Risico en compliance

Risk Management

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het kader van haar langetermijnstrategie om een robuuste bank te zijn.

Risicomanagement is in de hele organisatie verankerd. Het management is primair verantwoordelijk voor een robuuste bedrijfsvoering. Bij de vaststelling, beoordeling en het managen van risico’s, wordt het management ondersteund door risicomanagers met lokale marktkennis. Op groepsniveau is een ‘risk appetite’-proces geïmplementeerd, met als doel het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar bereidheid om risico’s te nemen bij het bereiken van haar doelstellingen.

Tijdens dit proces voert elke businessunit een strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden potentiële risico’s die het bereiken van de doelstelling kunnen belemmeren, vastgesteld en gemanaged. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Raad van Bestuur, en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank. De uitkomsten van deze beoordelingen zijn onderdeel van de businessplancyclus.

De resultaten van de strategische risicobeoordeling zijn het startpunt en de basis voor het bepalen van de risicobereidheid, de beoordeling van de kapitaals- en liquiditeitseisen in relatie tot de risicobereidheid, en het recoveryplan in het geval van afwijzingen. Aanvullend hierop werden de lokale risicogevoeligheden beoordeeld om te komen tot scenario’s die werden gebruikt bij stresstesten op de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank in 2015. De uitkomsten van deze testen waren bevredigend.

Een volledig geïntegreerd risicomanagementverslag geeft inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de geaccepteerde risicobereidheid). Het verslag is een belangrijk monitoringsinstrument voor het risicoprofiel van Triodos Bank, geeft helderheid over specifieke risicothema’s en biedt daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau. Dit rapport wordt elk kwartaal opgesteld en wordt besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

De maandelijkse bijeenkomst van Asset and Liability Committee is verantwoordelijk voor het bepalen en monitoren van marktrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer.

De kredietrisicofunctie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de risico’s van kredietenaanvragen. Verder speelt de functie een cruciale rol bij monitoren van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille.

Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag hangt sterk samen met de aard van het bedrijf. Daarom is het bepalen van het risico in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen van de bank, die immers verantwoordelijk zijn voor en de dagelijkse activiteiten. De centrale kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote kredietaanvragen en bekijkt en beoordeelt het kredietrisico van de volledige kredietportefeuille van Triodos Bank.

Het hoofdstuk (PDF:) Risicomanagement (Engels) van de Engelstalige jaarrekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de onderneming. Het beschrijft bovendien het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank zijn beschreven in het geïntegreerde risicomanagementverslag en worden regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.