Geconsolideerde winst- en verliesrekening

over 2014

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

 

 

 

Baten

 

 

Rentebaten

173.654

164.617

Rentelasten

–47.404

–52.661

 

 

 

 

 

 

Rente

126.250

111.956

 

 

 

Opbrengsten uit overige deelnemingen

109

120

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

109

120

 

 

 

Provisiebaten

65.025

52.993

Provisielasten

–2.841

–2.295

 

 

 

 

 

 

Provisie

62.184

50.698

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

551

437

Overige baten

497

454

 

 

 

 

 

 

Overige baten

1.048

891

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

189.591

163.665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

131.191

104.177

Afschrijvingen en waardeveranderingen materiële en immateriële vaste activa

7.162

8.421

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

138.353

112.598

Waardeverminderingen kredietportefeuille

11.093

17.061

Waardeveranderingen van deelnemingen

–181

–207

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

149.265

129.452

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

40.326

34.213

Belastingen bedrijfsresultaat

–10.201

–8.530

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

30.125

25.683

 

 

 

Bedragen in euro’s

 

 

Nettowinst per aandeel

3,41

3,23

Dividend per aandeel

1,95

1,95