Energie en klimaat

900.000

Op het gebied van energie en
klimaat werd een reductie
van de CO2-uitstoot bereikt
van meer dan 900.000 ton CO2 door duurzame energie-
projecten met een gezamen-
lijke opwekkingscapaciteit
van 810 MW.

Het is van cruciaal belang dat de energievraag wordt teruggebracht, dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie, en dat fors wordt geïnvesteerd in duurzame energiesystemen. Alleen zo kunnen we de overgang van een economie op basis van koolstof naar een duurzame economie verwezenlijken. Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Dit maakt Triodos Investment Management een ‘preferred partner’ voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie.

Het beheerd vermogen voor de sector Energie en Klimaat bedroeg EUR 847 miljoen per ultimo 2016 (2015: EUR 880 miljoen).1 Het lagere beheerd vermogen in deze sector is het gevolg van het feit dat Triodos Renewables plc onafhankelijk is geworden van Triodos Bank en daardoor sinds maart 2016 niet langer door Triodos Investment Management beheerd wordt. Als het gaat om het genereren van groene elektriciteit, het behalen van winst en het bijeenbrengen van een grote hoeveelheid beleggers, heeft Triodos Renewables goede resultaten geboekt. Triodos Renewables had inmiddels een omvang waarmee ze met succes op zichzelf kan staan als volledig zelfstandige onderneming. Door deze onafhankelijkheid kan het bedrijf flexibeler en alerter inspelen op kansen in de markt voor duurzame energie. Dit zou niet in dezelfde mate mogelijk zijn geweest als het bedrijf een juridisch onderdeel was gebleven van een gereguleerde financiële instelling. Triodos Renewables handelt nu onder de naam Thrive Renewables.

De totale leningen- en kredietportefeuille voor duurzame energie van Triodos Renewables Europe Fund en Triodos Groenfonds bestond uit 92 projecten, waarvan 84 een totale capaciteit voor duurzame energieopwekking van ongeveer 810 MW hadden. Dit heeft in 2016 bijgedragen aan een reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 0,9 miljoen ton. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 550.000 Europese huishoudens per jaar.

Deze projecten bestaan uit 51 windenergieprojecten, 26 zonne-energieprojecten, 1 biomassaprojecten, 7 warmte/koude-opslagprojecten, 1 waterkrachtproject en 6 projecten in een ontwikkelingsfase.

1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit deze divisie wordt beheerd, is dit cijfer opgenomen in dit verslag.

Voortbouwend op de aanzienlijke groei in beheerd vermogen in 2016 heeft Triodos Groenfonds haar positieve impact op de transitie naar een duurzamere maatschappij verder vergroot door te investeren in een aantal baanbrekende projecten. Eén daarvan is het Windpark Bouwdokken, dat gebouwd gaat worden op dammen van de voormalige Bouwdokhavens van deltapark Neeltje Jans in Zeeland. Dit windpark gaat ruim 130 kWh elektriciteit per jaar produceren, wat overeenkomt met de energiebehoefte van meer dan 42,000 huishoudens en een CO2-reductie van 87,000 ton. Het windpark heeft ook bijgedragen aan de aanleg van voetpaden en natuurontwikkelingsprojecten op deltapark Neeltje Jans.

Triodos Renewables Europe Fund heeft geïnvesteerd in zonnepanelen die op de daken zijn geplaatst van de Nederlandse bierbrouwer Heineken, samen met SolarAccess, een Nederlandse aanbieder van duurzame energie. Dit volgt op een investering in 2015 in zonnepanelen op de daken van de distributiecentra van Heineken in Nederland. Dit gezamenlijke project betekent een toevoeging van 2,3 MWp aan productiecapaciteit van zonne-energie op het dak van een Heinekenbrouwerij in Massafra, Italië. Met de installatie van nog eens 8.800 zonnepanelen komt de geïnstalleerde capaciteit op 3,3 MWp, waarmee het 's werelds grootste installatie voor zonne-energie op het dak van een brouwerij is. Vanwege de locatie in het zuiden van Italië zal de productie relatief hoog zijn, genoeg om te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 1.850 Italiaanse huishoudens. De elektriciteit die wordt gegenereerd wordt in de brouwerij gebruikt. Door dit zonneproject wordt een reductie van 1.722 ton CO2-uitstoot gerealiseerd.