Risico’s en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het kader van haar langetermijnstrategie om een veerkrachtige bank te zijn.

Risicomanagement is binnen de gehele organisatie verankerd. De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van een veerkrachtige bedrijfsvoering ligt bij de business managers, maar zij worden hierin gesteund door risicomanagers die kennis hebben van het lokale bedrijfsleven en zo risico’s kunnen identificeren, beoordelen en beheren. Op groepsniveau is een risicobereidheidsproces geïmplementeerd om het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op de bereidheid om risico’s te nemen om haar bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Tijdens dit proces voert elke business unit een strategische risicobeoordeling uit om de potentiële risico’s die de realisering van haar bedrijfsdoelstellingen zouden kunnen belemmeren te identificeren en te beheren. De resultaten van deze beoordelingen worden geconsolideerd en dienen als input voor de risicobeoordeling door de Raad van Bestuur en helpen om de risicobereidheid van Triodos Bank te bepalen. De resultaten van deze beoordelingen zijn onderdeel van de bedrijfsplanningscyclus.

Afgelopen jaar zijn twee strategische risico’s geïdentificeerd, die naar verwachting ook in de voorzienbare toekomst zullen blijven bestaan. Dit zijn de aanhoudende lage rentestanden en de regelgevingsdruk. Het eerste risico leidt tot een lagere marge en daardoor een lager dan verwachte winstgevendheid. Het twee risico vereist de inzet van extra medewerkers en systeem- en proceswijzigingen om de nieuwe regelgeving te implementeren.

De resultaten van de risicobeoordeling vormen het startpunt en de basis voor de bepaling van de risicobereidheid, de beoordeling van de kapitaal- en liquiditeitsvereisten in relatie tot de risicobereidheid en het herstelplan in geval van afwijkingen. Daarnaast werden lokale risicogevoeligheden beoordeeld om te komen tot scenario’s die werden gebruikt bij stresstesten op de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank in 2016.

Op basis van de geselecteerde scenario’s is Triodos Bank met name gevoelig voor een scenario van langdurig lage rentestanden. Hieruit blijkt dat de winstgevendheid in de komende jaren onder druk zal staan gezien het geraamde volume van de bedrijfsactiviteiten en de geraamde inkomsten uit tarieven. Dit risico wordt beperkt door een focus op kostenefficiëntie, de rentemarge en de diversificatie van inkomsten. Een ander scenario dat tot lagere winsten en kapitaalratio’s leidt is onze blootstelling aan het risico van staatsbankroet. We beschouwen dit als een logisch gevolg van onze aanwezigheid in diverse landen.

Ten slotte zijn we gevoelig voor scenario’s in verband met reputatierisico. Om een dergelijke gebeurtenis te voorkomen, is het essentieel dat we duidelijk communiceren over onze missie en in lijn met onze missie handelen.

De impact van de scenario’s is berekend en beoordeeld in relatie tot de winstgevendheid, kapitaalratio’s en liquiditeit van de bank. De resultaten van deze testen waren bevredigend.

Een volledig geïntegreerd risicomanagementverslag geeft inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank in relatie tot de geaccepteerde risicobereidheid. Het verslag is een belangrijk monitoringsinstrument voor het risicoprofiel van Triodos Bank, geeft inzicht in specifieke risicothema’s en biedt een integraal beeld van de risico’s per business unit. Dit verslag wordt elk kwartaal opgesteld en besproken met de Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

Op het hoofdkantoor van de bank zijn diverse risico-commissies actief die zich elk met een specifiek risicogebied bezighouden. De Asset & Liability Committee, die maandelijks vergadert, is verantwoordelijk voor het beoordelen en monitoren van de risico’s in verband met het marktrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer. De Non-Financial Risk Committee, die maandelijks vergadert, monitort en bespreekt de ontwikkeling van het niet-financiële risicoprofiel van Triodos Bank om te bepalen of de operationele en compliance-risico’s in lijn zijn en blijven met de niet-financiële risicobereidheid. De Enterprise Risk Committee, die per kwartaal vergadert, is het bedrijfsorgaan dat door de Raad van Bestuur gemachtigd is om besluiten te nemen over het strategisch en reputatierisico van Triodos Bank als geheel.

De Credit Risk Committee speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van het risico van nieuwe leningen en het monitoren van het kredietrisico van de kredietportefeuille als geheel. De beoordeling van het kredietrisico vindt zo dicht mogelijk bij de klant plaats en is daarom de verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. De centrale risicofunctie is verantwoordelijk voor het bepalen van de normen, goedkeuren van grote kredieten en monitoren van het kredietrisico van de kredietportefeuille van Triodos Bank als geheel.

De belangrijkste risico’s in verband met de strategie van de bank staan beschreven in het hoofdstuk ‘Risk Management’ in onze Engelstalige jaarrekening (Annual Accounts). Hier wordt ook een beschrijving gegeven van de opzet en werking van de interne risicomanagement- en beheersingssystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het afgelopen boekjaar.

De recente groei van de bank heeft geleid tot extra vereisten op het gebied van interne organisatie en governance. Daarnaast heeft nieuwe regelgeving aanvullende analyses, risicobeoordelingen en wijzigingen van systemen en procedures vereist. Om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen is beleid geactualiseerd en zijn modellen herontworpen.

Er zijn in het afgelopen boekjaar geen grote tekortkomingen in de interne risicomanagement- en beheersingssystemen aan het licht gekomen. De ontwikkeling van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank wordt beschreven in het geïntegreerde risicomanagementverslag en periodiek besproken binnen het Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen.