Energie en klimaat

900.000

Op het gebied van energie en
klimaat werd een reductie
van de CO2-uitstoot bereikt
van meer dan 900.000 ton CO2 door duurzame energie-
projecten met een gezamen-
lijke opwekkingscapaciteit
van 740 MW.

Het is van cruciaal belang dat de energievraag wordt teruggebracht, dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie, en dat fors wordt geïnvesteerd in duurzame energiesystemen. Alleen zo kunnen we de overgang van een economie op basis van koolstof naar een duurzame economie verwezenlijken. Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met het beleggen in duurzame energie. Dit maakt Triodos Investment Management een ‘preferred partner’ voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie.

Het beheerd vermogen voor de sector Energie en Klimaat bedroeg EUR 880 miljoen per ultimo 2015 (2014: EUR 787 miljoen). 1 Het totale vermogen en de kredietportefeuille voor duurzame energie in Europa bestond uit 102 projecten: 11 daarvan waren in aanbouw, één betrof een energie-efficiëntieproject. De resterende 90 projecten hadden een totale capaciteit voor duurzame energieopwekking van ongeveer 740 MW. Dit heeft in 2015 bijgedragen aan een reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 0,9 miljoen ton. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 490.000 Europese huishoudens per jaar.

Deze projecten bestaan uit 64 windenergieprojecten, 17 zonne-energieprojecten, 3 biomassaprojecten, 6 warmte/koude-opslagprojecten, 1 klein hydroproject en 11 projecten in een ontwikkelingsfase.

1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit deze divisie wordt beheerd, is dit cijfer opgenomen in dit verslag.

Ontwikkelingen in 2015

In 2015 heeft Triodos Groenfonds uitvoering gegeven aan haar voornemen om de portefeuille verder te diversifiëren door 10% van het beheerd vermogen te beleggen in duurzame energieprojecten in opkomende markten. Het fonds keurde in 2015 één nieuwe lening voor een duurzaam energieproject in de opkomende markten goed: Cohessa, een zonneproject in Honduras. Dit project zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan een betere toegang tot energie voor de lokale bevolking. Het totale volume aan beheerd vermogen van het fonds bedroeg per ultimo 2015 EUR 676,6 miljoen.

Triodos Renewables Europe Fund heeft geïnvesteerd in op het dak geplaatste zonnepanelen voor de Nederlandse bierbrouwer Heineken. Het betreft een gezamenlijke investering met SolarAccess, een in Nederland gevestigde internationale ontwikkelaar en beheerder van zonne-energieprojecten en betreft de installatie van zonnepanelen op de daken van acht locaties. De geïnstalleerde capaciteit van de zonnepanelen is 3,0 MW. De verwachte productie komt overeen met de gemiddelde elektriciteitsvraag van circa 800 huishoudens. Het totale volume aan beheerd vermogen van het fonds bedroeg per ultimo 2015 EUR 64,6 miljoen.

In 2015 vierde Triodos Renewables plc haar 20ste verjaardag met opnieuw een jaar van groei. Het aantal aandeelhouders nam met 15% toe tot meer dan 5.700. Het bedrijf heeft in januari 2015 met succes een aandelenemissie afgerond, waarbij meer dan GBP 4 miljoen bijeen is gebracht. Er zijn drie nieuwe onshore windenergieparken aangelegd, waarvan twee in Schotland en een derde in East Anglia, Engeland. Daarnaast heeft Triodos Renewables een mezzaninelening verstrekt aan een windpark van 6,9 MW in Schotland, dat momenteel in aanbouw is. De operationele portefeuille genereerde 25% meer groene energie dan ooit tevoren, hetgeen gelijk staat aan de energievoorziening van 48.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. Het totale volume aan beheerd vermogen van Triodos Renewables bedroeg per ultimo 2015 EUR 138,3 miljoen.

Vooruitzichten

Triodos Renewables plc zal in 2016 onafhankelijk worden van Triodos Bank en Triodos Investment Management. Deze strategische herpositionering is op 26 februari 2016 door de aandeelhouders van de onderneming goedgekeurd. Als het gaat om het genereren van groene elektriciteit, het behalen van winst en het bijeenbrengen van een grote hoeveelheid beleggers, heeft Triodos Renewables goede resultaten geboekt. Triodos Renewables heeft inmiddels een omvang waarmee ze met succes op zichzelf kan staan als volledig zelfstandige onderneming. Onafhankelijkheid betekent dat Triodos Renewables nog flexibeler en behendiger in kan spelen op de mogelijkheden op de duurzame-energiemarkt, en wel op manieren die niet langer mogelijk zijn als het bedrijf wettelijk onderdeel blijft van een gereguleerde financiële instelling. Triodos Renewables zal gaan opereren onder de naam Thrive Renewables.