Onze impact

Triodos Bank wil rapporteren over de maatschappelijke, culturele en ecologische impact van haar financieringsactiviteiten. We willen binnen de financiële sector een leidende rol spelen als het gaat om impact-gedreven verslaglegging. Om die reden hebben we het hoofdstuk over onze impact doorontwikkeld. We hebben nieuwe impactgegevens toegevoegd, en hebben voor de tweede keer ook de impactgegevens laten meenemen bij de externe accountantscontrole op het volledige Verslag van de Raad van Bestuur. Dit is een voor de hand liggende uitbreiding van de audit op onze financiële gegevens. Immers, we kennen een geïntegreerde benadering, waarbij het realiseren van duurzame impact integraal onderdeel is van al onze financiële activiteiten.

De impactdata – die werden geleverd door alle vestigingen en door Triodos Investment Management – zijn mede gebaseerd op een aantal aannames. Die bespreken we meer in detail in het hoofdstuk ‘Impact’. In het algemeen geldt dat we de volledige impact van een project meetellen als Triodos Bank het project geheel of gedeeltelijk financiert. Als er enige onzekerheid is over een bepaald impactgetal, dan nemen we het niet mee.

In 2015 hebben we binnen de organisatie ook een uitgebreide impacthandleiding ontwikkeld. Zo willen we tot meer standaardisatie komen. Ook willen we meer duidelijkheid een eenduidigheid bereiken als het gaat om de vraag welke impactgegevens we rapporteren en hoe we dat doen. Deze maatregelen passen in het streven naar voortdurende verbetering. Deze verbeteringen hebben in sommige gevallen geleid tot het aanpassen van de definities van impactdata, en tot een uitgebreidere manier van verslaglegging. Dit had belangrijke invloed op sommige berekeningen ten aanzien van de data over 2015. Het leidde in hier en daar ook tot het aanpassen van de data over 2014. Waar dat is gebeurd, hebben we dat aangegeven met de toevoeging ‘herzien cijfer’. In het algemeen geldt dat we een tamelijk conservatieve benadering hanteren. We nemen projecten niet mee wanneer niet zeker zijn over hun impactgegevens.

De impactgegevens geven een indicatie van de niet-financiële impact van Triodos Bank. Hoewel cijfers niet alles zeggen, geven ze wel een kwantitatief beeld van de impact van de missie van Triodos Bank in de praktijk.

Kijk voor een hoofdstuk met verdere gegevens over de impact en de financiële resultaten van Triodos Bank gebruikt in het hoofdstuk ‘Impact’, en voor een bespreking van de methodiek die gebruikt is bij het verzamelen van de impactdata.

Milieu

Duurzame energie

Triodos Bank en haar beleggingsfondsen (beheerd door Triodos Investment Management) financieren ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en energie-efficiency. Eind 2015 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen op het gebied van energie en klimaat, gezamenlijk in 358 projecten in heel Europa (2014: 362, herzien cijfer). De financiering van Triodos Bank droeg bij aan een opwekkingscapaciteit van 2.100 MW (2014: 2.100 MW). In het jaar droegen deze projecten bij aan een reductie in CO2-uitstoot van 1,5 miljoen ton, en leverden genoeg duurzame energie voor het jaarlijkse verbruik van één miljoen Europese huishoudens (2014: 0,9 miljoen, herzien cijfer).

Biologische landbouw en natuurontwikkeling

Het areaal biologische landbouwgrond dat door Triodos Bank en Triodos Investment Management wordt gefinancierd, kon in 2015 voedsel leveren voor 33,6 miljoen maaltijden. Dat betekent een duurzame maaltijd voor ongeveer 30.700 personen (2014: 27.700, herzien cijfers vanwege een geactualiseerde omrekeningsfactor). Gezamenlijk financierden ze ongeveer 36.500 hectare biologische landbouwgrond in Europa. Dit betekent voor elke 10 klanten van Triodos Bank een stuk landbouwgrond ter grootte van één voetbalveld. Elk ‘voetbalveld’ produceerde 550 maaltijden per jaar.

We financierden ook 24.000 hectare (beschermd) natuurgebied. Dat betekent ongeveer 400 m2 (beschermd) natuurgebied voor elke klant.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken

Behalve duurzame hypotheken die huishoudens stimuleren tot het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot tegen te gaan, financieren Triodos Bank en Triodos Investment Management ook nieuwbouw- en renovatieprojecten die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden.

In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management direct – en via duurzaam vastgoed – bij benadering 4.500 huizen en appartementen, en ongeveer 310 bedrijfspanden met samen in totaal ongeveer 280.000 m2 oppervlakte aan kantoren en voor andere commerciële activiteiten.

Sociaal

Zorg en welzijn

Dankzij de kredietverlening konden in Europa ca. 25.000 (2014: 20.000) mensen gebruikmaken van ongeveer 341 zorghuizen voor ouderen (2014: 249) die in 2015 werden gefinancierd door Triodos Bank en Triodos Investment Management. Anders gezegd: we financierden het equivalent van 15 dagen zorgverlening per klant van Triodos Bank.

Sociale projecten en huisvesting

In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 316 sociale projecten, en 169 sociale huisvestingsprojecten. Zo werd direct en indirect woonruimte gerealiseerd voor ca. 12.400 mensen.

Microfinanciering

De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management, verschaften financiën aan 100 microfinancieringsinstellingen (2014: 102) in 45 landen (2014: 44). Deze instellingen bereikten ca. 10,2 miljoen spaarders (2014: 8,2 miljoen) en 15,5 miljoen kredietnemers in 2015 (2014: 11 miljoen).

Cultuur

Kunst en cultuur

14,3 miljoen

In 2015 hebben
14,3 miljoen mensen
culturele evenementen
en podia bezocht die
door Triodos Bank zijn
gefinancierd.

In 2015 droeg de financiering door Triodos Bank en Triodos Investment Management bij aan het feit dat 14,3 miljoen bezoekers in Europa konden genieten van cultuur in onder meer bioscopen, theaters en musea (2014: 7,2 miljoen, herzien cijfer). Dit was het effect van hun kredietverlening en beleggingen in culturele instellingen. Het betekent dat er 23 culturele ervaringen werden gefinancierd voor elke klant van Triodos Bank. Deze forse stijging is met name het gevolg van een significant aantal nieuwe leningen in Spanje.

Financieringen door Triodos Bank en Triodos Investment Management ondersteunden ca. 3.000 kunstenaars en anderen die actief zijn in de culturele sector. Verder werden en ook organisaties mee gesteund die ruimte beschikbaar stellen voor culturele activiteiten zoals workshops en muziekopleidingen.

Onderwijs

Ca. 986.000 mensen maakten in 2015 gebruik van het werk van onderwijsinstellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2014: 822.000). Dat betekent dat voor elke klant van Triodos Bank, 1,6 mensen onderwijs genoten door instellingen die wij financierden.