Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s)) vastgesteld. De SDG’s, een vervolg op de Millenniumdoelstellingen en onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling, bestaan uit universele doelstellingen en indicatoren die tot doel hebben om landen te helpen een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en welvaart voor iedereen te realiseren.

De doelstellingen zijn primair gericht op vergaande actie door overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. De SDG’s vinden een sterke weerklank bij Triodos Bank, aangezien wij als waardengedreven bank al sinds onze oprichting in 1980 aan deze agenda werken.

Triodos Bank heeft een duidelijke visie op hoe wij geld willen inzetten om duurzame verandering te realiseren. Wij hebben ons eigen traject uitgestippeld op weg naar een duurzame en koolstofarme toekomst waar ruimte is voor diversiteit, maar verwelkomen ook de SDG’s, die een kader bieden dat ons helpt beter te communiceren met hen die dit traject samen met ons willen afleggen. De SDG’s maken in krachtige nieuwe bewoordingen duidelijk dat geïntegreerde duurzaamheidsdoelstellingen nu urgenter zijn dan ooit.

Wij verwachten dat deze doelstellingen een steeds belangrijkere rol zullen spelen in de samenleving als geheel en een krachtige en positieve bijdrage kunnen leveren aan een omslag in de financiële sector. Daarom heeft Triodos Bank, samen met 17 andere Nederlandse financiële instellingen, de Nederlandse regering en De Nederlandsche Bank uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan het realiseren van de SDG’s. Dit is het eerste initiatief wereldwijd waarbij landelijke pensioenfondsen, verzekeraars en banken zich samen verbinden aan een investeringsagenda voor duurzame ontwikkeling, en omvat een rapport (beveiligde link) met aanbevelingen voor het bevorderen van duurzame investeringen.

Triodos Bank en de SDG’s

De SDG’s bevatten heldere doelstellingen die mondiaal moeten worden opgepakt. Deze doelstellingen weerspiegelen het belang van een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak van de vele uitdagingen die er liggen; een aanpak die nauw aansluit bij de onze. Maar de SDG’s zijn niet perfect, net zo min als wij. Zo is bijvoorbeeld het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en inspiratie een kernonderdeel van de missie van Triodos Bank. Daarom verstrekken we leningen aan en investeren we in duizenden projecten in de culturele sector. Wij zijn ervan overtuigd dat dit culturele aspect cruciaal is voor het ontwikkelen van een duurzamere samenleving, maar dit aspect is nauwelijks terug te vinden in de SDG’s.

In dit jaarverslag rapporteert Triodos Bank voor het eerst over haar prestaties ten aanzien van de SDG’s. Hiertoe hebben we eerst in kaart gebracht hoe onze activiteiten zich verhouden de SDG’s en de bijbehorende doelstellingen en indicatoren. Hieronder leggen we uit hoe we deze inspanningen in de toekomst willen voortzetten, waarbij we echter niet ingaan op specifieke indicatoren voor de mate waarin deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd. Deze zijn elders in dit jaarverslag te vinden, bijvoorbeeld in het hoofdstuk over onze strategische doelstellingen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal van de kerngebieden waarin onze activiteiten aansluiten op de SDG’s. Wij zullen ons hier in de komende maanden intensiever mee bezighouden en volgend jaar uitgebreider rapporteren over onze duurzaamheidsinspanningen.

De tabel toont de SDG’s, onderverdeeld in drie categorieën, en de mate waarin Bank per doelstelling bijdraagt aan de realisering ervan. Daar waar een doelstelling minder centraal staat in onze activiteiten, beschrijven we onze activiteiten en visie ten aanzien van deze doelstelling. Waar relevant bespreken we ook de targets die bij de doelstellingen horen (bijvoorbeeld target 1.5: ‘Weerbaarheid tegen externe schokken vergroten’).

Om lezers meer informatie over specifieke doelstellingen te geven, hebben we in de tabel de targets opgenomen die het dichtst bij onze activiteiten en ambities liggen.

Niveau 1 – Onze basale activiteiten om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen niet worden geschaad;
Niveau 2 – Onze directe activiteiten om de realisering ervan te bevorderen; en
Niveau 3 – De doelstellingen waarbij Triodos Bank een rol speelt of kan gaan spelen bij het stimuleren van de systeemomslag die nodig is om de doelstellingen te realiseren.

Dit laatste punt is van belang omdat Triodos met behulp van de SDG’s echt vooruitgang wil boeken op deze doelstellingen. Deze tabel is opgesteld in de geest van de individuele doelstellingen en de bijbehorende criteria en de tekst van de SDG’s, om zo een duidelijk overzicht te bieden van de activiteiten van Triodos Bank in dit verband. Wij hopen dat dit onze stakeholders een beter inzicht geeft in hoe onze activiteiten zich tot de SDG’s verhouden en nodigen u uit om hier feedback over te geven.

Klik op elk van de onderstaande iconen om te zien hoe Triodos Bank bijdraagt aan elk van de doelen.

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5 weerbaarheid tegen externe schokken (voor individuen en gezinnen)

Ons beleid is om woekerkredieten te voorkomen en de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij onze besluitvorming over investeringen in inclusieve financierings­instellingen.

We investeren in financiële instellingen die in opkomende markten inclusieve financiering verstrekken en zo mensen helpen bij het geleidelijk opbouwen van vermogen, de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven, het verhogen van hun verdiencapaciteit, het scheppen van werkgelegenheid en het opbouwen van een financiële buffer voor de toekomst. In 2016 verstrekten we via 100 financiële instellingen inclusieve financiering aan 13,7 miljoen spaarders en 20,2 miljoen kredietnemers in opkomende markten.

We integreren kwesties rond klimaatverandering en maatschappelijke vraagstukken door deze financiële instellingen te adviseren over het meenemen van milieuoverwegingen in hun bedrijfsvoering. Dit maakt zowel de instellingen als hun klanten weerbaarder tegen schokken van buitenaf.

Waar mogelijk trekken we ons op een verantwoorde manier terug uit investeringen in instellingen die een zodanige capaciteit hebben opgebouwd dat ze onze steun niet meer nodig hebben, zodat we andere instellingen kunnen steunen die mensen helpen die het dringendst hulp nodig hebben.

We hebben een pioniersrol vervuld op het vlak van fairtrade-financiering, onder andere in samenwerking met belangrijke spelers als Oxfam en Fairtrade Iberica. Via de Stichting Triodos Foundation zijn donaties gedaan aan fairtrade-organisaties als Comercio Justo in Spanje.

Triodos Bank vervult een actieve rol in het uitbannen van armoede in steden in Europa en financiert organisaties die zorg bieden aan daklozen en hen bij de samenleving betrekken. Zo financiert Triodos Bank bijvoorbeeld Lits Halte Soins Santé 13, een initiatief van Le Groupe SOS dat daklozen in Marseille, Frankrijk, fatsoenlijke huisvesting en gezondheidszorg biedt.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


2.4 duurzame voedselproducties­ystemen garanderen

We financieren geen intensieve landbouw, maar uitsluitend duurzame, biologische landbouw.

We zijn gespecialiseerd in het financieren van duurzame voedselproductie via onze kredietverlening. Het Triodos Organic Growth Fund (EUR 40,6 miljoen) investeert in volwassen, particuliere, duurzame consumentenbedrijven. Triodos Groenfonds (EUR 773 miljoen) investeert in ‘groene’ projecten, waaronder duurzame landbouw en voeding; en het Triodos Sustainable Trade Fund biedt biologische en fairtrade-landbouwproducenten in ontwikkelingslanden handelsfinanciering, waarbij in 2016 voor EUR 31 miljoen aan kredieten is verleend.

Op systeemniveau beoogt onze financiering de financiële sector te inspireren door te laten zien dat het mogelijk is duurzame, biologische en fairtrade-landbouw in Europa en opkomende markten succesvol te financieren.

 

 

We zijn de financiële partner voor maatschappelijke organisaties die diensten verlenen aan mensen in Europa die moeite hebben om in hun voedingsbehoeften te voorzien. Zo financieren we Pont alimentari in Spanje, een organisatie die overtollig voedsel uit supermarkten en restaurants verdeelt onder mensen in nood

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


3.5 drugsgebruik en misbruik van verslavende middelen

We financieren alleen zorgverleners die kiezen voor een menselijke benadering bij het zorgen voor de gezondheid en het welzijn van met name ouderen, mensen met een leerbeperking of lichamelijke beperking en andere achtergestelde groepen, zoals mensen die herstellen van drugsgebruik.

We verstrekken kredieten aan een groot aantal zorgorganisaties die het accent leggen op de kwaliteit van de zorg, zoals speciale verslavingsklinieken. Nos Pilifs, een Belgische boerderij, en Siza in Nederland bieden ondersteuning voor mensen met een beperking en zijn slechts twee voorbeelden hiervan.

In aantallen betekent dit dat in 2016 35.000 ouderen in Europa zorg hebben genoten die is verleend door initiatieven die Triodos Bank heeft gefinancierd, wat overeenkomt met 19 dagen zorgverlening per klant van Triodos Bank.

Het Triodos Sustainable Pioneer Fund (EUR 175 miljoen) investeert in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, waaronder medische technologiebedrijven die baanbrekend werk verrichten rond het thema ‘gezonde mensen’. Bij onze besluitvorming over nieuwe financieringen aan medische bedrijven wegen we ook mee of ze toegang tot geneesmiddelen bieden.

We kunnen krachtiger bijdragen door het financieren van schaalbare projecten, zoals Bristol Together, dat ex-gedetineerden via renovatieprojecten een kans op de arbeidsmarkt biedt. Dit project heeft in andere Britse regio’s en de rest van Europa navolging gekregen.

Verder kunnen we een bijdrage leveren aan het debat over hoe in de toekomst in de financiële behoeften van ouderen kan worden voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


4.4 het vaardigheids­niveau van jongeren en volwassenen verhogen
4.7 kennis en vaardigheden op het gebied van duurzame ontwikkeling bevorderen

Onze aanpak is om uitsluitend onderwijs­initiatieven – van kleuteronderwijs tot volwassenen­onderwijs – te financieren die de persoonlijke ontwikkeling van het individu en de samenleving ten goede komen op het vlak van sociale samenhang in het algemeen en duurzame economische ontwikkeling in het bijzonder.

We verstrekken kredieten aan, en investeren in, onderwijsinitiatieven die in 2016 twee miljoen mensen ten goede kwamen.

Dit omvat projecten als World Education Berkshire, dat mondiale kwesties aan de orde stelt en zich inzet voor duurzame ontwikkeling, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid voor scholen en gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland hebben we de Alanus Hochschule gefinancierd, een hogeschool die zich vooral richt op duurzaamheid.

Elk jaar organiseren we in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs tientallen bijeenkomsten over ethisch bankieren, en nemen we in Nederland ook deel aan het initiatief ‘Bank voor de Klas’.

We kunnen aan de totale ‘onderwijsmix’ bijdragen door onze financiering te concentreren op diversiteit binnen het onderwijssysteem, via vooruitstrevende onderwijsinstellingen en -initiatieven die zich richten op mensen die worden buitengesloten.

Ook ondersteunen we initiatieven die verder reiken dan onze rol als bank, zoals HERA (Higher Education and Research Awards) in België. Bij deze awards wordt gekeken hoe Masterstudenten duurzaamheidsbeginselen in hun werk integreren. De awards vormen een erkenning van het belang van het op een holistische manier integreren van duurzaamheidsaspecten op een belangrijk moment in de ontwikkeling van duurzame technologie.

We willen het gezamenlijk opzetten van innovatieve projecten voortzetten, zoals educativos ecológicos (educatieve biologische tuinen), een project dat door Triodos Foundation in Spanje is opgestart om crowdfunding voor projecten te stimuleren, en een jaarlijkse prijs voor belangwekkende initiatieven

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


5.1 een einde maken aan discriminatie van vrouwen

We behandelen iedereen gelijk en zorgen er met name voor dat mensen bij die vaak worden buitengesloten bij de samenleving worden betrokken. In de praktijk leidt dit tot een duidelijke focus op het toegankelijk maken van financiering voor vrouwen.

We hechten aan diversiteit binnen het medewerkersbestand van Triodos Bank, ook op het gebied van gender. In 2016 was 51,5% van de medewerkers van Triodos Bank vrouw en werd 40% van de managementfuncties vervuld door vrouwen.

We financieren financiële instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën die aantoonbaar duurzame financiële diensten verlenen aan mensen die van oudsher worden buitengesloten. In 2016 bedienden deze instellingen 20,2 miljoen kredietklanten, van wie 83% vrouw was.

Triodos Investment Management is al dertig jaar als partner betrokken bij Women’s World Banking, een wereldwijde non-profitorganisatie die vrouwen met een laag inkomen toegang biedt tot financiële instrumenten en middelen om veiligheid en welvaart te creëren. Triodos Investment Advisory Services is mede beleggingsbeheerder voor het Women’s World Banking aandelenfonds (USD 50 miljoen).

De grootste bijdrage die we kunnen leveren is het bevorderen en vergroten van genderdiversiteit. Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor onze activiteiten als financiële instelling en de wijze waarop we de aan ons toevertrouwde middelen in Europa en ontwikkelingslanden inzetten.

 

 

Ook verstrekken wij rechtstreeks kredieten aan organisaties die zich inzetten om een einde maken te maken aan discriminatie, zoals het Britse Southall Black Sisters en het Dona Activa Fòrum, dat ondernemingskansen voor vrouwen stimuleert.

Triodos Bank bevordert het respect voor de rechten van de LGBTI-gemeenschap door het financieren van initiatieven als Fundación Triángulo, dat op het Spaanse platteland actief is.

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn onderwerpen die overal ter wereld van belang zijn. Hoewel deze onderwerpen geen kernthema zijn bij de kredietverlening en investeringen van Triodos Bank, draagt een groot deel van onze financiering er wel aan bij, onder andere via de ondernemers die we met inclusieve financiering en MKB-kredieten financieren, en sectoren als de biologische landbouw die bijdragen aan waterbesparing en een betere waterkwaliteit. Via het Triodos Sustainable Pioneer Fund investeren we in beursgenoteerde bedrijven, zoals de in Hongkong gevestigde Beijing Enterprises Water Group, een afvalwaterzuiveringsbedrijf dat bijdraagt aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en de zuivering van afvalwater.

 

Ook financieren we onderzoek naar mogelijkheden om water te besparen. Dit gebeurt niet alleen door projecten als Zinnae, om inzicht te krijgen in stadstuinieren met minder water, en coöperatieve organisaties als Enginyeria Sense Fronteres, die de toegang tot water in ontwikkelingslanden bevordert, maar ook door duurzame waterleidingbedrijven, zoals het Spaanse Iwater 2000.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


7.2 het aandeel van duurzame energie in de globale energiemix verhogen

Ons beleid is om geen fossiele brandstoffen te financieren en in de energiesector uitsluitend initiatieven voor duurzame energie te financieren

We financieren duurzame energie via rechtstreekse kredietverlening in alle landen waarin we actief zijn en via investeringen middels het Triodos Green Fund (EUR 773 miljoen), het Triodos Renewables Europe Fund (EUR 74 miljoen) en via onze SRI-fondsen (EUR 1.347 miljoen).

Fortech Wase Wind, een coöperatie in België is hier een voorbeeld van.

De projecten van Triodos Bank voor duurzame energie hebben niet alleen aanzienlijke impact in Europa – Triodos Bank heeft in 2015 meer initiatieven voor duurzame energie in Europa gefinancierd dan welke andere financiële instelling dan ook – maar strekken zich tevens uit tot opkomende markten, zoals waterkrachtprojecten in Nepal.

Naast talrijke vormen van energiebesparing maakt Triodos Bank gebruik van 100% duurzame energie in haar gebouwen.

Triodos Bank heeft niet alleen directe impact als financier, maar treedt ook op als opinieleider in de energiesector door bijvoorbeeld deel te nemen aan het debat over het belang van een CO2-arme economie en hoe we dit kunnen realiseren.

Verder kunnen we aan de toekomst bijdragen door onze activiteiten via de Europese en wereldwijde aanwezigheid van Triodos Bank uit te breiden naar nieuwe terreinen, zoals energieopslag.

Om onze pan-Europese ervaring op het gebied van financiering van duurzame energieprojecten optimaal te benutten, wordt er in 2017 een nieuwe internationale functie opgezet om onze inspanningen op dit gebied te coördineren.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


8.3 de formalisering en groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen bevorderen, onder andere via toegang tot financiële diensten
8.4 de wereldwijde efficiëntie van de productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en zorgen voor een ontkoppeling van economische groei en de achteruitgang van het milieu
8.9 beleid implementeren om duurzaam toerisme te stimuleren
8.10 versterken van de mogelijkheden van plaatselijke financiële instellingen om toegang tot het bankwezen en financiële diensten voor allen te bevorderen en te vergroten

Triodos Bank heeft ruim twintig jaar ervaring met het financieren van initiatieven voor micro- en inclusieve financiering in opkomende markten. Niet alleen financiert Triodos Bank uitsluitend de groene economie in Europa, bijvoorbeeld door de kredietverlening in de sector duurzaam toerisme te ontwikkelen, maar ook bij al onze bankproducten en diensten wordt rekening gehouden met het milieu.

Onze financiering leidt niet zelden tot het creëren van werkgelegenheid en vaak, vanwege het duurzaam­heidsaspect van onze gehele financiering, tot werk dat ten goede komt aan degenen die zijn buitengesloten – van mensen met een beperking tot ex-gedetineerden.

De inclusieve financiering die we hierboven bij ‘SDG 1’ hebben omschreven, wordt verstrekt via Triodos Investment Management, dat duizenden beleggers verbindt met instellingen in ontwikkelingslanden op het gebied van microfinanciering en MKB. Inclusieve financiering is ook relevant in Nederland, waar we samenwerken met Qredits, een Nederlandse organisatie die microkredieten, coaching en online tools verstrekt om ondernemers te ondersteunen.

Triodos Bank integreert milieuoverwegingen en efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen in al haar producten: van duurzame hypotheken, creditcards voor het aanschaffen van duurzame producten tot pensioenen die gekoppeld zijn aan bedrijven die voorop lopen qua duurzaamheid.

We blijven in heel Europa kredieten verschaffen aan gecertificeerde projecten voor duurzaam toerisme of projecten die daar naartoe werken. We hebben Ilunion Hoteles gefinancierd, een pionier op het vlak van duurzame en goed toegankelijke hotels, dat in handen is van de Spaanse organisatie voor de blinden, ONCE.

Bij het verstrekken van financiering zijn we bewust op zoek naar bedrijven die als aanjager van ingrijpende verandering binnen hun sector kunnen fungeren, als inspirerend voorbeeld van de mogelijkheden in de circulaire economie. Dick Moby, een producent van duurzame zonnebrillen, is daar een voorbeeld van.

We werken samen met anderen die deze agenda delen. Zo hebben we mede het Sustainable Finance Lab opgericht.

En we zetten koplopers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap in de schijnwerpers, bijvoorbeeld door het uitreiken van de Hart-Hoofdprijs, een onderscheidings­programma dat we in een aantal landen waarin we actief zijn, organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


9.3 de toegang vergroten van kleinschalige ondernemingen tot financiële diensten

Hoewel we doorgaans geen grootschalige infrastructuurprojecten financieren, bevordert Triodos Bank wel een inclusieve, duurzame economie en stimuleert zij innovatie. Sterker nog, Triodos Bank zelf is een voorbeeld van innovatie in de banksector. Ons werk voor de inclusieve financieringssector ondersteunt inspanningen om de toegang van kleinschalige ondernemingen tot financiële diensten, inclusief betaalbare kredietverlening, te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gezamenlijke werkzaamheden hebben ten doel bij te dragen aan een eerlijkere en rechtvaardigere economie in Europa en elders in de wereld. Dit realiseren we onder meer via beleggingsfondsen die inclusieve financiering bevorderen en die zich richten op kleine en middelgrote bedrijven in opkomende markten. Ook willen we een referentiepunt zijn voor waardengedreven bankieren, en werken we samen met partners in netwerken als de Global Alliance for Banking on Values om eerlijkere, rechtvaardigere samenleving te bevorderen en te helpen realiseren.

 

We hanteren een integrale aanpak van ongelijkheid en financieren bijvoorbeeld groepen die het risico lopen om maatschappelijk te worden buitengesloten. Dit vertaalt zich in kredieten aan bedrijven en organisaties die zich richten op mensen met een beperking of die anderszins dreigen te worden buitengesloten, en die deze mensen ook in dienst nemen. We financieren vluchtelingen actief via initiatieven als de Spaanse Commissie voor de Vluchtelingen, en werken bijvoorbeeld met andere organisaties samen om bankrekeningen beter toegankelijk te maken voor vluchtelingen.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


11.1 voor iedereen toegang tot betaalbare huisvesting
11.4 het culturele erfgoed van de wereld beschermen en veiligstellen

We financieren geen huisvesting die niet duurzaam is en we voeren een proactief beleid om sociale en duurzame woningbouw te financieren evenals kunst- en cultuurprojecten.

Ongeveer 6,9% van onze kredietverlening betreft sociale woningbouw, waaronder woningcorporaties in heel Europa, die betaalbare huisvesting biedt voor groepen die vaak worden buitengesloten,. Ook renoveren en vernieuwen we gebouwen en monumenten die van cultureel belang zijn, zoals Stadsherstel Amsterdam.

De financiering van cultuur is een belangrijke pijler onder de activiteiten van Triodos Bank. Zo financieren we in Duitsland Malzfabrik, een cultureel centrum in het hart van Berlijn, dat creatieve samenwerking stimuleert. Een ander voorbeeld is Les Ateliers in Frankrijk, waar door lokale samenwerking een bedrijfsgebouw is omgetoverd tot een levendig centrum voor sociale initiatieven om positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Naast de omvangrijke kredietverlening in de culturele sector in Europa, waaronder een belangrijk aandeel in het financieren van Europese films, heeft Triodos Bank in 2006 een cultuurfonds opgericht om te investeren in culturele projecten die kunst en cultuur levend houden. Het fonds heeft een vermogen van circa EUR 100 miljoen.

We kunnen de krachtigste bijdrage leveren door schaalbare, inspirerende projecten te financieren die het perspectief van de woningbouwsector en kunst en cultuur veranderen. Deze projecten laten zien dat maatschappelijke, milieu- en culturele doelstellingen kunnen en moeten worden geïntegreerd in de ontwikkeling van duurzame huisvesting voor de hele gemeenschap.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


12.2 duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
12.5 afvalproductie beperken
12.6 bedrijven stimuleren om duurzame praktijken in te voeren

In onze producten en diensten (zie de kwalitatieve elementen in de GABV-scorekaart) is verantwoord consumeren ‘ingebouwd’.

We kijken positief naar het financieren van bedrijven die zich richten op het beperken van de afvalproductie en die hergebruik en recycling bevorderen. Ook moedigen we beursgenoteerde bedrijven aan duurzamer te handelen en verantwoord consumeren actief te stimuleren.

Een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpmiddelen staat bij onze financiering vaak centraal. Zo financieren we alleen biologische landbouwprojecten en zijn we proactief op zoek naar bedrijven binnen de circulaire economie die we kunnen financieren. De landbouwbedrijven die we financieren, produceerden in 2016 het equivalent van 32 miljoen biologische maaltijden. Naast rechtstreekse kredietverlening beschikken we ook over een Organic Growth Fund, dat investeert in volwassen, onafhankelijke, duurzame consumentenbedrijven.

We financieren proactief bedrijven die zich bezighouden met afvalvermindering en recycling.

Via de onderzoeksafdeling van Triodos Investment Management werken we samen met grote concerns als Wessanen. Daarbij moedigen we deze bedrijven aan hun duurzame werkwijzen te verbeteren, bijvoorbeeld door als belegger een stem uit te brengen via de SRI-fondsen van Triodos Bank.

Middels evenementen, artikelen en PR-activiteiten willen we de integrale visie uitdragen dat verantwoorde consumptie en productie nauw verbonden is met een betere kwaliteit van leven.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste specifieke SDG-doelstellingen houden niet rechtstreeks verband met de activiteiten van Triodos Bank. Dat neemt niet weg dat een groot deel van onze directe kredietverlening en investeringen erop gericht zijn klimaatverandering te bestrijden door met name de duurzame energiesector te financieren. Hierdoor werd in 2016 een hoeveelheid groene energie opgewekt die overeenkwam met de elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen Europese huishoudens en werd de uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 voorkomen.

 

Bij al onze financieringen streven we naar het integreren van milieuaspecten en maatschappelijke, culturele en economische overwegingen. We stellen mensen en bedrijven in staat klimaatverandering te bestrijden via onze producten en diensten, waaronder groene hypotheken die duurzamere woningen stimuleren en persoonlijke leningen voor de aanschaf van duurzame producten, zoals zonnepanelen. En we nemen deel aan publieke initiatieven om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten en mensen in actie te laten komen om klimaatverandering te bestrijden.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze financiering in de biologische sector heeft vooral tot doel de vervuiling van de zee te beperken door een gerichte aanpak van de bodemkwaliteit, waterbesparing en gezondheid.

Naast duurzame visserijprojecten hebben we klanten gefinancierd als Submón, CRAM en Asociación EcoOcéanos in Spanje. Deze organisaties zetten zich in voor het onderzoek naar, en de bescherming en bewustmaking van, het milieubelang van het leven onderwater en kustecosystemen.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


15.5 …het verlies van biodiversiteit een halt toeroepen

Ons beleid is erop gericht geen projecten te financieren die de natuurlijke leefomgeving aantasten of de biodiversiteit verminderen.

Zoals bovenstaand is beschreven, financieren we biologische landbouw en natuurbeschermingsorganisaties vanuit de visie dat landbouw onderdeel is van een natuurlijk systeem en niet gericht moet zijn op uitwinning maar op het stimuleren van een grotere biodiversiteit. In 2016 betrof circa 3,8% van onze kredietverlening deze sector. Daarbij gaat het om ondernemingen als het biologische voedingsmiddelenbedrijf de Better Food Company, dat we geholpen hebben de financiering rond te krijgen voor het openen van een nieuwe winkel.

In Frankrijk financierden we Ginkgo, een initiatief dat gespecialiseerd is in de sanering en herontwikkeling van vervuilde terreinen, voornamelijk in steden en stedelijke gebieden, die hierdoor een nieuwe bestemming krijgen. In Nederland hebben we het vakantiepark Tjermelân op Terschelling gefinancierd, dat een Dark Sky park heeft opgezet – een gebied waar geen lichtvervuiling heerst zodat mensen ’s nacht echt van de duisternis kunnen genieten.

We kunnen bijdragen aan systeemverandering door te laten zien dat bedrijven die inzetten op een grotere biodiversiteit een financieel levensvatbaar alternatief bieden voor het dominante systeem dat gericht is op uitwinning.

Ook kunnen we nieuwe, innovatieve benaderingen ontwikkelen – zoals initiatieven voor crowdfunding die gekoppeld zijn aan meer voorlichting over duurzame landbouw in scholen – die gewicht in de schaal leggen als krachtige voorbeelden van wat er mogelijk is.

 

 

Via ons onderzoeksteam zijn we actief betrokken bij de dialoog over kwesties die verband houden met duurzaam beleggen op de aandelenmarkt, zoals palmolie, tinmijnen, grondstoffenschaarste en conflictmineralen.

We werken samen met organisaties als het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace door via de Triodos Foundation donaties voor hun activiteiten aan te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn van mening dat voor een vreedzame en inclusieve samenleving een eerlijke en inclusieve economie nodig is die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor iedereen. Onze financiering concentreert zich op deze doelstelling. Naast het rechtstreeks financieren van bepaalde organisaties om een cultuur van vrede te bevorderen, sluiten we de wapenindustrie uitdrukkelijk uit van al onze financieringsactiviteiten.

 

 

 

 

 

 

 

SDG

Niveau 1
Onze basale beleidsregels en activiteiten om ervoor te zorgen dat de doelstelling niet wordt geschaad

Niveau 2
Wat we doen om echt een verschil te maken

Niveau 3
De rol die we kunnen spelen om transformatieve verandering op de lange termijn te stimuleren

 

 

 

 

 

 

 

 


17.3 bijkomende financiële middelen voor ontwikkelings­landen mobiliseren

We hebben een open cultuur die samenwerkingsverbanden stimuleert om in ontwikkelings­landen duurzame financiële instellingen te versterken en financiële middelen te mobiliseren.

Ons doel is om duurzame markten in een vroeg stadium te betreden en aan te tonen dat ze financieel levensvatbaar zijn, zoals we hebben gedaan in duurzame energiesector, waar we na de kernramp van Tsjernobyl in 1986 kredieten verleenden aan de allereerste windparken in Europa.

Zoals eerder aangegeven verlopen onze activiteiten in ontwikkelingslanden hoofdzakelijk via Triodos Investment Management.

Enkele belangrijke samenwerkingsverbanden die impact hebben op SDG-doelstellingen zijn B Corporations – Triodos Bank was de eerste Europese bank die zich bij dit initiatief van maatschappelijk verantwoorde bedrijven aansloot –, het Sustainable Finance Lab en de Global Alliance for Banking on Values.

We kunnen systeemverandering bevorderen door samenwerkingsverbanden met anderen aan te gaan, zoals het Sustainable Finance Lab, B Corp, het Global Reporting Initiative, het Global Impact Investing Network (GIIN) en leden van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van ongeveer veertig waardengedreven banken over de hele wereld waarvan Triodos Bank in 2009 medeoprichter was. Het netwerk pleit voor een duurzamere banksector en het versterken van de effectiviteit van de afzonderlijke sectordeelnemers.