Interne governance Triodos Bank

Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). De bank heeft een agentschap in Frankrijk (Parijs). Het hoofdkantoor bevindt zich in Zeist. Dit is tevens de statutaire vestigingsplaats.

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Triodos Bank vindt het van groot belang haar missie en identiteit te beschermen. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“het Administratiekantoor”). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen Triodos Bank uit aan particulieren en instellingen. Deze certificaten belichamen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het stemrecht uit dat aan de aandelen Triodos Bank is verbonden. In zijn stemgedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de doelstelling en missie van de bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. In plaats daarvan onderhoudt Triodos Bank zelf een platform voor transacties in certificaten van aandelen. De bank stelt dagelijks de emissiekoers van de certificaten van aandelen vast, aan de hand van een vastgesteld berekeningsmodel dat de intrinsieke waarde per certificaat berekent.

Certificaathouders

Certificaathouders hebben stemrecht in de Algemene Vergadering van Certificaathouders tot een maximum van 1.000 stemmen per certificaathouder. De Algemene Vergadering van Certificaathouders benoemt de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor, op voordracht van het Bestuur. Voor deze voordracht is de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank vereist. Een certificaathouder kan maximaal 10% van alle uitgegeven certificaten in bezit hebben.

Raad van Commissarissen Triodos Bank

Triodos Bank heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bedrijfsvoering van de bank, staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde en handelt daarbij in het belang van de bank als onderneming. Leden van de Raad van Commissarissen worden (her)benoemd door de Algemene Vergadering van Triodos Bank, op voordracht van de Raad van Commissarissen.

Raad van Bestuur Triodos Bank

De leden van de Raad van Bestuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besturen van Triodos Bank. De leden van de Raad van Bestuur hebben een leidende rol ten aanzien van de ontwikkeling, het op één lijn brengen en het bereiken van de strategie. Zij leggen daartoe verantwoordelijkheid af aan de Raad van Commissarissen, door wie zij worden benoemd.

Stichting Triodos Foundation

Stichting Triodos Foundation is een instelling die donaties doet aan initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van de ideële doelstellingen van Triodos Bank. In België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn vergelijkbare stichtingen opgericht.