Duurzame energie – Header image (foto)

Duurzame energie

Impactmetingen

Triodos Bank en haar beleggingsfondsen, die via Triodos Investment Management worden aangeboden, financieren ondernemingen die het gebruik van duurzame bronnen versterken. Daarnaast ondersteunt de bank projecten op het gebied van energiebesparing en bevordering van energie-efficiëntie.

Eind 2016 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen op het gebied van energie en klimaat gezamenlijk 381 projecten (2015: 358). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.400 MW (2015: 2.100 MW). Dankzij deze projecten werd afgelopen jaar de uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 vermeden en de hoeveelheid duurzame energie die werd opgewekt kwam overeen met het de elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen Europese huishoudens (2015: 1 miljoen).

We hebben dus voor elke klant van Triodos Bank de elektriciteitsbehoefte van 1,9 huishoudens gefinancierd.

Duurzame energie – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de hernieuwbare energie sector

Duurzame energiey – 25% van onze kredieten aan de duurzame-energiesector (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per subsector

Duurzame energie – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzame energie

Triodos Bank beschouwt energie als een primaire levensbehoefte en daarmee als iets dat zeker duurzaam moet worden opgewekt en gebruikt voor toekomstige generaties.

Waarom het ertoe doet hoe we onze energie opwekken

De stijgende wereldwijde vraag naar energie, de zorgen over de energieveiligheid en de impact van de wereldwijde klimaatverandering, inclusief de opkomst van ‘klimaatvluchtelingen’, zijn kwesties geworden die steeds dringender aandacht behoeven.

We zien potentieel voor technologieën voor duurzame energie en energie-efficiëntiemaatregelen om een meer veerkrachtig, gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem te creëren dat toegerust is om deze uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden.

Europese overheden ondersteunen stappen in deze richting volgens de '20-20-20'-doelstelling van de EU waarin wordt gepleit dat voor het jaar 2020 20% van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, voor 20% meer energie-efficiëntie en voor 20% minder uitstoot van broeikasgassen. In 2015 is tijdens de klimaattop in Parijs een wereldwijd akkoord gesloten waarbij zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden hun uitstoot tot een veilig niveau moeten beperken. De gemiddelde opwarming van de aarde mag maximaal 2 graden Celsius bedragen en het streven is 1,5 graad.

Triodos Bank speelt binnen deze bredere context een belangrijke rol bij deze inspanningen om de impact van duurzame energie en energie-efficiëntieprojecten te vergroten.

Onze prioriteiten

Door onze aandacht te richten op de inzet van volwassen technologieën zoals wind- en zonne-energie zijn we in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke overgang naar ons energiesysteem.

Doordat we al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten financieren, hebben we een schat aan ervaring en expertise opgebouwd die wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en exploitanten van duurzame energie met wie we samenwerken.

We vergroten onze impact ook door te werken met meer gevarieerde eigendomsstructuren zoals gemeenschapsprogramma's voor duurzame energie en het financieren van energie-efficiëntie infrastructuur binnen de gebouwde omgeving.

Onze activiteiten

Alle energieprojecten die we financieren dragen bij aan onze visie van een duurzaam-energiesysteem.

Of het nu gaat om de installatie van nieuwe opwekkingscapaciteit voor duurzame energie (door wind- of zonne-energie of waterkracht) of energiebesparingen en efficiëntiemaatregelen, al onze projecten leveren een zinvolle bijdrage aan een veerkrachtiger, duurzamer en schoner energiesysteem.

Daarnaast nemen we maatregelen die verder gaan dan puur onze bancaire taken om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen. Sinds de klimaattop in 2015 hebben we daartoe samengewerkt met het Dutch Platform for Accounting Financials (PCAF) aan de ontwikkeling van een open source methode waarmee financiële instellingen hun ecologische voetafdruk kunnen verantwoorden. Momenteel onderzoekt de groep hoe deze voetafdruk kan worden gekoppeld aan op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen. Triodos Bank hoopt de resultaten van dit werk in haar internationale werk te kunnen gaan toepassen.

Praktijkvoorbeeld

2016

Enavent
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De grootste uitdaging was de aanpassing van het project naar een gebied waar sprake was van een aanzienlijke ontwikkeling van diverse soorten duurzame energie (wind, zon, hout, enz.). Hiervoor moesten we anticiperen op een technologie die nog niet bestond op het moment dat het project werd uitgevoerd. We moesten op zoek naar hoge windsnelheden, hadden een producent nodig die de machines kon leveren op een locatie die niet goed toegankelijk was en moesten ook nog voldoen aan de specifieke kenmerken voor verbinding met het netwerk. De machines die fabrikanten ons tien jaar geleden leverden, waren duidelijk niet geschikt. We moesten voor dit park dus een machine ‘uitvinden’.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De innovatie betrof voornamelijk de ‘landschapsarchitectuur’. Eenmaal in bedrijf zou dit windpark de hoogste windturbines in Frankrijk hebben (180 meter tot aan de punt van het blad). We moesten dus de ‘psychologische’ barrière van 150 meter doorbreken. Net zoals het tien jaar had geduurd om de barrière van 100 meter te doorbreken. We spraken over het feit dat fabrikanten ons machines leverden met de bladen in twee stukken zodat ook op moeilijke locaties geleverd kon worden. Uiteindelijk hadden we ook een doeltreffend en pragmatisch gesprek met de netwerkbeheerder om een economisch aanvaardbare oplossing te vinden voor het park.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Ter ondersteuning van dit innovatieve project koos de UNITe Groep Triodos Bank vanwege haar gevestigde kennis en deskundigheid met betrekking tot de financiering van windparken en innovatieve duurzame energieprojecten in het algemeen.

Triodos Bank was vanaf het moment dat de vergunningen verleend waren zeer vroeg in het bouwproces bij het project betrokken. Ze fungeerde als echte aanjager voor de groep banken van het project, zowel wat betreft de snelheid waarmee financieringsovereenkomsten werden verkregen als wat betreft de manier waarop de bank afstand nam van traditionele benaderingen voor het financieren van duurzame-energieprojecten. Zo werd bijvoorbeeld crowdfunding opgenomen in het financieringsplan voor zowel hoofdschuld als kapitaal.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

De UNITe Groep en vooral de dochteronderneming die windparken ontwikkelt, ALTECH, heeft verschillende, schijnbaar onmogelijke uitdagingen het hoofd weten te bieden. In 2001 kregen we toestemming voor de bouw van een windpark in de gemeente Boulin en Vendée. Dat park was toen het grootste (20 MW), met de hoogste windturbines en het grootste nominale vermogen in Frankrijk. De impact op toerisme en de financiële impact zouden voor de gemeente uitermate gunstig uitvallen. In 2010-2011 kreeg ALTECH opnieuw toestemming voor de bouw van een prototype offshore windturbine voor Alstom, de HALIADE 150, uit de kust bij Carnet in Loire-Atlantique. Uiteindelijk werd het windpark met de hoogste windturbines van Frankrijk in 2017 in gebruik genomen. Al met al heeft de UNITe Groep, en vooral dochteronderneming ALTECHT, door middel van projectontwikkelingen laten zien dat een verstandige benadering met respect voor de lokale omstandigheden toegepast kan worden om alle problemen met betrekking tot landinrichting op te lossen.

Welke plaatselijke impact heeft uw bedrijf gehad op de lokale gemeenschap?

In Saint-Secondin en Ferrière-Airoux, de gemeentes waar het windpark is gesitueerd, genieten we onverminderd steun van de lokale gemeenschap, eerst via de heer Baudifier, voormalig burgemeester van Saint-Secondin en toen van de huidige burgemeester, de heer Saumur. Vanwege deze steun was het voor ons niet meer dan normaal dat we dit project benaderden vanuit het oogpunt van de economie in de regio. MKB's en grotere bedrijven profiteerden in moeilijke economische tijden al vroeg van de economische invloed van het project, en openden net als winkels en hotels hun deuren voor de bouwlieden.

Verder hebben we elf jaar lang dagelijks geholpen bij informatieve initiatieven op het gebied van duurzame energie in de vorm van deelname aan bewustmakingsdagen en symposia en zelfs door een deel van het kapitaal van het windpark ter beschikking te stellen voor participatieve investeringen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank en UNITe delen een langetermijnvisie op duurzame energie en de wens om energietransformatie en verantwoordelijk grondbeheer te combineren. Tijdens conferenties over duurzame energie werken we samen aan de integratie van crowdfunding in projecten om plaatselijke investeringen te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van slimme netwerken (waarbij productie dichter bij de eindconsument wordt gebracht).

Gedurende de financieringsfase van het project heeft de UNITe Groep nauwe banden met Triodos Bank gesmeed. Daarin werd duidelijk dat we dezelfde visie op duurzame ontwikkeling hebben.

Garth Wind Limited
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Garth Wind Limited wordt beheerd door North Yell Development Council, een charitatieve instelling gericht op gemeenschapsontwikkeling in onze regio. Ons motto ‘Enterprise, Initiative and Self-Help’ hebben we al heel lang geleden gekozen en dit project past goed binnen deze ambitie.

We waren onder de indruk van wat andere gemeentes deden met windenergie en zagen dit als een project voor groene energie dat inkomsten voor ons zou kunnen genereren. We dachten dat dit voor onze hele regio enorme voordelen op zou kunnen opleveren.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2003 werd besloten om een project te gaan uitvoeren voor de bouw van vijf windturbines die 4,5 megawatt aan groene energie zouden produceren voor het netwerk van Shetland, dat geld zou opleveren voor de gemeenschap. Er hebben zich bij de uitvoering van het project diverse problemen voorgedaan, zoals de verbinding met het netwerk en problemen met de bouwvergunning en de grond. De groep moest enorme uitdagingen het hoofd bieden en we zijn er als gemeenschap dus trots op dat het windpark nu af is.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

We kozen voor Triodos Bank omdat we bekend zijn met hun staat van dienst in soortgelijke projecten in Schotland en vanwege hun ervaring met de samenwerking met Schotse ontwikkelingsmaatschappijen. Naast het ethische standpunt van de bank overtuigde dit ons ervan dat ze een goede partner voor deze onderneming zouden zijn. De bank was een belangrijke geldschieter, waardoor dit project doorgang kon vinden. We werkten nauw samen met personeel van Triodos. Hun medewerking heeft ervoor gezorgd dat het project soepel is verlopen.

Welke impact heeft het bedrijf/de organisatie gehad op de sector waarin het actief is?

Het door ons ontwikkelde windpark gaat 4,5 megawatt aan groene energie produceren. Dit wordt overeenkomstig een speciale afspraak met de netwerkbeheerder gebruikt ter vervanging van de productie van fossiele brandstoffen. Hiermee kan ook worden voldaan aan Schotse, Britse en Europese doelstellingen voor de productie van duurzame energie.

Welke impact had het bedrijf/de organisatie op de gemeenschap?

North Yell Development Council is aan het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw opgericht en heeft sindsdien samen met de gemeenschap gewerkt aan ontwikkeling en vooruitgang. Dit project was veel grootschaliger dan alles wat we ooit gedaan hebben en bracht enorme uitdagingen met zich mee. Het project werd ondersteund en mogelijk gemaakt door vrijwilligers, afgezien van een projectmanager die voor de latere fases werd ingeschakeld. De hele gemeenschap was betrokken bij de bouwfase en was er erg positief over, ondanks de korte periode van hinder die ze tijdens de werkzaamheden ondervonden.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Op de website beweert Triodos Bank dat ze ‘duurzaam bankieren (bieden) en met behulp van financiering projecten ondersteunen met een positief effect op mens en planeet. We zijn ervan overtuigd dat bankieren op effectieve wijze ten goede kan worden aangewend voor individuen en gemeenschappen en de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij.’

Dit past binnen de charitatieve doelstellingen waarop onze vereniging gestoeld is en bij ons oude motto Enterprise, Initiative and Self-Help.

2015

Fortech – Wase Wind
 

Duurzame energie – Praktijkvoorbeeld (foto)

Chris Derde, manager bij Fortech

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Eind vorige eeuw ontlook de windsector in Denemarken en Duitsland. Technologische ontwikkelingen maakten windenergie een interessante optie voor elektriciteitsvoorziening.

We wilden in onze eigen regio, het Waasland, windstroom gaan oogsten. Met 4 jeugdvrienden startten we de coöperatieve Wase Wind op om de financiering voor de windturbines rond te krijgen, maar ook om zo veel mogelijk mensen erin te betrekken. Wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid voor hun investering.

We zorgen ervoor dat ons bedrijf gezond is, maar we hoeven geen exuberante winst te maken. Het geïnvesteerde geld goed beheren en blijven pionieren zijn onze voornaamste taken; 100% hernieuwbare energie produceren het doel dat wij nastreven.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2000 wilden we met een kleine groep mensen een onderneming opstarten in hernieuwbare energie. De energiesector werd in de jaren voordien gedomineerd door fusies en overnames en was in handen van grote bedrijven. Zowel onze ondernemingsvorm als de technologie was nieuw. De bedrijfsstructuur van Fortech en Wase Wind is tweeledig, waardoor we risico’s voor de coöperanten beperken en voordelige windstroom kunnen leveren. We kozen ook voor de meest performante windturbines.

Bij de ingebruikname waren het de grootste en krachtigste van de Benelux, aangedreven door toptechnologie.

Wase Wind is intussen uitgegroeid tot een coöperatie van 2.000 mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De windstroom wordt door de coöperanten verbruikt, zowel thuis als in de lokale bedrijven en bij gemeenschapsgebouwen zoals sporthallen en gemeentehuizen.

Elke klant investeert mee en de winst wordt dan ook met hen gedeeld. Windenergie stuit wel eens op tegenstand, omdat mensen zorgen hebben over het zicht, over slagschaduw of geluidshinder van de turbines. Onze buren werden net onze grootste fans, omdat we nauw contact met hen houden en eventuele overlast aanpakken. Zo geven wij feesten waarop iedereen is uitgenodigd en ontvangen we jaarlijks een 750 leerlingen van scholen in de regio.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Toen we in 2004 de nodige vergunningen kregen voor ons eerste windproject en startten met de realisatie ervan, haakten de klassieke grootbanken af voor de financiering van ons project. Ze hadden geen kennis van de ontluikende windsector. Triodos Bank had die kennis wel en financierde ons project aan correcte voorwaarden. Bovendien bracht Triodos Bank kennis in rond onder meer garanties van de constructeurs die later broodnodig bleken.

Triodos Bank was dus cruciaal voor de opstart van onze projecten en is onze partner gebleven voor de volgende projecten, ook toen andere banken aanschoven voor het financieren van de volgende projecten.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Als pioniers in de Belgische windsector hebben we verantwoordelijkheid opgenomen in de Vlaamse sectororganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie) en van daaruit de Vlaamse WindEnergie Associatie opgestart.

Al snel verenigden we alle windbedrijven actief in Vlaanderen en zetten samenwerkingen op met de Waalse collega’s. VWEA werd de spreekbuis voor de windsector en door het kwalitatief intern overleg in werkgroepen, werd ze aldus erkend door de overheid. Dankzij het geduldig overleg binnen de sector en met de overheid, kon de regelgeving rond windenergie stapsgewijs verfijnd worden, zodat die zowel voor de bedrijven als omwonenden de nodige garanties biedt.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Sinds 2005 produceren de drie windturbines van Fortech langs de E17 in Kruibeke stroom uit windenergie. De productie komt overeen met de helft van het huishoudelijk verbruik van de 15.000 inwoners van groot-Kruibeke.

Fortech bouwde eveneens het 'Braemland II'-windproject aan de overkant van de snelweg E17 in Melsele. Dat produceert sinds 2009 groene stroom voor 2.300 gezinnen. De stroom wordt door de cvba Wase Wind aangeboden aan gezinnen en (landbouw)bedrijven in het Waasland.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank deelt met Fortech - Wase Wind een duidelijke langetermijnvisie op duurzame energie. Naast het opbouwen van meer capaciteit aan duurzame energiebronnen, is het belangrijk om in te zetten op een meer veerkrachtig, sociaal ingebed en evenwichtig energiesysteem. Nieuwe technologieën, zoals het verbinden van de verschillende lokale spelers, dragen bij tot het creëren van korte, efficiënte en gedecentraliseerde ketens.

De impact wordt nog vergroot door lokale verankering in de steden, bedrijven en gemeenschappen die van de opgewekte energie gebruik maken. Duurzame modellen zoals dat van Fortech - Wase Wind overstijgen dus de milieudimensie en zetten ook in op de maatschappelijke betrokkenheid.

Methoden

Bij onze berekeningen meten we alleen projecten met een directe relatie tot onze financierings- of beleggingsactiviteiten. Aangezien we over het algemeen hoofdfinancier zijn van een project, nemen we 100% van de impact mee als we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de energieproductie van de installaties die we financieren of waarin we beleggen te rapporteren, maken we, waar van toepassing, schattingen op basis van wind- en zonne-indices, waarbij projecten die nog in aanbouw zijn niet worden meegeteld.

De berekening van de vermeden CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekenfactoren (gram CO2 per kWh geproduceerde energie) zoals gepubliceerd door de overheid in de landen waarin we actief zijn of van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol Initiative. De omrekenfactoren beschrijven per land het aantal gram vermeden CO2 voor de vergelijking van duurzame energie met de mix van alle niet-duurzame energiecentrales.
Voor de berekening van het gemiddelde elektriciteitsverbruik in kWh per huishouden in de landen waarin we actief zijn, maken we gebruik van de indicatoren voor energie-efficiëntie van de World Energy Council (WEC), zoals die in mei 2016 zijn geactualiseerd.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 652.000 klanten eind 2016.