Code Banken

De herziene Code Banken werd van kracht op 1 januari 2015 en maakt deel uit van een pakket van nieuwe ontwikkelingen voor de banksector onder de naam ‘Toekomstgericht Bankieren’, dat door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is geïntroduceerd. Het pakket bestaat, naast de herziene Code Banken, uit een Maatschappelijk Statuut en gedragsregels die verband houden met de bankierseed. De code bestaat uit een aantal aanbevelingen en principes om het optimaal functioneren van banken te bevorderen. In de Code Banken wordt grote nadruk gelegd op goed bestuur (governance) en de cultuur van banken en staan de belangen van de klant centraal. Dit past volledig bij de visie en de Business Principles van Triodos Bank. De klant is bij alle activiteiten en de missie van Triodos Bank een belangrijke stakeholder.

Triodos Bank leeft de principes van de Code Banken na. Hierbij geldt echter één uitzondering: Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit op basis van vooraf vastgestelde financiële doelstellingen of prestaties. Dit om te voorkomen dat een cultuur waarin onverantwoorde risico’s worden genomen in de hand wordt gewerkt.

Triodos Bank houdt voortdurend toezicht op de naleving van de Code Banken. Daar waar de bank afwijkt van de code, wordt dit duidelijk aangegeven en gemotiveerd. Meer informatie over de implementatie van de Code Banken door Triodos Bank, en de gehele onder de Code Banken vereiste ‘pas toe of leg uit’-verklaring vindt u op www.triodos.com/governance.