Netwerk van Europese vestigingen
(Retail en Business Banking)

Het ontwikkelen van een Europees netwerk van vestigingen is van fundamenteel belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat om expertise op te bouwen en te delen ten behoeve van de snel groeiende Triodos-gemeenschap. Zo kunnen wij een volwaardig pakket van waardengedreven financiële diensten aanbieden aan honderdduizenden zakelijke en particuliere klanten.. Op die manier vergroten wij de schaal en impact van onze duurzame bankactiviteiten.

Onze klanten en medewerkers worden verbonden door de waarden van Triodos Bank, maar toch zijn er belangrijke verschillen tussen de landen waarin wij actief zijn. Zo zijn er markante verschillen op het gebied van regelgeving, fiscale faciliteiten en het duurzaamheidsbeleid van overheden. Ook lokale cultuurverschillen binnen en tussen de landen kunnen van invloed zijn op hoe Triodos Bank haar activiteiten benadert.

Ook in 2016 hebben onze retailactiviteiten een verdere ontwikkeling doorgemaakt doordat mensen en duurzame ondernemingen ervoor blijven kiezen om met Triodos Bank samen te werken.

Kredieten

De groei in de kwaliteit en omvang van de kredietportefeuille is een belangrijke maatstaf voor de bijdrage die Triodos Bank levert aan de verduurzaming van de economie. Triodos Bank is uitsluitend actief in duurzame sectoren en de ondernemingen en projecten die Triodos Bank financiert, dragen bij aan het realiseren van haar missie (zie hieronder).

Uitstaande kredieten per sector in 2016

Uitstaande kredieten per sector (cirkeldiagram)

Om te waarborgen dat Triodos Bank alleen duurzame ondernemingen financiert, worden potentiële kredietnemers beoordeeld op de toegevoegde waarde die zij creëren. Vervolgens wordt beoordeeld of de investering waarvoor het krediet wordt aangevraagd commercieel haalbaar is en of de kredietaanvraag bancair verantwoord is. De criteria die Triodos Bank hanteert voor de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op www.triodos.com.

Triodos Bank concentreert zich op de sectoren waarin we inmiddels een aanzienlijke expertise hebben opgebouwd, en waarin we verdere groei, diversificatie en innovatie verwachten.

Milieu 38% (2015: 37%)

Deze sector omvat projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht) en energiebesparingsprojecten. De sector omvat ook initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om bedrijven in de hele keten: van boeren tot productverwerkers, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (zoals kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten).

Sociaal 24% (2015: 24%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven, non-profitorganisaties, innovatieve ondernemingen en dienstverleners met duidelijke sociale doelstellingen, zoals sociale woningbouw, fairtrade-ondernemingen, organisaties die de integratie bevorderen van mensen met een handicap of voor wie sociale uitsluiting dreigt, en zorginstellingen.

Cultuur 14% (2015: 14%)

Deze sector omvat kredietverlening aan onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, culturele centra en organisaties en kunstenaars.

Hypotheken voor duurzame woningen en kredieten aan gemeenten en particulieren maakten 24% van onze kredietportefeuille uit (2015: 25%)

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat grotendeels uit hypotheken voor duurzame woningen en een beperkt aantal kortlopende kredieten inclusief debetsaldi op betaalrekeningen.

De bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden deels door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie hierna onder ‘Triodos Investment Management’).

Triodos Bank streeft ernaar om tussen de 65 en 70% van haar toevertrouwde middelen uit te lenen. De totale kredietportefeuille bedroeg in 2016 71% van het totale bedrag van de toevertrouwde middelen (2015: 72%). Als de kredieten aan gemeenten buiten beschouwing worden gelaten, steeg deze ratio tot 64% (2015: 62%). Het verder verbeteren van deze ratio blijft een belangrijke uitdaging voor de bank.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen bevredigend, zeker gezien de afnemende kwaliteit in de kredietverlening van veel Europese banken, en ondanks de geringe of afwezige economische groei in diverse landen en de nog steeds moeilijke economische situatie. In combinatie met de focus op behoud en diversificatie van de kwalitatief hoogwaardige kredietportefeuille, leidde dit tot een daling van de bijzondere waardeverminderingsverliezen op de kredietportefeuille tot 0,10% van de gemiddelde kredietportefeuille (2015: 0,16%). Dit is lager dan de interne benchmark van Triodos Bank van 0,25%. voor de lange termijn. De bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen als de bank daadwerkelijk verlies leidt doordat kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

9%

De groei van de krediet-
portefeuille bedroeg
EUR 493 miljoen (9%).

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 493 miljoen (9%). Er was een groei verwacht van tussen de 5 en 15%.

Kredieten met een beleggingskarakter verleend aan de publieke sector zijn conform de financiële verslaggevingsregels opgenomen in de kredietportefeuille. Als deze kredieten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de groei van de kredietportefeuille circa 14%, met name dankzij de groei van de hypotheekportefeuille met 30%. De groei in de kredietverlening aan bedrijven was beperkt tot 11%. De verdeling van de groei over de sectoren was het gevolg van een bewuste keuze om meer diversificatie te realiseren en het risicoprofiel van de portefeuille te verlagen.

Na een periode van herstructurering en herkapitalisatie in de bankensector nam de concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt weer toe. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt en blijven zich op deze markt richten, waarbij ze scherp met elkaar concurreren om te profiteren van de kredietverleningsmogelijkheden.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

Download XLS

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2016

31.12.2015

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

3.206,7

40

2.771,6

38

België

1.656,6

21

1.504,2

21

Verenigd Koninkrijk

1.076,6

13

1.153,0

16

Spanje

1.860,4

23

1.660,2

22

Duitsland

224,3

3

193,6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

8.024,6

100

7.282,6

100

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

Download XLS

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2016

31.12.2015

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

3.904,6

49

3.462,7

48

Spaardeposito’s

1.303,3

16

1.403,9

19

Overige toevertrouwde middelen

2.816,8

35

2.416,0

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

8.024,7

100

7.282,6

100

 

 

 

 

10%

Ondanks stevige
concurrentie in alle
spaardersmarkten, steeg
het bedrag van de
toevertrouwde middelen
bij al onze Europese vestigingen, in totaal met 10%.

De toevertrouwde middelen, waaronder spaartegoeden, stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een meerwaarde voor mensen, het milieu en de cultuur. Groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke maatstaf voor het vermogen van Triodos Bank om voldoende middelen aan te trekken voor de financiering van duurzame organisaties.

De vestigingen van Triodos Bank kennen een gevarieerd aanbod van financiële producten en diensten conform onze strategische doelstelling om onze klanten een volledig dienstenpakket te bieden. Dit pakket is in enkele vestigingen al gerealiseerd en bevindt zich in andere vestigingen nog in de ontwikkelingsfase. Als gevolg hiervan zagen was de groei van de toevertrouwde middelen EUR 742 miljoen (10%); er was een groei van 10% verwacht.

390

In 2016 ontvingen 390
organisaties in totaal
EUR 0,2 miljoen aan donaties.

Dit alles leidde tot verdere groei in alle landen waar Triodos Bank actief is, mede dankzij een betere profilering, efficiëntere en meer klantvriendelijke processen voor het openen van rekeningen, en een markt waarin men openstaat voor bewuster omgaan met geld.

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen te schenken aan een goed doel. Jaarlijks worden vele maatschappelijke organisaties op deze manier ondersteund. In 2016 ontvingen 390 organisaties (2015: 389) op deze manier in totaal EUR 0,2 miljoen aan donaties (2015: EUR 0,2 miljoen). Vanwege de lage rentestanden en de daaruit resulterende lage spaarrentes zagen sommige klanten af van het schenken van een deel van hun ontvangen rente.

Vooruitzichten

Voor 2017 wordt een bescheidener groei van het balanstotaal van Triodos Bank verwacht, namelijktussen de 5 en 10%.

Alle vestigingen zullen zich blijven richten op het aanbieden of ontwikkelen van een volwaardig dienstenpakket. Zo zal onze Britse vestiging in 2017 een betaalrekening voor particuliere klanten introduceren. Het aantal klanten van de Groep zal in 2017 naar verwachting groeien met tussen de 10 en 15%.

In 2017 willen we een verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen van tussen de 65 en 75% realiseren, waarbij kredieten met een beleggingskarakter aan de publieke sector buiten beschouwing worden gelaten.

Er wordt een stijging van de kredietportefeuille verwacht tussen de 20 en 25% en van de toevertrouwde middelen tussen de 5 en 10%. Triodos Bank verwacht een bescheiden groei te realiseren en wil zich vooral richten op de kwaliteit en diversificatie van haar kredietportefeuille. In dat kader zullen we ons nog sterker inspannen om koplopers in de diverse vakgebieden te vinden; ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen.