Prestaties

Aandacht voor duurzaamheid

De beleggingen van Triodos zijn gebaseerd op belangrijke duurzaamheidsthema's zoals Energie en klimaat of Voedsel en landbouw. De bank beoogt met die beleggingen een combinatie te kunnen bieden van grote duurzame impact en redelijke financiële rendementen. Klanten van Triodos Private Banking in Nederland krijgen toegang tot deze beleggingen via vermogensbeheer (59%, 2014: 60%), beleggingsadvies (9%, 2014: 8%) en zelfstandig beleggen (‘execution only’) (32%, 2014: 32%).

Toevertrouwde middelen

Triodos Bank Private Banking
(in miljoenen euro's)

Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking (cirkeldiagram)

Een lichte daling bij beleggingsadviezen is in lijn met de verwachtingen na de invoering van een nieuwe transparante prijsstructuur voor adviesverlening eind 2013. Klanten betalen Triodos Private Banking rechtstreeks voor beleggingsadvies zodat er geen sprake meer is van ‘verborgen’ kosten. Door deze ontwikkeling heeft een beperkt aantal klanten ervoor gekozen om gedurende 2014 en 2015 over te stappen op andere diensten.

Een derde van de toevertrouwde middelen van Private Banking wordt belegd in duurzame beleggingsfondsen, certificaten van Triodos Bank of spaarproducten van Triodos Bank. Private Banking informeert klanten over fondsspecificaties, maakt bekend wat de duurzame impact van beleggingen van klanten is en faciliteert transacties van klanten.

De totale activa van Private Banking in België zijn gegroeid tot EUR 705 miljoen, waarvan EUR 439 miljoen in adviesverlening en EUR 266 miljoen in vermogensbeheer.

De afdeling zal gedurende het jaar de interne administratie blijven verbeteren ten behoeve van haar klanten mede met het oog op ede naleving van nieuwe regelgevingsvereisten. Bovendien heeft Private Banking meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe beleggingskringen waarbinnen duurzame ondernemers worden gekoppeld aan klanten van Private Banking. Tijdens 2016 zullen de eerste tests hiermee worden uitgevoerd.

Financiële resultaten

De totale toevertrouwde middelen van Triodos Private Banking stegen al met al met EUR 95 miljoen tot EUR 1.115 miljoen, een groei van 9%. In 2014 bedroeg deze groei EUR 100 miljoen (10%).

In Nederland was de groei opnieuw voornamelijk te danken aan particulieren. Stichtingen en religieuze instellingen waren ook dit jaar terughoudend voor wat betreft het toevertrouwen van kapitaal. Triodos Bank Private Banking heeft hier tijdens het jaar onderzoek naar gedaan. De klanten van Triodos Bank geven aan graag de flexibiliteit te hebben om beleggingen te sturen naar thema's waar zij waarde aan hechten. Ut recent extern onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van de potentiële klanten bij het maken van beleggingsbeslissingen duurzame thema's meeweegt. Het merendeel van de charitatieve stichtingen en religieuze instellingen mijdt kennelijk nog altijd duurzame beleggingen, al passen deze zeer goed binnen hun sociale en ecologische doelstellingen. In antwoord daarop vergroot Triodos Private Banking haar inspanningen om de voordelen van duurzaam beleggen bij deze organisaties over het voetlicht te brengen.

Beleggingsresultaat

2015 was opnieuw een positief jaar voor beleggingen, al gold dit slechts voor alternatieve beleggingen en aandelen. De rentes voor gewone spaartegoeden bleven extreem laag, terwijl obligaties geen rendement lieten zien .

Het rendement van defensieve portefeuilles met circa 25% aandelen bedroeg 3,3% (2014: 9,0%), dat van neutrale portefeuilles met circa 50% aandelen 6,5% (2014: 11,8%). De portefeuilles van Triodos met duurzame aandelen presteerden 3,1% beter dan de algehele MSCI Index, met een totaalrendement van 12,4%. De resultaten van Triodos Private Banking waren sinds de aanvang van de activiteiten van Triodos MeesPierson in 2006 ruim 20% hoger dan de MSCI Index.

Prestaties aandelenportefeuille Triodos versus MSCI

Start = 100 bij start Private Banking in september 2005

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI (lijndiagram)

Missiegedreven beleggingen

Het rendement van de derde categorie van alternatieve beleggingen – of missiegerelateerde beleggingen – van Triodos Private Banking, die uitsluitend in Nederland worden aangeboden, bedroeg in 2015 5,1% (2014: 4,5%).