Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en beoordeelt de werkzaamheden en de besluitvorming van de Raad van Bestuur, de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank en de realisering van haar missie, en levert tevens een bijdrage aan strategieontwikkeling. Daarnaast adviseert en begeleidt de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur. De beoordeling door de Raad van Commissarissen vindt plaats op basis van verslagen over zakelijke, financiële en overige aspecten, alsmede presentaties, gesprekken en bezoeken. Deze worden zo ingepland dat alle inhoudelijke gebieden van Triodos Bank binnen een tijdsbestek van twee jaar aan bod komen.

Triodos Bank in een veranderend bankenlandschap

De Raad van Commissarissen constateert met tevredenheid dat Triodos Bank wederom haar impact heeft vergroot, een redelijke winst heeft geboekt en zowel relevant als een referentiepunt is gebleven voor de stakeholders van waardegedreven bankieren.

Ontwikkelingen in de technologie, regelgeving en samenleving hebben het bankenlandschap in 2016 beïnvloed en veranderd. Deze veranderingen beïnvloeden de manier waarop bankieren plaatsvindt en zijn zo rechtstreeks van invloed op de toekomstplannen van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen is opnieuw tevreden met hoe de bank op veranderingen heeft gereageerd, maar is zich terdege bewust van de grote uitdagingen waarmee de bank wordt geconfronteerd. De organisatie is een effectieve, geïntegreerde waardengedreven bank die zich bewust is van haar sterke punten en de kansen in de markt.

In 2016 heeft de Raad van Commissarissen toezicht gehouden op strategische focus van de bank en het driejarenplan naar aanleiding van het eerste jaar van de uitvoering van dit bedrijfsplan. De Raad van Commissarissen heeft het plan voor 2017 besproken, dat is bijgeschaafd en aangepast om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de externe omgeving en marktomstandigheden, en dan met name de effecten van de lage rentestand en politieke veranderingen in Europa. Triodos Bank wil net als steeds meer andere ondernemingen haar activiteiten verduurzamen, en staat daarbij voor de uitdaging om meer impact te genereren maar tegelijkertijd een stabiel financieel fundament te bewaren en een redelijk rendement te realiseren.

De Raad van Commissarissen ondersteunt de Raad van Bestuur en de medewerkers van Triodos Bank in hun voortdurende inspanningen om structureel een positief verschil te maken in de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen.