Sociaal jaarverslag

Onze medewerkers zijn van essentieel belang voor het realiseren van onze missie. We streven ernaar dat onze medewerkers een bloeiende gemeenschap vormen en willen hen een inspirerende, gezonde en gastvrije werkomgeving bieden. We willen een gemeenschap opbouwen die in staat is effectief te werken, in lijn met de missie en waarden van onze organisatie. In dit verslag beschrijven we de prestaties van Triodos Bank in 2016 en belichten we in het bijzonder hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan ons doel: ‘een lerende organisatie zijn’.

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de voortgang die we hebben geboekt ten opzichte van de vooruitzichten uit het jaarverslag 2015. In de volgende alinea’s wordt deze voortgang in meer detail besproken.

Onze kerndoelstellingen voor 2016

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

● ● ● Gerealiseerd     ● ● ○ Grotendeels gerealiseerd     ● ○ ○ Deels gerealiseerd     ○ ○ ○ Niet gerealiseerd

 

 

 

Er zullen nieuwe competenties worden ontwikkeld en de essentie en de waarden van de bank zullen steviger worden ingebed in de dagelijkse werkzaamheden ter ondersteuning van het Business Plan 2016-2018.

De Triodos Academy is uitgebreid met de volgende onderdelen:
• een ontwikkelingstraject voor procesverbetering
• de internationaal beschikbare Massive Open Online Course (MOOC) over waardengedreven bankieren
• studieprogramma’s over de wortels en waarden van Triodos Bank.

● ● ○

Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen en bij te dragen aan een lerende organisatie. Dit gebeurt door leer- en uitwisselings-mogelijkheden te creëren, zowel binnen de organisatie, tussen de verschillende landen, als met externe partners.

Er zijn verschillende studiegroepen opgezet over onderwerpen als ‘digitalisering – wanneer digitalisering menselijk wordt’ en ‘de rol van geld in de samenleving’.

De uitwisseling zowel binnen als tussen kantoren en met het netwerk van de Global Alliance for Banking on Values (GABV) netwerk is voortgezet.

● ● ●

Er zal een nieuw online samenwerkingsplatform (‘Engage’) worden geïmplementeerd. Het platform richt zich op het verbeteren van de mogelijkheden voor samenwerking en co-creatie.

Het platform wordt in alle landen op grote schaal gebruikt, inclusief online spaces voor samenwerking tussen groepen medewerkers met een gemeenschappelijke interesse of belang.

● ● ●

We zullen onze positionering als werkgever versterken en onze talentontwikkeling verdiepen om verdere groei van de organisatie mogelijk te maken zodat we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden.

Belangrijke functies zijn intern ingevuld, het employer branding-project is opgestart.

● ○ ○

Een lerende organisatie zijn

Triodos Bank streeft er naar een lerende organisatie te zijn en een cultuur te creëren die onze medewerkers in staat stelt professionele en sociale vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij informeel en formeel leiderschap kunnen uitoefenen en nieuwe wegen kunnen inslaan, om zo, in lijn met onze missie, antwoorden te vinden op vragen die binnen de samenleving en bij onze klanten spelen. ‘Een lerende organisatie zijn’, houdt in dat we een cultuur creëren waarin medewerkers van elkaar leren, best practices en lessons learned met elkaar delen, en samen met externe stakeholders actuele sociale vraagstukken oppakken.

In lijn met deze visie hebben we in 2016 de volgende activiteiten uitgevoerd:

We hebben het curriculum van de Triodos Academy uitgebreid. De Triodos Academy biedt ontwikkelingsprogramma’s aan op basis van de waarden van Triodos Bank. We hebben onder andere binnen de gehele Groep een methode voor procesverbeteringen toegevoegd en nieuwe leermogelijkheden geïntroduceerd, zoals online cursussen (Massive Open Online Courses). In 2016 hebben 224 medewerkers deelgenomen aan programma’s van de Academy (2015: 88). In 2016 hebben drie medewerkers het leiderschapsprogramma van de Global Alliance for Banking on Values met succes voltooid, en hebben zes medewerkers deelgenomen aan de Summer School van het Institute for Social Banking.

Afgelopen jaar hebben we een aantal speciale programma’s verder uitgebreid die diepgaand inzicht bieden in de wortels en waarden van Triodos Bank. Ook zijn er in 2016 weer regelmatig bijeenkomsten met onze medewerkers gehouden waar in lijn met onze missie inspirerende inzichten werden gepresenteerd door sprekers uit het netwerk van Triodos Bank. Sprekers waren onder andere de milieuactivist Maurits Groen, Joan Melé, een expert op het gebied van waardengedreven bankieren, en Christiana Figueres, een van de architecten van de klimaatconferentie van Parijs.

De jaarlijkse Medewerkersconferentie, waar medewerkers uit verschillende disciplines, alle functieniveau’s en alle vestigingen en business units samenkomen, vond afgelopen jaar plaats in Barcelona rond het thema ‘Transformation, meeting the other, enabling change’. De conferentie werd door 118 medewerkers bijgewoond.

In het kader van onze strategische ambitie om een lerende organisatie te zijn, hebben medewerkers diverse initiatieven ontwikkeld om kennis met elkaar te delen en samen te leren. Deze initiatieven varieerden van het delen van best practices binnen de Groep tot verdiepings- of verkennende sessies met onderwerpen die uiteen liepen van de uitdagingen en kansen van digitalisering tot de rol van geld in onze samenleving.

Een lerende organisatie zijn houdt ook in dat we ons actief openen naar de buitenwereld en met externe stakeholders relevante vraagstukken onderzoeken. In 2016 hebben wij aan dit leren en samenwerken vormgegeven door partnerschap met organisaties als What Design Can Do, de Tällberg Foundation en Impact Hub.

Feiten en cijfers over onze medewerkers

13,4%

Het totaal aantal
medewerkers is in 2016
met 13,4% gestegen,
van 1.121 tot 1.271.

Triodos Bank is een organisatie die nog steeds groeit. In 2016 trok de bank 249 nieuwe medewerkers aan (2015: 253). Het totaal aantal medewerkers steeg in 2016 met 13,4% van 1.121 naar 1.271.

De man-vrouwverhouding, de gemiddelde leeftijd van de medewerkers en het ziekteverzuim zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en liggen op een goed niveau.

In 2016 had Triodos Bank 654 vrouwen (51,5%) en 617 mannen (48,5%) in dienst. Het aandeel van vrouwen in managementfuncties bedroeg in 2016 40% (2015: 38%). Dit percentage geeft een evenwichtige man-vrouwverhouding weer ten opzichte van de markt en is in 2016 als best practice erkend door de Commissie Monitoring Talent naar de Top van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dankzij extra aandacht bij HR en management voor de werving en het inwerken van nieuwe medewerkers, is het totale medewerkersverloop en het verloop tijdens het eerste dienstjaar aanzienlijk gedaald.

Het totale medewerkersverloop daalde in 2016 naar 7,9% (2015: 14%). Het verloop onder nieuwe medewerkers in het eerste jaar in dienst daalde van 15,8% in 2015 naar 5,6% in 2016. Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 2,8% (2015: 2,7%) en lag daarmee lager dan de doelstelling van maximaal 3%.

Beloningen

Triodos Bank vindt dat haar medewerkers goed en passend voor hun werk moeten worden beloond en dat de belangrijkste informatie over onze beloningen helder en transparant moet worden gecommuniceerd.

Daarom monitoren we de verschillen in beloning binnen onze organisatie en tussen Triodos Bank en de rest van de financiële en banksector en de samenleving als geheel. In Nederland, waar naast onze Nederlandse vestiging ons hoofdkantoor en Triodos Investment Management gevestigd zijn, bedroeg het verschil tussen het laagste en hoogste salaris in 2016 een factor 9,9 (2015: 9,8). Om de beloningen bij Triodos Bank goed inzichtelijk te maken, vermelden we in het hoofdstuk ‘Kerncijfers’ aan het begin van dit verslag het verschil tussen het hoogste en mediaan van het fulltime salaris. In 2016 bedroeg dit verschil net als in 2015 een factor 5.7. Meer informatie over ons beloningsbeleid en de implementatieervan in 2016 vindt u op pagina 50 van de Engelstalige Jaarrekening (Annual Accounts).

Diversiteit

We onderkennen de waarde van diversiteit in de samenleving en zien het als onze verantwoordelijkheid om diversiteit actief te stimuleren. Daarom hebben we initiatieven opgezet om mensen aan het werk te helpen die vaak geen toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt. Samen met diverse organisaties, waaronder in Nederland de Stichting Emma at Work, hebben we mensen met een beperking of chronische ziekte geholpen om een baan te vinden.

Vooruitzichten voor 2017

Triodos Bank wil haar organisatie in 2017 en daarna verder versterken, in lijn met het Business Plan 2016-2018. In dit kader zijn de volgende prioriteiten gesteld:

  • Binnen de gehele Groep een medewerkersonderzoek houden om de betrokkenheid van onze medewerkers op een specifiek moment te meten en ‘excellent practices’ binnen Triodos Bank in kaart te brengen met als doel deze te delen en van elkaar te leren.
  • Een krachtigere aanpak voor onze ‘branding’ als werkgever ontwikkelen, waarin onze visie op werken bij Triodos Bank tot uitdrukking komt.
  • Doorgaan met de verdere ontwikkeling van een methode voor voortdurende procesverbeteringen waarin medewerkers hiervoor zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Vanwege de ontwikkelingen in de markt is het belangrijk om snel de bewustwording en actie met betrekking tot efficiency in de organisatie te vergroten en de kwaliteit van de klantervaring te verbeteren.