Geconsolideerd kasstroomoverzicht

over 2014

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst

30.125

25.683

Aanpassingen voor:

 

 

• afschrijvingen

7.160

6.356

• waardeveranderingen van vorderingen

11.093

17.061

• waardeveranderingen van deelnemingen

–181

–207

• koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–196

2.074

• mutaties voorzieningen

367

335

• overige mutaties overlopende posten

–7.253

–14.746

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

41.115

36.556

 

 

 

Mutatie overheidspapier

–160.782

–48.000

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

–137.111

63.866

Mutaties kredieten

–732.701

–276.418

Mutaties aandelen

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden

–7.478

–694

Mutatie toevertrouwde middelen

638.725

1.056.602

Overige mutaties uit operationele activiteiten

1.984

10.516

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

–356.248

842.428

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Netto investeringen in:

 

 

• rentedragende waardepapieren

–486.445

–327.650

• deelnemingen

–123

–213

• immateriële vaste activa

–4.231

–2.218

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–5.020

–6.000

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

–495.819

–336.081

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Mutatie achtergestelde schulden

–50

Uitbreiding aandelenkapitaal

23.029

68.077

Betaling contant dividend

–4.354

–4.914

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

3

–12

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

18.628

63.151

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

–833.439

569.498

 

 

 

Liquiditeiten per 1 januari

1.193.116

623.618

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

359.677

1.193.116

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

175.225

895.755

Direct opeisbare tegoeden bij banken

184.452

297.361

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

359.677

1.193.116

 

 

 

 

 

 

 

–48.347

–52.151

 

168.765

162.038

 

–9.365

–11.425

 

109

120