Verslag van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Overzicht van instellingen met een belang van 3% of meer

Download XLS

 

 

 

in procenten

2016

2015

 

 

 

 

 

 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

5,0

5,6

Delta Lloyd Levensverzekering NV

3,5

3,9

 

 

Het beheer van alle aandelen van Triodos Bank N.V. is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“het Administratiekantoor”). Om de aandelen te financieren geeft het Administratiekantoor certificaten van aandelen uit. Certificaathouders profiteren wel van de economische rechten die aan de aandelen verbonden zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben verder geen enkel zeggenschapsrecht uit hoofde van hun aandelen. De zeggenschap berust bij het Administratiekantoor. Een nadere beschrijving van de corporate governancestructuur van Triodos Bank, en in het bijzonder van de rechten en verantwoordelijkheden van het Administratiekantoor en de certificaathouders, vindt u in het hoofdstuk ‘Corporate governance’; op pagina 61 van dit jaarverslag.

Voor een overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank per 31 december 2016, zie pagina 233 van dit jaarverslag.

Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene Vergadering van Triodos Bank hanteert het Bestuur van het Administratiekantoor de volgende principes:

 • waarborgen van de missie van Triodos Bank;
 • waarborgen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank;
 • waarborgen van de economische belangen van certificaathouders met betrekking tot de continuïteit, winstgevendheid en dividenduitkeringen van Triodos Bank en de waardeontwikkeling van de certificaten. Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar de economische belangen van de certificaathouders zodanig af te stemmen op de missie van Triodos Bank dat beide partijen hier baat bij hebben.

Dit blijkt uit de volgende bepalingen in de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank:

Artikel 6

De stichting oefent het stemrecht op de haar toebehorende aandelen zelfstandig uit. Daarbij laat zij zich leiden zowel door het belang van certificaathouders en dat van de Bank als door de beginselen die in de doelstelling van de Bank zijn uitgedrukt.

Het stemrechtbeleid van het Administratiekantoor is gebaseerd op artikel 6 van de administratievoorwaarden en bovengenoemde beginselen.

Het Administratiekantoor vervult zijn stewardship-verantwoordelijkheden door conform de bovengenoemde principes Triodos Bank te monitoren en met de bank in dialoog te gaan. Daarnaast worden de toepasselijke principes en best practicebepalingen van de Corporate Governance Code, alsmede andere algemeen erkende standaarden voor stewardship, vrijwillig nageleefd door het Administratiekantoor.

Het Bestuur van het Administratiekantoor besteedt met name aandacht aan de prestaties van Triodos Bank op middellange en lange termijn met betrekking tot impact, risico en rendement. Het Bestuur volgt interne en externe ontwikkelingen op de voet om de eventuele gevolgen voor de essentie, missie en waarden van Triodos Bank te beoordelen en daar zo nodig op in te spelen.

Gedurende het jaar vinden vertrouwelijke besprekingen en vergaderingen met Triodos Bank plaats. Indien het Bestuur van het Administratiekantoor niet tevreden is over de reactie van Triodos Bank op door het Bestuur gestelde vragen, moet het Bestuur zijn stewardship-verantwoordelijkheden vervullen en in het kader van de governance van de bank passend optreden.

Algemene Vergadering

Het Administratiekantoor is enig aandeelhouder van Triodos Bank. Derhalve heeft het Bestuur van het Administratiekantoor tijdens de Algemene Vergadering op 20 mei 2016 te Zeist gestemd over de onderstaande onderwerpen en zijn stemgedrag toegelicht. Nadere informatie over de goedgekeurde voorstellen vindt u op www.triodos.com/agm.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft de volgende voorstellen goedgekeurd:

 • voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 en dividendvoorstel;
 • voorstel tot decharge aan de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2015 gevoerde beleid;
 • voorstel tot decharge aan de Raad van Commissarissen voor het in het boekjaar 2015 uitgeoefende toezicht;
 • voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten Triodos Bank en tot uitgifte van aandelen;
 • voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om een registratiedatum vast te stellen.

In de stemverklaring van het Bestuur van het Administratiekantoor wordt dit als volgt toegelicht:

Relevante onderwerpen uit de jaarrekening werden besproken met de Raad van Bestuur vanuit het perspectief van de individuele vestigingen en business units alsmede vanuit het perspectief van Triodos Bank als geheel. Deze onderwerpen betroffen onder andere de essentie van Triodos Bank, de impact van haar kredietverlening, risico’s in de kredietportefeuille, innovatie van bancaire en niet-bancaire activiteiten, verbeteringen in governance, kwesties rond menselijk kapitaal in relatie tot de missie van de bank, kapitalisatie, relevante bancaire ratio’s, financieel rendement en uitkeringsratio (dividendbeleid), certificaten van aandelen en aspecten van de interne markt, en interactie met stakeholders.

Een webcast van de Algemene Vergadering is beschikbaar op www.triodos.com/agm.

Algemene Vergadering van Certificaathouders

De Algemene Vergadering van Certificaathouders werd gehouden op 20 mei 2016 op het hoofdkantoor van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft tijdens de vergadering zijn stemverklaring nader gemotiveerd. Het Bestuur verwees naar de input van certificaathouders tijdens de informele bijeenkomsten met certificaathouders in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en naar de vragen die zij stelden tijdens de Algemene Vergadering. Het Bestuur van het Administratiekantoor informeerde de certificaathouders over zijn besprekingen met de Raad van Bestuur, die vooral gingen over de algemene gang van zaken bij Triodos Bank en in het bijzonder het jaarverslag en de jaarrekening.

De Algemene Vergadering van Certificaathouders heeft ingestemd met de benoeming van Willem Lageweg en de herbenoeming van Frans de Clerck, Sandra Castañeda Elena en Josephine als Zwaan leden als leden van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Tevens werden in de vergadering de resultaten gepresenteerd van de jaarlijkse enquête onder certificaathouders, die door meer dan 7.100 respondenten werd ingevuld (tegenover 4.500 in 2015). De enquête geeft het Bestuur van het Administratiekantoor belangrijke inzichten in de mate waarin certificaathouders tevreden zijn met het financiële rendement en de mate waarin Triodos Bank haar missie realiseert. Uit de enquête blijkt dat meer dan 90% van de certificaathouders (evenveel als in 2015) vindt dat Triodos Bank haar missie en haar financiële prestaties goed met elkaar in balans houdt. Een samenvatting van de resultaten vindt u op www.triodos.com/corporateinformation.

Vergaderingen en besluiten van het Bestuur van het Administratiekantoor

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 2016 vier keer vergaderd en ook diverse keren telefonisch overleg gevoerd. Daarnaast heeft het Bestuur van het Administratiekantoor vier keer vergaderd net de Raad van Bestuur van Triodos Bank. Gedurende het jaar zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, waarbij het Bestuur van het Administratiekantoor met name aandacht heeft besteed aan kwesties die voor de certificaathouders van Triodos Bank van materiaal belang zijn. Dit betrof onder andere:

 • De essentie van Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft onderzocht of de essentie en fundamentele waarden van de bank helder zijn. Het Bestuur heeft ook gesproken over de veranderingen in de externe omgeving, waaronder de toenemende sociale polarisatie en de uitdagingen die dit oplevert voor de realisering van de missie van Triodos Bank. Daarnaast heeft het Bestuur gesproken over de interactie tussen persoonlijke ontwikkeling en een gezonde ontwikkeling van de samenleving vanuit het perspectief van positieve sociale vernieuwing, alsmede de cruciale rol van transparantie in het economische domein.
 • De strategie van Triodos Bank. De vertaling van de missie van Triodos Bank naar de strategie en de realisering van deze strategie is voor het Bestuur van het Administratiekantoor van essentieel belang. Dit geldt ook voor het strategische langetermijnperspectief in het algemeen en de ambities van Triodos Bank voor haar financieringsactiviteiten, met name rond innovatie.
 • Educatie en op één lijn zitten over de wortels van Triodos Bank.
 • De balans tussen impact, risico en rendement. Door deze drie elementen samen in beschouwing te nemen, krijgt Triodos Bank duidelijker zicht op haar prestaties en de uitdagingen als het gaat om impact. Tijdens de besprekingen is de impact gekoppeld aan de realisering van de missie van Triodos Bank en het risico en rendement, met name op het vlak van het waarborgen van de economische belangen van de certificaathouders en de continuïteit en winstgevendheid van de bank. Ook is de lage rentestand besproken, die een aanzienlijk effect heeft op het bedrijfsmodel van Triodos Bank.
 • Onderwerpen op het vlak van certificaten en kapitaal, waaronder de relaties met de certificaathouders en overzichten van de handel in certificaten, alsmede de algehele financiële gezondheid van Triodos Bank in relatie tot de economische belangen van de certificaathouders. De belangrijkste financiële ratio’s van Triodos Bank zijn besproken, alsmede de vermogenspositie en het effect van de strengere kapitaalvereisten van toezichthouders op impact, rendement en risico.
 • Gedurende het jaar zijn de strategische aandachtsgebieden van Triodos Bank gedeeld en besproken in de context van de continuïteit en veerkracht van de bank op de lange termijn. Deze aandachtsgebieden komen voort uit het ontwikkelde perspectief voor 2025. Bij de bespreking hiervan is de input meegenomen uit de jaarlijkse enquête van certificaathouders in 2016, waarin zij werden gevraagd wat volgens hen de belangrijkste kwesties voor Triodos Bank zijn. Deze informatie heeft bijgedragen aan de materialiteitsanalyse, die wordt besproken in het verslag van Raad van Bestuur.
 • Daarnaast is het jaarverslag 2015 (en later het halfjaarverslag 2016) besproken ten behoeve van een zorgvuldige overweging van de uit te brengen stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank. Het jaarverslag is beoordeeld en besproken vanuit het perspectief van het mandaat van het Bestuur van het Administratiekantoor om de missie en onafhankelijkheid van Triodos Bank en de economische belangen van de certificaathouders te waarborgen.

Werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor

Naast de bovengenoemde vergaderingen bestonden de werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor uit:

 • Informele besprekingen voeren met het lokale management van alle vestigingen van Triodos Bank en het management van Triodos Investment Management.
 • Internationale themadagen bijwonen, onder meer over het langetermijnperspectief van de bank, alsmede klanten- en certificaathoudersdagen en informele bijeenkomsten met certificaathouders in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Spanje en Nederland.
 • Ontwikkelingen rond het betrekken van stakeholders en aandeelhouders, corporate governance en de sectoren waarin Triodos Bank actief is nauwgezet in het oog houden.
 • Algemene vergaderingen van aandeelhouders bijwonen van de beleggingsfondsen die worden beheerd door Triodos Investment Management.
 • Jaarlijkse vergadering met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen over de beoordeling van het jaarverslag.
 • Deelname aan het benoemingsproces voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de betrokkenheid van de kandidaten bij de missie van Triodos Bank.
 • De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft regelmatig, zowel individueel als in driehoeksoverleggen, overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank.
 • Bespreken en vastleggen van de visie van het Bestuur op hoe de rol van het Administratiekantoor moet worden vervuld.
 • Permanente educatie van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor via interne trainingen.
 • Presentatie aan een afvaardiging van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van een nieuwe kandidaat voor het Bestuur van het Administratiekantoor en de drie bestaande leden die zich kandidaat hebben gesteld voor herbenoeming, ter voorbereiding van de goedkeuring van de kandidaten conform artikel 6.4 van de statuten van het Administratiekantoor.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 2016 geen extern advies ingewonnen om zijn taken uit te voeren.

Samenstelling van het Bestuur van het Administratiekantoor en onafhankelijkheid van leden van het Bestuur

Gezien de verantwoordelijkheid van het Bestuur van het Administratiekantoor voor de bescherming van de identiteit en missie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat de leden van het Bestuur onafhankelijk zijn. Daarom mogen leden van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Volgens de statuten van het Administratiekantoor bestaat het Bestuur uit drie of meer leden.

Op dit moment heeft het Bestuur zes leden uit de landen waar Triodos Bank vestigingen heeft: drie uit Nederland en één uit respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. In 2016 is de samenstelling van het Bestuur gewijzigd door de benoeming tijdens de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders op 20 mei 2016 van Willem Lageweg als nieuw lid van het Bestuur.

Meer informatie over de beloning van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u op pagina 124 van onze Engelstalige jaarrekening (Annual Accounts).

Het Bestuur van het Administratiekantoor verwacht in 2017 zijn rol als betrokken aandeelhouder wederom te kunnen verdiepen. Het continueren en intensiveren van de dialoog tussen Triodos Bank, het Bestuur van het Administratiekantoor en de certificaathouders is een essentieel onderdeel van deze betrokkenheid. Het Bestuur zal deze taak niet alleen tijdens de internationale Algemene Vergadering van Certificaathouders in Nederland vervullen, maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland en tijdens een afzonderlijke bijeenkomst in Nederland, waar informele bijeenkomsten voor certificaathouders zullen plaatsvinden. De volledige tekst van dit verslag, plus extra informatie over de context van het werk van het Bestuur van het Administratiekantoor, kunt u online vinden op www.annual-report-triodos.com.

Zeist, 24 maart 2017

Bestuur van het Administratiekantoor,
Josephine de Zwaan, Voorzitter
Mike Nawas, Vicevoorzitter
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck
Willem Lageweg

Het Administratiekantoor is statutair gevestigd te Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist.