Onderwijs – Header image (foto)

Onderwijs

Impactmetingen

In 2016 maakten circa 2,0 miljoen mensen gebruik van het werk van educatieve initiatieven die door Triodos Bank werden gefinancierd (2015: 986.000).

Dit betekent dat er omgerekend per klant van Triodos Bank 3,1 mensen in staat waren te leren en groeien dankzij door ons gefinancierd onderwijs.

Onderwijs – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de onderwijssector

Onderwijs – 2,5% van onze kredieten aan de onderwijssector (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per subsector

Onderwijs – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op onderwijs

Triodos Bank is van mening dat onderwijs grote voordelen met zich meebrengt voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling en welzijn van mensen - en voor de maatschappij voor wat betreft economische ontwikkeling en sociale samenhang.

Gevarieerd onderwijs. Buitengewone voordelen.

Triodos Bank gelooft in verbetering van levenskwaliteit in het hele sociale spectrum. Daarom pleit de bank ervoor dat het onderwijssysteem voldoende variëteit kent en in de behoeften van een ieder voorziet, ongeacht iemands capaciteiten.

Sommige onderwijsinstellingen die progressieve onderwijsconcepten hanteren, of die werken met personen met speciale behoeften, hebben naast financiering door de overheid ook andere financiële ondersteuning nodig. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het behoud en koesteren van deze diversiteit binnen het onderwijssysteem – om een positieve impact voor personen, hun gezinnen en de maatschappij te realiseren.

Onze prioriteiten

De vroege kindertijd is een bijzonder belangrijke fase in iemands persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarom financiert Triodos Bank veel (kleuter)scholen die een filosofie aanhangen die voornamelijk is gericht op stimulering van de creativiteit van kinderen.

Ook financieren we onderwijsinstellingen voor mensen van alle leeftijden met speciale behoeften en projecten voor volwassenen- en gemeenschapsonderwijs.

Onze activiteiten

Triodos Bank verleent kredieten aan onderwijsinstellingen die een aanvulling willen zijn op nationale onderwijssystemen door progressieve benaderingen in het werken met personen met speciale behoeften toe te passen.

Praktijkvoorbeeld

2016

Alanus Foundation – Alanus Hogeschool / Campus II
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De hoofddoelstelling van de Alanus Foundation is de bevordering van kunst, cultuur, wetenschap en onderzoek. Dit doet de stichting met name door financiële en bredere ondersteuning van de Alanus Hogeschool voor Kunst en Sociale Wetenschappen.

De Alanus Hogeschool is een door de overheid erkende en onafhankelijke gefinancierde hogeschool voor de kunsten in Alfter, bij Bonn. De hogeschool verzorgt onder één dak opleidingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst, toneel, euritmie, kunsttherapie, onderwijs, filosofie en business management.

In 2009 opende de hogeschool een tweede locatie, ‘Campus II’, aan de Villestrasse in Alfter. Hier bevinden zich de afdelingen architectuur, onderwijskunde, kunsttherapie en economie. Sinds erkenning door de staat in 2002 is het aantal studenten verachtvoudigd tot in totaal ongeveer 1500. Er wordt gewerkt aan nieuwe ruimtes om in deze toenemende vraag te kunnen voorzien.

Kleine leergroepen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de benadering van de hogeschool. De hogeschool wil een omgeving bieden waarin elke student zich thuis voelt en de ruimte krijgt die ze nodig hebben om zich op academisch en artistiek vlak verder te ontwikkelen. De nieuwe ruimtes zijn vooral van belang om aan deze eisen te voldoen.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De Alanus Foundation wil op de van Software AG Foundation aangekochte grond een tweede bouwfase uitvoeren en de ruimte die zo beschikbaar wordt gaan gebruiken voor extra studio's.

Op Campus II bevinden zich momenteel drie studiohuizen voor kunsttherapie, architectuur en kunstonderwijs, vallend onder de afdeling onderwijskunde. Gezien het groeiende aantal studenten in nieuwe opleidingen en de invoering van nieuwe kunstprogramma's vormen studiohuizen de ideale werkomstandigheden voor het studeren in kleine groepjes, in een persoonlijke atmosfeer.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft ons financieel gesteund met de aankoop van de locatie en is de ideale partner voor deze stap in onze ontwikkeling. Ons doel om verandering in de maatschappij te helpen realiseren, heeft voor beide instellingen prioriteit.

Daarnaast hadden we al hele goede ervaringen met samenwerking met Triodos Bank als praktijkpartner van de hogeschool. Bachelor-studenten Business Management kunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding - in totaal 60 weken - terecht op het Duitse kantoor van Triodos Bank in Frankfurt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Door de aankoop van de grond bouwt Alanus Foundation voort op de strategie van Campus I, het thuis van het hogere-onderwijscentrum en de kunstafdelingen. Een strategie gericht op eigendom van grond overal waar hoger onderwijs en beroepsopleiding en -ontwikkeling plaatsvind onder het ‘Alanus’-merk, dat in de hele regio en daarbuiten een goede naam geniet.

Met meer ruimte zijn we ook aantrekkelijker voor studenten die op zoek zijn naar een alternatief voor universitair onderwijs en een opleiding waarbinnen nog ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en kleine klassen.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Een belangrijk aspect van het concept van de Alanus Hogeschool is de samensmelting van kunst en wetenschap. Naar mening van de hogeschool biedt deze combinatie gelegenheid voor dialoog en wederzijdse inspiratie. Verder kijken dan de persoonlijke vakgebieden van de studenten is een fundamenteel onderdeel van de benadering van onderwijs op de hogeschool.

De hogeschool heeft een Studium Generale, een aanvullende opleiding in cultuurwetenschappen die toegankelijk is voor alle studenten, maar blaast daarnaast de traditie van holistisch onderwijs buiten alleen specialistische studies nieuw leven in. Seminars en colleges over filosofie en cultuurgeschiedenis stimuleren de studenten om onafhankelijk en kritisch te denken, hun horizon te verbreden en hun eigen opvattingen over cultuur en maatschappij te ontwikkelen.

De hogeschool wil jongeren motiveren om de touwtjes van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en die van de maatschappij in handen te nemen en zich op persoonlijk niveau te verdiepen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Net als Alanus Hogeschool wil Triodos Bank een bijdrage leveren aan positieve verandering in de maatschappij. Als onderwijsinstituut realiseert Alanus Hogeschool dit door jongeren de ruimte te bieden om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en ze de gelegenheid te bieden over de grenzen van hun eigen specialistische vakgebied heen te kijken.

De hogeschool leidt mensen op die in hun latere loopbaan actief vorm willen geven aan de maatschappij en een bijdrage willen leveren aan de door ons beiden gewenste verandering in de samenleving. Samen met de financiering en ondersteuning van Triodos Bank kunnen we onze educatieve idealen realiseren.

2015

Escuela Ideo (Ideo School)
 

Onderwijs – Praktijkvoorbeeld (foto)

José Canales, directeur van Escuela Ideo

Wat was de uitdaging voor dit project?

De Ideo School is gebaseerd op de wens een betere toekomst op te bouwen. Een groep professionals op onderwijsgebied – zowel docenten als mensen met een bestuurlijke of dienstverlenende functie – en een groep gezinnen beseften dat om een dergelijk brede doelstelling te halen, als eerste stap het onderwijs moest worden veranderd.

“We streven naar onderwijs dat mensen leert gelukkig, gezond en bewust te zijn en dat de mondiale samenleving van nu ondersteunt”, aldus de grondleggers van het project.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De Ideo School is een meertalig, integratiegericht en gemengd centrum. De filosofie van de school is erop gebaseerd dat leerlingen en gezinnen een vooraanstaande rol spelen in hun eigen leerproces. Om dit te realiseren berust de methode van het project op ervaren, op aanraken, op voelen… op “al doende leert men”. Naast de lesinhoud zorgt de school ervoor dat leerlingen leren met elkaar om te gaan, samen te werken met anderen en ervaringen uit te wisselen.

Omdat dit een onderwijscentrum is, deelt Triodos Bank dit project in bij de culturele sector. Maar de Ideo School omvat ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aspecten, en wel op heel vernieuwende wijze. Duurzaamheid staat centraal in het gehele project, van het verbruik van groene stroom tot het lanceren van een ecologische tuin. Ook is duurzaamheid geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de school en doen leerlingen van alle leeftijden eraan mee.

Bovendien besteedt de Ideo School speciaal aandacht aan het bijbrengen van waarden volgens de criteria van gelijkwaardigheid en integratie. Dit is een project dat inclusiviteit en diversiteit omarmt. Aan het centrum zijn verschillende professionals verbonden, zoals deskundigen op het gebied van co-educatie, de integratie van kinderen met een handicap en specialisten op het vlak van leermoeilijkheden. De Ideo School overstijgt zelfs de muren van de school zelf. Het centrum ziet zichzelf als een ruimte die openstaat voor de wijk in Madrid waar de school is gevestigd en laat omwonenden en gezinnen meedoen aan de activiteiten.

Voorbeelden van deze vernieuwing zijn de ontwikkeling van persoonlijke en emotionele educatie, lesgeven in het Spaans, Engels, Frans en Chinees, het vrije, verantwoorde gebruik van ICT via de ontwikkeling van open platforms of leerlingen actief aanmoedigen te lopen of te fietsen naar school.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Meteen vanaf het eerste contact tussen Triodos Bank en de oprichters van de Ideo School was er sprake van wederzijds begrip en aansluitende waarden. Na een kwalitatieve en economische analyse van het project, verstrekte Triodos Bank leningen voor het initiatief om het schoolgebouw in de wijk Las Tablas in Madrid te kunnen huren. De school is hier tijdelijk gehuisvest tot de bouw van de school is voltooid.

Naast bancaire dienstverlening en financiering van projecten onderkent Triodos Bank het vernieuwende karakter van dit initiatief en de waardevolle impact ervan op de maatschappij en op onderwijsgebied. Daarom werd de Ideo School in 2015 gekozen als een van zes projecten in de finale van de 2nd Triodos Business Awards. Deze award, waaraan een prijs is verbonden van 10.000 euro, is bedoeld om de bijdrage over het voetlicht te brengen van bedrijven en projecten die door de Triodos Bank zijn gefinancierd met geld dat door spaarders aan de bank is toevertrouwd. Voor het tweede jaar op rij kozen een groot aantal klanten en anderen het winnende project.

Daarnaast heeft de ecologische tuin van de Ideo School centraal gestaan in crowdfunding-campagnes van de Triodos Foundation, via een platform voor microdonaties: www.huertoseducativos.org. Dankzij de bijdragen van honderden donateurs heeft de Ideo School 3.000 euro gekregen om de inrichting van de schooltuin te verbeteren die wordt gezien als extra educatief hulpmiddel of voor het delen van kennis en waarden op een vernieuwende en participatieve manier.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Ondanks de korte geschiedenis – het centrum opende zijn deuren in 2013 – is de Ideo School geleidelijk uitgegroeid tot een toonbeeld van onderwijsvernieuwing in Madrid, en de school is zeer actief in de onderwijs- en duurzaamheidssector.

Zo neemt de school deel aan het Europese STARS-project (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools), dat deel uitmaakt van het Intelligent Energy Europe Programme. Dit programma beoogt reizen naar het werk per fiets of op een andere duurzame manier actief te bevorderen.

Welke lokale impact heeft uw project op de samenleving?

De Ideo School bedient leerlingen in de leeftijd van twee tot achttien jaar. Dat wil zeggen van het allereerste voorschoolse onderwijs tot en met ‘bachillerato’ (pre-universitair niveau) in geesteswetenschappen, bètawetenschappen en kunst, naast sport en beroepsopleidingen voor de gezondheidszorg. In het cursusjaar 2015-16 zijn er 437 leerlingen aangemeld voor de school: 102 in het kleuteronderwijs, 187 in het basis- en 148 in het middelbaar onderwijs.

“De gezinnen staan achter ons, we gaan samen verder”, aldus José Canales, hoofd van de school. Ouders nemen zeer actief deel aan het onderwijsprogramma van hun kinderen. Dit komt mede door de coöperatieve structuur van de school, waar 130 gezinnen lid van zijn.

“De coöperatie biedt gezinnen die kiezen voor de Ideo School de kans direct en doeltreffend vorm te geven aan dit project, waardoor er nieuwe kanalen voor participatie en communicatie ontstaan”, verklaart Canales. Door de coöperatie worden verschillende onderwijs-, educatieve en culturele activiteiten georganiseerd, maar ook cursussen, zoals de Familieschool, waar docenten, leerlingen en ouders deelnemen aan gezamenlijke sessies.

De Ideo School heeft ook een impact die verder reikt dan het onderwijs aan de eigen leerlingen en gezinnen omdat veel activiteiten ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Daarnaast werkt de school nauw samen met lokale, nationale en zelfs internationale initiatieven, zoals het Basurama-colletief, dat gespecialiseerd is het hergebruik van afval.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

In de woorden van het hoofd van de Ideo School, José Canales: “Toen we naar Triodos Bank gingen, werden we met open armen ontvangen… We maakten kennis met mensen die indruk op ons maakten en volgens mij maakte ons project ook indruk op hen, omdat we veel gemeen hadden.”

Triodos Bank deelt de visie dat het onderwijs dat we de kinderen en jongeren van nu bieden fundamenteel is voor de ontwikkeling van een gezonde maatschappij in de toekomst. Daarom ondersteunt de bank projecten als de Ideo School die niet alleen hoogwaardig onderwijs bieden dat aansluit op de huidige leerplaneisen, maar ook waarden als menselijkheid en respect voor het milieu overbrengen.

De bank financiert onderwijscentra en scholen waar prioriteit wordt gegeven aan waarden als tolerantie, menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, die de creatieve en persoonlijke ontwikkeling versterken.

Methoden

Wij definiëren onderwijsinstellingen als ‘instellingen voor het verstrekken van onderwijs’ zoals scholen, opleidingscentra, enz. Kinderdagverblijven worden alleen meegerekend als het merendeel van hun activiteiten educatief van aard is.

In onze berekeningen houden we alleen rekening met instellingen met een directe relatie tot onze financiering of belegging.

Meerdere locaties van dezelfde school of opleidingscentrum tellen als één instelling.

Cijfers over het aantal personen dat onderwijs genoot wordt door de door ons gefinancierde instellingen aangeboden en is gebaseerd op feitelijke cijfers voor het aantal mensen dat cursussen, scholen, enz. heeft bezocht. Of, als die gegevens niet beschikbaar zijn, het gemiddelde aantal personen dat gedurende het jaar een cursus heeft gevolgd, vermenigvuldigd met het aantal cursussen dat zij hebben georganiseerd.

We nemen 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 652.000 klanten eind 2016.