Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad van Commissarissen zes leden. Bij de het benoemingsproces voor de Raad van Commissarissen dat heeft geleid tot de huidige samenstelling zijn de vereiste competenties zorgvuldig in acht genomen.

Diversiteit

De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit en een voldoende evenwichtige samenstelling wat betreft nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. Er wordt met name gestreefd naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels wordt bezet door mannen of vrouwen. In 2016 bestond de Raad van Commissarissen uit vijf mannelijke leden en een vrouwelijk lid. We willen in de toekomst aan het streefpercentage voldoen door vrouwelijke kandidaten te benoemen voor zetels die vacant worden.