Over dit jaarverslag

In het kort

  • Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarom publiceert Triodos Bank al sinds haar oprichting een geïntegreerd jaarverslag dat zowel financiële als niet-financiële informatie bevat.
  • Het jaarverslag is beschikbaar in gedrukte vorm en als PDF-bestand en is een wettelijk bindend document.
  • Het jaarverslag en nadere informatie kunt u ook online vinden op www.jaarverslag-triodos.nl.
  • De belangrijkste informatie in het jaarverslag is gebaseerd op de zaken die voor Triodos Bank en haar stakeholders van het grootste of van materieel belang zijn.
  • Het jaarverslag van Triodos Bank wijkt af van de conventionele opvatting dat alleen financiële kengetallen relevant zijn voor de beoordeling van de prestaties van een bank.
  • Triodos Bank verzamelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over haar impact. Wij controleren deze impactgegevens en willen ons inzicht in onze niet-financiële impact, ons management hiervan en onze verslaggeving hierover in de toekomst verder verbeteren.

De assurance bij het Verslag van de Raad van Bestuur heeft alleen betrekking op het originele Engelstalige Verslag en is niet afzonderlijk door de accountant gecontroleerd. In de Engelse uitgave is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, die door PwC Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual Report 2016.

Een geïntegreerd verslag

Het jaarverslag van Triodos Bank is een geïntegreerd verslag. Naast informatie over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), bevat het dus ook alle informatie die in een traditioneel jaarverslag te vinden is, zoals de belangrijkste financiële doelstellingen en resultaten.

De geïntegreerde verslaggeving van Triodos Bank gaat hoewel dat ook belangrijk is niet alleen over hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals door het gebruik van hernieuwbare energie voor onze kantoorgebouwen. Het gaat ook over de impact van onze activiteiten in de breedste zin, en dan met name de impact van onze leningen en investeringen. Geïntegreerde verslaggeving is een opkomende trend in het bedrijfsleven en dit is een positieve ontwikkeling die aangeeft dat steeds meer bedrijven hun impact op de samenleving en het milieu zien als een kernonderdeel van hun activiteiten.

Het jaarverslag – online en offline

Dit jaarverslag is in gedrukte vorm opgesteld en daarnaast beschikbaar als PDF-bestand en online op www.jaarverslag-triodos.nl.

Het online jaarverslag bevat ook allerlei andere informatie, zoals een video met de CEO en een diepgaand hoofdstuk over onze impact.

Hoewel ook het offline jaarverslag van Triodos Bank zorgvuldig wordt opgesteld, investeren wij meer tijd en energie in het online verslag, aangezien dit door meer mensen wordt gelezen en minder belastend is voor het milieu.

Opzet van het jaarverslag

De zaken die de stakeholders van de bank en Triodos Bank zelf het belangrijkst vinden, komen in het verslag het eerst aan bod.

Nadere informatie over wie de stakeholders zijn en hoe de bank het gesprek met hen aangaat zijn te vinden op onze website en hieronder in het Verslag van de Raad van Bestuur. Kort gezegd bestaan onze stakeholders uit:

  • stakeholders die een economische relatie met de bank hebben;
  • stakeholders die weliswaar geen directe economische relatie met de bank hebben, maar wel een groot belang hebben bij de impact van de activiteiten van de bank;
  • stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden.

Triodos Bank bepaalt op basis van onderzoek en gestructureerde dialogen met deze groepen welke onderwerpen voor haar van materieel belang zijn. Deze materiële onderwerpen worden beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur.

De materiële onderwerpen komen terug in de strategische doelstellingen van Triodos Bank, waar de belangrijkste prioriteiten van de bank en de voortgang bij het realiseren ervan in detail worden beschreven. Om onze stakeholders zo goed mogelijk inzicht te geven in hoe goed of slecht Triodos Bank presteert, streven wij ernaar om alleen betekenisvolle indicatoren te hanteren die daadwerkelijk relevant zijn. Ook leggen wij uit wat deze indicatoren zeggen over de gezondheid van de bank.

Dit jaarverslag heeft een rode draad. Zo komen onderwerpen die in de materialiteitsanalyse worden beschreven terug in het Verslag van de Raad van Bestuur en in zowel de financiële als niet-financiële resultaten van Triodos Bank. De onderwerpen en kwesties die het afgelopen jaar veel aandacht hebben gekregen komen ook terug in de verslagen van de governance-organen van de bank (Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank).

Naast informatie over de impact van de door ons verstrekte financiering op de samenleving, het milieu en de cultuur, en over onze benadering van risico’s en corporate governance, bevat het jaarverslag informatie over onze verantwoordelijkheden omtrent het milieu en onze medewerkers en de ontwikkelingen hierin in het afgelopen jaar. De bijlagen bevatten gedetailleerde statistische informatie die deze verslagen onderbouwt. Daarnaast worden de financiële resultaten van Triodos Bank in detail uiteengezet in onze Engelstalige jaarrekening (Annual Accounts).

Met welke partners werkt Triodos Bank samen om haar verslaggeving te verbeteren?

Naast de eerder genoemde dialoog met onze stakeholders, is ons jaarverslag dit jaar mede gebaseerd op bijeenkomsten met bedrijven uit de banksector en andere sectoren, en dan met name met specialisten van duurzame banken die lid zijn van de Global Alliance for Banking on Values (GABV).

Afgelopen jaar heeft Triodos Bank ook advies ingewonnen bij het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI), de Nederlandse Transparantiebenchmark, Ernst & Young (EY), de International Integrated Reporting Council (IIRC), het Global Reporting Initiative (GRI) en de Fair Finance Guide. Wij danken al deze partijen voor hun bijdragen en inzichten.

Triodos Bank en het Global Reporting Initiative (GRI)

Triodos Bank hanteert sinds 2001 de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Het GRI is in 1997 door de Verenigde Naties en de Coalition for Environmentally Responsible Economics (CERES) opgericht om te zorgen voor een consistente inrichting van de duurzaamheidsverslaggeving en zo prestaties te objectiveren en de vergelijkbaarheid bevorderen. Triodos Bank is een ‘organisational stakeholder’ van het GRI.

In 2016 heeft het GRI nieuwe Standaarden uitgevaardigd ter vervanging van de G4-richtlijnen. Het doel hiervan is om de relevantie van de verslaggeving van financiële instellingen ten aanzien van hun duurzaamheidsimpact te vergroten en de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd aan stakeholders te verbeteren. Hoewel de toepassing van de Standaarden pas verplicht is met ingang van 2018, heeft Triodos Bank heeft ervoor gekozen deze met onmiddellijke ingang te hanteren in dit jaarverslag 2016.

Dit jaarverslag is opgesteld conform de uitgebreide versie (‘comprehensive option’) van de GRI-Standaarden. Ga voor meer informatie, inclusief een index van de informatie die conform GRI wordt verschaft, naar www.annual-report-triodos.com.

Meting en verslaggeving van onze impact

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor hoe organisaties hun niet-financiële impact managen en meten en erover rapporteren. Dit is natuurlijk een belangrijk aspect voor waardengedreven organisaties als Triodos Bank, aangezien wij zijn opgericht om positieve veranderingen op sociaal, milieu- en cultureel gebied teweeg te brengen.

In het jaarverslag willen we een duidelijk en aansprekend beeld schetsen van de wijze waarop Triodos Bank als duurzame bank op de lange termijn duurzame veranderingen realiseert. Dit betekent concreet dat wij kwalitatieve informatie verschaffen die wordt ondersteund door relevante gegevens over onze impact die door een externe accountant zijn gecontroleerd, wat vrijwel uniek is in de banksector. Wij doen dit omdat Triodos Bank de overtuiging heeft dat financiële en niet-financiële informatie op dezelfde wijze moeten worden beoordeeld.

Triodos Bank is van plan om het management van onze impact in de komende jaren aanzienlijk te verbeteren zodat wij nog beter inzicht hebben in het verschil dat wij maken en hier nog duidelijker en aansprekender over kunnen rapporteren aan onze stakeholders.

Enkele feiten en cijfers over het jaarverslag

Het jaarverslag 2016 beslaat de activiteiten van Triodos Bank N.V. in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zoals weergegeven in de groepsstructuur van Triodos Bank. Het jaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016. Het vorige geïntegreerde jaarverslag van Triodos Bank verscheen in maart 2016 en had betrekking op het kalenderjaar 2015.

Het jaarverslag 2016 is gebaseerd op dezelfde grondslagen als het verslag over 2015. Indien andere rekenmethodes zijn gehanteerd, wordt dat in de tekst toegelicht. De assurance bij het Verslag van de Raad van Bestuur heeft alleen betrekking op het originele Engelstalige Verslag en is niet afzonderlijk door de accountant gecontroleerd. In de Engelse uitgave is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, die door PwC Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual Report 2016.

Informatieverschaffingsvereisten

In het jaarverslag dient bepaalde informatie te worden verschaft op grond van Nederlands recht en andere regelgeving, waaronder de EU-Richtlijn Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR)) en de EU-Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive (CRD)). De CRR is rechtstreekse regelgeving van de Europese Unie. De CRD is door de Nederlandse overheid geïmplementeerd in de vorm van wet- en regelgeving die van toepassing is op Triodos Bank.

Hoewel de EU-Richtlijn inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit in Nederland nog niet verplicht was voor het boekjaar 2016, heeft Triodos Bank ervoor gekozen deze Richtlijn alvast toe te passen.

Deze toelichtingen worden grotendeels in het Engelstalige Annual Report 2016 verschaft. Andere vereiste toelichtingen zijn te vinden op de websites van onze vestigingen en onze corporate website: www.triodos.com en www.annual-report-triodos.com.