Onze stakeholders en waarom zij zo belangrijk zijn

Triodos Bank versterkt haar veerkracht door proactief de dialoog aan te gaan met haar stakeholders. Triodos Bank heeft al vele jaren baat bij open discussies met haar stakeholders op verschillende momenten en diverse manieren. Dit varieeert van klantendagen waar honderden klanten uit alle landen waar Triodos Bank actief is bij elkaar komen, tot bijeenkomsten met certificaathouders en enquêtes. Sommige organisaties vragen hun stakeholders wat zij moeten doen en doen dit vervolgens, maar Triodos Bank heeft een andere aanpak.

De essentie van Triodos Bank is het uitgangspunt voor alles wat we doen. Onze essentie staat voor wie we zijn en wat we doen en is daarmee ook een van onze stakeholders. Onze essentie speelt een sleutelrol in onze dialoog met de bredere gemeenschap van stakeholders.

Naast de talrijke interacties met stakeholders gedurende het jaar, hanteren wij in dit kader een formeel proces om de kwesties te analyseren die het belangrijkst zijn voor onze stakeholders en voor de bank zelf. Deze aanpak komt overeen met de Standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI). Hoewel de toepassing van de Standaarden pas verplicht is met ingang van 2018, heeft Triodos Bank ervoor gekozen deze met onmiddellijke ingang te hanteren in dit jaarverslag 2016.

Ondernemingen worden gestimuleerd om zich in hun duurzaamheidsverslaggeving te richten op materiële onderwerpen, in plaats van een breed scala aan onderwerpen te bespreken waarvan een aantal misschien relatief onbeduidend is voor de algehele impact van de organisatie. Wij onderschrijven deze focus en bespreken onze materiële onderwerpen in de onderstaande materialiteitsanalyse. Deze analyse is gebaseerd op gestructureerde gesprekken met onze stakeholders en eigen overwegingen van Triodos Bank.

Uit de dialoog die we in 2016 met onze stakeholders hebben gehouden blijkt, net als in 2015, dat onze stakeholders en Triodos Bank veel van dezelfde onderwerpen belangrijk vinden. De belangrijkste verandering is dat onze stakeholders en Triodos Bank nu nog meer belang hechten aan het beschermen van klantgegevens. Daarnaast is er met name in de Vergadering van Certificaathouders aandacht besteed aan diversiteit in de organisatie, maar dit heeft niet geleid tot een verandering in het belang dat hieraan wordt gehecht. Bovendien hebben wij vastgesteld dat er geen enkel onderwerp is dat voor de ene partij van zeer groot belang is maar voor een andere partij van zeer gering belang. Daarom concluderen wij dat Triodos Bank en haar stakeholders op één lijn zitten in wat zij belangrijk vinden. Tegelijkertijd zijn onze stakeholders meer geinteresseerd in wat we als organisatie ‘doen’ en minder in hoe wij ons als financiële instelling op een verantwoorde manier gedragen.

Triodos Bank heeft drie verschillende groepen stakeholders:

  • stakeholders die een economische relatie met de bank hebben (zoals klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers);
  • stakeholders die weliswaar geen directe economische relatie met de bank hebben, maar wel een groot belang hebben bij de sociale impact van de activiteiten van de bank (zoals NGO’s, overheden, de media en de gemeenschappen die baat hebben bij onze financiering);
  • stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden (zoals adviseurs en inspirators) en ons stimuleren tot bezinning, heroverweging en het verkennen van nieuwe gebieden.

Dit jaar bevat de materialiteitsanalyse de uitkomsten van een enquête onder onze certificaathouders die is gehouden in alle landen waar de bank actief is, alsmede de uitkomsten van een op ons hoofdkantoor gehouden stakeholdersvergadering met vertegenwoordigers van onze drie stakeholdergroepen. Daarnaast bevat de analyse lessen die getrokken zijn uit een aantal gedurende het jaar gehouden evenementen voor stakeholders en uit sectorspecifieke gebeurtenissen in diverse landen.

Uit de analyse blijkt dat onze stakeholders de wens en verwachting hebben dat Triodos Bank leidend blijft op het gebied van duurzame financiering, met een strategie die haar missie weerspiegelt en ondersteunt. Ook hechten zowel Triodos Bank als onze stakeholders onverminderd groot belang aan impactvolle financiering (leningen verstrekken aan en investeren in duurzame ondernemingen) en het verlenen van duurzame financiële diensten. Bovendien is afgelopen jaar uit de dialoog met onze stakeholders gebleken dat zij groter belang hechten aan de verantwoordelijkheid van leveranciers voor hun eigen toeleveringsketen. Wij onderschrijven deels het belang dat onze stakeholders hechten aan het aanpassen van risicobereidheid, waar relevant, zodat we onze algehele impact kunnen vergroten. Onze focus op innovatie is deels ingegeven door dit gezamenlijke doel.

Materialiteitsmatrix 2016

Materialiteitsmatrix (grafisch)

De materialiteitsanalyse laat zien dat onze stakeholders het belangrijk vinden dat Triodos Bank leidend blijft in de ontwikkeling van het denken over waardengedreven bankieren. Zelf zijn wij er ook van overtuigd dat Triodos Bank deze leidende rol moet spelen en als referentiepunt voor de banksector moet optreden om zo onze impact te versterken. Bijvoorbeeld door het debat te beïnvloeden over hoe het bancaire systeem moet worden verbeterd. Ook vinden wij het net als onze stakeholders van groot belang om onze kredietnemers te helpen nog duurzamer te worden. Voorbeelden hiervan, en interviews met kredietnemers, vindt u in het hoofdstuk ‘Impact’.

In tegenstelling tot de situatie bij grotere conventionele banken, heeft het onderwerp ‘beloning’ weinig prioriteit bij onze stakeholders en Triodos Bank. Dit komt vermoedelijk doordat men tevreden is met het huidige beloningsbeleid van Triodos Bank en wijst erop dat men goed bekend is met dit beleid. Triodos Bank keert geen bonussen uit en het verschil tussen het hoogste en laagste salaris binnen de bank is relatief gering. Onze stakeholders hechten onverminderd groot belang aan de inspanningen van Triodos Bank om haar sociale rendement te optimaliseren. Meer informatie over ons beloningsbeleid, onze rol als verantwoordelijke werkgever en een gedetailleerde materialiteitsanalyse zijn te vinden in het sociaal jaarverslag.

Wij zullen de uitkomsten van de dialoog met onze stakeholders en de hier beschreven voorbeelden meenemen bij de ontwikkeling van onze strategische doelstellingen. Daarnaast zullen wij deze uitkomsten ook in meer algemene zin gedurende het jaar hanteren als referentiepunt voor nieuwe ideeën en voor de ontwikkeling van onze bestaande activiteiten. Op de langere termijn willen we in algemene zin de dialoog met onze stakeholders verder verdiepen. Dit was al gepland voor 2016 maar er is slechts geringe voortgang mee geboekt. In 2017 willen we meer doen op dit gebied, met name door te zorgen dat de dialoogactiviteiten en de uitkomsten ervan bij de vestigingen en het hoofdkantoor beter op elkaar aansluiten. De inspanningen die we dit jaar hebben verricht zullen de basis vormen voor verdere voortgang op dit gebied.