Geconsolideerde jaarcijfers

EUR 13,5 miljard

Het totale beheerd vermogen
van Triodos Bank, inclusief
onze beleggingsfondsen en
de Private Banking, steeg met
EUR 1,2 miljard (9%) tot
EUR 13,5 miljard.

De baten van Triodos Bank stegen in 2016 licht met 3% tot EUR 218 miljoen (2015: EUR 212 miljoen). De bijdrage aan de baten van Triodos Investment Management en Triodos Investment Advisory Services bedroeg EUR 31 miljoen (2015: EUR 31 miljoen). In 2016 bedroegen de provisie-inkomsten conform de verwachtingen 34% van de totale baten (2015: 32%).

Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank, inclusief onze beleggingsfondsen en Private Banking steeg met EUR 1,2 miljard (9%) tot EUR 13,5 miljard; het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 11% tot EUR 9,1 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en nieuw kapitaal dat afgelopen jaar bij alle vestigingen is aangetrokken. Als er geen koersdaling van het Britse pond was geweest als gevolg van de uitslag van het Brexit-referendum, zou het balanstotaal met 13% zijn gestegen. Dit is een uitstekend resultaat, aangezien we een stijging van 10% hadden verwacht.

Het aantal klanten van Triodos Bank steeg met 7% naar een totaal van 652.000 klanten, terwijl een stijging van tussen de 10 en 15% was verwacht.

Twee jaar geleden hebben we de definitie van het begrip ‘klant’ verfijnd, waardoor al onze vestigingen hun klantgegevens nu consistenter en nauwkeuriger rapporteren. In het hoofdstuk ‘Kerncijfers’ in het jaarverslag wordt het aantal rekeningen vermeld.

De voortdurende groei van de kredieten, toevertrouwde middelen en het eigen vermogen, ondanks de lage rentes en rendementen, toont aan dat onze waardengedreven benadering van bankieren weerklank vindt bij een steeds grotere groep mensen en ondernemingen die een bewustere keuze willen maken met welke bank ze in zee gaan en die willen dat hun geld op een duurzame manier wordt geïnvesteerd.

De bedrijfslasten stegen afgelopen jaar met 14%. Deze aanzienlijke stijging is het gevolg van de introductie van de verplichte bijdrage aan het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS), een versterking van de organisatie om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de regelgeving en strengere prudentiële toezichtvereisten, en investeringen in de ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten. De verhouding tussen bedrijfslasten en baten steeg daardoor tot 79% (2015: 71%).

Het bedrijfsresultaat voor belastingen, bijzondere waardeverminderingen op de kredietportefeuille en waardeveranderingen van deelnemingen daalde naar 45,9 miljoen (2015: EUR 61,4 miljoen). De bijzondere waardeverminderingsverliezen (‘impairments’) op de kredietportefeuille vanwege oninbaarheid namen af naar EUR 5,7 miljoen (2015: 7,6 miljoen). Dit komt overeen met 0,10% van de gemiddelde kredietportefeuille (2015: 0,16%). Deze historisch gezien relatief lage ratio is het gevolg van de diepgaande kennis die Triodos Bank heeft van de duurzame sectoren waarin zij opereert en de kracht van haar relatie met haar kredietnemers.

28%

De nettowinst bedroeg
EUR 29,3 miljoen;
een daling van 28% ten
opzichte van 2015.

De nettowinst daalde vanwege de bovengenoemde redenen met 28% en bedroeg EUR 29,3 miljoen (2015: 40,7 miljoen). Triodos Bank realiseerde in 2016 een rendement op het eigen vermogen (RoE) van 3,5% (2015: 5,5%). De doelstelling op middellange termijn was tot nu toe om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7% in normale economische omstandigheden. Deze doelstelling is een realistisch langetermijngemiddelde voor het type bankactiviteiten dat Triodos Bank uitvoert. Vorig jaar hebben we echter moeten onderkennen dat de marktomstandigheden zijn veranderd. De trend van zeer lage rentestanden en toenemende kosten in verband met regelgeving en kapitaaleisen heeft zich in 2016 voortgezet, waardoor zoals verwacht een lager RoE werd gerealiseerd. Triodos Bank heeft in 2016 haar doelstelling gerealiseerd van een RoE van tussen de 3 en 5%.

Triodos Bank zal blijven werken aan het verbeteren van haar rendement, maar als de huidige marktomstandigheden aanhouden, verwachten we dat het niet eenvoudig zal zijn om deze doelstelling in de komende drie jaar te overtreffen. Vooral ook omdat we in de komende jaren zullen investeren in de ontwikkeling van onze fonds management activiteiten, de introductie in 2017 van een particuliere betaalrekening voor onze klanten in het VK, en het opzetten van een volwaardige Franse vestiging nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en goedkeuring is verkregen van de bevoegde instanties.

Omdat de kapitaal- en liquiditeitseisen wellicht nog verder worden verhoogd en de ontwikkelingen in de regelgeving onzeker zijn, kiezen we ervoor om een relatief hoog eigen vermogen en een aanzienlijke liquiditeit aan te houden, wat zorgt voor extra neerwaartse druk op de RoE. In deze context streeft Triodos Bank voor 2017 wederom naar een RoE van tussen de 3 en 5%. We verwachten dat het daadwerkelijke rendement aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen.

De winst per aandeel – berekend over het gemiddelde aantal uitstaande aandelen in het boekjaar – bedroeg EUR 2,83 (2015: EUR 4,40); een daling van 36% die het gevolg is van de gedaalde nettowinst. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

652,000

Het totale aantal klanten
van Triodos Bank steeg met
7% (vergeleken met een
groeiverwachting van tussen
de 10 en 15%) tot
652.000 klanten.

Triodos Bank stelt voor een dividend uit te keren van EUR 1,95 per aandeel (2015: 1,95). De uitkeringsratio (het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) bedraagt daarmee 69% (2015: 44%). Ons beleid is om een uitkeringsratio van tussen de 50 en 70% te realiseren.

Triodos Bank heeft een stijging van haar aandelenkapitaal met EUR 97 miljoen (16%) gerealiseerd dankzij de uitgifte gedurende het hele afgelopen jaar van nieuwe certificaten van aandelen, voornamelijk gericht op particuliere beleggers, in Nederland, België, het VK, Spanje en Duitsland.

Het aantal certificaathouders is in 2016 wederom gestegen. Deze groei was naar tevredenheid en voldoende om aan de kapitaaleisen te voldoen. Het aantal certificaathouders steeg van 35.735 naar 38.138. Het eigen vermogen steeg met 16% van E UR 781 miljoen naar EUR 904 miljoen. Dit is inclusief de netto stijging van het eigen vermogen door de uitgifte van nieuwe certificaten en de niet uitgekeerde nettowinst. Ons platform voor de handel in certificaten Triodos Bank functioneerde in 2016 opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat bedroeg per jaareinde 2016 EUR 82 (2015: EUR 81).

De total capital ratio en Common Equity Tier 1 ratio bedroegen per jaareinde 2016 19,2% (2015: 19,0%). Triodos Bank streeft naar een Common Equity Tier 1 ratio van tenminste 16%, mits het regelgevingslandschap stabiel en voorspelbaar blijft.