Triodos Investment Management

EUR 3,1 miljard

Het beheerd vermogen
van Triodos Investment
Management steeg tot
EUR 3,1 miljard, een stijging
van 19% (2014: 6% stijging).

 • Volledige dochteronderneming van Triodos Bank
 • Wereldwijd leider in ‘impact investing’
 • In totaal EUR 3,1 miljard aan beheerd vermogen
 • Beheerder van 18 fondsen
 • Actief in diverse duurzame sectoren, variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur

Inleiding

Triodos Investment Management is een wereldwijd erkende koploper op het gebied van ‘impact investing’. De organisatie bestaat uit Triodos Investment Management BV en Triodos Investment and Advisory Services BV, beide volledige dochterondernemingen van Triodos Bank NV. Triodos Investment and Advisory Services BV is in juli 2014 opgericht, voortvloeiend uit de invoering van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD).

Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder energie en klimaat, ‘inclusive finance’, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyle-ondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG).

Triodos Investment Management beheert 18 fondsen. Deze fondsen beleggen in Europa en opkomende markten met uiteenlopende risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2015 gegroeid met 19% tot EUR 3,1 miljard (2014: 6%).

Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder de meeste vestigingen van Triodos Bank. Triodos Investment Management onderhoudt ook directe relaties met zakelijke en institutionele beleggers.

Impact – meer dan alleen maar financiële resultaten

Triodos Investment Management heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen. Haar doelstelling als investeerder is met name om als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen, in lijn met de visie en missie van Triodos Bank.

Triodos Investment Management constateert een steeds grotere vraag van beleggers naar geloofwaardige beleggingen die een echte impact hebben op de samenleving en niet alleen leiden tot financiële resultaten. Dit blijkt niet in de laatste plaats uit haar eigen voortdurende groei. In 2015 heeft Triodos Investment Management zich wederom gericht op groei van haar beleggersbestand onder middelgrote institutionele beleggers, private banken, ‘family offices’ en vermogende particulieren.

Triodos Investment Management is voortdurend op zoek naar financiële oplossingen voor uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Zo heeft zij een nieuw beleggingsfonds ontwikkeld, Triodos Multi Impact Fund, dat in december 2015 is gelanceerd. Dit ‘fund-of-funds’ mag zich verheugen in een aanzienlijke vraag van Nederlandse beleggers omdat het hun de kans biedt hun geld te laten werken in meerdere sectoren die een belangrijke rol spelen in de transitie naar een eerlijkere en duurzamere wereld.

Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing.

In 2015 betekende dit:

 • een reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 0,9 miljoen ton door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 740 MW. Dit komt neer op het elektriciteitsverbruik van ongeveer 490.000 Europese huishoudens;
 • dat 104.305 kleinschalige boeren in 16 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen, waarbij 11 verschillende biologische fair-trade-producten op internationale markten werden gebracht;
 • dat de biologisch beheerde grond van boerderijen die werden gefinancierd door Triodos Investment Management in totaal een equivalent van 6,2 miljoen maaltijden konden produceren, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 5.700 mensen. In totaal werd ongeveer 7.700 hectare aan biologische landbouwgrond in Europa gefinancierd;
 • EUR 98 miljoen onder beheer in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 2,9 miljoen bezoekers ontvingen en betaalbare faciliteiten boden aan ongeveer 2.800 kunstenaars, deelnemers en culturele instellingen;
 • dat de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde ruimte werd verbeterd door middel van het beheer van een portefeuille van duurzame bedrijfsgebouwen met in totaal meer dan 82.000 m2 aan kantoorruimte en overige commerciële ruimte, die een CO2-uitstoot hebben die bijna 40% lager ligt dan die van de gemiddelde bedrijfsgebouwen;
 • een groei van inclusive finance-fondsen tot EUR 715 miljoen. In totaal hebben deze fondsen financieringen verstrekt aan 100 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereiken 15,5 miljoen mensen met een laag inkomen met kredieten. Ongeveer 10,2 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden.

Engagement beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governancegebied.

Via deze Socially Responsible Investment (SICAV I) fondsen maken beleggers deel uit van een streven naar een meer duurzame werkwijze bij een aantal van 's werelds grootste beursgenoteerde bedrijven. Om dit bereiken is Triodos Investment Management in 2015 meer dan 650 keer de dialoog aangegaan met 280 bedrijven.

Eind 2015 beheerden de SRI-fondsen EUR 1.283 miljoen aan vermogen, dat wordt belegd in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die het beste presteren wat betreft milieu, sociale en governanceaspecten, en in Europese staats- en bedrijfsobligaties.

De resultaten van de fondsen

Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is in 2015 met EUR 490 miljoen gegroeid tot EUR 3,1 miljard, een stijging van 19% (2014: een stijging van 6%).

De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, hebben een duidelijke groei doorgemaakt met 25%. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben ook een aanzienlijke groei gerealiseerd met respectievelijk 17% en 33%.

Triodos Organic Growth Fund heeft zijn beheerd vermogen gedurende het jaar met 11% weten te vergroten tot EUR 32,6 miljoen. Triodos Renewables Europa Fonds heeft in 2015 het beheerd vermogen met 3% zien groeien tot EUR 64,6 miljoen.

Het totaal beheerd vermogen van Triodos Groenfonds is gegroeid met 9% tot EUR 676,6 miljoen. Triodos Cultuurfonds bleef stabiel gedurende het jaar, met een beheerd vermogen van EUR 97,7 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds nam enigszins af met 2% tot EUR 68,3 miljoen. De resultaten van de portefeuille van het fonds waren met een bezettingsgraad van 93% echter wederom sterk.

Organisatorische en operationele ontwikkelingen

Laura Pool is in mei 2015 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Triodos Investment Management als Managing Director Risk and Finance. Michael Jongeneel heeft in juni 2015 Triodos Investment Management verlaten. Hij is vervangen door Dick van Ommeren, die op 1 februari 2016 is toegetreden tot de Raad van Bestuur van Triodos Investment Management als Managing Director.

Triodos Investment Management heeft in 2014 de vereisten van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD), de Amerikaanse ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (FATCA) en de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR-verordening) doorgevoerd. In 2015 heeft Triodos Investment Management verder gewerkt aan de uitvoering van deze regelgeving en heeft de bank zich voorbereid op nieuwe regelgeving, in het bijzonder de herziene icbe-richtlijn (UCITS V) en de tweede fase van de EMIR-verordening.

UCITS V treedt in maart 2016 in werking. De richtlijn is een herziening van de oorspronkelijke icbe-richtlijn en betreft taken op het gebied van bewaarneming en toezicht, de bezoldiging van bestuurders en sancties.

Bovendien heeft Triodos Investment Management in 2015 aandacht besteed aan de uitvoering van de volgende fase van deverordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR-verordening). De EMIR-verordening legt verplichtingen op aan entiteiten van allerlei soorten en maten die derivatencontracten van ongeacht welke vorm aangaan. De eerste tranche van de EMIR-verordening ging in 2013 van kracht en betrof vereisten voor verslaglegging, tijdelijke bevestiging en aansluiting. Deze is reeds ingevoerd binnen Triodos Investment Management.

Ook de Common Reporting Standard (CRS - gemeenschappelijke standaard voor informatie-uitwisseling) leidde in 2015 tot verplichte voorbereidingen. De CRS is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en legt financiële instellingen, zoals fondsen die zijn gevestigd in een jurisdictie die is aangesloten bij de CRS, de plicht op om de fiscale woonplaats en rekeninggegevens van klanten vast te stellen en te rapporteren aan de relevante autoriteiten. De CRS is ingegaan op 1 januari 2016 en er zijn speciale introductieprocedures ingevoerd om (nieuwe) aandeelhouders te identificeren.

Ook is er gedurende het jaar voortdurend aandacht besteed aan het stroomlijnen van de interne operationele activiteiten van Triodos Investment Management. Hierbij werd voortgebouwd op de introductie van een nieuw ICT-systeem voor het beheer van de beleggingsportefeuilles in 2014.