Geconsolideerde balans

per 31 december 2016
Download XLS

 

 

 

voor winstverdeling
in duizenden euro’s

31.12.2016

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

732.219

285.819

Overheidspapier

178.902

213.233

Banken

467.529

545.152

Leningen

5.708.338

5.215.692

Rentedragende waardepapieren

1.718.786

1.689.968

Aandelen

20

65

Deelnemingen

16.411

13.803

Immateriële vaste activa

25.159

18.589

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

56.725

58.392

Overige activa

24.800

18.154

Overlopende activa

152.349

152.284

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

9.081.238

8.211.151

 

 

 

Passiva

 

 

Banken

31.582

39.798

Toevertrouwde middelen

8.024.620

7.282.564

Overige schulden

16.822

20.744

Overlopende passiva

101.002

78.840

Voorzieningen

3.353

3.438

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.177.379

7.425.384

 

 

 

Achtergestelde schulden

5.250

 

 

 

Eigen vermogen

554.415

484.329

Agioreserve

151.157

123.935

Herwaarderingsreserve

689

503

Wettelijke reserve

18.540

11.286

Overige reserves

149.734

119.737

Resultaat boekjaar

29.324

40.727

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

903.859

780.517

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

9.081.238

8.211.151

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

75.173

63.060

Onherroepelijke faciliteiten

925.510

717.672

 

 

 

 

 

 

 

1.000.683

780.732