belangstelling beginnen te krijgen voor onze organisatie en de manier waarop wij werken. Ook heeft Triodos Bank onze denkwijze verandert, waardoor we nu een bredere reeks financiële opties overwegen en de deur openstaat naar andere financieringstrajecten, elk met hun eigen risico en complexiteit.

Welke impact heeft uw project op de sector?

We zijn er trots op mensen met een verstandelijke beperking arbeidsmogelijkheden te bieden in directeurs- en andere leidinggevende functies binnen de Group. Volgens ons zijn we de enige grote aanbieder van steun aan volwassenen met een verstandelijke beperking in het Verenigd Koninkrijk waar betaalde bestuursleden met een verstandelijke beperking zitting hebben in de raad van bestuur. Momenteel zijn er acht van deze bestuursleden bij ons in functie, wat bewijst dat mensen met een verstandelijke beperking leidinggevende capaciteiten bezitten. In de visie van onze organisatie staat dat voorop.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

We zijn van mening dat mensen met een verstandelijke beperking leiders in de samenleving kunnen zijn. Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven. Bestuursfuncties binnen de organisatie laten vervullen door mensen met een verstandelijke beperking en de talloze manieren waarop mensen die we ondersteunen worden betrokken bij de algemene koers en de directie van Thera zijn hier een duidelijk bewijs van. Ook proberen we mensen te helpen bij het opbouwen van vriendschappen en netwerken bij hen in de buurt en om hun afhankelijkheid van betaalde formele ondersteuning te verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar de capaciteit van deze wijken te vergroten om mensen met een verstandelijke beperking op te nemen – mensen die in het verleden werden weggestopt – en buurtbewoners te laten zien dat deze mensen met de juiste steun tot grootse dingen in staat zijn. Voor de mensen die we ondersteunen willen we een grotere mate van inclusiviteit en bewustzijn creëren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Voor ons is het belangrijk waar mogelijk te werken met organisaties die ethisch gericht zijn. We waren echt blij dat Triodos Bank graag met Thera in zee wilde gaan en daar mensen bij wilde betrekken die wij ondersteunen. De meningen en opmerkingen van mensen die wij ondersteunen geven vorm aan onze activiteiten en werkwijzen. Triodos Bank wilde horen wat zij te zeggen hadden en stond welwillend tegenover hun behoeften en wensen. Voor ons is het fantastisch om te werken met een financiële instelling die niet alleen investeert in de duurzaamheid van onze projecten, maar die ook onze passie deelt voor het verlenen van de optimale service die het beste voorziet in de behoeften van de mensen die wij ondersteunen.

Gezondheidszorg

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Yoni bestaat sinds 2014 en maakt maandverband en tampons van biologisch katoen. In 2011 werd bij Mariah Mansvelt Beck - met Wendelien Hebly mede-oprichter van Yoni - het voorstadium van baarmoederhalskanker geconstateerd. Haar arts raadde tampons en maandverband van biologisch katoen aan, om zo irritatie van slijmvliezen te beperken. Door het advies kwam Mansvelt Beck erachter dat biologisch katoenen verzorgingsproducten slecht verkrijgbaar waren. Ze waren er wel, maar alleen in een klein aantal biologische winkels.

Nog belangrijker was de constatering dat op de verpakking van reguliere tampons geen ingrediënten worden vermeld. Mansvelt Beck en Hebly vonden het echt schokkend: op bijna alles wat je koopt staat precies wat er in zit, maar op de meest intieme producten juist niet. Ze ontdekten dat de meeste tampons en maandverband bestaan uit synthetische stoffen zoals viscose en plastic, en soms ook parfum bevatten. Vrouwen kunnen gevoelig zijn voor deze stoffen, en dat kan weer tot irritatie leiden.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

Yoni vindt dat vrouwen recht hebben op informatie over waar hun producten van gemaakt zijn. Het bedrijf draagt daar zelf aan bij door de ingrediënten op de verpakking te vermelden, maar ook door het onderwerp menstruatie uit de taboesfeer halen. Menstrueren is een teken van gezondheid en niet iets waar je geheimzinnig over moet doen. Daarom besteedt Yoni veel aandacht aan de communicatie en aan het design van de verpakkingen. De verpakkingen zijn deels geïnspireerd op die van cosmetica en andere verzorgingsproducten. Die producten zien er aantrekkelijk uit, en dat kan ook met tampons en maandverband, vindt Yoni. Mansvelt Beck: “Je mag ermee gezien worden. Je hoeft een pakje tampons bij de kassa of op het toilet thuis niet weg te moffelen onder een pak wc-papier.”

De benadering van Yoni slaat aan. Het bedrijf stond in 2016 op de eerste plaats van de MKB Innovatie Top 100. Dat was vooral dankzij de innovatieve manier van communicatie en het feit dat de producten breed beschikbaar zijn: niet alleen via de eigen webshop, maar ook gewoon bij Etos en Albert Heijn.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Yoni startte met kapitaal van een aantal investeerders en met een crowdfundingsactie. Sinds een jaar heeft het bedrijf een relatie met Triodos Bank. De financiering van de bank is nodig voor de verdere groei, ook in andere Europese landen.

Met het bancaire krediet kan Yoni een grotere markt in meerdere landen bedienen. De producten zijn nu onder meer verkrijgbaar in Duitsland, Engeland en de Benelux. Maar de onderneming wil verder. De financiering van Triodos Bank is daarvoor van belang.

Welke impact heeft het project op de sector?

Yoni wil vrouwen bewuster maken. Daarom besteedt het bedrijf veel aandacht aan het doorgeven van het verhaal over wat er in hun verzorgingsproducten zit. Het is een productgroep waar je als vrouw best over na mag denken, vindt Yoni. Door ‘gewoon’ op de verpakkingen te melden wat er in de Yoni-producten zit, wil het bedrijf ook reguliere producenten inspireren tot transparantie. Voordat Mansvelt Beck en Hebly begonnen, belden ze de reguliere merken en vroegen naar de samenstelling van hun producten. Het kostte soms veel moeite om antwoorden te krijgen. Inmiddels is er wel wat verandering, en staat op sommige websites van grote merken enige informatie over ingrediënten.

Yoni maakt deel uit van een bredere beweging. De afgelopen jaren hebben consumenten vragen gesteld aan onder meer de Europese Commissie over het gebrek aan transparantie over de gebruikte ingrediënten. Deze vragen duiden op een groeiend bewustzijn onder consumenten.

Welke impact heeft het project op de maatschappij?

Menstruatie is nog steeds geen gewoon gespreksonderwerp. Ons woord ‘taboe’ komt nota bene van een Polynesische taal waarin het letterlijk ‘menstrueren’ betekent. Uit onderzoek blijkt dat 19% van de Nederlandse meisjes niets weet van ongesteldheid voordat zij zelf voor het eerst ongesteld worden. Het is niet met ze besproken. Dat is een probleem, vindt Yoni. Want als het je ineens overkomt en je weet er niets van, kan menstrueren traumatiserend zijn.

Yoni wil het onderwerp menstrueren normaliseren. Dat doet het bedrijf onder meer door de dingen bij hun naam te noemen. Zo staan woorden als ’vagina’ en ‘menstruatie’ bij Yoni op de verpakking.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Mariah Mansvelt Beck en Wendelien Hebly zijn ondernemers die hun visie in de wereld zetten in de vorm van een commercieel succesvol bedrijf. Dat is een vergelijkbare benadering als die van Triodos Bank.

Yoni kijkt kritisch naar de eigen productie- en operationele processen, en probeert daarin steeds de meest duurzame keuze te maken. Een kernelement van duurzaamheid is volgens Yoni bovendien dat het businessmodel moet kloppen en dat het bedrijf winst moet maken. Want alleen dan kan Yoni ook op lange termijn krachtig bijdragen aan positieve verandering.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In Panningen, een dorp in het zuiden van het land, staat de voormalige steenfabriek de Ringoven. De fabriek sloot in 1989 zijn deuren en was in de jaren die volgden mede debet aan de algehele vermindering van de kwaliteit van leven in het dorp. Steeds meer maatschappelijke diensten verdwenen. Maar de steenfabriek, die op de monumentenlijst staat, werd vernieuwd en herontwikkeld en is sinds 2014 een druk bezochte ontmoetingsplaats.

De Ringoven biedt ruimte aan verschillende maatschappelijke organisaties. Zo zit er een bedrijf dat werk regelt voor mensen met leermoeilijkheden. Voor oudere mensen met dementie worden dagopvang en activiteiten geregeld en er is een naschoolse opvang. Maatschappelijk bedrijf Rendiz levert ook horecadiensten en verhuurt locaties.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

De verschillende maatschappelijke en commerciële organisaties die hier gevestigd zijn, ondersteunen en werken samen aan de realisatie van de doelstellingen van de Ringoven. Zij maken van het gebouw het hart van het dorp en de omgeving. De initiatiefnemers van de herontwikkeling zijn erin geslaagd al deze organisaties met elkaar te verbinden. En dat hebben ze gedaan op een commercieel succesvolle manier: als onderdeel van Rendiz combineert de Ringoven horeca met verhuur van onroerend goed aan maatschappelijke initiatieven en biedt daarnaast dagopvang, wat allemaal geld oplevert. Dit project is een klassiek voorbeeld van innovatief maatschappelijk ondernemerschap.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Triodos Bank heeft de interne herinrichting van het gebouw gefinancierd. Maar haar betrokkenheid gaat verder dan dat. Triodos Bank is een van de belangrijkste partners van Rendiz, initiatiefnemer van de herontwikkeling. De bank denkt mee over mogelijke financiering van soortgelijke Rendiz-projecten in andere delen van de provincie.

Welke impact heeft het project op de sector?

De kracht van de Ringoven ligt in het feit dat het organisaties uit diverse sectoren huisvest, zoals gezondheidszorg, onderwijs en horeca. Het project is het bewijs dat een dergelijke integrale benadering kan slagen. Een gebouw dat zoals de Ringoven op de monumentenlijst staat, is duur in het gebruik. De herinrichting tot een multifunctioneel maatschappelijk centrum bracht ook veel kosten met zich mee. Maar een monument als dit kan winstgevend zijn als de kosten door meerdere partijen worden gedragen.

Welke impact heeft het project op de maatschappij?

Het gebied rond Panningen heeft te maken met diverse problemen, waaronder vergrijzing en ontvolking, en het langzaam verdwijnen van sociale voorzieningen.

Hierin staat de regio niet alleen: er zijn meerdere gemeenten in Nederland die zich voor vergelijkbare problemen geplaatst zien. Maar de herontwikkeling van de Ringoven biedt daarop een krachtig antwoord. Die draagt bij aan de vitaliteit van de gemeenschap en de sociale binding in het dorp. Het gebouw fungeert ook als centrum en inspiratie voor andere ontwikkelingen. Sinds de heropening van de Ringoven hebben verschillende organisaties zich in maar ook rond het gebouw gevestigd. Naast de voormalige steenfabriek wordt nu een basisschool gebouwd. Panningen leeft weer.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Triodos Bank levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de mensen. De bank zet zich in voor verbetering van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, een zorgzame maatschappij, en versterking van het milieu en van ecologische waarden.

Het is logisch dat de bank betrokken is bij de Ringoven. Het project biedt immers ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en onderwijs voor kinderen en levert daarnaast een bijdrage aan de sociale cohesie in het dorp. In de horeca worden streekproducten en fairtrade-producten gebruikt. En, tot slot: het is een prachtig gebouw, een nationaal monument, dat behouden is gebleven voor toekomstige generaties in een weer levendig dorp.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Centrum Ganspoel heeft als missie de begeleiding van visueel en meervoudig gehandicapten op een plek waar zij het best tot hun recht komen.

De centrale campus van Ganspoel is prachtig gelegen tussen de velden, maar is ook afgelegen. We realiseerden ons steeds meer dat de combinatie van naar school gaan en verblijf op de grote campus voor een grote groep jongeren niet paste bij hun vaardigheden. Deze groep moest juist deelnemen aan het sociale leven, net als jongeren zonder beperking. Ze moesten kunnen sporten bij een plaatselijke sportclub, op eigen houtje naar de bakker gaan, ergens iets gaan drinken. Kortom, deelnemen aan het leven van alledag.

Daarom is besloten deze groep jongeren te verhuizen naar het centrum van Tervuren. Hierdoor konden ze in het dorp wonen, op loopafstand van allerlei faciliteiten en in een straat naast een winkelstraat en het kerkplein.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Het innovatieve van dit project was de benadering van de doelgroep. Inclusieve huisvestingsprojecten voor volwassenen bestaan al een aantal jaar. Voor jongeren was dit nog niet het geval. De kinderen die op Centrum Ganspoel naar school gaan, komen uit verschillende provincies, wat betekent dat er ook huisvesting nodig is voor ze. Om zo goed mogelijk maatwerkbegeleiding te kunnen bieden, was voor het project een op maat gemaakte infrastructuur en een maatwerklocatie nodig.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Welzijnswerk voor mensen met een handicap is onderhevig aan grote veranderingen, vooral gericht op persoonsgebonden budgetten. Dit geldt op dit moment alleen nog voor volwassen, maar zal in een later stadium worden uitgebreid naar jongeren. Het project sluit al volledig op deze veranderingen aan en werd door de Vlaamse minister Vandeurzen voor Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin in een recente toespraak als voorbeeld aangehaald.

Welke impact had het bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

De gemeenteraad heeft ons project vanaf het begin ondersteund en met ons team samengewerkt. Naast een actief vrijwilligersbeleid hebben judoleraren van de plaatselijke judoclub informatie gekregen over sporten met mensen met een visuele beperking. Plaatselijke bedrijven bieden stageplaatsen voor de jongeren. Inwoners en sponsoren werden uitgenodigd voor de opening van de nieuwe accommodatie. De jongeren worden niet langer ‘de jeugd uit De Pit’ genoemd, maar worden nu gewoon bij hun naam genoemd, als leden van de vereniging.

Bij de planning van mobiliteitswerk vroeg de gemeente onze mensen om raad bij de aanleg van nieuwe voetpaden met voelbare markeringen voor blinden. Bij de installatie van nieuwe verkeerslichtingen werd rekening gehouden met mensen met een (visuele) beperking.

De komst van deze groep jonge mensen heeft dus invloed gehad op het beleid van de gemeenteraad. Zij hebben er zeker van geprofiteerd, maar dat geldt ook voor de andere inwoners en bezoekers van het dorp, met of zonder beperking.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

Triodos Bank nam het financiële deel van het project voor haar rekening. Daardoor konden wij ons volledig richten op de inhoud en toegevoegde waarde voor onze klanten.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw project, dit keer op de centrale campus van Ganspoel. We zijn blij dat we ook deze tweede keer met Triodos Bank in zee kunnen gaan. Naast de sociale voordelen willen we er ook voor zorgen dat het huidige project in breder perspectief duurzaam is, bijvoorbeeld wat betreft de bij de bouw gebruikte technieken en materialen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de doelstelling van het project: maximale deelname realiseren van mensen met een beperking. Ik denk dat we daar uitstekend in geslaagd zijn. Totale integratie is misschien nog wat te veel gezegd, maar dat komt omdat het in de bredere maatschappij nog niet erg bekend is. Maar de jongeren met wie wij werken, zijn zeer zeker volledig in de plaatselijke gemeenschap geïntegreerd.

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Sabine L. Distler, directeur van St. Elisabeth

Wat was de uitdaging voor dit project?

We wisten van begin af aan dat we van St. Elisabeth een plek wilden maken die ouderen de allerbeste leefomstandigheden en woonvoorzieningen zou bieden. Als snel werd duidelijk dat een grondige renovatie hiertoe noodzakelijk was, vooral gelet op de regionale regelgeving voor het verbeteren van de woonomgeving. Ons innovatieve woonconcept en onze holistische benadering gaan echter veel verder.

Concreet kwam het er op neer dat we niet alleen te maken hadden met wettelijke eisen, zoals voor de fysieke toegankelijkheid, maar dat we ook onze eigen verwachtingen moesten waarmaken. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op recent gerontologisch onderzoek (naar de sociale, psychologische, cognitieve en biologische aspecten van ouder worden) en huisvesting. Dat was zeker een uitdaging – en is dat nog. Maar wel een goede.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Het leven van de bewoners van St. Elisabeth in Neurenberg moet zoveel mogelijk door hen zelf worden bepaald. Voor ons vereist dit vanzelfsprekend een sterke sociale omgeving, nauw contact met anderen en hulp bij de dagelijkse handelingen.

Onze eerste vraag luidde daarom: Hoe kunnen we woonruimte creëren die het ouderen mogelijk maakt zelf te bepalen hoe ze leven? Alle belemmeringen moesten we wegnemen, en niet alleen in fysieke zin, zoals obstakels in badkamers wegnemen door ergonomische wastafels en inloopdouches met beugels te installeren.

Daarnaast hebben we alle visuele belemmeringen verwijderd. Dit deden we met een speciaal kleur- en verlichtingsysteem dat mensen helpt zich te oriënteren, vooral mensen met dementie. Dit bevordert hun gevoel van welzijn en zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. Ook kozen we voor een wandbekleding die er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook een bijzondere structuur heeft waardoor visueel gehandicapten met behulp van herkenningspunten de weg naar buiten kunnen vinden.

Daarnaast hebben we steeds oog gehad voor de situatie van onze medewerkers, want ook zij vallen onder onze holistische aanpak. We wilden dat ze zich ook op hun gemak voelden en ongehinderd steun en zorg konden verlenen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Een bank die zo geïnteresseerd is in wat wij doen, is nieuw voor ons. Naast samenwerken op zakelijk niveau is er ook het persoonlijke aspect. Triodos Bank gelooft in ons concept en dat geeft ons een goed gevoel En natuurlijk heeft Triodos Bank het ons mogelijk gemaakt dit project op deze schaal en met al deze details te realiseren, wat zo belangrijk is.

Details als de aandacht die wij schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en lakken, evenals financiering. Ook hanteren we een duurzame aanpak – uiteindelijk hopen we in de zorgsector het goede voorbeeld te geven en de sector voor de lange termijn te verbeteren. Dit betekent dat we dezelfde waarden als Triodos Bank delen en dat we gelijkwaardige partners zijn omdat we samen iets tot stand willen brengen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Het is voor ons belangrijk dat het project veel aandacht genereert. Zowel de media als het publiek zien ons holistische concept als een speerpuntproject en hebben er veel belangstelling voor getoond. Het heeft voor een sensatie gezorgd en dat is goed – voor ons en voor het thema kwaliteit en waardige huisvesting voor ouderen dat we willen bevorderen.

We zijn al een voorbeeld voor andere instellingen geworden en dat is precies het punt – iets veranderen. Door bijvoorbeeld functionaliteit te combineren met design, zetten we een koers uit die echt uniek is voor een zorginstelling.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Ons project draagt bij aan een andere visie op zorginstellingen in de renovatie- en verbouwings- en uitvoeringsfase. Met andere woorden, bewust een omgeving creëren waarin bewoners zo lang mogelijk op hun eigen voorwaarden kunnen leven en hun eigen beslissingen nemen. Helaas is de realiteit vaak heel anders. Instellingen worden gemoderniseerd en gerenoveerd zonder dat iemand nadenkt over hoe de afzonderlijke onderdelen in hun onderlinge samenhang functioneren en hoe deze ‘verbeteringen’ mensen ook echt kunnen helpen.

Ook willen we de sociale sector een impuls geven. Door de groeiende vraag in de sector zien we de komende jaren en decennia grote ontwikkelingsmogelijkheden. Gezondheidszorg zal nieuwe interdisciplinaire benaderingen creëren – voor architectuur, technologie en nieuwe media. Hopelijk leidt dit tot meer erkenning van een sociale sector die dat verdient.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie achter het project?

Triodos Bank wil een positieve verandering in de maatschappij zien. Deze positieve verandering is precies wat wij ook nastreven. Het is als twee tandwielen die in elkaar grijpen. Wij dragen onze visie van een betere wereld uit door te voorzien in een betere levenskwaliteit en zelfbeschikking voor mensen, waarbij ze hun waardigheid behouden. Wij bouwen aan een positieve toekomst, net als Triodos Bank.

Samen met Triodos Bank kunnen we onze duurzaamheidsdoelstelling verwezenlijken. Een duurzaamheid die ons in staat stelt zo veel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de toekomst.

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Beschutte werkplaatsen moeten flexibel leren samenwerken met de traditionele en snel veranderende economie, willen ze daarin een sterke speler blijven.

Volgens Benoît Ceysens, directeur van Ferme Nos Pilifs, moet er een economisch model ontwikkeld worden dat inclusief is: een model dat energie, jobs en producten reorganiseert zodat iedereen een baan kan vinden. Daarvoor moeten we bruggen slaan tussen de sociale en de traditionele economie. We moeten onze manier van werken heruitvinden.

Daarnaast is het voor Ferme Nos Pilifs belangrijk dat het project niet louter wordt beschouwd als beschutte werkplaats. Mensen moeten er niet uit medeleven gaan aankloppen. Ferme Nos Pilifs is een volwaardige onderneming die nuttig en kwalitatief werk levert.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Ferme Nos Pilifs maakte van openheid en diversificatie haar handelsmerk. Er werd bewust gekozen om kleinschalige, lokale en ambachtelijke activiteiten te ontwikkelen dicht bij de noden van de mensen en met een sterke relationele en niet-delokaliseerbare dimensie.

Bezoekers vinden hier onder meer een cafeetje, een kinderboerderij, een boomkwekerij, een ecologische tuinonderneming, een kruidenier annex bakkerij, met onder andere huisgemaakt bio-brood en patisserie, en een handling- en mailingdienst voor de behandeling van drukwerk en post.

Momenteel biedt de boerderij werk aan 170 mensen, van wie 140 met een lichte handicap. Elke activiteit is aangepast aan de capaciteiten van de werknemer en elke job moet een sociale dimensie hebben, voldoende opbrengen en passen binnen het milieuvriendelijke kader.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Zoals elke onderneming heeft Ferme Nos Pilifs betrouwbare financiële partners nodig. Met Triodos Bank hebben we veel meer opgebouwd dan de gangbare klant-leverancier relatie. Triodos Bank is een heuse partner gebleken.

Voor projecten die een aanzienlijke investering vergen, is de manier waarop de financiering wordt aangepakt pertinent. De antwoorden die Triodos Bank ons biedt, zijn altijd in de eerste plaats adviezen en pas dan commerciële voorstellen. Voor een ondernemer is het een grote meerwaarde om zo op je bankier te kunnen vertrouwen.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Het inclusieve ondernemersmodel dat Ferme Nos Pilifs ontwikkelde is uniek in de sector, net zoals de vergaande diversificatie en de daaruit volgende ontsluiting van de wijk en de stad.

Onze unieke positie belet ons echter niet om actief te blijven in de federatie (FEBRAP, de Brusselse federatie van beschutte werkplaatsen) en militant te blijven ijveren voor het behoud van tewerkstellingsplaatsen voor de zwakste arbeidskrachten.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De vestiging van de Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Heembeek heeft een positief effect gehad op de wijk. Door de buurt te betrekken bij haar activiteiten en het gevolg daarvan op het sociale leven van Neder-Over-Heembeek heeft Nos Pilifs de wijk een positief imago bezorgd. De ontmoeting tussen onze werknemers en “de buren” zorgt voor een echte inbedding in de wijk.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

De tewerkstelling en zingeving voor mensen met een beperking bij Nos Pilifs komen overeen met de kernprincipes van de sociale economie, waarin Triodos Bank al 20 jaar als financier optreedt.

Microfinanciering

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Officiële financiële instellingen laten de markt voor het financieren van taxi’s vrijwel ongemoeid. De Peruviaanse markt voor autoleningen is geconcentreerd rond een paar spelers en richt zich op het financieren van de aanschaf van nieuwe auto’s door kapitaalkrachtige klanten. Daarnaast is het zo dat het huidige taxiwagenpark voornamelijk uit oudere, vervuilende auto’s bestaat. Van de taxi’s in Lima is 30% meer dan vijftien jaar oud. Volgens de gemeentelijke verordeningen die vanaf 2016 van kracht zijn, moeten deze taxi’s worden vervangen.

Alleen Acceso Crediticio is actief op de prille officiële markt in Peru voor voertuigkredieten bestemd voor chauffeurs met een laag inkomen en milieuvriendelijke taxi’s.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Acceso Crediticio is een Peruviaanse financiële dienstverlener die in 2011 is opgericht en veel ervaring heeft met autoleningen. De onderneming vervult een belangrijke rol op het gebied van financiële inclusie: 70% van de klanten heeft geen rekening bij een andere financiële instelling. Eén op de vijf opent voor het eerst een rekening als ze klant worden.

De klanten van deze instelling zijn over het algemeen taxichauffeurs met een laag inkomen die anders beperkte mogelijkheden zouden hebben om zelf eigenaar van hun taxi te zijn. Acceso richt zich vooral op het verstrekken van kredieten voor taxi’s die rijden op CNG (compressed natural gas ofwel aardgas onder druk). Voertuigen op CNG vormen een schoner en efficiënter alternatief voor taxi’s die rijden op een fossiele brandstof. In die zin draagt Acceso rechtstreeks bij aan het tegengaan van klimaatverandering door het aantal vervuilende auto’s in Peru terug te dringen.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Met de kredieten die door Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund worden verstrekt kan Acceso Crediticio haar bereik vergroten. Kredieten worden in plaatselijke valuta verstrekt, wat betekent dat Acceso het valutarisico niet hoeft te dragen. Dit geldt ook voor de klanten van Acceso Crediticio omdat de kredieten in de lokale valuta zijn. Dankzij deze kredieten heeft Acceso haar bereik weten te vergroten tot 14.850 klanten, zonder een omvangrijk en mogelijk duur kantorennet te hoeven opzetten.

Welke impact heeft het bedrijf op de sector waarin het actief is?

Acceso Crediticio richt zich op het financieren van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de automobielindustrie, met een duidelijk accent op financiële inclusie. Als pionier van dit soort financiering in Peru is Acceso vernieuwend in de markt en voor anderen een voorbeeld dat navolging verdient.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Acceso Crediticio is in Peru de grootste verstrekker van kredieten voor taxi’s die rijden op CNG. Deze nadruk op CNG-voertuigen maakt het bedrijf uniek. Bijna 70% van de kredietportefeuille wordt toegewezen aan micro-, kleine of middelgrote ondernemingen die CNG-voertuigen willen aanschaffen of die hun benzineauto’s geschikt willen maken voor CNG. Al met al genereert Acceso Crediticio hierdoor een sterke maatschappelijke en ecologische impact. Acceso helpt chauffeurs te voorzien in hun levensonderhoud en draagt bij aan een gezonder, schoner milieu voor de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Acceso Crediticio heeft een uniek bedrijfsmodel. Dit biedt de fondsen van Triodos Investment Management de kans een sterke impact te maken op het vlak van financiële inclusie en het milieu, in een segment dat momenteel onvoldoende wordt bediend door lokale en internationale investeerders.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Indonesië heeft een van de hoogste percentages financiële uitsluiting van heel Azië. Ongeveer 50% van de bevolking heeft geen toegang tot financiële diensten, zoals een spaarrekening of een kleine lening. Dit heeft grote impact op hun kwaliteit van leven.

Financiële instelling Bina Artha wil dit probleem oplossen. En zij wil meer doen dan alleen kredieten verstrekken voor zakelijke activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van leningen voor sanitaire voorzieningen. Indonesië heeft een bevolking van 100 miljoen mensen, waarvan 40% niet is aangesloten op het riool omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. Daarom gebruiken velen van hen geïmproviseerde faciliteiten waar ze die maar vinden.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Bina Artha biedt sinds kort leningen aan voor het aanschaffen van een binnentoilet. Mensen kunnen niet alleen een lening afsluiten maar worden ook geholpen bij het opzetten van een bedrijfje waarmee ze de lening kunnen terugbetalen en uiteindelijk hun leefomstandigheden op de lange termijn kunnen verbeteren.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Met de kredieten die door Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund worden verstrekt kan Bina Artha haar bereik vergroten. Kredieten worden in plaatselijke valuta verstrekt, wat betekent dat Bina Artha het valutarisico niet hoeft te dragen. Dankzij deze kredieten heeft Bina Artha haar bereik weten te vergroten tot 226.000 klanten via een netwerk van 227 vestigingen. 99% van de klanten zijn vrouw. 50% van de huishoudens die worden bediend, leeft onder de armoedegrens van USD 2 per dag.

De activiteiten van de organisatie zijn verspreid over het eiland Java, met speciale focus op landelijke gebieden. De organisatie is van plan ook naar andere delen van Indonesië uit te breiden.

Welke impact heeft het bedrijf op de sector waarin het actief is?

Bina Artha speelt een sleutelrol in de financiële sector in Indonesië op basis van de missie om gespecialiseerde financiële diensten te leveren aan de economisch actieve, grotendeels vrouwelijke bevolking met een laag inkomen in Indonesië, op een eerlijke, transparante, efficiënte en duurzame manier.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Bina Artha is voornamelijk actief op het platteland, waar ongeveer 70% van de klanten wonen. Hier is een enorme behoefte aan fundamentele financiële diensten en producten. De instelling is stevig geworteld in de gemeenschappen waar wordt gewerkt en huurt alle medewerkers lokaal in. Nieuwe producten worden ontwikkeld met oog voor de behoeften van de klant, zoals blijkt uit de recent geïntroduceerde lening voor sanitaire voorzieningen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank werkt al sinds 2013 met Bina Artha samen via het fonds voor microfinanciering. Triodos Bank deelt de visie van Bina Artha om Financiële inclusiviteit in het land te vergroten en hulp te bieden aan diegenen die van oudsher worden buitengesloten.

Beide organisaties erkennen het belang van ontwikkeling van een best practice Microfinancieringsinstelling die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector. Want organisaties zoals deze fungeren als belangrijke aanjager van duurzame ontwikkeling op de lange termijn.

Microfinanciering – Praktijkvoorbeeld (foto)

Hannes Manndorff, directeur van Dawn in Myanmar

Wat was de uitdaging voor dit project?

Toen Accion ongeveer twee en een half jaar geleden begon te kijken naar investeringsmogelijkheden in Myanmar, had nog geen 20% van de bevolking toegang tot formele financiële dienstverlening en waren er zeer weinig aanbieders van microfinanciering actief in het land. Hoewel Myanmar een politiek en economische hervormingsproces in gang had gezet, was het nog altijd het op twee na armste land in Azië. De enorme, nog onaangeboorde markt voor microfinanciering in combinatie met de lage capaciteit, gebrekkige infrastructuur en een uiterst onzekere regelgeving, bood zowel een kans als een uitdaging die wij wilden aangaan.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Accion bracht samen met Triodos Investment Management en FMO, twee instellingen met wie we een lange en vruchtbare samenwerking hebben, een bod uit op de enige microfinancieringsinstelling (MFI) van het land die mocht worden overgenomen: Save the Children’s Dawn Microfinance. Na het winnen van de bieding bracht het consortium de activiteiten van Save the Children, inclusief al het personeel en de activa, vrijwel zonder verstoring voor de klanten en medewerkers onder in een nieuwe organisatie met winstoogmerk. Deze overname en omzetting bood een enorm voordeel ten opzichte van een organisatie helemaal vanaf de grond op te bouwen. Dat zou namelijk het enige alternatief zijn geweest voor het verlenen van hoogwaardige financiële diensten aan de talloze mensen zonder bank in Myanmar. De omzetting van wat eerst een programma van Save the Children was naar een onafhankelijke microfinancieringsinstelling met winstoogmerk, inclusief een vergunning van de centrale bank, was toentertijd baanbrekend.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Investment Management, FMO en Accion bundelden de krachten om een jonge MFI in Myanmar over te nemen op een moment dat er nog veel politieke, economische en juridische onzekerheid heerste. De eendracht en het engagement van alle drie investeerders om DAWN te veranderen in een toonaangevende MIF overtuigden Save the Children om de organisatie aan het consortium te verkopen. Triodos en FMO brachten een schat aan kennis en ervaring mee voor deze overname, wat de toezichthouders positief stemde en ertoe bracht de benodigde goedkeuringen en vergunningen te verlenen. Ook heeft Triodos een waardevolle bijdrage geleverd door haar betrokkenheid op bestuurlijk niveau voor DAWN, met Femke Bos, fondsbeheerder van het Triodos Microfinance Fund, als zeer betrokken lid van de raad van bestuur en voorzitter van de Audit Committee. Daarnaast heeft DAWN reeds geprofiteerd van de hechte betrekkingen die Triodos in de regio onderhoudt. Zo faciliteerde Triodos een werkbezoek van enkele toonaangevende MFI's in Cambodja, waardoor de organisatie toegang heeft gekregen tot best practices op het gebied van bestuur, management en bedrijfsactiviteiten.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Sinds de overname door het consortium in maart 2015 is het aantal actieve klanten verdubbeld tot 54.000. Ook streven de investeerders van het consortium ernaar de ontwikkeling van de sector te beïnvloeden. Dit doen ze door zowel een voorbeeldfunctie voor hoogwaardige microfinanciering in Myanmar te vervullen als actief samen te werken met de toezichthouders en de gemeenschap voor financiële inclusiviteit in bredere zin.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Dankzij de investering van Triodos Investment Management, FMO en Accion, heeft DAWN haar diensten in hoog tempo kunnen uitbreiden naar nieuwe regio's en bedienen we inmiddels duizenden klanten die voorheen geen bank hadden. Sinds de overname hebben klanten ook geprofiteerd van vereenvoudigde producten, kortere doorlooptijden en lagere tarieven. De investeerders en DAWN streven naar verdere versterking en uitbreiding van het productaanbod, verbetering van de klantervaring en een bereik van ten minste 200.000 actieve klanten in de komende vier jaar.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Sinds het begin van het partnerschap delen Triodos Investment Management, FMO en Accion dezelfde visie voor Myanmar en DAWN. Deze visie behelst DAWN inzetten als instrument om financiële inclusie in het land te bevorderen, een best practice model-MFI ontwikkelen, bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële sector en streven naar zowel financieel als sociaal rendement met een langetermijnvisie.