Duurzame energie – Header image (foto)

Duurzame energie

Impactmetingen

Triodos Bank en haar beleggingsfondsen, die via Triodos Investment Management worden aangeboden, financieren ondernemingen die het gebruik van met name duurzame bronnen versterken. Daarnaast ondersteunt de bank projecten op het gebied van energiebesparing en bevordering van energie-efficiëntie.

Eind 2015 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 358 projecten in heel Europa (2014: 362 - aangepast cijfer). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.100 MW (2014: 2.100 MW). In 2015 droegen deze projecten bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot met 1,5 miljoen ton. Deze capaciteit was voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2014: 0,9 miljoen - aangepast cijfer).

Per klant van Triodos Bank hebben we dus de elektriciteitsbehoefte van 1,7 huishoudens gefinancierd.

Duurzame energie – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening duurzame energie

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de hernieuwbare energie sector

Duurzame energiey – 25% van onze kredieten aan de duurzame-energiesector (cirkeldiagram)

Financiering van duurzame energie per subsector

Duurzame energie – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzame energie

Triodos Bank beschouwt energie als een primaire levensbehoefte en daarmee als iets wat zeker duurzaam moet worden opgewekt en gebruikt voor toekomstige generaties.

Waarom het ertoe doet hoe we onze energie opwekken

De stijgende wereldwijde vraag naar energie, de zorgen over de energieveiligheid en de potentiële impact van de wereldwijde klimaatverandering zijn kwesties geworden die steeds dringender aandacht behoeven.

We zien potentieel voor technologieën voor duurzame energie en energie-efficiëntiemaatregelen om een meer veerkrachtig, gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem te creëren dat toegerust is om deze uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden.

Europese overheden ondersteunen stappen in deze richting volgens de '20-20-20'-doelstelling van de EU waarin wordt gepleit dat voor het jaar 2020 20% van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, voor 20% meer energie-efficiëntie en voor 20% minder uitstoot van broeikasgassen. In 2015 is een wereldwijd akkoord gesloten waarbij zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden hun uitstoot tot een veilig niveau moeten beperken. De gemiddelde opwarming van de aarde mag maximaal 2 graden Celsius bedragen en het streven is 1,5 graad.

Triodos Bank speelt binnen deze bredere context een belangrijke rol bij deze inspanningen om de impact van duurzame energie en energie-efficiëntieprojecten te vergroten.

Onze prioriteiten

Door onze aandacht te richten op de inzet van volwassen technologieën zoals wind- en zonne-energie zijn we in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke overgang naar ons energiesysteem.

Doordat we al 25 jaar duurzame energieprojecten financieren, hebben we een schat aan ervaring en expertise opgebouwd. Die wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en exploitanten van duurzame energie met wie we samenwerken.

We vergroten onze impact ook door te werken met meer gevarieerde eigendomsstructuren, zoals gemeenschapsprogramma's voor duurzame energie en het financieren van energie-efficiënte infrastructuur binnen de gebouwde omgeving.

Onze activiteiten

Alle energieprojecten die we financieren dragen bij aan onze visie van een duurzaam-energiesysteem.

Of het nu gaat om de installatie van nieuwe opwekkingscapaciteit voor duurzame energie (door wind- of zonne-energie of waterkracht) of om energiebesparingen en efficiëntiemaatregelen, al onze projecten leveren een zinvolle bijdrage aan een veerkrachtiger, duurzamer en schoner energiesysteem.

Praktijkvoorbeeld

Fortech – Wase Wind
 

Duurzame energie – Praktijkvoorbeeld (foto)

Chris Derde, manager bij Fortech

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Eind vorige eeuw ontlook de windsector in Denemarken en Duitsland. Technologische ontwikkelingen maakten windenergie een interessante optie voor elektriciteitsvoorziening.

We wilden in onze eigen regio, het Waasland, windstroom gaan oogsten. Met 4 jeugdvrienden startten we de coöperatieve Wase Wind op om de financiering voor de windturbines rond te krijgen, maar ook om zo veel mogelijk mensen erin te betrekken. Wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid voor hun investering.

We zorgen ervoor dat ons bedrijf gezond is, maar we hoeven geen exuberante winst te maken. Het geïnvesteerde geld goed beheren en blijven pionieren zijn onze voornaamste taken; 100% hernieuwbare energie produceren het doel dat wij nastreven.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

In 2000 wilden we met een kleine groep mensen een onderneming opstarten in hernieuwbare energie. De energiesector werd in de jaren voordien gedomineerd door fusies en overnames en was in handen van grote bedrijven. Zowel onze ondernemingsvorm als de technologie was nieuw. De bedrijfsstructuur van Fortech en Wase Wind is tweeledig, waardoor we risico’s voor de coöperanten beperken en voordelige windstroom kunnen leveren. We kozen ook voor de meest performante windturbines.

Bij de ingebruikname waren het de grootste en krachtigste van de Benelux, aangedreven door toptechnologie.

Wase Wind is intussen uitgegroeid tot een coöperatie van 2.000 mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De windstroom wordt door de coöperanten verbruikt, zowel thuis als in de lokale bedrijven en bij gemeenschapsgebouwen zoals sporthallen en gemeentehuizen.

Elke klant investeert mee en de winst wordt dan ook met hen gedeeld. Windenergie stuit wel eens op tegenstand, omdat mensen zorgen hebben over het zicht, over slagschaduw of geluidshinder van de turbines. Onze buren werden net onze grootste fans, omdat we nauw contact met hen houden en eventuele overlast aanpakken. Zo geven wij feesten waarop iedereen is uitgenodigd en ontvangen we jaarlijks een 750 leerlingen van scholen in de regio.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Toen we in 2004 de nodige vergunningen kregen voor ons eerste windproject en startten met de realisatie ervan, haakten de klassieke grootbanken af voor de financiering van ons project. Ze hadden geen kennis van de ontluikende windsector. Triodos Bank had die kennis wel en financierde ons project aan correcte voorwaarden. Bovendien bracht Triodos Bank kennis in rond onder meer garanties van de constructeurs die later broodnodig bleken.

Triodos Bank was dus cruciaal voor de opstart van onze projecten en is onze partner gebleven voor de volgende projecten, ook toen andere banken aanschoven voor het financieren van de volgende projecten.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Als pioniers in de Belgische windsector hebben we verantwoordelijkheid opgenomen in de Vlaamse sectororganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie) en van daaruit de Vlaamse WindEnergie Associatie opgestart.

Al snel verenigden we alle windbedrijven actief in Vlaanderen en zetten samenwerkingen op met de Waalse collega’s. VWEA werd de spreekbuis voor de windsector en door het kwalitatief intern overleg in werkgroepen, werd ze aldus erkend door de overheid. Dankzij het geduldig overleg binnen de sector en met de overheid, kon de regelgeving rond windenergie stapsgewijs verfijnd worden, zodat die zowel voor de bedrijven als omwonenden de nodige garanties biedt.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Sinds 2005 produceren de drie windturbines van Fortech langs de E17 in Kruibeke stroom uit windenergie. De productie komt overeen met de helft van het huishoudelijk verbruik van de 15.000 inwoners van groot-Kruibeke.

Fortech bouwde eveneens het 'Braemland II'-windproject aan de overkant van de snelweg E17 in Melsele. Dat produceert sinds 2009 groene stroom voor 2.300 gezinnen. De stroom wordt door de cvba Wase Wind aangeboden aan gezinnen en (landbouw)bedrijven in het Waasland.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank deelt met Fortech - Wase Wind een duidelijke langetermijnvisie op duurzame energie. Naast het opbouwen van meer capaciteit aan duurzame energiebronnen, is het belangrijk om in te zetten op een meer veerkrachtig, sociaal ingebed en evenwichtig energiesysteem. Nieuwe technologieën, zoals het verbinden van de verschillende lokale spelers, dragen bij tot het creëren van korte, efficiënte en gedecentraliseerde ketens.

De impact wordt nog vergroot door lokale verankering in de steden, bedrijven en gemeenschappen die van de opgewekte energie gebruik maken. Duurzame modellen zoals dat van Fortech - Wase Wind overstijgen dus de milieudimensie en zetten ook in op de maatschappelijke betrokkenheid.

Methoden

De berekening van de vermindering van de CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekenkoersen (kWh gram CO2) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport van het internationaal klimaatpanel IPCC, dat recentelijk in mei 2015 is bijgewerkt. De omrekenkoersen geven aan met hoeveel gram de CO2-uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waarin wij actief zijn voor elke kWh groene energie die is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO2-reductie dus iets hoger. De omrekenkoersen voor Nederland zijn gebaseerd op de gezamenlijke methode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze methode is in 2013 voor het laatst bijgewerkt en omvat geen duurzame energie in de mix.

Om het gemiddelde energieverbruik in kWh per huishouden per land waarin wij actief zijn te berekenen, hebben we de indicatoren voor energie-efficiëntie gebruikt die door de Wereldenergieraad (WEC) zijn gepubliceerd (in december 2015 bijgewerkt).

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te vast te leggen, maken we, waar van toepassing, gebruik van schattingen op basis van wind- en zonne-indices.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 607.000 klanten eind 2015.