Gezondheidszorg – Header image (foto)

Gezondheidszorg

Impactmetingen

Bij de beoordeling van de impact van gezondheidszorg zijn ‘kwaliteits’-indicatoren per definitie meer kwalitatief van aard. Hoewel de organisaties die we financieren richtlijnen voor goede praktijken naleven, zijn we in het bijzonder op zoek naar die organisaties waarbij de focus op kwaliteit van zorg is verankerd in de cultuur van de organisatie.

Dankzij de kredieten die Triodos Bank en Triodos Investment Management in heel Europa uitzetten, konden in 2015 circa 25.000 mensen (2014: 20.000) gebruikmaken van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 341 zorginstellingen, alle gefinancierd door Triodos Bank en Triodos Investment Management. Dat betekent financiering van 15 zorgdagen per klant van Triodos Bank.

Gezondheidszorg – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening gezondheids- en sociale zorg

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de gezondheidszorg en sociale zorgsector

Gezondheidszorg – 9,2% van onze kredieten aan de sector gezondheidszorg (cirkeldiagram)

Kredietverlening aan de gezondheids- en sociale zorg per subsector

Gezondheidszorg – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gezondheidszorg

Triodos Bank steunt zorgverleners die laten zien dat de mens bij hun organisatie centraal staat.

Door waardengedreven zorgverleners te financieren, voornamelijk die zorgverleners die gericht zijn op ouderen en mensen met speciale behoeften, kunnen we eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van mensen in de zorg en het algehele welzijn van een maatschappij verbetert – in een overgangsfase van de manier waarop we sociale zorg organiseren.

Kwaliteitszorg

Omdat wij ons richten op de kwaliteit van de zorg, zien we ook dat de organisaties die we financieren beter toegerust zijn om goede mensen aan te trekken en te behouden, wat een positieve impact heeft op de mensen die de zorg ontvangen, en op de commerciële haalbaarheid van het bedrijf.

Onze prioriteiten

Gezien de noodzaak om meer kwalitatieve en mensgerichte sociale zorg te bieden, richten we ons met name op financiering van de bouw of ontwikkeling van extra zorgfaciliteiten.

De stijgende vraag naar ouderenzorg om in de behoeften van een vergrijzende maatschappij te voorzien, betekent dat we ons richten op financiering van voorzieningen voor ouderenzorg. We concentreren ons ook op ondersteunende zorgdiensten voor mensen met speciale behoeften die inspelen op de uitdagingen en capaciteiten van elk individu.

Onze activiteiten

De vraag naar gezondheids- en sociale zorgdiensten in Europa is aan verandering onderhevig als gevolg van demografische trends en veranderend overheidsbeleid.

 

Geprojecteerde grijze druk

De verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd van 15 tot 64 (uitgedrukt in procenten)

Gezondheidszorg – Geprojecteerde grijze druk (wereldkaart)

Ontleend aan: Eurostat

Hoewel elk land over zijn eigen systeem beschikt voor de financiering van de (gezondheids)zorg bestaat er een gezamenlijke behoefte aan een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige zorgverlening.

Praktijkvoorbeeld

Verzorgingshuis St. Elisabeth in Neurenberg
 

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Sabine L. Distler, directeur van St. Elisabeth

Wat was de uitdaging voor dit project?

We wisten van begin af aan dat we van St. Elisabeth een plek wilden maken die ouderen de allerbeste leefomstandigheden en woonvoorzieningen zou bieden. Als snel werd duidelijk dat een grondige renovatie hiertoe noodzakelijk was, vooral gelet op de regionale regelgeving voor het verbeteren van de woonomgeving. Ons innovatieve woonconcept en onze holistische benadering gaan echter veel verder.

Concreet kwam het er op neer dat we niet alleen te maken hadden met wettelijke eisen, zoals voor de fysieke toegankelijkheid, maar dat we ook onze eigen verwachtingen moesten waarmaken. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op recent gerontologisch onderzoek (naar de sociale, psychologische, cognitieve en biologische aspecten van ouder worden) en huisvesting. Dat was zeker een uitdaging – en is dat nog. Maar wel een goede.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Het leven van de bewoners van St. Elisabeth in Neurenberg moet zoveel mogelijk door hen zelf worden bepaald. Voor ons vereist dit vanzelfsprekend een sterke sociale omgeving, nauw contact met anderen en hulp bij de dagelijkse handelingen.

Onze eerste vraag luidde daarom: Hoe kunnen we woonruimte creëren die het ouderen mogelijk maakt zelf te bepalen hoe ze leven? Alle belemmeringen moesten we wegnemen, en niet alleen in fysieke zin, zoals obstakels in badkamers wegnemen door ergonomische wastafels en inloopdouches met beugels te installeren.

Daarnaast hebben we alle visuele belemmeringen verwijderd. Dit deden we met een speciaal kleur- en verlichtingsysteem dat mensen helpt zich te oriënteren, vooral mensen met dementie. Dit bevordert hun gevoel van welzijn en zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. Ook kozen we voor een wandbekleding die er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook een bijzondere structuur heeft waardoor visueel gehandicapten met behulp van herkenningspunten de weg naar buiten kunnen vinden.

Daarnaast hebben we steeds oog gehad voor de situatie van onze medewerkers, want ook zij vallen onder onze holistische aanpak. We wilden dat ze zich ook op hun gemak voelden en ongehinderd steun en zorg konden verlenen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Een bank die zo geïnteresseerd is in wat wij doen, is nieuw voor ons. Naast samenwerken op zakelijk niveau is er ook het persoonlijke aspect. Triodos Bank gelooft in ons concept en dat geeft ons een goed gevoel En natuurlijk heeft Triodos Bank het ons mogelijk gemaakt dit project op deze schaal en met al deze details te realiseren, wat zo belangrijk is.

Details als de aandacht die wij schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en lakken, evenals financiering. Ook hanteren we een duurzame aanpak – uiteindelijk hopen we in de zorgsector het goede voorbeeld te geven en de sector voor de lange termijn te verbeteren. Dit betekent dat we dezelfde waarden als Triodos Bank delen en dat we gelijkwaardige partners zijn omdat we samen iets tot stand willen brengen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Het is voor ons belangrijk dat het project veel aandacht genereert. Zowel de media als het publiek zien ons holistische concept als een speerpuntproject en hebben er veel belangstelling voor getoond. Het heeft voor een sensatie gezorgd en dat is goed – voor ons en voor het thema kwaliteit en waardige huisvesting voor ouderen dat we willen bevorderen.

We zijn al een voorbeeld voor andere instellingen geworden en dat is precies het punt – iets veranderen. Door bijvoorbeeld functionaliteit te combineren met design, zetten we een koers uit die echt uniek is voor een zorginstelling.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Ons project draagt bij aan een andere visie op zorginstellingen in de renovatie- en verbouwings- en uitvoeringsfase. Met andere woorden, bewust een omgeving creëren waarin bewoners zo lang mogelijk op hun eigen voorwaarden kunnen leven en hun eigen beslissingen nemen. Helaas is de realiteit vaak heel anders. Instellingen worden gemoderniseerd en gerenoveerd zonder dat iemand nadenkt over hoe de afzonderlijke onderdelen in hun onderlinge samenhang functioneren en hoe deze ‘verbeteringen’ mensen ook echt kunnen helpen.

Ook willen we de sociale sector een impuls geven. Door de groeiende vraag in de sector zien we de komende jaren en decennia grote ontwikkelingsmogelijkheden. Gezondheidszorg zal nieuwe interdisciplinaire benaderingen creëren – voor architectuur, technologie en nieuwe media. Hopelijk leidt dit tot meer erkenning van een sociale sector die dat verdient.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie achter het project?

Triodos Bank wil een positieve verandering in de maatschappij zien. Deze positieve verandering is precies wat wij ook nastreven. Het is als twee tandwielen die in elkaar grijpen. Wij dragen onze visie van een betere wereld uit door te voorzien in een betere levenskwaliteit en zelfbeschikking voor mensen, waarbij ze hun waardigheid behouden. Wij bouwen aan een positieve toekomst, net als Triodos Bank.

Samen met Triodos Bank kunnen we onze duurzaamheidsdoelstelling verwezenlijken. Een duurzaamheid die ons in staat stelt zo veel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de toekomst.

Ferme Nos Pilifs
 

Gezondheidszorg – Praktijkvoorbeeld (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Beschutte werkplaatsen moeten flexibel leren samenwerken met de traditionele en snel veranderende economie, willen ze daarin een sterke speler blijven.

Volgens Benoît Ceysens, directeur van Ferme Nos Pilifs, moet er een economisch model ontwikkeld worden dat inclusief is: een model dat energie, jobs en producten reorganiseert zodat iedereen een baan kan vinden. Daarvoor moeten we bruggen slaan tussen de sociale en de traditionele economie. We moeten onze manier van werken heruitvinden.

Daarnaast is het voor Ferme Nos Pilifs belangrijk dat het project niet louter wordt beschouwd als beschutte werkplaats. Mensen moeten er niet uit medeleven gaan aankloppen. Ferme Nos Pilifs is een volwaardige onderneming die nuttig en kwalitatief werk levert.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Ferme Nos Pilifs maakte van openheid en diversificatie haar handelsmerk. Er werd bewust gekozen om kleinschalige, lokale en ambachtelijke activiteiten te ontwikkelen dicht bij de noden van de mensen en met een sterke relationele en niet-delokaliseerbare dimensie.

Bezoekers vinden hier onder meer een cafeetje, een kinderboerderij, een boomkwekerij, een ecologische tuinonderneming, een kruidenier annex bakkerij, met onder andere huisgemaakt bio-brood en patisserie, en een handling- en mailingdienst voor de behandeling van drukwerk en post.

Momenteel biedt de boerderij werk aan 170 mensen, van wie 140 met een lichte handicap. Elke activiteit is aangepast aan de capaciteiten van de werknemer en elke job moet een sociale dimensie hebben, voldoende opbrengen en passen binnen het milieuvriendelijke kader.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Zoals elke onderneming heeft Ferme Nos Pilifs betrouwbare financiële partners nodig. Met Triodos Bank hebben we veel meer opgebouwd dan de gangbare klant-leverancier relatie. Triodos Bank is een heuse partner gebleken.

Voor projecten die een aanzienlijke investering vergen, is de manier waarop de financiering wordt aangepakt pertinent. De antwoorden die Triodos Bank ons biedt, zijn altijd in de eerste plaats adviezen en pas dan commerciële voorstellen. Voor een ondernemer is het een grote meerwaarde om zo op je bankier te kunnen vertrouwen.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Het inclusieve ondernemersmodel dat Ferme Nos Pilifs ontwikkelde is uniek in de sector, net zoals de vergaande diversificatie en de daaruit volgende ontsluiting van de wijk en de stad.

Onze unieke positie belet ons echter niet om actief te blijven in de federatie (FEBRAP, de Brusselse federatie van beschutte werkplaatsen) en militant te blijven ijveren voor het behoud van tewerkstellingsplaatsen voor de zwakste arbeidskrachten.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De vestiging van de Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Heembeek heeft een positief effect gehad op de wijk. Door de buurt te betrekken bij haar activiteiten en het gevolg daarvan op het sociale leven van Neder-Over-Heembeek heeft Nos Pilifs de wijk een positief imago bezorgd. De ontmoeting tussen onze werknemers en “de buren” zorgt voor een echte inbedding in de wijk.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

De tewerkstelling en zingeving voor mensen met een beperking bij Nos Pilifs komen overeen met de kernprincipes van de sociale economie, waarin Triodos Bank al 20 jaar als financier optreedt.

Methoden

We meten het aantal instellingen voor ouderenzorg gefinancierd en het aantal personen dat in die zorginstellingen woont, in het hele vestigingennetwerk van Triodos Bank.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens vast te leggen, meten we, waar van toepassing, ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, creëren we een conservatief gemiddelde voor het aantal personen en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 607.000 klanten eind 2015.