Commissies van de Raad van Commissarissen

Zoals uiteengezet in het hoofdstuk ‘Corporate governance’, heeft de Raad van Commissarissen twee commissies: de Audit & Risk Committee en de Nomination & Compensation Committee. Beide commissies hebben gedurende het jaar diverse keren afzonderlijk van elkaar vergaderd. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen, waar de formele besluitvorming plaatsvindt.

De samenstelling van de commissies is als volgt:

Audit & Risk Committee

  • Carla van der Weerdt (voorzitter)
  • Ernst-Jan Boers
  • David Carrington

Nomination & Compensation Committee

  • Mathieu van den Hoogenband (voorzitter)
  • Aart de Geus
  • Udo Philipp

Voor meer informatie over de leden van de Raad van Commissarissen, zie de biografieën.

Activiteiten van de Audit & Risk Committee

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2016 vijf keer bijeengekomen. Alle vergaderingen werden bijgewoond door de Chief Financial Officer, het Hoofd Interne Audit, de Directeur Risk, de Directeur Finance en de externe accountant van Triodos Bank. Drie van de vijf vergaderingen van de ARC waren gericht op risico, met audit- en andere kwesties als secundaire agendapunten. Bij de andere twee vergaderingen lag de nadruk op financiële resultaten en auditkwesties. Daarnaast is er eenmaal met de externe accountant vergaderd zonder dat de Raad van Bestuur daarbij aanwezig was. De voorzitter van de ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen met de externe accountant gevoerd.

In haar reguliere evaluatie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten heeft de ARC zich ervan overtuigd dat de cijfers door de externe accountant zonder materiële wijzigingen zijn goedgekeurd, er geen onvoorziene omstandigheden onder haar aandacht zijn gebracht en alle boekhoudkundige beslissingen en veronderstellingen afdoende zijn onderbouwd en goedgekeurd. De financiële resultaten en de vooruitzichten voor de individuele vestigingen zijn in de ARC besproken voordat deze werden besproken binnen de voltallige Raad van Commissarissen.

De interne auditfunctie is de derde verdedigingslinie van het risicomanagement binnen Triodos Bank. Tijdens zijn bezoeken aan vestigingen en business units brengt de Raad van Bestuur altijd actuele auditkwesties aan de orde. De opvolging van auditkwesties is echter nog een aandachtspunt. De efficiëntie en de toegevoegde waarde van de interne auditafdeling, zoals gemeten aan de hand van een aantal KPI’s, is in 2016 verbeterd. Dit zal in 2017 worden voortgezet en de ARC zal dit nauwgezet monitoren.

In het kader van haar reguliere agenda heeft de ARC de jaarlijkse update van de risicobereidheidsverklaring en het kader voor risicobereidheid beoordeeld en besproken, evenals de jaarlijkse ICAAP- en ILAAP-rapportages en het herstelplan die zijn ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Onder leiding van een nieuwe Directeur Risk is een aantal verbeteringen op het gebied van risicomanagement doorgevoerd. De periodieke beoordeling van het concentratierisico van Triodos Bank heeft geleid tot verdere diversificatiemaatregelen waardoor de concentratie van ons vermogen binnen de zonne-energiesector is afgenomen. Er is een grondige analyse gemaakt van het kredietrisico, operationeel risico en renterisico en er zijn nieuwe benaderingen aan de ARC gepresenteerd en binnen de ARC besproken. De ARC is verheugd over de verbetering op deze gebieden en de aanpassing van het betreffende beleid. Dit alles is onderdeel is van de verdere verbetering van het kader voor risicomanagement die dit jaar is doorgevoerd.

Activiteiten van de Nomination & Compensation Committee

De Nomination & Compensation Committee (NCC) is zes keer formeel bijeengekomen. De leden van de NCC hebben ervaring op senior managementniveau en kennis van en ervaring met performancemanagement en beloningen in het algemeen. Daarnaast winnen zij in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, externe deskundigen.

Een van de belangrijkste taken van de NCC is het adviseren van de Raad van Commissarissen over het algemene belonings- en benoemingsbeleid van Triodos Bank en het vaststellen van de bezoldigingen van de leden van de Raad van Bestuur. Ook adviseert de NCC de Raad van Commissarissen over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het beloningspakket van Managing Directors die rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. Meer informatie over ons internationale belonings- en benoemingsbeleid (International Remuneration and Nomination Policy) vindt u op pagina 120 van onze Engelstalige jaarrekening (Annual Accounts).

De benoemingskwesties in 2016 betroffen onder andere de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Na een uitgebreid wervingstraject zijn kandidaten voor de Raad van Commissarissen voorgedragen ter benoeming door de Algemene Vergadering in 2017. De voorzitter van de NCC en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben samen het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur beoordeeld via individuele functioneringsgesprekken, de voor 2016 gestelde prioriteiten geëvalueerd en nieuwe prioriteiten voor 2017 gesteld. De NCC heeft de exitgesprekken met de Managing Directors van de vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en België gevoerd.

Door de NCC en de Raad van Bestuur is een jaarlijkse themadag georganiseerd in het kader van het programma voor permanente educatie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. In 2016 was de themadag gericht op IT-ontwikkelingen en de impact ervan op banken (zo was er een presentatie over het Core Banking System en de ICT-strategie van Triodos Bank), PSD 2 en Open Banking, en ontwikkelingen in reputatiemanagement en verwachtingen en behoeften van klanten/stakeholders.