Gezondheidszorg – Header image (foto)

Gezondheidszorg

Impactmetingen

Bij de beoordeling van de impact van gezondheidszorg zijn ‘kwaliteits’-indicatoren per definitie meer kwalitatief van aard. Hoewel de organisaties die we financieren richtlijnen voor goede praktijken naleven, zijn we in het bijzonder op zoek naar die organisaties waarbij de focus op kwaliteit van zorg is verankerd in de cultuur van de organisatie.

Dankzij de kredieten die Triodos Bank en Triodos Investment Management in heel Europa uitzetten, konden in 2016 circa 35.000 mensen (2015: 25.000) gebruikmaken van zorghuizen voor ouderen in de 422 zorginstellingen die door Triodos Bank en Triodos Investment Management werden gefinancierd. Dat betekent financiering van 19 zorgdagen per klant van Triodos Bank.

Gezondheidszorg – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage kredieten en investeringen aan sector gezondheidszorg

Gezondheidszorg – 9,2% van onze kredieten aan de sector gezondheidszorg (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per subsector

Gezondheidszorg – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gezondheidszorg

Triodos Bank steunt zorgverleners die laten zien dat de mens bij hun organisatie centraal staat.

Door waardengedreven zorgverleners te financieren, voornamelijk die zorgverleners die gericht zijn op ouderen en mensen met speciale behoeften, kunnen we eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van mensen in de zorg en het algehele welzijn van een maatschappij verbetert – in een overgangsfase van de manier waarop we sociale zorg organiseren.

Kwaliteitszorg

Doordat wij ons richten op de kwaliteit van de zorg, zien we ook dat de organisaties die we financieren beter toegerust zijn om goede mensen aan te trekken en te behouden, wat een positieve impact heeft op de mensen die de zorg ontvangen, en de commerciële haalbaarheid van het bedrijf.

Onze prioriteiten

Gezien de noodzaak om meer kwalitatieve en mensgerichte sociale zorg te bieden, richten we ons met name op financiering van de bouw of ontwikkeling van extra zorgfaciliteiten.

De stijgende vraag naar ouderenzorg in een vergrijzende maatschappij, betekent dat we ons richten op financiering van voorzieningen voor ouderenzorg. We concentreren ons ook op ondersteunende zorgdiensten die inspelen op de individuele uitdagingen en capaciteiten van mensen met speciale behoeften.

Onze activiteiten

De vraag naar gezondheids- en sociale zorgdiensten in Europa is aan verandering onderhevig als gevolg van demografische trends en veranderend overheidsbeleid.

 

Geprojecteerde grijze druk

De verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd van 15 tot 64 (uitgedrukt in procenten)

Gezondheidszorg – Geprojecteerde grijze druk (wereldkaart)

Ontleend aan: Eurostat

Hoewel elk land over zijn eigen systeem beschikt voor de financiering van de gezondheidszorg bestaat er een gezamenlijke behoefte aan een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige zorgverlening.

Praktijkvoorbeeld

2016

Ringoven in Panningen
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In Panningen, een dorp in het zuiden van het land, staat de voormalige steenfabriek de Ringoven. De fabriek sloot in 1989 zijn deuren en was in de jaren die volgden mede debet aan de algehele vermindering van de kwaliteit van leven in het dorp. Steeds meer maatschappelijke diensten verdwenen. Maar de steenfabriek, die op de monumentenlijst staat, werd vernieuwd en herontwikkeld en is sinds 2014 een druk bezochte ontmoetingsplaats.

De Ringoven biedt ruimte aan verschillende maatschappelijke organisaties. Zo zit er een bedrijf dat werk regelt voor mensen met leermoeilijkheden. Voor oudere mensen met dementie worden dagopvang en activiteiten geregeld en er is een naschoolse opvang. Maatschappelijk bedrijf Rendiz levert ook horecadiensten en verhuurt locaties.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

De verschillende maatschappelijke en commerciële organisaties die hier gevestigd zijn, ondersteunen en werken samen aan de realisatie van de doelstellingen van de Ringoven. Zij maken van het gebouw het hart van het dorp en de omgeving. De initiatiefnemers van de herontwikkeling zijn erin geslaagd al deze organisaties met elkaar te verbinden. En dat hebben ze gedaan op een commercieel succesvolle manier: als onderdeel van Rendiz combineert de Ringoven horeca met verhuur van onroerend goed aan maatschappelijke initiatieven en biedt daarnaast dagopvang, wat allemaal geld oplevert. Dit project is een klassiek voorbeeld van innovatief maatschappelijk ondernemerschap.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Triodos Bank heeft de interne herinrichting van het gebouw gefinancierd. Maar haar betrokkenheid gaat verder dan dat. Triodos Bank is een van de belangrijkste partners van Rendiz, initiatiefnemer van de herontwikkeling. De bank denkt mee over mogelijke financiering van soortgelijke Rendiz-projecten in andere delen van de provincie.

Welke impact heeft het project op de sector?

De kracht van de Ringoven ligt in het feit dat het organisaties uit diverse sectoren huisvest, zoals gezondheidszorg, onderwijs en horeca. Het project is het bewijs dat een dergelijke integrale benadering kan slagen. Een gebouw dat zoals de Ringoven op de monumentenlijst staat, is duur in het gebruik. De herinrichting tot een multifunctioneel maatschappelijk centrum bracht ook veel kosten met zich mee. Maar een monument als dit kan winstgevend zijn als de kosten door meerdere partijen worden gedragen.

Welke impact heeft het project op de maatschappij?

Het gebied rond Panningen heeft te maken met diverse problemen, waaronder vergrijzing en ontvolking, en het langzaam verdwijnen van sociale voorzieningen.

Hierin staat de regio niet alleen: er zijn meerdere gemeenten in Nederland die zich voor vergelijkbare problemen geplaatst zien. Maar de herontwikkeling van de Ringoven biedt daarop een krachtig antwoord. Die draagt bij aan de vitaliteit van de gemeenschap en de sociale binding in het dorp. Het gebouw fungeert ook als centrum en inspiratie voor andere ontwikkelingen. Sinds de heropening van de Ringoven hebben verschillende organisaties zich in maar ook rond het gebouw gevestigd. Naast de voormalige steenfabriek wordt nu een basisschool gebouwd. Panningen leeft weer.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Triodos Bank levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de mensen. De bank zet zich in voor verbetering van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, een zorgzame maatschappij, en versterking van het milieu en van ecologische waarden.

Het is logisch dat de bank betrokken is bij de Ringoven. Het project biedt immers ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en onderwijs voor kinderen en levert daarnaast een bijdrage aan de sociale cohesie in het dorp. In de horeca worden streekproducten en fairtrade-producten gebruikt. En, tot slot: het is een prachtig gebouw, een nationaal monument, dat behouden is gebleven voor toekomstige generaties in een weer levendig dorp.

Ganspoel
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Centrum Ganspoel heeft als missie de begeleiding van visueel en meervoudig gehandicapten op een plek waar zij het best tot hun recht komen.

De centrale campus van Ganspoel is prachtig gelegen tussen de velden, maar is ook afgelegen. We realiseerden ons steeds meer dat de combinatie van naar school gaan en verblijf op de grote campus voor een grote groep jongeren niet paste bij hun vaardigheden. Deze groep moest juist deelnemen aan het sociale leven, net als jongeren zonder beperking. Ze moesten kunnen sporten bij een plaatselijke sportclub, op eigen houtje naar de bakker gaan, ergens iets gaan drinken. Kortom, deelnemen aan het leven van alledag.

Daarom is besloten deze groep jongeren te verhuizen naar het centrum van Tervuren. Hierdoor konden ze in het dorp wonen, op loopafstand van allerlei faciliteiten en in een straat naast een winkelstraat en het kerkplein.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Het innovatieve van dit project was de benadering van de doelgroep. Inclusieve huisvestingsprojecten voor volwassenen bestaan al een aantal jaar. Voor jongeren was dit nog niet het geval. De kinderen die op Centrum Ganspoel naar school gaan, komen uit verschillende provincies, wat betekent dat er ook huisvesting nodig is voor ze. Om zo goed mogelijk maatwerkbegeleiding te kunnen bieden, was voor het project een op maat gemaakte infrastructuur en een maatwerklocatie nodig.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Welzijnswerk voor mensen met een handicap is onderhevig aan grote veranderingen, vooral gericht op persoonsgebonden budgetten. Dit geldt op dit moment alleen nog voor volwassen, maar zal in een later stadium worden uitgebreid naar jongeren. Het project sluit al volledig op deze veranderingen aan en werd door de Vlaamse minister Vandeurzen voor Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin in een recente toespraak als voorbeeld aangehaald.

Welke impact had het bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

De gemeenteraad heeft ons project vanaf het begin ondersteund en met ons team samengewerkt. Naast een actief vrijwilligersbeleid hebben judoleraren van de plaatselijke judoclub informatie gekregen over sporten met mensen met een visuele beperking. Plaatselijke bedrijven bieden stageplaatsen voor de jongeren. Inwoners en sponsoren werden uitgenodigd voor de opening van de nieuwe accommodatie. De jongeren worden niet langer ‘de jeugd uit De Pit’ genoemd, maar worden nu gewoon bij hun naam genoemd, als leden van de vereniging.

Bij de planning van mobiliteitswerk vroeg de gemeente onze mensen om raad bij de aanleg van nieuwe voetpaden met voelbare markeringen voor blinden. Bij de installatie van nieuwe verkeerslichtingen werd rekening gehouden met mensen met een (visuele) beperking.

De komst van deze groep jonge mensen heeft dus invloed gehad op het beleid van de gemeenteraad. Zij hebben er zeker van geprofiteerd, maar dat geldt ook voor de andere inwoners en bezoekers van het dorp, met of zonder beperking.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

Triodos Bank nam het financiële deel van het project voor haar rekening. Daardoor konden wij ons volledig richten op de inhoud en toegevoegde waarde voor onze klanten.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw project, dit keer op de centrale campus van Ganspoel. We zijn blij dat we ook deze tweede keer met Triodos Bank in zee kunnen gaan. Naast de sociale voordelen willen we er ook voor zorgen dat het huidige project in breder perspectief duurzaam is, bijvoorbeeld wat betreft de bij de bouw gebruikte technieken en materialen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de doelstelling van het project: maximale deelname realiseren van mensen met een beperking. Ik denk dat we daar uitstekend in geslaagd zijn. Totale integratie is misschien nog wat te veel gezegd, maar dat komt omdat het in de bredere maatschappij nog niet erg bekend is. Maar de jongeren met wie wij werken, zijn zeer zeker volledig in de plaatselijke gemeenschap geïntegreerd.

2015

Verzorgingshuis St. Elisabeth in Neurenberg
 

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Sabine L. Distler, directeur van St. Elisabeth

Wat was de uitdaging voor dit project?

We wisten van begin af aan dat we van St. Elisabeth een plek wilden maken die ouderen de allerbeste leefomstandigheden en woonvoorzieningen zou bieden. Als snel werd duidelijk dat een grondige renovatie hiertoe noodzakelijk was, vooral gelet op de regionale regelgeving voor het verbeteren van de woonomgeving. Ons innovatieve woonconcept en onze holistische benadering gaan echter veel verder.

Concreet kwam het er op neer dat we niet alleen te maken hadden met wettelijke eisen, zoals voor de fysieke toegankelijkheid, maar dat we ook onze eigen verwachtingen moesten waarmaken. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op recent gerontologisch onderzoek (naar de sociale, psychologische, cognitieve en biologische aspecten van ouder worden) en huisvesting. Dat was zeker een uitdaging – en is dat nog. Maar wel een goede.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Het leven van de bewoners van St. Elisabeth in Neurenberg moet zoveel mogelijk door hen zelf worden bepaald. Voor ons vereist dit vanzelfsprekend een sterke sociale omgeving, nauw contact met anderen en hulp bij de dagelijkse handelingen.

Onze eerste vraag luidde daarom: Hoe kunnen we woonruimte creëren die het ouderen mogelijk maakt zelf te bepalen hoe ze leven? Alle belemmeringen moesten we wegnemen, en niet alleen in fysieke zin, zoals obstakels in badkamers wegnemen door ergonomische wastafels en inloopdouches met beugels te installeren.

Daarnaast hebben we alle visuele belemmeringen verwijderd. Dit deden we met een speciaal kleur- en verlichtingsysteem dat mensen helpt zich te oriënteren, vooral mensen met dementie. Dit bevordert hun gevoel van welzijn en zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. Ook kozen we voor een wandbekleding die er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook een bijzondere structuur heeft waardoor visueel gehandicapten met behulp van herkenningspunten de weg naar buiten kunnen vinden.

Daarnaast hebben we steeds oog gehad voor de situatie van onze medewerkers, want ook zij vallen onder onze holistische aanpak. We wilden dat ze zich ook op hun gemak voelden en ongehinderd steun en zorg konden verlenen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Een bank die zo geïnteresseerd is in wat wij doen, is nieuw voor ons. Naast samenwerken op zakelijk niveau is er ook het persoonlijke aspect. Triodos Bank gelooft in ons concept en dat geeft ons een goed gevoel En natuurlijk heeft Triodos Bank het ons mogelijk gemaakt dit project op deze schaal en met al deze details te realiseren, wat zo belangrijk is.

Details als de aandacht die wij schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en lakken, evenals financiering. Ook hanteren we een duurzame aanpak – uiteindelijk hopen we in de zorgsector het goede voorbeeld te geven en de sector voor de lange termijn te verbeteren. Dit betekent dat we dezelfde waarden als Triodos Bank delen en dat we gelijkwaardige partners zijn omdat we samen iets tot stand willen brengen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Het is voor ons belangrijk dat het project veel aandacht genereert. Zowel de media als het publiek zien ons holistische concept als een speerpuntproject en hebben er veel belangstelling voor getoond. Het heeft voor een sensatie gezorgd en dat is goed – voor ons en voor het thema kwaliteit en waardige huisvesting voor ouderen dat we willen bevorderen.

We zijn al een voorbeeld voor andere instellingen geworden en dat is precies het punt – iets veranderen. Door bijvoorbeeld functionaliteit te combineren met design, zetten we een koers uit die echt uniek is voor een zorginstelling.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Ons project draagt bij aan een andere visie op zorginstellingen in de renovatie- en verbouwings- en uitvoeringsfase. Met andere woorden, bewust een omgeving creëren waarin bewoners zo lang mogelijk op hun eigen voorwaarden kunnen leven en hun eigen beslissingen nemen. Helaas is de realiteit vaak heel anders. Instellingen worden gemoderniseerd en gerenoveerd zonder dat iemand nadenkt over hoe de afzonderlijke onderdelen in hun onderlinge samenhang functioneren en hoe deze ‘verbeteringen’ mensen ook echt kunnen helpen.

Ook willen we de sociale sector een impuls geven. Door de groeiende vraag in de sector zien we de komende jaren en decennia grote ontwikkelingsmogelijkheden. Gezondheidszorg zal nieuwe interdisciplinaire benaderingen creëren – voor architectuur, technologie en nieuwe media. Hopelijk leidt dit tot meer erkenning van een sociale sector die dat verdient.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie achter het project?

Triodos Bank wil een positieve verandering in de maatschappij zien. Deze positieve verandering is precies wat wij ook nastreven. Het is als twee tandwielen die in elkaar grijpen. Wij dragen onze visie van een betere wereld uit door te voorzien in een betere levenskwaliteit en zelfbeschikking voor mensen, waarbij ze hun waardigheid behouden. Wij bouwen aan een positieve toekomst, net als Triodos Bank.

Samen met Triodos Bank kunnen we onze duurzaamheidsdoelstelling verwezenlijken. Een duurzaamheid die ons in staat stelt zo veel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de toekomst.

Ferme Nos Pilifs
 

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Beschutte werkplaatsen moeten flexibel leren samenwerken met de traditionele en snel veranderende economie, willen ze daarin een sterke speler blijven.

Volgens Benoît Ceysens, directeur van Ferme Nos Pilifs, moet er een economisch model ontwikkeld worden dat inclusief is: een model dat energie, jobs en producten reorganiseert zodat iedereen een baan kan vinden. Daarvoor moeten we bruggen slaan tussen de sociale en de traditionele economie. We moeten onze manier van werken heruitvinden.

Daarnaast is het voor Ferme Nos Pilifs belangrijk dat het project niet louter wordt beschouwd als beschutte werkplaats. Mensen moeten er niet uit medeleven gaan aankloppen. Ferme Nos Pilifs is een volwaardige onderneming die nuttig en kwalitatief werk levert.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Ferme Nos Pilifs maakte van openheid en diversificatie haar handelsmerk. Er werd bewust gekozen om kleinschalige, lokale en ambachtelijke activiteiten te ontwikkelen dicht bij de noden van de mensen en met een sterke relationele en niet-delokaliseerbare dimensie.

Bezoekers vinden hier onder meer een cafeetje, een kinderboerderij, een boomkwekerij, een ecologische tuinonderneming, een kruidenier annex bakkerij, met onder andere huisgemaakt bio-brood en patisserie, en een handling- en mailingdienst voor de behandeling van drukwerk en post.

Momenteel biedt de boerderij werk aan 170 mensen, van wie 140 met een lichte handicap. Elke activiteit is aangepast aan de capaciteiten van de werknemer en elke job moet een sociale dimensie hebben, voldoende opbrengen en passen binnen het milieuvriendelijke kader.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Zoals elke onderneming heeft Ferme Nos Pilifs betrouwbare financiële partners nodig. Met Triodos Bank hebben we veel meer opgebouwd dan de gangbare klant-leverancier relatie. Triodos Bank is een heuse partner gebleken.

Voor projecten die een aanzienlijke investering vergen, is de manier waarop de financiering wordt aangepakt pertinent. De antwoorden die Triodos Bank ons biedt, zijn altijd in de eerste plaats adviezen en pas dan commerciële voorstellen. Voor een ondernemer is het een grote meerwaarde om zo op je bankier te kunnen vertrouwen.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Het inclusieve ondernemersmodel dat Ferme Nos Pilifs ontwikkelde is uniek in de sector, net zoals de vergaande diversificatie en de daaruit volgende ontsluiting van de wijk en de stad.

Onze unieke positie belet ons echter niet om actief te blijven in de federatie (FEBRAP, de Brusselse federatie van beschutte werkplaatsen) en militant te blijven ijveren voor het behoud van tewerkstellingsplaatsen voor de zwakste arbeidskrachten.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De vestiging van de Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Heembeek heeft een positief effect gehad op de wijk. Door de buurt te betrekken bij haar activiteiten en het gevolg daarvan op het sociale leven van Neder-Over-Heembeek heeft Nos Pilifs de wijk een positief imago bezorgd. De ontmoeting tussen onze werknemers en “de buren” zorgt voor een echte inbedding in de wijk.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

De tewerkstelling en zingeving voor mensen met een beperking bij Nos Pilifs komen overeen met de kernprincipes van de sociale economie, waarin Triodos Bank al 20 jaar als financier optreedt.

Methoden

We meten het aantal gefinancierde instellingen voor ouderenzorg en het aantal personen dat in die zorginstellingen woont, in het hele vestigingennetwerk van Triodos Bank. Bij onze berekeningen meten we alleen projecten met een directe relatie tot onze financiering of belegging. Zorginstellingen die nog geheel of gedeeltelijk in aanbouw zijn of alleen dagopvang bieden, worden niet meegeteld.

We nemen 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 652.000 klanten eind 2016.

Onze impact op film

De Ringoven

Onze impact op film

Centrum Ganspoel