Basel III- kapitaal- en liquiditeitsrichtlijnen

Regelgeving is steeds nadrukkelijker gericht op het versterken van de solvabiliteit van banken en op strenge liquiditeitseisen. Hierbij gaat het onder meer om regelgeving zoals ontwikkeld door het Basel Comité van banktoezichthouders. Op basis van de meest actuele informatie, voldoet Triodos Bank al aan de kapitaal- en liquiditeitseisen die vanaf 2019 zullen gelden en die zijn vastgelegd in Basel III.

De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk. Dit is een nog belangrijker strategische doelstelling geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt in de nasleep van de financiële crisis. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 16%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig is om een gezond en veilig risicoprofiel te garanderen. Van belang hierbij is de kwaliteit van het kapitaal en de solvabiliteit. Bijna 100% van de solvabiliteit van Triodos Bank is afkomstig van ‘common equity’. Het economisch kapitaal wordt periodiek berekend en ondersteunt de visie van Triodos Bank op capital adequacy volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process. Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht.

In 2015 waren we succesvol bij het aantrekken van kapitaal onder onze klanten. We trokken meer dan EUR 39,4 miljoen aan. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2015 houden op 19,0%: ruim boven de interne en ook externe eisen die voor ons gelden.

De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2015 zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa en/of in inflow generating activa in de landen waar we actief zijn. In Nederland hebben we onze liquiditeiten vooral belegd in (groene) Nederlandse staatsobligaties, bij agentschappen en bij banken, in leningen aan gemeenten, bij commerciele banken en bij De Nederlandsche Bank. In België hebben we onze liquiditeiten voornamelijk belegd in (lokale) Belgische staatsobligaties. In Spanje is het liquiditeitsoverschot belegd in obligaties van de Spaanse nationale overheid, Spaanse regio’s en agentschappen, en bij de Spaanse Centrale Bank. In het Verenigd Koninkrijk werd het liquiditeitsoverschot belegd in Britse staatsobligaties, en werd het op rekeningen bij commerciële banken ondergebracht. In Duitsland hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd bij lokale overheden en commerciële banken.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) zijn beide ruim boven de minimumeisen van Basel III.

Meer informatie over de benadering van Triodos Bank als het gaat om risico, is opgenomen in de (PDF:) Engelstalige Financial Accounts.

In Controlverklaring

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat wordt uitgevoerd door diverse functies en in de vestigingen. Het staat onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement- en compliancefunctie als onderdeel van het interne controlesysteem, wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee.

De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van corporate governance, interne controles en compliance- en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Raad van Bestuur is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het complete systeem van interne audit-activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in- controlverklaringen. De Raad van Bestuur verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen.

De Raad van Bestuur van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen in 2015 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.