Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies zoals uiteengezet in het hoofdstuk Corporate Governance: de Audit & Risk Committee en de Nomination & Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar apart van elkaar bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen, waar de formele besluitvorming plaatsvindt.

De samenstelling van de commissies is als volgt:

Audit & Risk Committee

  • Carla van der Weerdt (Voorzitter)
  • Ernst-Jan Boers
  • David Carrington (vanaf 22 mei 2015)

Nomination & Compensation Committee

  • Mathieu van den Hoogenband (Voorzitter)
  • Aart Jan de Geus
  • Udo Philipp (vanaf 22 mei 2015)

Voor nadere informatie over de leden van de Raad van Commissarissen, zie de biografieën.

Activiteiten van de Audit & Risk Committee

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2015 vijf keer bijeengekomen. Alle vergaderingen werden bijgewoond door de Chief Financial Officer, het Hoofd Interne Audit, de Directeur Risk en de externe accountant van Triodos Bank. Drie van de vijf vergaderingen van de ARC waren gericht op risico, met audit- en andere kwesties als secundaire agendapunten. Bij de andere twee vergaderingen lag de nadruk op financiële resultaten en auditkwesties. Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe auditor gesproken. De voorzitter van de ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen met de externe accountant gevoerd.

In mei 2015 werd Carla van der Weerdt, die toen al vijf jaar lid was van de ARC, benoemd tot voorzitter van de ARC als opvolger van Margot Scheltema, dit vanwege haar ruime ervaring binnen Triodos Bank en de banksector in het algemeen.

In mei 2015 trad David Carrington toe tot de ARC vanwege zijn ervaring en de rol die hij heeft gespeeld in de gesprekken over het toezicht op het risicomanagement binnen Triodos Bank en om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van competenties over de commissies. Met deze benoeming zijn de voorzitter en vicevoorzitter verdeeld over beide commissies van de Raad van Commissarissen.

In haar reguliere evaluatie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten heeft de ARC zich ervan overtuigd dat de cijfers door de externe accountant zonder materiële wijzigingen waren goedgekeurd, er geen onvoorziene omstandigheden onder haar aandacht zijn gebracht en alle administratieve beslissingen en aannames afdoende zijn onderbouwd en goedgekeurd. De ARC heeft ook de financiële resultaten van de afzonderlijke vestigingen binnen de ARC besproken en vervolgens besproken met volledige Raad van Commissarissen.

De interne-auditfunctie heeft haar positie als derde verdedigingslinie binnen Triodos Bank verder ontwikkeld. De Raad van Bestuur brengt nu uitstaande auditkwesties inzake haar bezoeken aan vestigingen en business units standaard te berde. Er dient nog verdere aandacht te worden besteed aan de opvolging van de audit. De efficiëntie en de toegevoegde waarde van de auditafdeling, zoals gemeten aan de hand van een aantal KPI’s, is in 2015 verbeterd. Dit zal in 2016 worden voortgezet en de ARC zal dit nauwgezet volgen.

In het kader van haar reguliere agenda heeft de ARC de jaarlijkse update van het raamwerk voor risicobereidheid en de risicobereidheidsverklaring bestudeerd en bediscussieerd, evenals de jaarlijkse ICAAP- en ILAAP-rapportages aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Onder leiding van de Directeur Risk is een aantal verbeteringen op het gebied van risicomanagement doorgevoerd. De reguliere beoordeling van het concentratierisico van Triodos Bank heeft geleid tot verdere diversificatiemaatregelen, met name door zich minder te richten op zonne-energiesector. Er is met succes een nieuwe risicoclassificatiemethode doorgevoerd die in de toekomst een aantal andere voordelen, waaronder kansen voor dynamische prijszetting voor kredieten, met zich mee zal brengen. Er is een grondige analyse gemaakt van zowel het kredietrisico als het renterisico en er zijn nieuwe benaderingen gepresenteerd aan en besproken in de ARC en vervolgens metDNB gedeeld. De ARC is verheugd over het creëren van deze instrumenten en bijbehorende beleidsdocumenten, die deel uitmaken van het verbeterde raamwerk voor risicomanagement dat in de loop van het jaar is ingesteld.

Ten slotte was de ARC nauw betrokken bij het selectieproces voor een nieuwe accountant met ingang van het verslagjaar 2016. Er is een zorgvuldig aanbestedingsproces uitgevoerd en in mei 2015 is het voorstel worden gepresenteerd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Activiteiten van de Nomination & Compensation Committee

De Nomination & Compensation Committee (NCC) is zes keer formeel bijeengekomen. De leden van de NCC hebben ervaring op senior managementniveau en kennis van – en ervaring met – performancemanagement en beloningen. Bovendien winnen zij in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, externe deskundigen. Udo Philip is in mei 2015 toegetreden tot de NCC.

Een van de belangrijkste taken van de NCC is het adviseren van de Raad van Commissarissen over het algemene belonings- en benoemingsbeleid van Triodos Bank en het vaststellen van het beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur. Ook adviseert de NCC de Raad van Commissarissen over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het beloningspakket van Managing Directors die direct onder de Raad van Bestuur vallen. Het internationale belonings- en benoemingsbeleid van Triodos Bank is in lijn met Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van beloningen vanfinanciële instellingen. Nadere informatie over het internationale belonings- en benoemingsbeleid vindt u in de (PDF:) Engelstalige Annual Accounts.

De onderwerpen op het gebied van benoemingen betroffen in 2015 onder andere de samenstelling van de Raad van Commissarissen en een voordracht voor het Bestuur van het Administratiekantoor. De voorzitter van de NCC en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben samen persoonlijke beoordelingsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur en hebben daarbij prioriteiten gesteld voor 2016. De NCC was tevens betrokken bij een exitgesprek met een directeur.

De NCC heeft in het kader van een programma voor permanente educatie een tweedaagse trainingssessie georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. In 2015 was het programma gericht op de dynamiek binnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, op Europese regelgeving onder andere met betrekking tot bankieren, financiële producten en corporate goverance, en op het bedrijfsmodel van Triodos Bank.