De impact van door Triodos Bank verstrekte financiering

Triodos Bank wil informatie verschaffen over de sociale, culturele en milieu-impact van haar financieringsactiviteiten. We willen binnen de financiële sector een leidende rol spelen op het gebied van impactgedreven verslaggeving.

Door het managen en communiceren van onze impact willen we de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. In 2017 starten we binnen de hele Groep met een langjarig project om onze impact binnen de organisatie nog proactiever te managen en de manier waarop we deze impact rapporteren en communiceren nog verder te verbeteren. In het kader van dit project zijn in 2016 al twee initiatieven van start gegaan. In 2016 nam Triodos Bank voor het eerst deel aan het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is opgericht om een gemeenschappelijke, open source-methode te ontwikkelen voor het rapporteren van de CO2-footprint van de kredieten en beleggingen van financiële instellingen. Per jaareinde 2017 zal dit platform een eindrapport met aanbevelingen publiceren.

Daarnaast nam Triodos Bank afgelopen jaar samen met diverse partners deel aan het proefproject ‘True Cost Accounting in Finance, Food and Farming’. Dit project is erop gericht de echte kostprijs van voedselproductie te berekenen, zodat beleggers en andere stakeholders inzicht krijgen in de echte kosten van bepaalde bedrijfsactiviteiten en op basis hiervan verantwoorde beslissingen kunnen nemen. De resultaten van dit project zullen in 2017 bekend worden.

Triodos Investment Management heeft afgelopen jaar een project gelanceerd om haar impact en de impact van haar beleggingen effectiever te managen en communiceren, onder andere door het publiceren van een rapport over de impact van haar microfinanciering. Dit alles is deel van de inspanning van de Groep als geheel om in 2017 en de jaren daarna een verdere verbetering van de impact van Triodos Bank, het inzicht daarin en de monitoring daarvan te realiseren.

Triodos Bank is lid de Global Alliance for Banking on Values (GABV) en draagt binnen dit netwerk van duurzame banken actief bij aan de ontwikkeling van een scorekaart voor duurzaam bankieren. Deze scorekaart laat stakeholders zien hoe duurzaam een bank is. Triodos Bank is de enige bank die haar volledige scorekaart publiceert. In 2017 zullen een aantal banken die lid zijn van de GABV hun scorekaarten op een gezamenlijke website publiceren zodat de andere deelnemende banken hiervan kunnen leren en externe stakeholders meer inzicht krijgen in de impact van deze banken.

De in het verslag van De Raad van Bestuur opgenomen impactgegevens vallen binnen de reikwijdte van de beoordelingswerkzaamheden die door de externe accountant zijn uitgevoerd. Dit een logische aanvulling op de accountantscontrole van onze financiële cijfers, aangezien Triodos Bank een geïntegreerde bedrijfsvoering heeft en duurzaamheid centraal staat in onze financieringsactiviteiten.

De impactgegevens, die indien mogelijk door alle vestigingen en Triodos Investment Management worden gerapporteerd, zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen die worden toegelicht in het online jaarverslag, in het hoofdstuk ‘Impact’. In het algemeen geldt dat we de volledige impact van een project meetellen als Triodos Bank het project geheel of gedeeltelijk financiert. Indien de impact van projecten onzeker is, hebben we deze becijferd op basis van een voorzichtige schatting en hebben we in enkele gevallen cijfers helemaal achterwege gelaten.

De impactgegevens geven een indicatie van de niet-financiële impact van de door Triodos Bank gefinancierde ondernemingen. Hoewel cijfers niet alles zeggen, geven ze wel een kwantitatief beeld van de impact van de missie van Triodos Bank in de praktijk.

Meer informatie over de impact van Triodos Bank en onze financieringsactiviteiten, en over de methodiek die is gebruikt om de impactgegevens te verzamelen, is te vinden in ons online jaarverslag onder de kop’Impact.

Milieu

Duurzame energie

Triodos Bank en de beleggingsfondsen van Triodos Investment Management financieren met name ondernemingen die de toepassing van duurzame energie vergroten, alsmede projecten op het gebied van energiebesparing en energie-efficiëntie. Per jaareinde 2016 financierden Triodos Bank en haar klimaat- en energiebeleggingsfondsen in totaal 381 projecten (2015: 358), wat bijdroeg aan een opwekkingscapaciteit van 2.400 MW (2015: 2.100 MW). Dankzij deze projecten werd afgelopen jaar de uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 vermeden en de hoeveelheid groene energie die werd opgewekt kwam overeen met de elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen Europese huishoudens (2015: 1 miljoen).

Biologische landbouw en natuurontwikkeling

Met het areaal biologische landbouwgrond dat in 2016 door Triodos Bank en Triodos Investment Management werd gefinancierd, kon in 2016 het equivalent van 32 miljoen maaltijden worden geproduceerd, oftewel voldoende voedsel om 29.000 mensen van een duurzaam dieet te voorzien (2015: 30.700 mensen). Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden samen circa 33.000 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa. Dit komt overeen met één stuk landbouwgrond ter grootte van een voetbalveld per 12 klanten, waarbij elk ‘voetbalveld’ 580 maaltijden per jaar produceert.

We financierden ook 28.000 hectare (beschermd) natuurgebied, wat overeenkomt met circa 400 m2 (beschermd) natuurgebied per klant.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Behalve duurzame hypotheken die huishoudens stimuleren om hun CO2-footprint te verminderen, financieren Triodos Bank en Triodos Investment Management ook nieuwbouw- en renovatieprojecten die voldoen aan hoge duurzaamheidsstandaarden.

In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management, zowel via directe financiering als via onze duurzame vastgoedbeleggingen, circa 7.200 huizen en appartementen (2015: 4.500) en circa 310 bedrijfspanden (2015: 310), bestaande uit kantoor- en andere bedrijfsruimten met een totale oppervlakte van circa 460.000 m2. Daarnaast financierde Triodos Bank ook gebouwen en de herontwikkeling van vervuilde terreinen met een totale oppervlakte van 27,000m2.

Sociaal

Zorg en welzijn

Dankzij de door Triodos Bank en Triodos Investment Management verstrekte financiering konden 422 verzorgingshuizen in Europa in 2016 zorg bieden aan circa 35.000 ouderen (2015: 25.000), wat overeenkomt met 19 dagen zorgverlening per klant van Triodos Bank.

Sociale projecten en sociale huisvesting

In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 437 sociale projecten (2015: 316) en 183 sociale huisvestingsprojecten, waardoor direct en indirect woonruimte is gerealiseerd voor circa 67.000 mensen (2015: 12.400).

Microfinanciering

De in opkomende markten gespecialiseerde fondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2016 financieringen aan 100 microfinancieringsinstellingen in 44 landen (2015: 45). Deze instellingen bereikten circa 13,7 miljoen mensen die sparen voor hun toekomst (2015: 10,2 miljoen) en 20,2 miljoen mensen die geld lenen om hun kwaliteit van leven te verbeteren (2015: 15,5 miljoen).

Cultuur

Kunst en cultuur

13,7 miljoen

In 2016 hebben
13,7 miljoen mensen
culturele evenementen
en podia bezocht die
door Triodos Bank zijn
gefinancierd.

Dankzij de kredieten en financieringen van Triodos Bank en Triodos Investment Management aan culturele instellingen konden 13,7 miljoen bezoekers (2015: 14,3 miljoen) in heel Europa in 2016 genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea. Dit betekent dat er omgerekend per klant van Triodos Bank 21 culturele evenementen werden gefinancierd.

De financiering van Triodos Bank en Triodos Investment Management ondersteunde tevens circa 3.100 kunstenaars en mensen die in de culturele sector actief zijn (2015: 3.000), evenals een aantal organisaties die betaalbare ruimten beschikbaar stellen voor culturele activiteiten, zoals workshops, waaraan circa 90.000 mensen deelnamen. In Spanje trokken door Triodos Bank gefinancierde nieuwe film- en mediaproducties in 2016 meer dan 9,7 miljoen bezoekers.

Onderwijs

In 2016 volgden circa 2,0 miljoen mensen onderwijs bij door Triodos Bank gefinancierde onderwijsinstellingen (2015: 986.000). Dit betekent dat er omgerekend per klant van Triodos Bank 3 mensen in staat waren te leren en groeien dankzij door ons gefinancierd onderwijs.