Activiteiten van de Raad van Commissarissen

Strategische focus van Triodos Bank

De Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur en de medewerkers van Triodos Bank via diverse gesprekken ondersteund in hun inspanningen om zowel in strategische als praktische zin het hoofd te bieden aan een uitdagende externe omgeving en daarbij trouw te blijven aan de essentie van Triodos Bank. Deze omgeving wordt gekenmerkt door toenemende sociale polarisatie, een toenemende rol van technologie, de onverminderd lage rentestand, strengere regelgeving en toenemende kansen in het financieren van bedrijven die zich veel sterker richten op de ‘klimaatveranderingsagenda’.

Impact, risico, rendement

Ondanks de lage rentestand, die een aanzienlijk effect had op de financiële resultaten van Triodos Bank, werd 2016 gekenmerkt door beheerste groei, toegenomen impact en robuuste financiële resultaten. Per jaareinde 2016 was er een lichte verbetering van de verhouding tussen de toevertrouwde middelen en verleende kredieten. De Raad van Commissarissen blijft van mening dat dit een uitdaging vormt met het oog op de financiële positie en missie van de bank, en verwelkomt de stappen die de bank heeft genomen om deze verhouding verder te verbeteren.

In haar gesprekken met de Raad van Bestuur besteedt de Raad van Commissarissen met name aandacht aan het blijvende belang van het bedrijfsmodel van Triodos Bank en haar geïntegreerde focus op impact, risico en rendement.

Met het oog op de kapitaalvereisten houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de financiële gezondheid, financiële ratio’s en vermogenspositie van Triodos Bank en op de impact van de strengere regelgeving inzake kapitaalvereisten. Triodos Bank is een middelgrote bank die voldoet aan de nieuw regelgeving en goed gepositioneerd is voor verdere groei.

Andere onderwerpen

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen in haar bijeenkomsten en contacten met de Raad van Bestuur in 2016 de volgende onderwerpen besproken:

  • Strategie: het perspectief voor Triodos in 2025 en de aanpassing van het driejarenplan 2016-2018 met een focus op 2017, ontwikkelingen in diverse landen en bij Triodos Investment Management, de belangrijkste strategische risico’s van de onderneming, en de kwartaalanalyses van de algehele prestaties en gezondheid van Triodos Bank.
  • Financieel: De bedrijfseconomische ontwikkelingen bij Triodos Bank en de financiële impact daarvan, met name op de vermogenspositie van de bank en haar financiële resultaten over 2015, de management letter, het jaarverslag 2015, het verslag van de Raad van Bestuur en het halfjaarverslag 2016.
  • Risico en Audit: de opzet en werking van het interne raamwerk voor risicomanagement en de interne beheersingssystemen, de risicobereidheid en het daadwerkelijke risicoprofiel, de auditbevindingen, accountantsverslagen, kwartaalverslagen en kredietrapportages, alsmede de voorbereiding op en implementatie van nieuwe regelgeving, onder andere inzake kapitaaleisen.
  • Human resource management: de ontwikkeling van het senior management en talentmanagement, organisatorische veranderingen en de bedrijfscultuur, en de jaarlijkse herziening van het internationale remuneratie- en benoemingsbeleid.
  • Business units: Individuele leden van de Raad van Commissarissen hebben gesprekken gehad met het lokale management, samen met een vertegenwoordiger van het Bestuur van het Administratiekantoor en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur. Door het management van lokale vestigingen en Triodos Investment Management zijn prestaties gegeven aan de voltallige Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft de ontwikkelingen in de vestigingen in België en het Verenigd Koninkrijk op de voet gevolgd, vooral gezien de veranderingen in het senior management, en ook die in de Duitse vestiging, omdat daar nog geen break-even is bereikt.
  • Contacten met De Nederlandsche Bank: De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Audit & Risk Committee hebben twee keer contact gehad met De Nederlandsche Bank.
  • Contact met het Bestuur van het Administratiekantoor Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft voorafgaand aan de Algemene Vergadering een informele bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het Bestuur van het Administratiekantoor.