Financiële resultaten

Het beheerd vermogen is per ultimo 2015 gegroeid met 19% tot EUR 3,1 miljard. De bedrijfsopbrengsten (exclusief buitengewone resultaten) zijn gestegen met 15,7% tot EUR 30,0 miljoen (2014: EUR 25,9 miljoen). De totale inkomsten bedroegen EUR 30,8 miljoen.

De kosten zijn in 2015 gestegen met 11,1% tot EUR 23,6 miljoen (2014: EUR 21,2 miljoen), voornamelijk als gevolg van de hogere directe en indirecte personeelskosten.

De winst na belasting bedroeg EUR 5,8 miljoen, een daling met 30,2% in vergelijking met 2014. Deze afname is voornamelijk te wijten aan het feit dat Triodos Investment Management in 2014 een uitzonderlijke winst uit investering behaalde door de verkoop van aandelenbeleggingen in de portefeuilles van Triodos Sustainable Finance Foundation en Hivos Triodos-Fund. Zonder die buitengewone inkomsten zou de nettowinst in 2014 EUR 4,2 miljoen hebben bedragen. De balans van Triodos Investment Management bestaat voornamelijk uit liquide middelen, kortlopende vorderingen op beheerde entiteiten en kortlopende schulden aan Triodos Bank.