Vennootschappelijke balans

per 31 december 2016
Download XLS

 

 

 

Voor winstverdeling
in duizenden euro’s

31.12.2016

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

732.219

285.819

Overheidspapier

178.902

213.233

Bankiers

464.466

539.432

Kredieten

5.709.325

5.216.637

Rentedragende waardepapieren

1.718.786

1.689.968

Aandelen

20

20

Deelnemingen

40.697

37.347

Immateriële vaste activa

21.552

14.448

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

35.748

37.591

Overige activa

40.732

35.876

Overlopende activa

143.597

143.684

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

9.086.044

8.214.055

 

 

 

Passiva

 

 

Bankiers

31.582

39.798

Toevertrouwde middelen

8.030.741

7.292.317

Overige schulden

17.235

19.489

Overlopende passiva

100.211

74.231

Voorzieningen

2.416

2.453

 

 

 

 

 

 

 

8.182.185

7.428.288

 

 

 

Achtergestelde schulden

5.250

 

 

 

Kapitaal

554.415

484.329

Agioreserve

151.157

123.935

Herwaarderingsreserve

689

503

Wettelijke reserve

18.540

11.286

Overige reserves

149.734

119.737

Onverdeelde winst

29.324

40.727

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

903.859

780.517

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

9.086.044

8.214.055

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

75.173

63.060

Onherroepelijke faciliteiten

925.510

717.672

 

 

 

 

 

 

 

1.000.683

780.732