Verklaring inzake corporate governance

Conform het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 maart 2009), heeft de Raad van Bestuur van Triodos Bank een verklaring inzake corporate governance opgesteld, welke deel uitmaakt van het jaarverslag 2016 en geldig is per die datum.

De verklaring is te lezen in het online jaarverslag en op www.triodos.nl/jaarverslag.

Verklaring inzake corporate governance van Triodos Bank NV

Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag, zoals van toepassing op jaarverslagen over de boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2009 (het ‘Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code’). Klik hier voor een download voor een kopie van de Corporate Governance Code (Engels).

De informatie die in deze verklaring inzake corporate governance moet worden opgenomen, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 3a van het Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code, is te vinden in de volgende hoofdstukken en onderdelen van het jaarverslag 2016 van Triodos Bank en dient te worden beschouwd als opgenomen en herhaald in deze verklaring:

  • de informatie over naleving van de principes en best practices van de Corporate Governance Code, inclusief bewuste afwijkingen van de Corporate Governance Code, staat in het jaarverslag in het hoofdstuk ‘Corporate governance’;
  • de informatie over de belangrijkste kenmerken van de interne beheersings- en risicomanagementsystemen van Triodos Bank in relatie tot het financiële verslaggevingsproces van Triodos Bank en haar groepsmaatschappijen staat beschreven in het hoofdstuk ‘Risk Management’ in onze (PDF:) Engelstalige jaarrekening (Annual Accounts);
  • de informatie over het functioneren van de Algemene Vergadering en de voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en certificaathouders alsmede op welke wijze deze kunnen worden uitgeoefend, staat beschreven in het jaarverslag in het hoofdstuk ‘Corporate governance’;
  • de informatie over de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en zijn Commissies staat in het jaarverslag in de hoofdstukken ‘Corporate governance’; ‘Verslag van de Raad van Bestuur’ en ‘Verslag van de Raad van Commissarissen’.

De informatie die, indien het Besluit tot uitvoering van artikel 10 van de Overnamerichtlijn van toepassing is, conform artikel 3b van het Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code moet worden opgenomen, is niet opgenomen in deze verklaring. Deze informatie is niet relevant voor Triodos Bank omdat de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (de stichting die de eigenaar is van 100% van de aandelen van Triodos Bank en certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan beleggers) niet toestaan dat door één partij afzonderlijk of door meerdere partijen gezamenlijk certificaten worden gehouden die tezamen een nominaal bedrag vertegenwoordigen dat overeenkomt met tien procent (10%) of meer van het totale geplaatste kapitaal van Triodos Bank.

Zeist, 24 maart 2017

Raad van Bestuur