Strategische doelstellingen

De onderstaande tabel toont de belangrijkste strategische doelstellingen van Triodos Bank uit het driejarenplan 2016-2018.

De strategische doelstellingen in dit plan zijn het resultaat van de ontwikkeling van een strategisch perspectief voor een periode van tien jaar dat in 2015 is voltooid.

Een aantal belangrijke onderwerpen uit de materialiteitsanalyse waar zowel Triodos Bank als onze stakeholders groot belang aan hechten zijn hier ook opgenomen.

Dit jaar voegen we voor iedere doelstelling een indicatie van de 'voortgang in een oogopslag' toe. Dit is een benadering van de voortgang die in 2016 is geboekt. Deze inschatting is gebaseerd op oordeelsvorming en de meningen van onze medewerkers over deze onderwerpen.

Doelstellingen uit het driejarenplan 2016-2018

Financieren gericht op impact

We willen meer financiering verstrekken – in de vorm van leningen, investeringen en giften – om een positieve impact te realiseren:

  • leningen verstrekken aan een breder scala sectoren om onze impact te vergroten en risico’s te spreiden;
  • duidelijk communiceren wat onze visie is op hoe we sectoren kunnen helpen stappen te zetten in verduurzaming en realiseren van onze doelstellingen en wat onze voortgang is bij het realiseren van positieve impact;
  • aanzienlijke groei realiseren bij onze beleggingsfondsen;
  • onze capaciteit om innovatieve initiatieven via giften te ondersteunen aanzienlijk vergroten.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

● ● ● Gerealiseerd     ● ● ○ Grotendeels gerealiseerd     ● ○ ○ Deels gerealiseerd     ○ ○ ○ Niet gerealiseerd

 

 

 

Inzet op groei in kredietverlening – 15 tot 20% nettogroei.

De nettogroei van de duurzame kredietverlening bedroeg 14% (2015: 13%). Zonder de scherpe waardedaling van de kredietportefeuille in euro’s na het Brexit-referendum zouden we de doelstelling van 15 tot 20% groei hebben gehaald. Aangezien er bovendien sprake was van een relatief hoog aflossings- en herfinancieringsniveau, komt dit neer op een goede groei. Exclusief de aflossingen komt de brutogroei van duurzame kredieten uit op 32% (2015: 30%).

● ● ○

Nieuwe sectoren en deelsectoren ontwikkelen om zo onze kredietportefeuille verder te diversifiëren en relevante antwoorden te blijven bieden op de behoeften van de samenleving.

Binnen onze kredietportefeuille vond een goede diversificatie plaats, waaronder financiering van projecten voor energieopslag en een hoger aandeel van hypotheekleningen.

● ● ○

Communiceren van onze visie op de ontwikkeling van bepaalde sectoren.

Ondanks het verhelderen van een aantal beleidslijnen en criteria is de publicatie van integrale sectorvisies uitgesteld tot 2017.

○ ○ ○

Triodos Investment Management richt zich op de groei van haar beheerd vermogen tot EUR 3,6 miljard in 2016. Triodos Investment Management wil een evenwichtigere portefeuille van impactvolle beleggingsfondsen opbouwen in kerngebieden die verband houden met de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s)) van de Verenigde Naties.

De fondsen in beheer bedroegen EUR 3,3 miljard. De groei bleef achter bij de doelstelling. Dit kwam deels door verzelfstandiging van Triodos Renewables plc (EUR 132 miljoen) en deels doordat de totale instroom van beleggingen lager was dan verwacht.

Triodos Investment Management heeft binnen de portefeuilles enige diversificatie gerealiseerd, met name om zo impactvolle investeringen in opkomende markten te ondersteunen, maar heeft geen nieuwe impactvolle fondsen geïntroduceerd die zich nieuwe gebieden gericht zijn.

● ○ ○

Private Banking onderzoekt de mogelijkheden om individuele Private Banking-klanten in contact te brengen met sociale ondernemers die financiering nodig hebben.

In 2016 is een proef gestart met ongeveer 25 beleggers met een potentiële beleggingscapaciteit van circa EUR 3,5 miljoen. Voor 2017 worden samen met het LEAF Lab nieuwe investeringscasussen voorbereid (zie hieronder).

● ● ○

Private Banking evalueert beleggingsdiensten met als doel om klanten een online beleggingsapplicatie aan te bieden. De introductie hiervan staat gepland voor 2017.

In Nederland is Triodos Fondsbeheer geïntroduceerd, een service die vermogende klanten in staat stelt een duurzame beleggingsportefeuille op te bouwen die door Triodos Bank wordt beheerd. Eenzelfde service staat voor België in 2017 gepland.

● ● ●

Verbreden van ons bereik

We willen het bereik van onze producten en diensten verbreden: ons bestaande dienstenpakket aanvullen zodat we binnen een relatiegerichte aanpak flexibel kunnen reageren op een breed scala aan klantbehoeften.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

De voorbereidingen voor het lanceren van een betaalrekening in het Verenigd Koninkrijk worden voortgezet. De lancering is gepland voor 2017. Ook wordt het productaanbod in andere vestigingen verder ontwikkeld.

De ontwikkeling van een betaalrekening in het Verenigd Koninkrijk ligt op schema voor lancering in 2017.

● ● ●

In 2016 wordt een besluit genomen over het al dan niet openen van een volwaardige vestiging in Frankrijk.

Er is een principebesluit genomen om een Franse vestiging te openen, onder voorbehoud van verdere voorbereidende werkzaamheden en goedkeuring van de autoriteiten.

● ● ●

Er worden vier nieuwe filialen in Spanje geopend.

Er is één nieuw filiaal in Spanje geopend, plus nieuwe kantoorruimte in Berlijn en Londen.

● ● ○

Ook in 2016 themadagen organiseren over groepsbrede onderwerpen in een actiegericht proces van samenwerking. Het gaat daarbij om dienstverlening aan onze ondernemers die verder gaat dan kredietverlening op basis van onderpand.

Is in 2016 gerealiseerd en heeft geleid tot een aantal initiatieven binnen de bank – zoals risicobeleid op maat in alle vestigingen ter ondersteuning van hoogwaardige kleinschalige kredietoffertes, alsmede proefprojecten voor crowdfunding en diensten op het gebied van invoice discounting.

● ● ●

Triodos Investment Management wil haar internationale distributienetwerk verder vergroten en een veerkrachtig en gevarieerd beleggersbestand realiseren.

Er is goede vooruitgang geboekt bij het diversifiëren van het internationale distributienetwerk, met nieuwe distributiepartners in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland.

● ● ●

Triodos Investment Management zal zich actief richten op het verder ontwikkelen van haar SRI-fondsen. Doel is om in 2018 een portefeuille van impact-beleggingsproducten aan te bieden waarin alle activaklassen zijn vertegenwoordigd door zowel rechtstreeks als via beursgenoteerde bedrijven te investeren.

Voortgang geboekt bij de verdere ontwikkeling van de SRI-fondsen.

Er worden nieuwe, waardengedreven beleggingsproducten onderzocht en ontwikkeld.

● ● ○

Uitbreiden van de activiteiten van Triodos Foundation, ook op het gebied van crowdfunding.

Crowdgiving-campagnes voor biologische schooltuinen (zoals Huertos Educativos) in Spanje met EUR 13.141 aan microdonaties. Ook giften via Spaanse bedrijven middels de app ‘Verantwoord Consumeren’ (door 11.000 mensen gedownload en met ruim 1.000 deelnemende winkels – een aantal winkels doneerde een percentage van alle transacties uitgevoerd met een pas van Triodos Bank aan de Triodos Foundation).

In Nederland voerde Triodos Foundation de eerste crowdgiving-campagne uit.

In andere landen zijn er geen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van giften geweest.

● ● ○

Verdiepen van onze relatiegerichte aanpak

We willen de omslag maken naar een aanbod dat wordt gedreven door de behoeften van onze klanten in plaats van door onze producten.

We willen onderling verbonden gemeenschappen van stakeholders opbouwen, waarmee we verbindingen leggen en die productieve gesprekken tussen onze klanten aanjagen.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

Bredere op klantrelaties gerichte initiatieven organiseren om zo alternatieve financiële mogelijkheden voor klanten te creëren en lerende samenwerkingsverbanden voor ondernemers te ontwikkelen.

In Nederland is een netwerk en serviceboek opgezet van partijen naar wie we potentiële klanten kunnen doorverwijzen.

Er zijn verschillende contactmomenten met klanten georganiseerd, zoals Business Breakfasts in het Verenigd Koninkrijk en een nieuw filiaalconcept in Malaga, Spanje.

Het Hart-Hoofdprogramma voor ondernemers in Nederland is verder uitgebreid, soortgelijke evenementen en discussies rond sectorthema’s vinden nu ook plaats in andere landen.

● ● ●

De relaties met onze klanten en stakeholders verbeteren door een integrale evaluatie van de manier waarop Triodos Bank zich digitaal presenteert en een project voor marketing intelligence ontwikkelen, om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten en hun behoeften.

In het kader van Signature (een project om onze online aanwezigheid te vernieuwen) zijn de relaties met onze klanten diepgaand onderzocht en geëvalueerd.

Er zijn studies verricht naar onze groepen kernklanten.

In 2017 zullen meer marketing intelligence-projecten van start gaan.

● ● ○

Het proces om stakeholders te betrekken uitbreiden; gezamenlijke bijeenkomsten voor klanten en certificaathouders organiseren en binnen de hele Triodos Groep een enquête houden.

Er is binnen de hele Groep een enquête onder certificaathouders gehouden en er zijn gezamenlijke en afzonderlijke bijeenkomsten voor klanten en certificaathouders georganiseerd. Het proces om stakeholders te betrekken is echter niet zo ruim uitgevoerd als gepland.

● ○ ○

Innoveren: nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden

We willen dat innovatie de kern van de activiteiten van alle business units wordt, waarbij elke unit een duidelijk ingericht innovatieproces heeft en de middelen hiervoor heeft verankerd.

Binnen de vastgestelde ‘aandachtsgebieden voor innovatie’ moeten nieuwe samenwerkingen worden opgezet.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

Nieuwe initiatieven ontwikkelen die verder gaan dan onze bankactiviteiten, met een focus op het samen met onze klanten en stakeholders ontwikkelen van innovatieve nieuwe activiteiten en Samenwerkingsverbanden. Deze initiatieven zijn onderdeel van het streven om een evenwichtige portefeuille te realiseren met het oog op het toekomstige bedrijfsmodel van de bank.

Bij crowdfunding is goede voortgang geboekt via proefprojecten en door rechtstreeks investeren door Triodos Investment Management in Duurzaam Investeren, een crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten.

Via onze Britse afdeling Corporate Finance hebben we EBSI, een adviesbureau op het gebied van maatschappelijke impact, overgenomen. EBSI gebruikt de resultaten van sociale programma’s om de aankoop van nieuwe obligaties met een maatschappelijke impact te stimuleren.

We hebben Nederlandse en Spaanse crowddonaties gefaciliteerd en deelgenomen aan een nieuw Spaans crowdfundingplatform, La Bolsa Social.

Het LEAF Lab, een team van Triodos Bank dat in de Nederlandse markt nieuwe bedrijfsmodellen verkent en ontwikkelt om deze internationaal te delen, heeft samen met een aantal partners een circulair betaalmiddel ontwikkeld.

● ● ○

Veerkrachtige en effectieve bedrijfsactiviteiten

We willen de veerkracht en effectiviteit van onze bedrijfsactiviteiten in 2017 en 2018 verder versterken, om zo te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en de samenleving en tegen een aanvaardbaar kostenniveau aantoonbaar ‘in control’ te zijn.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

De interne processen binnen de business units en interne functies zullen worden geëvalueerd om onze werkprocessen nog efficiënter te maken.

We hebben een kader gecreëerd voor het in kaart brengen en realiseren van manieren om meer waarde te creeren en minder verspilling.

Binnen elke business unit zijn efficiencyprojecten in kaart gebracht en zijn verbeteringen doorgevoerd in kernprocessen, zoals online aanvragen in Duitsland en hypotheekaanvragen in Nederland.

Er is samengewerkt om een reeks internationale klantbelevingsprincipes te formuleren.

● ● ○

Een lerende organisatie zijn

We willen dat al onze medewerkers in 2018 een beter inzicht hebben in en meer betrokken zijn bij de missie en essentie van Triodos Bank.

We willen onze medewerkers een open bedrijfscultuur bieden die zowel intern als naar buiten toe gericht is op samenwerking, met een flexibele organisatiestructuur die leren, kennisdeling en talentontwikkeling faciliteert.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

Binnen de hele bank een nieuw intern online platform implementeren om de samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke onderwerpen en projecten te verbeteren.

Om de interne communicatie te verbeteren en de verbondenheid tussen teams, afdelingen en business units te versterken, is binnen de hele Triodos Groep ’Engage’ gelanceerd, een nieuwe online tool voor interne samenwerking.

● ● ●

Door het verbeteren van praktische afspraken de uitwisseling van mensen tussen de afdelingen en internationale vestigingen en met leden van de GABV stimuleren en ondersteunen om zo een meer dynamische werkomgeving te creëren.

De uitwisseling van mensen binnen en tussen vestigingen en met de Global Alliance for Banking on Values (GABV) is voortgezet.

● ● ○

Het uitbreiden van de Triodos Academy, zodat alle aspecten van managementontwikkeling binnen de Triodos Groep worden behandeld en de inbedding van onze waarden en essentie in onze dagelijkse werkzaamheden wordt ondersteund.

Er is een Manager Learning Development voor de Groep aangetrokken om het programma van de Triodos Academy voor opleiding en organisatie-ontwikkeling te versterken.

Meer dan 100 medewerkers hebben deelgenomen aan MOOC’s (Massive Open Online Courses). Eén over waardegedreven bankieren, ontwikkeld door de GABV in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT), en één over Theorie U (van MIT).

● ● ●

Binnen de gehele organisatie onze benadering voor de ontwikkeling van talent en voor het identificeren en begeleiden van medewerkers verbeteren.

Diverse benoemingen van senior managers die van afdeling zijn gewisseld, waardoor het ervaringsniveau van het senior management binnen de Groep en de veerkracht van de organisatie zijn versterkt.

● ● ●

Met de samenleving in dialoog gaan over positieve verandering

We willen op meerdere niveau’s een dialoog in gang zetten over de rol van geld en financiering bij het realiseren van een positieve impact in de wereld. En we willen onze visie delen op hoe mensen het verschil kunnen maken door hun geld bewust in te zetten.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

Belangrijke bestaande samenwerkingsverbanden continueren en verdiepen en de impact van samenwerkingsverbanden (waaronder die met universiteiten) vergroten; actiever deelnemen aan specifieke Europese initiatieven om zo een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de financiële sector.

We hebben onze betrokkenheid bij relevante partijen, zoals het Sustainable Finance Lab (Nederland) en B Corp Europe, voortgezet.

We hebben samen met het Sustainable Finance Lab in Nederland evenementen georganiseerd om belangrijke toezichthouders uit Europa bijeen te brengen voor het bespreken van nieuwe financiële modellen.

Er zijn met diverse academische instellingen contacten gelegd in verband met relevante casestudies betreffende duurzaam bankieren (waaronder Harvard Business School).

● ● ●

Leren van en samenwerken met externe stakeholders in nieuwe ontwikkel- en innovatieprogramma’s.

Naast de bovengenoemde activiteiten om stakeholders te betrekken, themadagen, het LEAF Lab en verschillende lokale bijeenkomsten, zijn we de dialoog aangegaan met prominente ‘thought leaders’, onder wie Christiana Figueres, een van de architecten van het klimaatakkoord van Parijs, die in november diverse keren de Nederlandse vestiging heeft bezocht.

● ● ●

Evenwichtige portefeuille realiseren op basis van impact, risico en rendement

We willen dat elke business unit een evenwichtige portefeuille van activiteiten beheert, en ons impact-risico-rendementsprofiel zodanig beheert dat we onze impact vergroten binnen een aanvaardbaar risico-rendementskader.

Doelen voor 2016-2018

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

We willen een stabiel rendement op eigen vermogen (RoE) op groepsniveau handhaven

De financiële rentabiliteit lag in 2016 op een acceptabel niveau (3,5%). De daling is toe te schrijven aan de geringere groei van de rentebaten vanwege de lagere rentemarges. Tegelijkertijd zijn de kosten in verhouding tot het volume gestegen, als gevolg van de hogere personeelskosten om aan de regelgeving te voldoen en vanwege de bijdrage aan het depositogarantiestelsel. De aanhoudend lage rentestanden hebben ook gevolgen voor Triodos Bank omdat in ons bedrijfsmodel de kredietverlening vrijwel uitsluitend wordt gefinancierd uit toevertrouwde middelen.

Desondanks konden we ons investeringsprogramma voor grote strategische projecten voorzetten (de ontwikkeling van een vestiging in Frankrijk, de introductie van een betaalrekening voor particulieren in het Verenigd Koninkrijk, versterking van onze online aanwezigheid en de volgende generatie SRI-fondsbeheer) en toch een acceptabel rendement realiseren.

● ● ○

Verbeteren van de verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen naar tussen 65-75% (in 2016).

De verhouding tussen duurzame kredieten en toevertrouwde middelen is weliswaar toegenomen tot 64% (2015: 62%), maar bleef achter bij onze ambitie. We zijn van plan het tempo van de kredietgroei in 2017 te verhogen.

● ○ ○

Ontwikkelen van een systematiek om impact op een eenduidige manier in kaart te brengen binnen de Groep. We zullen onze bestaande verslaggeving over onze impact verder ontwikkelen om het realiseren van positieve impact in al onze managementprocessen te stimuleren.

Het proces voor het aanleveren van niet-financiële impactgegevens is verder verbeterd.

De impact van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is meegenomen in de strategische koers van de bank en de huidige activiteiten zijn afgezet tegen deze doelen.

Bij Triodos Investment Management zijn impactmanagement en het project voor het communiceren van de impact van start gegaan.

● ○ ○

Doelstellingen voor 2017

Financieren gericht op impact

De omvang van onze financiering met een positieve impact verder vergroten. We willen onze kredietportefeuille met 15-20% (netto) laten groeien.

We willen dat nieuwe leningen niet alleen voldoen aan de criteria voor het maken van een positieve impact, maar ook een verdiepende of transformerende bijdrage hebben.

Nieuwe deelsectoren ontwikkelen en op de hoogte blijven van marktontwikkelingen zodat we in alle landen waar we gevestigd zijn relevant blijven. Daarbij moeten we ons vooral richten op onderwerpen als energie-efficiëntie en energie-opslag, de circulaire economie, duurzame voedselproductie en koplopers in het midden- en kleinbedrijf.

Meer bijdragen aan de grote transformaties in de energieproductie door financiering van grotere projecten. We willen meer participaties aangaan in syndicaatsleningen voor energieopwekkingsprojecten (waaronder mogelijk offshore windparken) die te groot zijn om alleen door Triodos Bank gefinancierd te kunnen worden; en aanvullende financieringsbronnen aanboren naast de fondsen die ons worden toevertrouwd door onze spaarders en beleggers.

We gaan in alle landen waar we gevestigd zijn het beleid rond risicobereidheid aanpassen. Dat zal voor meer flexibiliteit zorgen, bijvoorbeeld om met relatief kleine bedragen innovatieve projecten te kunnen ondersteunen waarvoor onvoldoende conventionele zekerheden bestaan. Waar we ter ondersteuning van specifieke kredietverleningsactiviteiten garantieovereenkomsten hebben afgesloten met andere financieringsinstellingen, zullen we deze faciliteiten volledig benutten.

We gaan onze capaciteit om innovatieve initiatieven via persoonlijke giften te ondersteunen aanzienlijk vergroten.

Verbreden van ons bereik

We gaan onze particuliere klanten in het Verenigd Koninkrijk een betaalrekening met een mobiele app aanbieden; dit is de eerste stap in onze online strategie ‘Signature’.

We zullen blijven aandringen op veranderingen in de regelgeving om producten met een positieve impact toegankelijk te maken voor particuliere beleggers, zodat we onze fondsen aan hen kunnen aanbieden en het volume van de door ons aangeboden fondsen kunnen vergroten.

Verdiepen van onze relatiegerichte aanpak

Ons richten op hoe we onze klanten via onze relatie met hen beter kunnen ondersteunen door het bieden van nuttige inzichten, introducties en evenementen zodat zij zich meer gesteund bij het realiseren van hun doelen.

Binnen de hele Triodos Groep klantervaringsprincipes implementeren en verankeren om de kwaliteit van de interacties met en dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

Innoveren: nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden

In één of meerdere landen waar we gevestigd zijn ons eigen platform voor crowdfunding lanceren om kleine ondernemingen te helpen rechtstreeks financiering te werven bij particulieren.

Veerkrachtige en effectieve bedrijfsactiviteiten

Onze interne en klantprocessen verbeteren en efficiënter maken, waardoor we meer waarde voor onze klanten creëren en interne verspilling verminderen.

We willen de verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen in 2017 verder verbeteren.

Het project ter vergroting van de impact van de Triodos Groep krijgt in 2017 prioriteit.

Een lerende organisatie zijn en met de samenleving in dialoog gaan over positieve verandering

Medewerkers stimuleren met behulp van training in de Triodos Academy om ‘intrapreneurship’ te ontplooien, met als doel dat medewerkers op alle niveau’s in de organisatie meer ontwikkelingsinitiatieven opzetten.

De groep medewerkers deelt en leert als een gemeenschap van elkaar, binnen de groep en samen met de buitenwereld.

Evenwichtige portefeuille realiseren op basis van impact, risico en rendement

Een relatief stabiel rendement op eigen vermogen (RoE) realiseren (doelstelling van 3-5% RoE), zodat grote investeringen in uitdagende marktomstandigheden kunnen worden gecontinueerd. We verwachten dat het daadwerkelijke rendement in 2017 aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen.