Mondiale context – Header image (foto)

De GABV-scorecard

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) heeft de scorecard ontwikkeld om stakeholders een integraal overzicht te geven van de duurzaamheidsprestaties van individuele instellingen en hen uiteindelijk in staat te stellen om de duurzaamheidsprestaties van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Triodos Bank publiceert haar scorecard voor het tweede jaar op rij. In de toekomst is het de bedoeling dat alle GABV-leden en andere banken er gebruik van maken om de transparantie rond de duurzaamheidsprestaties van banken te vergroten voor nog meer stakeholders.

Bekijk de duurzaamheidsprestaties van Triodos Bank in de GABV-scorecard via onderstaande tabs:

Overzicht

De scorecard maakt onderscheid tussen basisvereisten, kwantitatieve factoren aangevuld met een korte toelichting, en kwalitatieve elementen. Deze hoofdstukken bevatten nadere gegevens over de missie en transparantie van een bank, bouwen hierop voort met zorgvuldig geselecteerde gegevens die aangeven in welke mate een bank duurzaamheid als kernactiviteit heeft en lichten toe hoe een duurzaamheidsagenda zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk van een bank en haar medewerkers.

Basisvereisten

Toon de Basisvereisten

Kwantitatieve factoren

Toon de Kwantitatieve factoren

Kwalitatieve elementen

Toon de Kwalitatieve elementen

Basisvereisten

Gereguleerde financiële instelling

Triodos Bank is een gereguleerde financiële instelling met vestigingen in Nederland, waar zich tevens haar hoofdkantoor bevindt, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank N.V. valt onder het regelgevingskader van DNB. Alle entiteiten van Triodos Bank, inclusief al haar vestigingen, staan onder toezicht van DNB. Triodos Bank valt onder het depositogarantiestelsel dat bescherming biedt voor spaartegoeden en deposito's tot EUR 100.000.

Triodos Bank biedt een compleet pakket bancaire diensten in de meeste landen waarin zij opereert, neemt tegoeden aan, verstrekt kredieten en verleent betalingsdiensten in al die landen.

Missie

Triodos Bank streeft ernaar:

 • bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

Triodos Bank is de enige pan-Europese waardengedreven bank.

Meer informatie over de missie van Triodos Bank vindt u op de website.

Transparantie in verslaglegging

Triodos Bank publiceert op verschillende manieren gegevens van al haar kredieten in elk land waarin zij opereert, waaronder via ‘Mijn Geld Gaat Goed’, een online tool op al haar websites, via een mobiele app in Nederland (de eerste app ter wereld waarmee klanten van een bank kunnen zien welke ondernemingen met hun spaartegoeden worden gefinancierd), en door middel van on- en offline berichtgeving.

In het jaarverslag van Triodos Bank staan verhalen en gegevens, zoals interviews met ondernemers die door Triodos Bank worden gefinancierd en met directieleden die toelichting geven op de impact van de activiteiten van de bank.

Als instelling die bij haar activiteiten positieve impact als uitgangspunt heeft, heeft Triodos Bank altijd een verslag opgesteld waarin haar financiële en niet-financiële impact is geïntegreerd. Dit jaar zijn de impactgegevens van de bank voor de tweede keer aan een accountantscontrole onderworpen en in het jaarverslag van 2015 verwerkt. Triodos Bank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de GRI-verslaggevingsrichtlijnen, heeft de afgelopen jaren op A+ niveau in haar jaarverslag gerapporteerd, en heeft nu de G4-richtlijnen van de GRI overgenomen waarin belangrijke zaken bij de verslaglegging centraal worden gesteld.

Triodos Bank heeft haar medewerking verleend aan en is een actieve stakeholder in de Principles for Investors in Inclusive Finance, Principles for Investors in Inclusive Finance, onderdeel van de VN Principes voor Verantwoord Investeren (UNPRI). Ook heeft de bank zitting in onder andere de Investors Council van het Global Impact Investing Network.

De beleggingsfondsen van Triodos Investment Management publiceren jaarverslagen en organiseren Algemene Vergaderingen voor hun beleggers, waarbij zij in contact kunnen treden met medewerkers van deze fondsen.

Klanten kunnen direct in contact komen met de ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd via speciale evenementen en bezoeken in alle landen, en ook tijdens de Algemene Vergadering van de bank.

Kwantitatieve factoren

Deze cijfers bieden inzicht in drie essentiële elementen van de activiteiten van een bank, die alle nauw verband houden met de mate van duurzaamheid van die bank;

 • de financiële levensvatbaarheid van de instelling;
 • haar focus op de reële economie (dat deel van de economie dat zich richt op productie van ‘echte’ goederen en diensten, in tegenstelling tot dat deel van de economie dat zich richt op handel op de financiële markten);
 • en de mate waarin de bank zich bij haar activiteiten richt op een ‘triple bottom line’ van sociale (people), ecologische (planet) en economische (prosperity) belangen.

Deze indicatoren werden afgeleid van de principes voor duurzaam bankieren, waarin de belangrijkste pijlers van wat een bank tot een waardengedreven bank maakt, worden aangegeven.

Veerkracht van de bank via inkomsten – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen: 0,48%*

(2014: 0,45%*; 2013: 0,41%)

Het rendement op eigen vermogen vertelt u hoe winstgevend een bank is en is een goede maatstaf voor de bedrijfsprestaties van een bank. Dit is belangrijk omdat duurzame banken financieel veerkrachtig moeten zijn zodat ze ook op lange termijn een positieve impact hebben.

Het is redelijkerwijs aannemelijk dat als van een bank de winsten buitensporig hoog zijn, deze bank onverantwoorde risico's neemt en deze winst ten koste gaat van haar klanten.

* Dit cijfer is gecorrigeerd, en is nu exclusief een eenmalige bankenheffing van EUR 8,3 miljoen die dient als bijdrage aan de redding van SNS Bank in 2014.

Marktvergelijking – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen: 0,34%

(2014: 0,28%; 2013: 0,29%)

Om goed te begrijpen hoe winstgevend een bank is en om geen appels met peren te vergelijken, moet de winstgevendheid van een bank worden vergeleken met die van andere banken in dezelfde markt.

Hoewel Triodos Bank kantoren heeft in vijf landen, hebben wij ons voor deze marktvergelijking beperkt tot in Nederland gevestigde banken. De scores zij gewogen naar rato van de omvang van de bankbalansen (hoe groter de bank, hoe meer gewicht). We hebben daarbij alleen de activa per einde jaar meegenomen (en niet het dagelijkse, maandelijkse of kwartaalgemiddelde van de activa omdat die getallen niet altijd beschikbaar zijn). Het cijfer voor 2015 is op dit moment niet beschikbaar. We zullen dit zo snel mogelijk bekend maken. 

Veerkracht van de bank via kapitaal – eigen vermogen/balanstotaal: 9,5%

(2014: 9,8%; 2013: 10,1%)

Het verhoudingscijfer eigen vermogen/balanstotaal laat zien hoe sterk een bank is. Het omvat de totale balans. Dit betekent dat het een transparante en conservatieve maatstaf is van de veerkracht van een bank. Dit is belangrijk voor waardengedreven banken die zijn gericht op blijvende voordelen voor de maatschappij, en dus sterke kapitaalposities willen ontwikkelen waarmee ze op lange termijn sterker worden.

Andere ratio's, zoals risicogewogen activa, worden voor hetzelfde doel gebruikt maar zijn ingewikkelder en minder transparant. De GABV scorecard heeft bewust gekozen voor de ratio eigen vermogen/balanstotaal.

Ter vergelijking: een benchmark van 8% is aanzienlijk hoger dan wat op grond van regelgeving is vereist. De verhouding eigen vermogen/balanstotaal van Triodos Bank scoorde consequent ruim boven dit niveau.

Veerkracht van de bank via kwaliteit van de activa – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal: 2,5%

(2014: 3,0%; 2013: 2,8%)

Activa van mindere kwaliteit (zoals kredieten aan ondernemingen die moeite hebben om deze terug te betalen) op een niveau dat aanzienlijk hoger ligt dan het marktgemiddelde zijn doorgaans geen goed teken voor banken omdat daaruit blijkt wat het risico is voor toekomstige verliezen.

Waardengedreven banken zouden sterkere relaties met hun klanten moeten hebben en een beter inzicht in hun activiteiten en de sectoren waarin ze actief zijn. Hierdoor wordt de kans dat er iets mis gaat bij kredieten en beleggingen al kleiner, en zou het werken aan problemen bij klanten eenvoudiger moeten zijn. Goede relaties met klanten en sectorkennis vormen de kern van de manier waarop Triodos Bank bankieren benadert.

Marktvergelijking – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal: 2,16%

(2014: 2,20%; 2013: 2,26%)

De kwaliteit van de activa van een bank moet worden vergeleken met banken in dezelfde markt om een goed inzicht te krijgen in hoe de bank echt presteert.

De verhouding activa van mindere kwaliteit/balanstotaal van Triodos Bank steekt gunstig af tegen het marktgemiddelde.

Het cijfer voor 2015 is op dit moment niet beschikbaar. We zullen dit zo snel mogelijk bekend maken.

Veerkracht van de bank via liquiditeiten van klanten – klanttegoeden/balanstotaal: 88,7%

(2014: 87,9%; 2013: 87,6%)

Banken financieren hun activa (zoals kredieten, beleggingen en verdere activiteiten) met geld dat:

 • door klanten bij hen is ingelegd, en/of
 • van anderen (veelal andere banken) is geleend en vervolgens is doorgeleend aan klanten, dan wel
 • afkomstig is van beleggers.

Een groot deel van de geleende gelden op markten ter financiering van de activiteiten van een bank is, per definitie, risicovoller omdat markten volatieler zijn. Banken zijn zowel sterker als meer waardengedreven naarmate meer van het geld waarmee ze hun activiteiten financieren afkomstig is van klanten.

Een hoge mate van financieringen vanuit tegoeden van klanten duidt op een sterke verbinding met klanten en de reële economie – beide belangrijke elementen van een waardengedreven bank.

Triodos Bank financiert al haar uitgeleende gelden met tegoeden van klanten.

Activa die worden ingezet voor de verhouding reële economie/balanstotaal: 63,5%

(2014: 59,6%; 2013: 55,0%)

Waardengedreven banken zijn rechtstreeks verbonden met de financiering van de reële economie omdat ze zo een positieve impact kunnen hebben op levenskwaliteit en het milieu kunnen beschermen. Triodos Bank houdt zich daarom uitsluitend bezig met financiering van en investering in de reële economie.

De activa in de reële economie van een waardengedreven bank moeten daarom relatief hoog zijn. Dienovereenkomstig moeten activa in de financiële economie relatief laag zijn omdat die hooguit indirect impact hebben op de kwaliteit van leven.

Triodos Bank streeft naar een verhouding kredieten (alle in de reële economie)/tegoeden van 65 tot 70% om er zeker van te zijn dat ze altijd over genoeg geld (of liquiditeiten) beschikt om haar klanten de tegoeden te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt. In welke instellingen deze overtollige liquiditeiten worden belegd, wordt aan een duurzaamheidsbeoordeling onderworpen. In 2015 werden ze onder andere ingelegd bij ‘neutrale’ organisaties, zoals Nederlandse gemeenten.

Opbrengsten uit de reële economie/balanstotaal: 83,9%

(2014: 81,6%; 2013: 75,0%)

Naarmate een bank een groter deel van haar inkomsten verdient in de reële economie, maakt ze niet alleen meer het verschil in het leven van mensen, maar wordt ze daardoor als instelling ook veerkrachtiger.

Inkomsten uit de financiële economie zijn vaak volatieler, staan verder af van het leven van mensen, zijn zeer waarschijnlijk niet duurzaam en betekenen dat een bank op lange termijn minder veerkrachtig is.

Activa die worden ingezet voor triple bottom line/balanstotaal: 63,5%

(2014: 59,6%; 2013: 55,0%)

Dit cijfer geeft de beste indicatie van het streven naar duurzaamheid van een bank. 'Triple bottom line'-activa betekenen niet alleen activa in de reële economie. Ze verwijzen specifiek naar activa gericht op positieve maatschappelijke, ecologische en economische voordelen.

Triodos Bank financiert uitsluitend dit soort ondernemingen. Als zodanig zijn alle activa van Triodos Bank in de reële economie 'triple bottom line'-activa.

Niet alle activa zullen echter worden geïnvesteerd, omdat de bank liquiditeiten beschikbaar moet houden om haar klanten te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt, zoals het terugbetalen van bij haar ingelegde spaargelden. Dit cijfer houdt momenteel alleen verband met activa op de balans.

Kwalitatieve elementen

Leiderschap

De leiding en het bestuur van Triodos Bank zijn gericht op duurzaamheid. De diversiteit van haar leiders weerspiegelt deze cultuur.

Waarom?

Een triple bottom line-benadering (people, planet en prosperity) als kern van de identiteit van de organisatie bepaalt alles wat ze doet, inclusief haar benadering van leiderschap en governance.

Alle medewerkers van Triodos Bank, in het bijzonder medewerkers met leidinggevende functies, worden aangetrokken vanwege hun affiniteit met de duurzame waarden van de bank, en om hun vakmanschap. De bank is ervan overtuigd dat een divers samengesteld team leidt tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties.

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor worden benoemd op basis van de mate waarin ze hun professionele expertise kunnen combineren met hun binding met de waarden van de bank. Indien een prioriteit moet worden toegekend aan een van deze twee elementen, bijvoorbeeld in het geval er een Voorzitter van de Raad van Commissarissen moet worden benoemd, staan de waarden op de eerste plaats.

Alle bestuursorganen van Triodos Bank streven naar brede diversiteit in samenstelling en een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht.

De bank kiest voor geen notering aan een beurs. Het aandelenkapitaal van de bank is ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het Bestuur van het Administratiekantoor) die volledig bevoegd is om alles te doen ter bescherming van de missie, de continuïteit van de onderneming en de financiële belangen van de houders van certificaten van aandelen Triodos Bank.

Hoe?

De prestaties van medewerkers worden beoordeeld naar de mate waarin deze bijdragen aan de realisatie van de missie van de bank. Bij werving van directieleden en de beoordeling van hun prestaties wordt gekeken naar het duurzaamheidsaspect.

Informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, inclusief expertise expertice en ervaring van de leden in een competentiematrix, wordt jaarlijks gepubliceerd. Leden van de Raad komen regelmatig bijeen met stakeholders van Triodos Bank.

De Raad van Commissarissen streeft naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door alleen mannen of vrouwen.

Wat?

De CEO en de Directieleden spreken regelmatig als deskundigen over waardengedreven bankieren op evenementen en via media-artikelen in hun land. In 2015 betekende dit:

 • een interview met de CEO in het kader van een speciale webcast in Bristol om de internationale dag van waardengedreven bankieren van de GABV luister bij te zetten
 • een dialoog met Europese instanties, zoals de EIB en de Europese Commissie, inclusief een reactie op overleg over de Kapitaalmarktunie om de mogelijkheden voor impactbeleggen en waardengedreven bankieren te bevorderen
 • medeoprichting door Triodos Bank van de GABV waarvan de CEO van de bank voorzitter is
 • medeoprichting door Triodos Bank van het Sustainable Finance Lab in 2010, een initiatief van wetenschappers uit verschillende disciplines met als doel het bouwen aan een duurzamere en robuuste banksector. In 2014 heeft het Sustainable Finance Lab verschillende presentaties en evenementen georganiseerd.

De Directie bestaat uit één vrouw en twee mannen.

Met ingang van mei 2015 telde de Raad van Commissarissen vijf mannelijke leden en één vrouwelijk lid, en vormde met de brede expertise en met vertegenwoordigers uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België een goede internationale afspiegeling.

Het Bestuur van het Administratiekantoor telt vijf leden: drie vrouwen en twee mannen (60/40%) met een brede expertise. De leden van het Bestuur zijn afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en de Verenigde Staten.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor nemen deel aan een permanente-educatieprogramma. In 2015 bestond dat onder andere uit aandacht voor de kernwaarden van Triodos Bank en de persoonlijke en professionele relevantie daartoe.

Organisatiestructuur

De bank is zo georganiseerd dat haar missie wordt ondersteund.

Waarom?

De organisatiestructuur van Triodos Bank is vanaf het allereerste begin ontwikkeld op basis van haar missie en overwegingen van duurzaamheid.

Hoe?

Het bedrijfsmodel van Triodos Bank is gericht op het realiseren van haar missie via een veerkrachtige ondernemende instelling.

Naast een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de activiteiten van de bank en de Directie adviseert om in het belang van de organisatie te handelen, is Triodos Bank zo georganiseerd dat haar missie en de belangen van haar certificaathouders worden geborgd. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het 'Administratiekantoor'). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen van Triodos Bank uit aan particuliere en institutionele beleggers. Deze certificaten belichamen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank NV. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het stemrecht uit op de aandelen Triodos Bank NV. In zijn stemgedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de duurzaamheidsdoelstellingen en missie van Triodos Bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Triodos Bank onderhoudt zelf een platform voor transacties in certificaten.

De vestigingen van de bank hebben lokale en sectorale expertise waardoor ze goede relaties kunnen aangaan met en financieringen kunnen verstrekken aan duurzame ondernemingen ten behoeve van de langetermijnbelangen van ondernemers en de duurzame sectoren waarin zij opereren.

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank, heeft achttien beleggingsfondsen in beheer. Deze fondsen investeren uitsluitend in duurzame sectoren zoals kunst en cultuur, microfinancieringsinstellingen (inclusive finance), duurzame handel, biologische landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid (SRI).

Private Banking biedt advies aan vermogende particulieren, 'family offices' en organisaties die met duurzame impact willen beleggen.

Wat?

Door de organisatiestructuur van Triodos Bank en de manier waarop zij stakeholders benadert, wordt participatie gestimuleerd. Zo hebben in 2015 4.500 van de 32.500 certificaathouders een enquête ingevuld. Naast de Algemene Vergadering van Triodos Bank en de Algemene Vergadering van de beleggingsfondsen, hebben er in alle landen waar Triodos Bank actief is in 2015 evenementen plaatsgevonden waar klanten, medewerkers en ondernemers die door Triodos Bank werden gefinancierd elkaar konden ontmoeten. Ook heeft Triodos Bank op haar Nederlandse hoofdkantoor een speciale bijeenkomst voor stakeholders georganiseerd, die door vertegenwoordigers van al haar stakeholdergroepen werd bijgewoond, in België interviews gehouden en in alle landen een enquête gehouden. De resultaten hiervan zijn gebruikt als basis voor de materialiteitsanalyse materialiteitsanalyse in dit verslag.

Ook in 2015 heeft Triodos Bank uitsluitend kredieten verstrekt aan duurzame sectoren: Milieu (37%, 2014: 44%, 2013: 49%), Sociaal (24%, 2014: 26%, 2013: 29%) en Cultuur (14%, 2014: 14%, 2013: 15%). Bovendien zijn in de categorie ‘Overige’ (25%) op duurzaamheid gescreende kredieten aan neutrale organisaties zoals lokale overheden opgenomen.

In 2015 ontvingen 389 organisaties (2014: 403) van de Triodos Foundation in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,2 miljoen (2014: EUR 0,3 miljoen).

Producten en diensten

De kernproducten en -diensten van Triodos Bank zijn eerlijk en transparant en dragen rechtstreeks bij aan haar streven naar duurzaamheid.

Waarom?

De belangrijkste producten en diensten van Triodos Bank weerspiegelen haar missie. De producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld om spaarders en beleggers te verbinden met duurzame ondernemingen. Een hoogwaardige dienstverlening is in lijn met deze doelstellingen. Deze focus blijkt ook uit alle strategische en beleidsinspanningen, ongeacht de specifieke discipline binnen de bank.

Schenkingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van financiering. Daarom is Triodos Foundation actief in alle landen waarin Triodos Bank opereert.

Hoe?

Duurzaamheidscriteria worden beschreven in beleidsdocumenten over de positieve en negatieve screeningcriteria, op basis waarvan financierings- en investeringsbesluiten worden genomen. In de praktijk liggen de duurzaamheidscriteria ten grondslag aan de ontwikkeling van alle nieuwe producten als expliciet onderdeel van het innovatieproces.

Alle medewerkers letten erop dat leveranciers voldoen aan duurzaamheidscriteria. De afdeling Vendor management houdt bovendien toezicht op deze relaties met leveranciers om zo te garanderen dat duurzaamheidscriteria voldoende aandacht krijgen. In 2015 is nieuw beleid ontwikkeld waarin de aanpak die Triodos Bank altijd heeft gehanteerd nader is uitgewerkt. 

Het productaanbod van Triodos Bank omvat onder andere:

 • beleggingsfondsen in sectoren als inclusive finance, duurzaam vastgoed, cultuur, landbouw en voedsel en energie, waardoor particuliere en institutionele beleggers kunnen beleggen in duurzame sectoren
 • (spaar)tegoeden die uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van duurzame ondernemingen bij alle vestigingen van Triodos Bank
 • Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen te schenken aan een goed doel
 • Triodos Bank is volstrekt transparant over de manier waarop de (spaar)tegoeden worden ingezet. Alle ondernemingen en projecten die Triodos Bank financiert in alle landen waarin zij opereert, staan op haar website.
Wat?
 • De eerste bank-app ter wereld waarmee klanten kunnen zien wat de duurzame impact van hun geld is (nu nog alleen in Nederland)
 • Duurzame hypotheken die energiezuinige huizen stimuleren door middel van een lagere rente op basis van verbeterde milieuprestaties. In 2015 is er EUR 616 miljoen aan hypotheken verstrekt (2014: EUR 404 miljoen).
 • Groei van het aantal klanten tot 607.000 (stijging van 15% ten opzichte van 2014).

Managementsystemen

De managementsystemen van Triodos Bank zijn transparant; de duurzaamheidscriteria zijn bedoeld ter vergroting van de positieve impact van de instelling.

Waarom?

De managementsystemen van Triodos Bank, met inbegrip van risico-evaluatie en management, beheer van liquiditeiten en activa/passiva, alsmede toewijzing van middelen, zijn alle bedoeld ter ondersteuning van de missie van Triodos Bank.

De activiteiten van Triodos Bank worden tevens onderbouwd door Business Principles waarin wordt beschreven wat de missie, visie en waarden van de bank zijn en wat deze in de praktijk betekenen.

Hoe?

Triodos Bank heeft positieve duurzaamheidscriteria voor financieringen en beleggingen. De financieringen en beleggingen moeten bovendien voldoen aan de minimumstandaarden, of negatieve criteria van Triodos Bank. Het kredietrisico wordt lokaal door de vestigingen beoordeeld. Beslissingen over grotere leningen worden gedeeld met de centrale risico-afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de grotere financiële risico’s en de beoordeling van de duurzame impact van de grotere leningen.

De financieringsstrategie van Triodos Bank is gebaseerd op het in kaart brengen en begrijpen van duurzame sectoren en op nauwe en goede relaties met haar klanten. De strategische keuze van Triodos Investment Management voor ‘Impact Investing’ gaat uit van dezelfde criteria voor investeringen. Meer informatie vindt u via bovenstaande links.

Triodos Bank beschikt over gedetailleerde processen om ervoor te zorgen dat zij met haar middelen haar missie kan realiseren. Met een actief en door externe accounts gecontroleerd Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. Door het milieubeleid voor inkoop, infrastructuur van de gebouwen en producten en diensten worden de milieuprestaties verbeterd.

Wat?

De resultaten van Triodos Bank vertalen zich in haar impact. Deze staan in dit impactverslag en op ‘Mijn Geld Gaat Goed’, waar alle kredieten zijn vermeld die Triodos Bank heeft verstrekt.

Triodos Bank is klimaatneutraal. Gepubliceerde cijfers over de impact op het milieu bestaan uit de cijfers over energieverbruik, reisgedrag van medewerkers, woon-werkverkeer, papierverbruik, en CO2-uitstoot per fte en per gebouw. Triodos Bank gebruikt 100% duurzame elektriciteit en compenseert 100% van haar CO2-uitstoot. Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Verslag van de Directie en de Jaarrekening.

 • Vluchten – 8% daling per fte (2014: 20% daling)
 • Het gebruik van videoconferencing, in 2013 in alle kantoren geïntroduceerd om het aantal vluchten van medewerkers te beperken, is in 2015 met 13% gestegen.
 • Kantoorpapier – 26% toename per fte. Het gebruik van drukwerk, dat goed is voor 86% van al het gebruikte papier (in bijvoorbeeld marketingmaterialen) is met 22% per klant gestegen, terwijl het aantal klanten met 15% is gegroeid.

Human Resources

De duurzaamheidsmissie van Triodos Bank is het uitgangspunt voor haar stimulerings-, belonings- en prestatiestructuur.

Waarom?

De HR-benadering van Triodos Bank is erop gericht om nieuwe en huidige medewerkers te verbinden met de missie en ze doelstellingen te geven om deze duurzaamheidsfocus te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Hoe?

De verbondenheid tussen medewerkers met de waarden van Triodos Bank wordt verstevigd door middel van wekelijkse medewerkersbijeenkomsten in alle vestigingen, en door een gedegen inwerkproces gericht op verbinding met de missie, de waarden en de dagelijkse praktijk van Triodos Bank.

Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus, bijvoorbeeld via de Triodos Academy, en omvatten onder andere een Values Seminar en programma's voor managementontwikkeling en visionair leiderschap. In 2015 is in Nederland een speciaal studieprogramma als pilot gestart om managers in leidinggevende functies bij het hoofdkantoor van Triodos Bank een uitgebreid en grondig introductieprogramma aan te bieden. Het programma gaat in op de achtergrond, geschiedenis en andere thema's van Triodos Bank. In 2016 wordt het programma geëvalueerd met het oog op verdere uitrol.

Triodos Bank hanteert een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen om een gezond en simpel systeem te creëren.

Triodos Bank kiest ervoor geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Duurzaamheid is per definitie het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn.

Een actieve ondernemingsraad in Nederland, België en Spanje en een medewerkersforum in het Verenigd Koninkrijk bieden een extra stem voor medewerkers op alle niveaus.

Wat?
 • De verhouding tussen het hoogste fulltime salaris en het gemiddelde fulltime salaris in 2015 was 5,7 (2014: 5,6).
 • Het aantal medewerkers steeg in 2015 met 10,2%, van 1.017 tot 1.121.
 • Het aantal vrouwen in managementfuncties bleef stabiel op 38% (2014: 40%).
 • Het ziekteverzuim in 2015 bedroeg 2,7% (2013: 2,6%). Dit is minder dan de doelstelling van 3%.
 • Er namen 88 medewerkers deel aan de verschillende programma's van de Triodos Academy (2014: 118).
 • De jaarlijkse ‘Co-Worker Conference’ vond in 2015 plaats in Bristol (115 aanwezigen) en had als thema ‘Greening Capital’.
 • Medewerkers namen in 2015 deel aan drie Values Seminars en een managementontwikkelingsprogramma.
 • In 2015 ontvingen alle medewerkers, ongeacht hun functie, als positief alternatief voor een bonusstructuur een extra uitkering van 500 euro voor hun gezamenlijke inzet.

Resultaatrapportage

Triodos Bank brengt op eerlijke, transparante en toegankelijke wijze verslag uit over de impact van haar werk en niet alleen over haar financiële resultaten.

Waarom?

Het vervolgen en rapporteren van financiële en niet-financiële prestaties is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van Triodos Bank.

Triodos Bank brengt op gedetailleerde en toegankelijke wijze verslag uit van zowel haar financiële als niet-financiële resultaten, zodat haar stakeholders op verschillende niveaus een getrouw beeld hebben van de impact van Triodos Bank, vanuit het gezichtspunt van klanten en investeerders tot toezichthouders, partners en de samenleving in het algemeen. Ook rapporteert de bank om inzicht te krijgen in wat reeds goed werkt en dit verder te verbeteren en om te bekijken waar intern nog verbeterslagen zijn te maken.

Triodos Bank is van plan als uitvloeisel van deze inspanningen binnen vijf jaar leidend te zijn in de bancaire sector op het gebied van impactrapportage.

Hoe?

Alle door Triodos Bank verstrekte kredieten worden gepubliceerd in alle landen waarin de bank opereert.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waarin Triodos Bank actief is op haar websites.

Over de niet-financiële impact wordt verslag uitgebracht aan de hand van beschrijvingen van voorbeelden uit de dagelijkse bankpraktijk. Er worden cijfers gebruikt ter onderbouwing van deze kwalitatieve informatie.

Bewijs van impact wordt geïntegreerd met conventionelere bankcijfers, zoals kapitaalratio's waaruit de robuustheid van de bank en haar betrokkenheid bij de financiering van duurzame ondernemingen in de reële economie blijken.

In 2015 is er een uitgebreide handleiding voor impact opgesteld, waarin medewerkers alle benodigde informatie kunnen vinden voor het rapporteren van niet-financiële impactgegevens. Dit is een dynamisch document dat zich in de loop van tijd verder zal ontwikkelen om in te spelen op nieuwe vraagstukken in de bredere samenleving.

Alle niet-financiële impactcijfers worden in lijn met de missie van Triodos Bank teruggerekend naar de impact op mensen. Deze cijfers werden in 2014 en 2015 gecontroleerd door de externe accountants ter verbetering van de systemen voor het verzamelen en rapporteren van deze informatie.

Wat?

Triodos Bank en Triodos Investment Management integreren de verslaglegging over de financiële en niet-financiële prestaties, met name in dit jaarverslag. Zij garanderen dat beide type cijfers worden gecontroleerd door een externe accountant.

Kredieten en investeringen (Social Responsible Investments in het Triodos Sicav I Fund uitgezonderd) betreffen uitsluitend duurzame ondernemingen. De kredieten en investeringen zijn in 2015 met 20% gestegen (2014: 12%; 2013: 8%). Er zij op gewezen dat in de cijfers over 2014 en 2013 niet altijd gegevens van Triodos Investment Management zijn opgenomen.

 • Eind 2014 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 358 duurzame energieprojecten in heel Europa (2014: 362, aangepast). In 2015 bedroeg de gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten 2.100 MW (2014: 2.100 MW) en de vermindering van de CO2-uitstoot 1,5 miljoen ton. Deze capaciteit was voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2014: 0,9 miljoen, aangepast).
 • Biologische landbouw: de biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd produceerden in 2015 het equivalent van ruim 33,6 miljoen maaltijden. Dat is voldoende om 30.700 (2014: 27.700, aangepast) mensen gedurende een jaar te voorzien van biologisch voedsel.
 • Triodos Bank en Triodos Investment Management financieren ook 24.000 hectare natuur- en beschermd gebied.
 • In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management direct, en via duurzaam vastgoed, circa 4.500 woningen en appartementen, en ongeveer 310 bedrijfspanden die rond 280.000 m2 kantoor- en overige bedrijfsruimte beslaan.
 • Ouderenzorg: 25.000 mensen (2014: 20.000) hebben gebruik gemaakt van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in 341 (2014: 249) zorginstellingen.
 • In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 316 gemeenschapsprojecten en 169 sociale huisvestingsprojecten, die direct en indirect woonruimte bieden aan circa 12.400 mensen.
 • De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2015 leningen aan 100 (2014: 102) microfinancieringsinstellingen. Deze instellingen zijn gevestigd in 45 (2014: 44) landen. Gezamenlijk bereikten ze in 2015 bijna 10,2 miljoen spaarders (2014: 8,2 miljoen) en 15,5 miljoen kredietnemers (2014: 11 miljoen).
 • Cultuur: 14,3 miljoen mensen konden genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea in heel Europa (2014: 7,2 miljoen, aangepast). De financiering van Triodos Bank en Triodos Investment Management ondersteunde tevens circa 3.000 kunstenaars en mensen die in de culturele sector actief zijn, evenals een aantal organisaties die ruimte bieden aan culturele activiteiten, zoals workshops en muziekopleidingen.
 • In 2015 maakten circa 986.000 mensen gebruik van het werk van educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2014: 822.000).
 • Het aantal klanten steeg met 15% tot 607.000.