Triodos Investment Management

EUR 3,3 miljard

Het beheerd vermogen
van Triodos Investment
Management steeg tot
EUR 3,3 miljard, een stijging
van 5% (2015: 19% stijging).

 • volle dochter van Triodos Bank
 • wereldwijd leider in ‘impact investing’
 • totaal EUR 3,3 miljard aan beheerd vermogen
 • beheerder van 17 fondsen
 • actief in diverse duurzame sectoren; variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur

Inleiding

Triodos Investment Management is een wereldwijd erkend koploper op het gebied van ‘impact investing’ . De organisatie bestaat uit Triodos Investment Management BV en Triodos Investment & Advisory Services BV, beide volledige dochterondernemingen van Triodos Bank NV.

Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder energie en klimaat, ‘inclusive finance’, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyle-ondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG).

Triodos Investment Management beheert 17 fondsen. Deze fondsen beleggen in Europa en opkomende markten met uiteenlopende risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten.

Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder de meeste vestigingen van Triodos Bank. Triodos Investment Management onderhoudt ook directe relaties met zakelijke en institutionele beleggers.

Impact – meer dan alleen maar financiële resultaten

Triodos Investment Management heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen. Haar doelstelling als investeerder is met name om als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen, in lijn met de visie en missie van Triodos Bank.

Triodos Investment Management constateert een steeds grotere vraag van beleggers naar geloofwaardige beleggingen die een echte impact hebben op de samenleving en niet alleen leiden tot financiële resultaten. Dit blijkt niet in de laatste plaats uit haar eigen voortdurende groei. Ook in 2016 richtte Triodos Investment Management zich op uitbreiding van haar beleggersbestand door middel van distributie door derden aan retailbeleggers, door andere banken en Triodos Bank, alsmede professionele partijen die zich toeleggen op oplossingen op het gebied impact investing voor particuliere beleggers. Daarnaast heeft Triodos Investment Management zich gericht op het verder ontwikkelen van het internationale distributienetwerk en het bestand van institutionele beleggers.

Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing.

In 2016 betekende dit:

 • een bijdrage aan een reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 0,9 miljoen ton door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 810 MW. Dit komt neer op het elektriciteitsverbruik van 550.000 Europese huishoudens;
 • dat 184.842 kleinschalige boeren in 19 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen, waarbij 12 verschillende biologische fair trade-producten op internationale markten werden gebracht;
 • dat de biologisch beheerde grond van boerderijen die werden gefinancierd door Triodos Investment Management in totaal een equivalent van 7,1 miljoen maaltijden konden produceren, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 6.500 mensen. In totaal werd ongeveer 8.800 hectare aan biologische landbouwgrond in Europa gefinancierd;
 • EUR 97 miljoen onder beheer in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 3,9 miljoen bezoekers genereerden en betaalbare faciliteiten boden aan ongeveer 1.700 kunstenaars, deelnemers en culturele instellingen;
 • dat de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving werd verbeterd door middel van het beheer van een portefeuille van duurzame bedrijfsgebouwen met in totaal meer dan 87.000 m2 aan kantoorruimte en overige commerciële ruimte, die een CO2-uitstoot hebben die bijna 40% lager ligt dan die van de gemiddelde bedrijfsgebouwen;
 • een groei van inclusive finance-fondsen tot EUR 857 miljoen. In totaal hebben deze fondsen financieringen verstrekt aan 100 opkomende en gevestigde financieringsinstellingen voor inclusive finance in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereiken 20,2 miljoen kredietnemers. Ongeveer 13,7 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden.

Engagement beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan strenge criteria op milieu-, maatschappelijk en governancegebied.

Via deze Socially Responsible Investment (SICAV I) fondsen maken beleggers deel uit van een streven naar een meer duurzame werkwijze bij een aantal van 's werelds grootste beursgenoteerde bedrijven. Om dit bereiken is Triodos Investment Management in 2016 meer dan 467 keer in dialoog gegaan met 215 bedrijven (2015: 650 keer in dialoog met 280 bedrijven).

De resultaten van de fondsen

Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is in 2016 met EUR 157 miljoen gegroeid tot EUR 3,3 miljard, een stijging van 5% (2015: een stijging van 19%). De groei zou 4% hoger zijn geweest wanneer Triodos Renewables plc niet onafhankelijk was geworden van Triodos Bank. Triodos Renewables plc wordt sinds maart 2016 niet langer beheerd door Triodos Investment Management.

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund realiseerden een belangrijke toename van respectievelijk 10,4% tot EUR 328,6 miljoen en 17,1% tot EUR 357,1 miljoen.

Triodos Organic Growth Fund heeft zijn beheerd vermogen gedurende het jaar met 24,7% weten te vergroten tot EUR 40,6 miljoen. Triodos Renewables Europa Fonds heeft het beheerd vermogen met 14,4% zien groeien tot EUR 73,9 miljoen.

De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, hebben een lichte groei doorgemaakt met 4,1% tot EUR 1,347.

Het totaal beheerd vermogen van Triodos Groenfonds is gegroeid met 14,3% tot EUR 773,2 miljoen. Triodos Groenfonds werd vanaf 15 december 2016 tijdelijk gesloten voor nieuwe instroom van beleggingen om te voorkomen dat de fiscale status als groen beleggingsfonds in gevaar zou komen door onder de 70%-grens voor goedgekeurde groene beleggingen te zakken. Het fonds is op 2 januari 2017 weer volledig opengesteld voor nieuwe instroom.

Triodos Cultuurfonds heeft de fondsen onder beheer fractioneel zien dalen, met 0,7% tot EUR 97,0 miljoen. Het beheerd vermogen van het Triodos Vastgoedfonds nam af met 2,5% tot EUR 66,6 miljoen. De resultaten van de portefeuille van het fonds waren met een bezettingsgraad van 92% echter wederom sterk.

Triodos Multi Impact Fund, het 'fund-of-funds' van Triodos, dat in december 2015 van start ging, vergrootte het vermogen naar EUR 39 miljoen aan het eind van het jaar. Via dit fonds kunnen particuliere beleggers direct beleggen in een mix van Triodos beleggingsfondsen en impact bonds. Hiermee wordt voldaan aan de groeiende vraag naar toegankelijke, schaalbare en dagelijks verhandelbare beleggingsproducten met een positieve impact.

Organisatorische en operationele ontwikkelingen

Per februari 2016 is de Raad van Bestuur van Triodos Investment Management versterkt met een derde Managing Director, naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Managing Director Risk and Finance.

In 2016 besteedde Triodos Investment Management aandacht aan diverse nieuwe wet- en regelgeving, zoals de UCITS V-richtlijn en bijbehorende wetgeving. UCITS V is in maart 2016 van kracht geworden. De richtlijn is een herziening van de oorspronkelijke UCITS-richtlijn en betreft taken op het gebied van bewaarneming en toezicht, de bezoldiging van bestuurders en sancties. Triodos Investment Management heeft de op deze richtlijn gebaseerde vereisten ingevoerd.

Triodos Investment Management is begonnen met een project voor het in kaart brengen en analyseren van de MiFID II-richtlijn. Op basis van de uitkomsten van de analyse zullen de nodige maatregelen genomen worden om aan deze regels te voldoen. Daarnaast zal Triodos Investment Management contact opnemen met sub-distributeurs om ervoor te zorgen dat de richtlijn volledig wordt doorgevoerd.

Verder heeft Triodos Investment Management gewerkt aan invoering van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De EMIR-verordening legt verplichtingen op aan entiteiten van allerlei soorten en maten die derivatencontracten van ongeacht welke vorm aangaan. Een ander deel van de EMIR wordt binnenkort ook van kracht en betreft de invoering van nieuwe regels voor zakelijk onderpand bij de afwikkeling van nieuwe, niet-leverbare valutaderivaten. Deze gelegenheid werd te baat genomen om bestaand en nieuw toe te passen beleid en procedures die verband houden met de EMIR-richtlijn wat betreft OTC-derivaten samen te voegen in een procedureel Handboek om naleving van EMIR zeker te stellen.

Vanaf 1 januari 2016 is de Common Reporting Standard (CRS, gemeenschappelijke standaard voor informatie-uitwisseling) van kracht geworden. De CRS legt financiële instellingen, zoals fondsen die zijn gevestigd in een jurisdictie die is aangesloten bij de CRS, de plicht op om de fiscale woonplaats en rekeninggegevens van klanten vast te stellen en te rapporteren aan de relevante autoriteiten. Er zijn speciale introductieprocedures ingevoerd om (nieuwe) aandeelhouders/kredietverleners te identificeren.

Gedurende het jaar heeft Triodos Investment Management zich ook weer beziggehouden met het stroomlijnen van de interne activiteiten. Voor de verdere ontwikkeling van een kader voor risicomanagement en -beheer startte Triodos Investment Management het ISAE 3402-project. Dit project resulteerde per 31 december 2016 in een ISAE type I-rapport.