Mondiale context – Header image (foto)

De GABV-scorecard

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) heeft de scorecard ontwikkeld om stakeholders een integraal overzicht te geven van de duurzaamheidsprestaties van individuele instellingen ze uiteindelijk in staat te stellen om de duurzaamheidsprestaties van verschillende banken met elkaar te vergelijken een leermogelijkheden te creëren voor de banksector.

Bekijk de duurzaamheidsprestaties van Triodos Bank in de GABV-scorecard via onderstaande tabs:

Overzicht

De scorecard maakt onderscheid tussen basisvereisten, kwantitatieve factoren aangevuld met een korte toelichting, en kwalitatieve elementen. Deze hoofdstukken bevatten nadere gegevens over de missie en transparantie van een bank, bouwen hierop voort met zorgvuldig geselecteerde gegevens die aangeven in welke mate een bank duurzaamheid als kernactiviteit heeft en lichten toe hoe een duurzaamheidsagenda zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk van een bank en haar medewerkers.

Basisvereisten

Toon de Basisvereisten

Kwantitatieve factoren

Toon de Kwantitatieve factoren

Kwalitatieve elementen

Toon de Kwalitatieve elementen

Basisvereisten

Gereguleerde financiële instelling

Triodos Bank is een gereguleerde financiële instelling met vestigingen in Nederland (waar zich tevens haar hoofdkantoor bevindt), België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank N.V. valt onder het regelgevingskader van DNB. Alle entiteiten van Triodos Bank, inclusief al haar vestigingen, staan onder toezicht van DNB. Triodos Bank valt onder het depositogarantiestelsel dat bescherming biedt voor spaartegoeden en deposito's tot EUR 100.000.

Triodos Bank biedt een compleet pakket bancaire diensten in de meeste landen waarin zij opereert, neemt tegoeden aan, verstrekt kredieten en verleent contante betalingsdiensten in al die landen.

Missie

Triodos Bank streeft ernaar:

 • bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

Triodos Bank is de enige pan-Europese waardengedreven bank.

Meer informatie over de missie van Triodos Bank vindt u op de website.

Transparantie in verslaglegging

Triodos Bank publiceert op verschillende manieren gegevens van al haar kredieten in elk land waarin zij opereert, waaronder via ‘Mijn Geld Gaat Goed’, een online tool op al haar websites, via een mobiele app in Nederland (de eerste app ter wereld waarmee klanten van een bank kunnen zien welke ondernemingen met hun spaartegoeden worden gefinancierd), en door middel van on- en offline berichtgeving.

In het jaarverslag van Triodos Bank staan verhalen en gegevens, zoals interviews met ondernemers die door Triodos Bank worden gefinancierd en met directieleden die toelichting geven op de impact van de activiteiten van de bank.

Als instelling die bij haar activiteiten positieve impact als uitgangspunt heeft, heeft Triodos Bank altijd een verslag opgesteld waarin haar financiële en niet-financiële impact is geïntegreerd. De impactgegevens worden net als de financiële gegevens aan een accountantscontrole onderworpen. Triodos Bank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de GRI-verslaggevingsrichtlijnen, het meest gebruikte duurzaamheidskader ter wereld, en heeft in 2016 de richtlijnen van de GRI overgenomen, vooruitlopend op de verplichting om dat in 2018 te doen.

Triodos Bank heeft haar medewerking verleend aan en is een actieve stakeholder in de Principles for Investors in Inclusive Finance, onderdeel van de VN Principes voor Verantwoord Investeren (UNPRI). Ook heeft de bank zitting in onder andere de Investors Council van het Global Impact Investing Network. Triodos werd als eerste pan-Europese bank geregistreerd als B Corporation, als bewijs van het feit dat Triodos Bank voldoet aan strenge eisen voor prestaties op het gebied van maatschappij en milieu, verantwoording afleggen en transparantie.

De fondsen van Triodos Investment Management publiceren jaarverslagen. Als onderdeel van de benadering van transparantie worden jaarvergaderingen gehouden voor de investeerders, die zo direct in contact kunnen treden met de medewerkers van de organisatie. Het is ook een goede gelegenheid om vragen te stellen over onder meer de inhoud van de verslagen.

Klanten kunnen direct in contact komen met de ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd via speciale evenementen en bezoeken in alle landen, en ook tijdens de Algemene Vergadering van de bank.

Kwantitatieve factoren

Deze cijfers bieden inzicht in drie essentiële elementen van de activiteiten van een bank, die alle nauw verband houden met de mate van duurzaamheid van die bank:

 • De financiële levensvatbaarheid van de instelling,
 • Haar focus op de reële economie (dat deel van de economie dat zich richt op productie van ‘echte’ goederen en diensten, in tegenstelling tot dat deel van de economie dat zich richt op handel op de financiële markten),
 • En de mate waarin de bank zich bij haar activiteiten richt op een ‘triple bottom line’ van sociale (people), ecologische (planet) en economische (prosperity) belangen.

Deze indicatoren werden afgeleid van de principes voor duurzaam bankieren, waarin de belangrijkste pijlers van wat een bank tot een waardengedreven bank maakt, worden aangegeven.

Veerkracht van de bank via inkomsten – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen: 0,45%*

(2015: 0,48%*; 2014: 0,45%*; 2013: 0,41%)

Het rendement op eigen vermogen vertelt u hoe winstgevend een bank is en is een goede maatstaf voor de bedrijfsprestaties van een bank. Dit is belangrijk omdat duurzame banken financieel veerkrachtig moeten zijn zodat ze ook op lange termijn een positieve impact hebben.

Het is redelijkerwijs aannemelijk dat als van een bank de winsten buitensporig hoog zijn, deze bank onverantwoorde risico's neemt en deze winst ten koste gaat van haar klanten.

* Dit cijfer is exclusief een eenmalige bankenheffing van EUR 8,3 miljoen die dient als bijdrage aan de redding van SNS Bank in 2014.

Marktvergelijking – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen: 0,40%

(2015: 0,34%; 2014: 0,28%; 2013: 0,29%)

Om goed te begrijpen hoe winstgevend een bank is en om geen appels met peren te vergelijken, moet de winstgevendheid van een bank worden vergeleken met die van andere banken in dezelfde markt.

Hoewel Triodos Bank kantoren heeft in vijf landen, hebben wij ons voor deze marktvergelijking beperkt tot in Nederland gevestigde banken. De scores zijn gewogen naar rato van de omvang van de bankbalansen (hoe groter de bank, hoe meer gewicht). We hebben daarbij alleen de activa per einde jaar meegenomen (en niet het dagelijkse, maandelijkse of kwartaalgemiddelde van de activa omdat die getallen niet altijd beschikbaar zijn).

Veerkracht van de bank via kapitaal – eigen vermogen op balanstotaal: 10,0%

(2015: 9,5%; 2014: 9,8%; 2013: 10,1%)

Het verhoudingscijfer eigen vermogen op balanstotaal laat zien hoe sterk een bank is. Het omvat de totale balans. Dit betekent dat het een transparante en conservatieve maatstaf is van de veerkracht van een bank. Dit is belangrijk voor waardengedreven banken die zijn gericht op blijvende voordelen voor de maatschappij, en dus sterke kapitaalposities willen ontwikkelen waarmee ze op lange termijn sterker worden.

Andere ratio's, zoals risicogewogen activa, worden voor hetzelfde doel gebruikt maar zijn ingewikkelder en minder transparant. De GABV scorecard heeft bewust gekozen voor de ratio eigen vermogen op balanstotaal.

Ter vergelijking: een benchmark van 8% is aanzienlijk hoger dan wat op grond van regelgeving is vereist. De verhouding eigen vermogen op balanstotaal van Triodos Bank scoorde consequent ruim boven dit niveau.

Veerkracht van de bank via kwaliteit van de activa – activa van mindere kwaliteit op balanstotaal: 1,9%

(2015: 2,5%; 2014: 3,0%; 2013: 2,8%)

Activa van mindere kwaliteit (zoals kredieten aan ondernemingen die moeite hebben om deze terug te betalen) op een niveau dat aanzienlijk hoger ligt dan het marktgemiddelde zijn doorgaans geen goed teken voor banken, omdat daaruit blijkt wat het risico is voor toekomstige verliezen.

Waardengedreven banken zouden sterkere relaties met hun klanten moeten hebben en een beter inzicht in hun activiteiten en de sectoren waarin ze actief zijn. Hierdoor wordt de kans dat er iets mis gaat bij kredieten en beleggingen al kleiner, en zou het werken aan problemen bij klanten eenvoudiger moeten zijn. Goede relaties met klanten en sectorkennis vormen de kern van de manier waarop Triodos Bank bankieren benadert.

De verhouding activa van mindere kwaliteit op balanstotaal van Triodos Bank ligt onder het marktgemiddelde in alle landen waarin Triodos Bank actief is.

Marktvergelijking – activa van mindere kwaliteit op balanstotaal: 2,06%

(2015: 2,16%; 2014: 2,20%; 2013: 2,26%)

De kwaliteit van de activa van een bank moet worden vergeleken met banken in dezelfde markt om een goed inzicht te krijgen in hoe de bank echt presteert.

De verhouding activa van mindere kwaliteit op balanstotaal van Triodos Bank steekt gunstig af tegen het marktgemiddelde.

Veerkracht van de bank via liquiditeiten van klanten – klanttegoeden op balanstotaal: 88,4%

(2015: 88,7%; 2014: 87,9%; 2013: 87,6%)

Banken financieren hun activa (zoals kredieten, beleggingen en verdere activiteiten) met geld dat:

 • Door klanten bij hen is ingelegd,
 • En/of van anderen (veelal andere banken) is geleend en vervolgens is doorgeleend aan klanten, dan wel
 • Afkomstig is van beleggers.

Een groot deel van de geleende gelden op markten ter financiering van de activiteiten van een bank is per definitie risicovoller omdat markten volatieler zijn. Banken zijn zowel sterker als meer waardengedreven naarmate meer van het geld waarmee ze hun activiteiten financieren afkomstig is van klanten.

Een hoge mate van financieringen vanuit tegoeden van klanten duidt op een sterke verbinding met klanten en de reële economie – beide belangrijke elementen van een waardengedreven bank.

Triodos Bank financiert al haar uitgeleende gelden met tegoeden van klanten.

Activa die worden ingezet voor de reële economie op balanstotaal: 79,1%*

(2015: 81,7%*; 2014: 59,6%; 2013: 55,0%)

Waardengedreven banken zijn rechtstreeks verbonden met de financiering van de reële economie omdat ze zo een positieve impact kunnen hebben op levenskwaliteit en het milieu kunnen beschermen. Triodos Bank houdt zich daarom bezig met financiering van en investering in de reële economie.

De activa in de reële economie van een waardengedreven bank moeten daarom relatief hoog zijn. Dienovereenkomstig moeten activa in de financiële economie relatief laag zijn omdat die hooguit indirect impact hebben op de kwaliteit van leven.

Triodos Bank streeft naar een verhouding kredieten (alle in de reële economie) op klant/tegoeden van 65 tot 70% om er zeker van te zijn dat ze altijd over genoeg geld (of liquiditeiten) beschikt om haar klanten de tegoeden te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt. In welke instellingen deze overtollige liquiditeiten worden belegd, wordt aan een duurzaamheidsbeoordeling onderworpen. In 2016 werden ze onder andere ingelegd bij ‘neutrale’ organisaties, zoals Nederlandse gemeenten.

* Dit cijfer is gecorrigeerd en is nu inclusief 'eerstegraads'-activa in de reële economie (voornamelijk overheid) in onze beleggingsportefeuille. Financiële posities worden als Reële Economie geclassificeerd als er niet meer dan één tussenlaag is met een onderliggend actief of activiteit in de reële economie.

Inkomsten uit de reële economie op balanstotaal: 86,9%

(2015: 83,9%; 2014: 81,6%; 2013: 75,0%)

Naarmate een bank een groter deel van haar inkomsten verdient in de reële economie, maakt ze niet alleen meer het verschil in het leven van mensen maar wordt ze daardoor als instelling ook veerkrachtiger.

Inkomsten uit de financiële economie zijn vaak volatieler, staan verder af van het leven van mensen, zijn zeer waarschijnlijk niet duurzaam en betekenen dat een bank op lange termijn minder veerkrachtig is.

Activa die worden ingezet voor triple bottom line op balanstotaal: 75,5%*

(2015: 75,8%*; 2014: 59,7%; 2013: 55,0%)

Dit cijfer geeft de beste indicatie van het streven naar duurzaamheid van een bank. 'Triple bottom line'-activa betekenen niet alleen activa in de reële economie. Ze verwijzen specifiek naar activa gericht op positieve maatschappelijke, ecologische en economische voordelen.

Niet alle activa zullen echter worden geïnvesteerd, omdat de bank liquiditeiten beschikbaar moet houden om haar klanten te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt, zoals het terugbetalen van bij haar ingelegde spaargelden. Dit cijfer houdt momenteel alleen verband met activa op de balans.

* Dit cijfer is gecorrigeerd en is nu inclusief triple bottom line-activa in onze beleggingsportefeuille (zoals groene obligaties en investeringen in instellingen nauw verwant aan triple bottom line) en exclusief roodstanden op lopende rekeningen van klanten.

Kwalitatieve elementen

Leiderschap

De leiding en het bestuur van Triodos Bank zijn gericht op duurzaamheid. De diversiteit van haar leiders weerspiegelt deze cultuur.

Waarom?

Een triple bottom line-benadering (people, planet en prosperity) als kern van de identiteit van de organisatie bepaalt alles wat ze doet, inclusief haar benadering van leiderschap en governance.

Alle medewerkers van Triodos Bank, in het bijzonder medewerkers met leidinggevende functies, worden aangetrokken vanwege hun affiniteit met de duurzame waarden van de bank, en om hun vakmanschap. De bank is ervan overtuigd dat een divers samengesteld team leidt tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties.

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor worden benoemd op basis van de mate waarin ze hun professionele expertise kunnen combineren met hun binding met de waarden van de bank. Indien een prioriteit moet worden toegekend aan een van deze twee elementen, staan de waarden op de eerste plaats.

Alle bestuursorganen van Triodos Bank streven naar brede diversiteit in samenstelling en een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht.

De bank kiest voor geen notering aan een beurs. Het aandelenkapitaal van de bank is ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het Bestuur van het Administratiekantoor) die volledig bevoegd is om alles te doen ter bescherming van de missie, de continuïteit van de onderneming en de financiële belangen van de houders van certificaten van aandelen Triodos Bank.

Hoe?

Triodos Bank wil een lerende organisatie zijn, waarin een cultuur bestaat waarin alle medewerkers hun professionele en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op formele en informele leiderschap aansluitend bij onze missie en waarden. De prestaties van medewerkers worden beoordeeld naar de mate waarin deze bijdragen aan de realisatie van de missie van de bank. Bij de werving van directieleden en de beoordeling van hun prestaties wordt gekeken naar het duurzaamheidsaspect.

De organisatie biedt op alle niveaus mogelijkheden om te leren om de focus op duurzaamheid onder leidinggevenden te versterken.

Informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, inclusief vaardigheden en expertise van de leden van de Raad van Commissarissen in een competentiematrix, en over de doelstelling dat niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door alleen mannen of vrouwen, wordt jaarlijks gepubliceerd. Leden van de Raad komen regelmatig bijeen met stakeholders van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor is verantwoordelijk voor het aandelenkapitaal van Triodos Bank en heeft als rol om de missie, onafhankelijkheid en economische belangen van de investeerders (of certificaathouders) in Triodos Bank te waarborgen.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor nemen deel aan een programma voor permanente educatie gericht op het geïntegreerde, duurzame model van de bank.

Wat?

De CEO en de Directieleden spreken regelmatig als deskundigen over waardengedreven bankieren op evenementen en via media-artikelen in hun land. In 2016 betekende dit:

 • Organisatie van de 7e jaarvergadering van GABV op het hoofdkantoor van Triodos Bank in Nederland. De CEO van Triodos Bank blijft aan als voorzitter van GABV
 • Er is in 2016 een Group Manager Learning Development voor de Groep aangetrokken om het programma van de Triodos Academy voor opleiding en organisatie-ontwikkeling te versterken
 • Drie medewerkers hebben met succes het leiderschapsprogramma van de Global Alliance for Banking on Values afgerond, terwijl zes medewerkers deelnamen aan de Summer School van de Institute for Social Banking
 • Op een jaarlijkse themadag worden groepsbrede onderwerpen besproken met besturen en industrieleiders. In 2016 was deze gericht op diensten aan ondernemingen naast kredieten gewaarborgd door hypotheken. Dit heeft geleid tot een aantal initiatieven binnen de bank – zoals risicobeleid op maat in alle vestigingen ter ondersteuning van hoogwaardige kleinschalige kredietoffertes, alsmede pilotprojecten voor crowdfunding en diensten op het gebied van invoice discounting.
 • Triodos Bank was in 2010 mede-oprichter van en speelt nog steeds een belangrijke rol in het Nederlandse Sustainable Finance Lab, een initiatief van wetenschappers uit verschillende disciplines met als doel het bouwen aan een duurzamere en robuuste banksector. In 2016 heeft de organisatie verschillende presentaties en evenementen georganiseerd, zoals een bijeenkomst van leidinggevende toezichthouders uit heel Europa om nieuwe financiële modellen te bespreken.

De Directie bestaat uit één vrouw en twee mannen. Het aandeel van vrouwen in managementfuncties bedroeg in 2016 40% (2015: 38%).

Met ingang van mei 2016 telde de Raad van Commissarissen vijf mannelijke leden en één vrouwelijk lid, en vormde met de brede expertise en met vertegenwoordigers uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België een goede internationale afspiegeling. Naar verwachting zullen tijdens de Algemene Vergadering in 2017 nieuwe (vrouwelijke) kandidaten worden voorgedragen. De Raad verwacht met deze benoemingen wederom te kunnen voldoen aan het diversiteitsbeleid.

Het Bestuur van het Administratiekantoor telt zes leden, drie mannen en drie vrouwen, met brede expertise. De leden van het Bestuur zijn afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en de Verenigde Staten.

Organisatiestructuur

De bank is zo georganiseerd dat haar missie wordt ondersteund.

Waarom?

De organisatiestructuur van Triodos Bank is vanaf het allereerste begin ontwikkeld om haar missie te waarborgen en te bevorderen.

Hoe?

Het bedrijfsmodel van Triodos Bank is gericht op het realiseren van haar missie via een veerkrachtige ondernemende instelling.

Naast een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de activiteiten van de bank en de Directie adviseert om in het belang van de organisatie te handelen, is Triodos Bank zo georganiseerd dat haar missie en de belangen van haar certificaathouders worden geborgd. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij SAAT, de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het 'Administratiekantoor'). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen van Triodos Bank uit aan particuliere en institutionele beleggers. Deze certificaten belichamen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank NV. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het stemrecht uit op de aandelen Triodos Bank NV. In zijn stemgedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de duurzaamheidsdoelstellingen en missie van Triodos Bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Triodos Bank onderhoudt zelf een platform voor transacties in certificaten.

Vestigingen in vijf Europese landen bieden producten en diensten op het gebied van duurzaam sparen en kredietverlening. De vestigingen van de bank hebben lokale en sectorale expertise waardoor ze goede relaties kunnen aangaan met en financieringen kunnen verstrekken aan duurzame ondernemingen ten behoeve van de langetermijnbelangen van ondernemers en de duurzame sectoren waarin zij opereren. Private Banking biedt momenteel in Nederland en België advies aan vermogende particulieren, 'family offices' en organisaties die met duurzame impact willen beleggen.

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank, heeft zeventien actieve beleggingsfondsen in beheer. Deze fondsen investeren uitsluitend in duurzame sectoren zoals kunst en cultuur, microfinancieringsinstellingen (inclusive finance), duurzame handel, biologische landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid (SRI).

Wat?

De organisatiestructuur van Triodos Bank vertaalt zich in exclusieve kredietverstrekking in duurzame sectoren: Milieu: (38%, 2015: 37%), Sociaal (24%, 2015: 24%) en Cultuur (14%, 2015: 14%). Bovendien zijn in de categorie ‘Overige’ (24%, 2015: 25%) op duurzaamheid gescreende kredieten aan neutrale organisaties zoals duurzame hypotheken, lokale overheden en particuliere kredieten opgenomen.

In 2016 ontvingen 390 organisaties (2015: 389) van de Triodos Foundation in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,2 miljoen (2015: EUR 0,2 miljoen).

De verslagen van het Bestuur van het Administratiekantoor en de Raad van Commissarissen leveren meer informatie over hun activiteiten in 2016.

Producten en diensten

De kernproducten en -diensten van Triodos Bank zijn eerlijk en transparant en dragen rechtstreeks bij aan haar streven naar duurzaamheid.

Waarom?

De belangrijkste producten en diensten van Triodos Bank weerspiegelen haar missie. De producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld om spaarders en beleggers te verbinden met duurzame ondernemingen. Een hoogwaardige dienstverlening is in lijn met deze doelstellingen. Deze focus blijkt ook uit alle strategische en beleidsinspanningen, ongeacht de specifieke discipline binnen de bank.

Schenkingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van financiering. Daarom is Triodos Foundation actief in alle landen waarin Triodos Bank opereert.

Hoe?

Duurzaamheidscriteria worden beschreven in beleidsdocumenten over de positieve en negatieve screeningcriteria op basis waarvan financierings- en investeringsbesluiten worden genomen. In de praktijk liggen de duurzaamheidscriteria ten grondslag aan de ontwikkeling van alle nieuwe producten als expliciet onderdeel van het innovatieproces. In 2016 is nieuw beleid ontwikkeld waarin de aanpak die Triodos Bank altijd heeft gehanteerd nader is uitgewerkt.

Alle medewerkers letten erop dat leveranciers voldoen aan duurzaamheidscriteria. De afdeling Vendor management houdt bovendien toezicht op deze relaties met leveranciers om zo te garanderen dat duurzaamheidscriteria voldoende aandacht krijgen. 

Het productaanbod van Triodos Bank omvat onder andere:

 • Beleggingsfondsen in sectoren als microfinanciering, duurzaam vastgoed, cultuur, landbouw en voedsel en energie, waardoor particuliere en institutionele beleggers kunnen beleggen in duurzame sectoren
 • (Spaar)tegoeden die uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van duurzame ondernemingen bij alle vestigingen van Triodos Bank
 • In een aantal landen kunnen spaarders een deel van de rente die zij ontvangen te schenken aan een goed doel
 • Triodos Bank is volstrekt transparant over de manier waarop de (spaar)tegoeden worden ingezet. Alle kredieten van de bank in alle landen waarin zij opereert, staan op haar website.

Duurzaamheid speelt ook een rol bij de dienstverlening door Triodos Bank. Zo werken medewerkers van klantenservice niet met scripts en doelen voor de duur van gesprekken. In plaats daarvan worden ze aangemoedigd om echt met klanten in gesprek te gaan en er de tijd voor te nemen.

Wat?
 • Bank-apps waarmee klanten kunnen zien wat de duurzame impact van hun geld is
 • • Duurzame hypotheken die energiezuinige huizen stimuleren door middel van een lagere rente op basis van verbeterde milieuprestaties. In 2016 is er EUR 813 miljoen aan hypotheken verstrekt (2015: EUR 616 miljoen)
 • • Groei van het aantal klanten tot 652.000 (stijging van 7,4% ten opzichte van 2015).

Managementsystemen

De managementsystemen van Triodos Bank zijn transparant; de duurzaamheidscriteria zijn bedoeld ter vergroting van de positieve impact van de instelling.

Waarom?

De managementsystemen van Triodos Bank, met inbegrip van risico-evaluatie en management, beheer van liquiditeiten en activa/passiva, alsmede toewijzing van middelen, zijn alle bedoeld ter ondersteuning van de missie van Triodos Bank als een geïntegreerd en op waarden gebaseerd bedrijf.

Hoe?

Triodos Bank heeft positieve benadering van financieringen en beleggingen. De financieringen en beleggingen moeten bovendien voldoen aan de minimumstandaarden, of negatieve criteria van Triodos Bank. Het kredietrisico wordt lokaal door de vestigingen beoordeeld. Beslissingen over grotere leningen worden gedeeld met de centrale risico-afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de grotere financiële risico’s en de beoordeling van de duurzame impact van de grotere leningen.

De financieringsstrategie van Triodos Bank is gebaseerd op het in kaart brengen en begrijpen van duurzame sectoren en op nauwe en goede relaties met haar klanten. De strategische keuze van Triodos Investment Management voor ‘Impact Investing’ gaat uit van dezelfde op de missie gebaseerde criteria voor investeringen.

Triodos Bank beschikt daarnaast over gedetailleerde processen om ervoor te zorgen dat zij met haar middelen haar missie kan realiseren. Met een actief en door externe accounts gecontroleerd Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. Door het milieubeleid voor inkoop, infrastructuur van de gebouwen en producten en diensten worden de milieuprestaties verbeterd.

Wat?

De resultaten van Triodos Bank vertalen zich in haar impact. Deze staan in dit impactverslag en op ‘Mijn Geld Gaat Goed’, waar alle kredieten zijn vermeld die Triodos Bank heeft verstrekt.

Daarnaast neemt Triodos Bank haar verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid serieus. De bank is klimaatneutraal. Gepubliceerde cijfers over de impact op het milieu bestaan uit de cijfers over energieverbruik, reisgedrag van medewerkers, woon-werkverkeer, papierverbruik, en CO2-uitstoot per fte en per gebouw. Triodos Bank gebruikt 100% duurzame elektriciteit en compenseert 100% van haar CO2-uitstoot. Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Verslag van de Directie en de Jaarrekening.

 • Vluchten – 3% daling per fte (2015: 8% daling). Dit weerspiegelt eenzelfde neerwaartse trend als in voorgaande jaren, maar iets minder snel.
 • Het gebruik van videoconferencing en Skype tussen alle kantoren heeft een structurele invloed op het aantal vluchten.
 • Het gebruik van kantoorpapier daalde in 2016 aanzienlijk tot 17 kg per fte (2015: 26 kg per fte). Het gebruik van gerecycleerd bedrukt papier daalde met 37% tot 0,17 kg per fte.
 • Ook het totale elektriciteitsgebruik verminderde in 2016 met 8,1% per kWh per fte.

Human Resources

De duurzaamheidsmissie van Triodos Bank is het uitgangspunt voor haar stimulerings-, belonings- en prestatiestructuur.

Waarom?

De HR-benadering van Triodos Bank is erop gericht om nieuwe en huidige medewerkers te verbinden met de missie en hun doelstellingen te geven om deze duurzaamheidsfocus te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De stimulerings-, belonings- en prestatiestructuur is een logisch verlengstuk van deze algemene benadering.

Hoe?

Triodos Bank hanteert een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen om een gezond en simpel systeem te creëren.

Duurzaamheid is per definitie het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn. Triodos Bank kiest ervoor geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen.

De verbondenheid van medewerkers met de waarden van Triodos Bank wordt verstevigd door middel van wekelijkse medewerkersbijeenkomsten in alle vestigingen, en door een gedegen inwerkproces gericht op verbinding met de missie, de waarden en de dagelijkse praktijk van Triodos Bank.

Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus, bijvoorbeeld via de Triodos Academy, en omvatten onder andere een Values Seminar en programma's voor managementontwikkeling en visionair leiderschap, en Massive Open Online Courses (MOOC's). Via deze initiatieven worden de wortels en waarden van Triodos Bank onderzocht, alsmede de bredere context van waardengedreven bankieren.

Een actieve ondernemingsraad in Nederland, België en Spanje en een medewerkersforum in het Verenigd Koninkrijk bieden een extra stem voor medewerkers op alle niveaus.

Wat?
 • De verhouding tussen het hoogste fulltime salaris en het gemiddelde fulltime salaris in 2016 was 5,7 (2015: 5,7)
 • De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris (in Nederland) was 9,9 (2015: 9,8). Dit was lager in de andere landen waarin Triodos Bank actief is
 • Er namen 224 medewerkers deel aan de verschillende programma's van de Triodos Academy (2015: 88)
 • De jaarlijkse conferentie voor medewerkers werd in Spanje gehouden (118 bezoekers). Het thema was 'Transformatie: elkaar ontmoeten, verandering mogelijk maken'
 • Medewerkers namen in 2016 deel aan drie Values Seminars en een managementontwikkelingsprogramma.
 • In sommige jaren wordt een gelijk bedrag (meestal tussen EUR 300 en EUR 500) uitgekeerd aan alle medewerkers, ongeacht hun rol, als positief alternatief voor een bonusstructuur.

Resultaatrapportage

Triodos Bank brengt op eerlijke, transparante en toegankelijke wijze verslag uit over de impact van haar werk en niet alleen over haar financiële resultaten.

Waarom?

Het vervolgen en rapporteren van financiële en niet-financiële prestaties is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van Triodos Bank.

Triodos Bank brengt op gedetailleerde en toegankelijke wijze verslag uit van zowel haar financiële als niet-financiële resultaten, zodat haar stakeholders op verschillende niveaus een getrouw beeld hebben van de impact van Triodos Bank, vanuit het gezichtspunt van klanten en investeerders tot toezichthouders, partners en de samenleving in het algemeen. Ook rapporteert de bank om inzicht te krijgen in wat reeds goed werkt en dit verder te verbeteren en om te bekijken waar intern nog verbeterslagen zijn te maken.

Triodos Bank is van plan als uitvloeisel van deze inspanningen leidend te zijn in de bancaire sector op het gebied van impactrapportage.

Hoe?

Alle door Triodos Bank verstrekte kredieten worden gepubliceerd in alle landen waarin de bank opereert.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waarin Triodos Bank actief is op haar websites.

Over de niet-financiële impact wordt verslag uitgebracht aan de hand van beschrijvingen van voorbeelden uit de dagelijkse bankpraktijk. Er worden cijfers gebruikt ter onderbouwing van deze kwalitatieve informatie.

Bewijs van impact wordt geïntegreerd met conventionelere bankcijfers, zoals kapitaalratio's waaruit de robuustheid van de bank en haar betrokkenheid bij de financiering van duurzame ondernemingen in de reële economie blijken.

In 2015 is er een uitgebreide handleiding voor impact opgesteld, waarin medewerkers alle benodigde informatie kunnen vinden voor het rapporteren van niet-financiële impactgegevens. Dit is een dynamisch document dat zich in de loop van tijd verder zal ontwikkelen om in te spelen op nieuwe vraagstukken in de bredere samenleving.

Alle niet-financiële impactcijfers worden in lijn met de missie van Triodos Bank teruggerekend naar de impact op mensen. Deze cijfers werden in 2014, 2015 en 2016 gecontroleerd door de externe accountants ter verbetering van de systemen voor het verzamelen en rapporteren van deze informatie.

Triodos Bank werkt ook samen met anderen in de banksector en binnen kaders als Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, GRI en B Corp om de manier waarop over haar impact verslag wordt gedaan te verbeteren.

Wat?

In 2016 werkte Triodos Bank samen met andere financiële instellingen in Nederland in het Platform for Carbon Accounting Financials, een groep die ter gelegenheid van de klimaattop in Parijs in 2015 werd opgericht om een gezamenlijke open-source methode te ontwikkelen om de ecologische voetafdruk van kredieten en investeringen te bepalen. In 2016 werden tussentijdse en definitieve rapporten over het werk van de groep gepubliceerd.

Triodos werkte ook samen met onder meer Eosta, een internationaal distributeur van biologisch fruit en biologische groente, aan een pilot voor de ontwikkeling van True Cost assessments van financiering, voedsel en landbouw. De resultaten worden in 2016 verwacht.

De activiteiten van Triodos Bank zijn in het jaarverslag over 2016 voor de eerste keer vergeleken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Triodos Bank en Triodos Investment Management integreren de verslaglegging over de financiële en niet-financiële prestaties, met name in dit jaarverslag. Zij garanderen dat beide types cijfers worden gecontroleerd door een externe accountant.

 • Eind 2016 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 381 duurzame energieprojecten in heel Europa (2015: 358). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.400 MW (2015: 2.100 MW) en de vermindering van de CO2-uitstoot 1,7 miljoen ton. Deze projecten leverden een hoeveelheid duurzame energie vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1,2 miljoen Europese huishoudens (2015: 1 miljoen).
 • Biologische landbouw: de biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd produceerden in 2016 het equivalent van ruim 32 miljoen maaltijden, genoeg om ongeveer 29.000 mensen een jaar te voorzien van biologisch voedsel (2015: 30.700).
 • Triodos Bank en Triodos Investment Management financieren ook 28.000 hectare (beschermd) natuurgebied (2015: 24.000).
 • In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management direct, en via duurzaam vastgoed, circa 7.200 huizen en appartementen (2015: 4.500), en ongeveer 310 bedrijfspanden (2015: 310) die rond 460.000 m2 kantoor- en overige bedrijfsruimte beslaan. Triodos Bank financierde ook ongeveer 27.000 m2 aan bouw en saneringsland.
 • Ouderenzorg: 35.000 mensen (2015: 25.000) hebben gebruik gemaakt van zorghuizen voor ouderen. Deze zorg vond plaats in 422 zorginstellingen (2015: 341) gefinancierd door Triodos Bank en Triodos Investment Management.
 • In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 437 gemeenschapsprojecten (2015: 316) en 183 sociale huisvestingsprojecten, die direct en indirect woonruimte bieden aan circa 67.000 mensen (2015: 12.400).
 • In 2016 financierden de in opkomende markten gespecialiseerde fondsen van Triodos Investment Management 100 financiële instellingen actief in microfinanciering en inclusieve financiering in 44 landen (2015: 45); gezamenlijk bereikten ze in 2016 circa 13,7 miljoen mensen die sparen voor hun toekomst (2015: 10,2 miljoen) en 20,2 miljoen klanten die lenen voor een betere levenskwaliteit (2015: 15,5 miljoen).
 • Cultuur: 13,7 miljoen bezoekers konden genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea in heel Europa (2015: 14,3 miljoen). Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden ook circa 3.100 kunstenaars en creatieve organisaties in de culturele sector (2015: 3,000) en een aantal organisaties die betaalbare ruimte bieden voor culturele activiteiten, zoals workshops en muzieklessen, waar zo'n 90.000 mensen aan mee hebben gedaan.
 • In Spanje trokken door Triodos Bank gefinancierde nieuwe film- en mediaproducties in 2016 meer dan 9,7 miljoen kijkers.
 • In 2016 maakten circa 2,0 miljoen mensen gebruik van het werk van educatieve initiatieven die door Triodos Bank werden gefinancierd (2015: 986.000).