Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer

Download XLS

 

 

 

 

2015

2014

 

 

 

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 3 (2014: 5) instellingen met een belang van ten minste 1%.
Hun totale belang bedraagt 10,5% (2014: 16,8%).

 

 

 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

5,6

5,8

Delta Lloyd Levensverzekering NV

3,9

4,1

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

0,0

3,0

 

 

 

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor het beheer van alle aandelen van Triodos Bank NV). Het Administratiekantoor geeft certificaten van aandelen uit om die aandelen te financieren. Certificaathouders profiteren wel van de economische rechten die aan deze aandelen verbonden zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben verder geen enkele zeggenschap. Die zeggenschap berust bij het Administratiekantoor. Een meer gedetailleerde beschrijving van de corporate governance van Triodos Bank, en in het bijzonder van de rechten en verantwoordelijkheden van het Administratiekantoor en de certificaathouders, treft u aan in het hoofdstuk over corporate governance van dit jaarverslag.

Voor een overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank per 31 december 2015 verwijzen wij naar SAAT Overzicht van aandelen van dit jaarverslag.

Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene Vergadering van Triodos Bank (‘Algemene Vergadering’) hanteert het Bestuur van het Administratiekantoor de volgende principes:

 • behouden van de missie van Triodos Bank
 • waarborgen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank
 • zorg dragen voor de belangen van certificaathouders met betrekking tot de continuïteit en winstgevendheid en het dividendbeleid van Triodos Bank en de waardeontwikkeling de van certificaten van aandelen. Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar de belangen van de certificaathouders, zowel van economische aard als betrekking hebbend op de missie, integraal te behartigen.

Dit blijkt uit de volgende bepalingen in de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor:

Artikel 6

Het Administratiekantoor oefent onafhankelijk het stemrecht uit dat rust op de aandelen die het in zijn bezit heeft. Daarbij laat het Administratiekantoor zich leiden door de belangen van de certificaathouders en die van de bank, evenals door de beginselen die in de doelstellingen van de bank zijn vastgelegd.

Het stembeleid van het Administratiekantoor is gebaseerd op artikel 6 van de administratievoorwaarden en bovengenoemde principes.

Het Administratiekantoor wil ook een betrokken aandeelhouder zijn. Dat geeft specifieke verantwoordelijkheden, welke onder meer zijn terug te vinden in de principes zoals hiervoor beschreven. Ook leeft het Administratiekantoor vrijwillig de desbetreffende principes en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving op het gebied van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap na.

Het Bestuur van het Administratiekantoor besteedt in het bijzonder aandacht aan de prestaties van Triodos Bank op middellange en lange termijn in termen van impact, risico en rendement . Het Bestuur volgt interne en externe ontwikkelingen om de eventuele gevolgen ervan voor de essentie, de missie en de waarden van Triodos Bank te beoordelen en daar zo nodig op in te spelen.

De activiteiten van het Bestuur van het Administratiekantoor in dat kader omvatten onder meer:

 • vergaderingen met de Raad van Bestuur van Triodos Bank en vergaderingen tussen de voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk;
 • vergaderingen met certificaathouders, klantendagen en overige vergaderingen op uitnodiging in landen waar Triodos Bank vestigingen heeft;
 • het bijwonen van themadagen en bijeenkomsten over het langetermijnperspectief van de bank;
 • ontwikkelingen rond het betrekken van stakeholders, corporate governance en de sectoren waarin Triodos Bank actief is nauwgezet in het oog houden.

Besprekingen en vergaderingen kunnen vertrouwelijk van aard zijn. Indien het Bestuur van het Administratiekantoor niet tevreden is over de reactie van Triodos Bank op de door het Bestuur gestelde vragen, zal het Bestuur in het kader van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap handelen in de context van de governance van de bank.

Algemene Vergadering 2015

Het Administratiekantoor is enig aandeelhouder van Triodos Bank. Als zodanig heeft het Administratiekantoor tijdens de Algemene Vergadering die op 22 mei 2015 te Zeist werd gehouden, zijn stem uitgebracht over onderstaande onderwerpen en het stemgedrag toegelicht. Nadere gegevens over de goedgekeurde voorstellen vindt u op www.triodos.com/agm.

Het Administratiekantoor heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

 • goedkeuring van de jaarrekening 2014 en de voorgestelde winstbestemming;
 • decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2014;
 • decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door de Raad uitgeoefende toezicht in 2014;
 • herbenoeming van Mathieu van den Hoogenband als lid van de Raad van Commissarissen voor twee jaar;
 • benoeming van Udo Philipp als nieuw lid van de Raad van Commissarissen;
 • aanpassing van de vergoeding voor reistijd van de leden van de Raad van Commissarissen;
 • wijziging van de statuten van Triodos Bank NV;
 • benoeming van PWC als externe accountant van Triodos Bank NV per 1 januari 2016;
 • machtiging van de Raad van Bestuur om certificaten van aandelen Triodos Bank te verkrijgen en aandelen uit te geven.

In de stemverklaring van het Bestuur van het Administratiekantoor inzake de voorstellen wordt een en ander als volgt toegelicht:

 • relevante onderwerpen uit de jaarrekening werden besproken met de Raad van Bestuur vanuit het perspectief van de individuele vestigingen en business units alsmede vanuit het perspectief van Triodos Bank als geheel; Deze onderwerpen betroffen onder andere de essentie van Triodos Bank, de impact van haar kredietverlening, risico’s in de kredietportefeuille, innovatie van bancaire en niet-bancaire activiteiten, verbeteringen in governance, menselijk kapitaal en kwesties rond de missie van de bank, de kapitalisatie van Triodos Bank, relevante bancaire ratio’s, financieel rendement en uitkeringsratio (dividendbeleid), certificaten van aandelen en aspecten van de interne markt, en interactie met stakeholders.
 • waarom de voorgedragen kandidaten voldoen aan de (her-)benoemingscriteria van het Administratiekantoor. Een afvaardiging van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft met de kandidaten gesproken om tot een weloverwogen besluit te komen over hun (her-)benoeming.

Voor een webcast van de Algemene Vergadering, zie www.triodos.com/agm.

Algemene Vergadering van Certificaathouders

De Algemene Vergadering van Certificaathouders werd gehouden op 22 mei 2015 op het hoofdkantoor van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft tijdens de vergadering zijn stemverklaring nader gemotiveerd. Het Bestuur verwees naar de input van certificaathouders tijdens de informele vergaderingen van certificaathouders in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en naar de vragen die zij stelden tijdens de Algemene Vergadering. Het Bestuur van het Administratiekantoor informeerde de certificaathouders over zijn besprekingen met de Raad van Bestuur, die vooral gingen over de algemene gang van zaken bij Triodos Bank en in het bijzonder het jaarverslag en de jaarrekening.

De Algemene Vergadering van Certificaathouders heeft ingestemd met de herbenoeming van Marjatta van Boeschoten als lid van het Bestuur van het Administratiekantoor, het besluit tot wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor, en de aanpassing van de vergoeding voor reistijd van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Naar de resultaten van de jaarlijkse enquête onder certificaathouders, die door meer dan 4.500 respondenten werd ingevuld (tegenover 5.000 in 2014), werd tevens in de vergadering gerefereerd. De enquête geeft het Bestuur van het Administratiekantoor belangrijke inzichten in de mate waarin certificaathouders tevreden zijn met het financiële rendement en de mate waarin Triodos Bank haar missie realiseert. Volgens de deelnemers aan de enquête denkt meer dan 90% van de certificaathouders (evenveel als in 2014) dat Triodos Bank een goede balans houdt tussen haar missie en haar financiële prestaties. Een samenvatting van de resultaten vindt u op www.triodos.com/corporateinformation.

Vergaderingen en besluiten van het Bestuur van het Administratiekantoor

In 2015 heeft het Bestuur van het Administratiekantoor vier keer face-to-face vergaderd en twee keer telefonisch. Ook is het Bestuur drie keer bijeengekomen met leden van de Raad van Bestuur van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft bij de diverse onderwerpen die in de loop van het jaar werden besproken bijzondere aandacht besteed aan kwesties die voor de certificaathouders van Triodos Bank als belangrijke stakeholders essentieel zijn, zoals:

 • De essentie van Triodos Bank. Het Bestuur onderzocht of de essentie van de bank en de fundamentele waarden waarvoor zij staat helder zijn. Daarnaast besprak het Bestuur de interactie tussen individuele ontwikkeling en de gezonde ontwikkeling van de samenleving vanuit het perspectief van positieve sociale vernieuwing, alsmede de cruciale rol van transparantie in het economische domein.
 • De strategie van Triodos Bank. De vertaling van de missie van Triodos Bank naar de strategie en de realisering van deze strategie is essentieel. Dit geldt ook voor het strategische langetermijnperspectief in het algemeen en de ambities van Triodos Bank voor haar financieringsactiviteiten, met name rond innovatie.
 • Hoe de bank impact realiseert en de rol daarin van duurzame hypotheken.
 • De balans tussen impact, risico en rendement. Een integrale beschouwing van deze drie elementen stelt Triodos Bank in staat om meer duidelijkheid te krijgen over haar prestaties en haar uitdagingen op het vlak van impact. Tijdens de besprekingen werd impact gekoppeld aan de realisering van de missie van Triodos Bank en het risico en rendement, met name met betrekking tot het waarborgen van de economische belangen van de certificaathouders en de continuïteit en winstgevendheid van de bank.
 • Onderwerpen op het vlak van certificaten en kapitaal, waaronder de relaties met de certificaathouders en overzichten van de handel in certificaten, alsmede de algehele financiële gezondheid van Triodos Bank in relatie tot de economische belangen van de certificaathouders. De belangrijkste financiële ratio’s van Triodos Bank werden besproken, alsmede de vermogenspositie en het effect van de strengere kapitaalvereisten van toezichthouders op impact, rendement en risico.
 • Het Bestuur van het Administratiekantoor is door de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de uitdagingen rond missie en cultuur die voortkomen uit de aanzienlijke groei van het aantal medewerkers en de inrichting van de organisatie nu Triodos Bank is uitgegroeid tot een middelgrote bank.
 • Gedurende het jaar heeft Triodos Bank haar strategische reactie gedeeld op het ontwikkelde perspectief voor 2025. Deze reactie is in overweging genomen in de context van de continuïteit en financiële veerkracht van Triodos Bank op de lange termijn. Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 2014 actief bijgedragen aan het ontwikkelen van dit perspectief om de nakende toekomst beter te beschrijven en begrijpen. Hierbij is de input meegenomen vanuit de jaarlijkse enquête van certificaathouders in 2015, waarbij werd gevraagd wat volgens hen de belangrijkste kwesties voor Triodos Bank zijn. Deze informatie heeft bijgedragen aan de materialiteitsanalyse, die wordt besproken in het verslag van de Raad van Bestuur. De kwesties die in de enquête aan de orde werden gesteld zijn nader besproken tijdens een vergadering met de stakeholders op het hoofdkantoor waarbij de voorzitter van het Bestuur aanwezig was.
 • Daarnaast is het jaarverslag 2014 (en later het halfjaarverslag 2015) besproken ten behoeve van een zorgvuldige overweging van de uit te brengen stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank. Het jaarverslag is besproken vanuit het perspectief van het mandaat van het Bestuur van het Administratiekantoor om de missie en onafhankelijkheid van Triodos Bank en de economische belangen van de certificaathouders van te waarborgen.

Werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor

Naast de bovengenoemde vergaderingen bestonden de werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor uit:

 • Informele besprekingen met het lokale management van alle vestigingen van Triodos Bank en het management van Triodos Investment Management.
 • Bijwonen van internationale themadagen, vergaderingen met klanten en certificaathouders en informele besprekingen met certificaathouders in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Spanje en Nederland.
 • Bijwonen van algemene vergaderingen van aandeelhouders van beleggingsfondsen die worden beheerd door Triodos Investment Management.
 • Jaarlijkse vergadering met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen.
 • Deelname aan het selectie- en herbenoemingsproces voor leden van de Raad van Commissarissen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de betrokkenheid van de kandidaten bij de missie van Triodos Bank.
 • De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft regelmatig, zowel individueel als in driehoeksoverleggen, overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank.
 • Goedkeuring van een reglement voor het Bestuur van het Administratiekantoor.
 • Permanente educatie van de leden van het Bestuur via interne trainingen over corporate governance en kapitaalvereisten voor banken.
 • Presenteren van kandidaten voor zetels in het Bestuur van het Administratiekantoor aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur, ter voorbereiding van de goedkeuring van de kandidaten conform artikel 6.4 van de statuten.
 • Een afvaardiging van het Bestuur heeft een bijeenkomst met de externe accountant bijgewoond.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 2015 geen extern advies ingewonnen om zijn taken uit te voeren.

Samenstelling van het Bestuur van het Administratiekantoor en onafhankelijkheid van leden van het Bestuur

Gezien het feit dat het Bestuur van het Administratiekantoor verantwoordelijk is voor bescherming van de identiteit en missie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat de leden van het Bestuur onafhankelijk zijn. Daarom mogen leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Volgens de statuten van het Administratiekantoor bestaat het Bestuur uit drie of meer leden. Op dit moment heeft het Bestuur vijf leden uit de landen waar Triodos Bank vestigingen heeft: twee uit Nederland en één uit respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. In 2015 is de samenstelling van het Bestuur ongewijzigd gebleven.

Meer informatie over de beloning van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u in de (PDF:) Engelstalige Annual Accounts van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor verwacht in 2016 zijn rol als betrokken aandeelhouder te kunnen verdiepen. De betrokkenheid van het Administratiekantoor bij het voeren en intensiveren van de dialoog tussen Triodos Bank, het Bestuur van het Administratiekantoor en de certificaathouders is hier een essentieel onderdeel van. Niet alleen tijdens de internationale Algemene Vergadering van Certificaathouders in Nederland, maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en tijdens een aparte vergadering in Nederland, waar informele bijeenkomsten voor certificaathouders worden georganiseerd.

Zeist, 25 februari 2016

Namens het Bestuur van het Administratiekantoor
Josephine de Zwaan, Voorzitter
Mike Nawas, Vicevoorzitter
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck

Het Administratiekantoor is gevestigd te Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist.