Kunst en cultuur – Header image (foto)

Kunst en cultuur

Impactmetingen

Dankzij de kredietverlening van Triodos bank konden in 2014 6,2 miljoen bezoekers (2013: 16,3 miljoen) in Europa genieten van podiumkunsten, van kunst en cultuur in theaters en van musea. Omgerekend betekent dit het equivalent van 11,7 culturele ervaringen per klant van Triodos Bank.

Het relatief hoge bezoekersaantal in 2013 was het resultaat van kredietverlening aan succesvolle filmmakers in Spanje in dat jaar.

Kunst en cultuur – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening kunst en cultuur

Percentage van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector

Kunst en cultuur – 6,1% van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector (cirkeldiagram)

Financiering van kunst en cultuur per subsector

Kunst en cultuur – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenhang in de samenleving als geheel. Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en verbindt mensen.

Kunst als katalysator voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en een levendige samenleving. Ze kunnen inspireren en motiveren tot verandering.

De culturele sector is dynamisch en veelzijdig. Cultureel ondernemerschap is booming. Veel instellingen zijn volledig of gedeeltelijk commercieel en richten zich op een breed en divers publiek. Triodos Bank past in de dynamiek van een sector met deze ondernemersfocus en financiert innovatieve culturele ondernemers om haar impact te helpen vergroten.

Onze prioriteiten

Op basis van haar engagement van oudsher met kunst en cultuur is Triodos Bank een van de koplopers in de sector. Ze ontwikkelt innovatieve financieringsinstrumenten zoals borgstellingsfondsen. Hiertoe werken we samen met overheden, brancheverenigingen en adviseurs.

Grote diversiteit

We richten onze kredietverlening op culturele initiatieven, ongeacht hun omvang, die verschillende activiteiten ontplooien zoals – om een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken – een podium, museum en een restaurant in één bedrijf.

Naast de kredietverlening beschikken we over een fonds (Triodos Cultuurfonds) voor Nederlandse cliënten. Het Fonds, dat in 2006 is opgericht, is een voorloper geweest op het gebied van financiering van kunst en cultuur, met als doel de sector door het stimuleren van cultureel ondernemerschap minder afhankelijk te maken van subsidies en giften.

Triodos Bank zal zich in de toekomst richten op versterking van haar lokale netwerken en lokaal cultureel ondernemerschap.


De voordelen van kunst voor de maatschappij

Kunst en cultuur – De voordelen van kunst voor de maatschappij (grafisch)

Onze activiteiten

‘Verbondenheid’ neemt een centrale plaats in bij onze visie op de culturele sector. Triodos Bank financiert kunstenaars en culturele instellingen die bruggen bouwen met de maatschappij.

Veelal betekent dit een combinatie van hoge artistieke kwaliteit en een brede toegankelijkheid. De aansluiting met de gemeenschap vindt op verschillende manieren plaats: door het bereiken van een breed publiek, en door contacten met derden, zoals sponsoren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Daarnaast is er contact met amateurs die lokaal actief zijn en bijdragen aan sociale samenhang.

Praktijkvoorbeeld

Metaal Kathedraal
 

Kunst en cultuur – Praktijkvoorbeeld Metaal Kathedraal (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Leegstaande kerken worden steeds meer een gewone verschijning in het straatbeeld. Vaak wordt de vraag gesteld wat er moet gebeuren met deze bijzondere gebouwen die niet langer voor religieuze doeleinden worden gebruikt. Een oplossing kan misschien worden gevonden in een compleet nieuwe bestemming.

Tegelijkertijd is er een duidelijke vraag naar culturele hotspots, locaties waar kunstenaars betaalbare werkruimte kunnen huren in inspirerende omgevingen waar ze kunnen profiteren van het werken met gelijkgestemde kunstenaars.

De Metaal Kathedraal in Utrecht is een poging om nieuw cultureel leven te blazen in precies zo'n soort leegstaand gebouw.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De Metaal Kathedraal is een voormalige kerk uit 1857 en is de oudste rooms-katholieke kerk in de gemeente Utrecht. Het gebouw was tot 1940 in gebruik als kerk. Daarna werd het omgebouwd tot een fabriek voor de productie van zijspannen en later voor de productie van metaal.

Vanwege haar verleden als fabriek heeft de kerk een tamelijk stoere uitstraling. Toch zijn enkele traditionele kenmerken bewaard gebleven, zoals de ‘hammer beam'-spanten’ - een constructie die ook is gebruikt in de Westminster Hall in de Houses of Parliament in Londen.

De Nederlandse onderneming Mekka in de Meern BV heeft het gebouw gekocht en er mede voor gezorgd dat het werd behouden door het een nieuw doel als culturele locatie te geven. In de kerk zelf en in de tuinen rondom de kerk worden culturele activiteiten, zoals festivals, concerten en presentaties, georganiseerd. Er zijn ook betaalbare werkruimten voor kunstenaars.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Triodos Cultuurfonds heeft actief bijgedragen aan het behoud van dit unieke gebouw en de omvorming ervan tot een culturele hotspot door een deel van de aankoop en renovatie te financieren.

Het Fonds financiert culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur. In dit specifieke voorbeeld van culturele hotspot wordt deze missie weerspiegeld: het project biedt betaalbare werkruimten voor kunstenaars en speelt als zodanig een katalyserende rol in de culturele sector.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

De Metaal Kathedraal zou als inspiratiebron kunnen dienen voor andere projecten als deze en kunnen aantonen hoe een culturele onderneming kan profiteren van een ondernemende aanpak in een tijd waarin de culturele sector wordt geconfronteerd met bezuinigingen op overheidssubsidies. Het project is een geweldig voorbeeld voor anderen in de sector van wat een vindingrijke aanpak en een mix van financieringen kan betekenen voor een sterk en veerkrachtig cultureel bedrijf.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

De Metaal Kathedraal biedt werkruimte aan nieuwe en gevestigde culturele en creatieve ondernemers.

Culturele hotspots zoals deze hebben bewezen bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven binnen een woongebied door bruggen te bouwen tussen kunstenaars en lokale gemeenschappen. Daarbij komt dat zij oplossingen kunnen bieden voor leegstaande en ongebruikte gebouwen, zoals deze kerk. Er is nieuw leven in dit gebouw geblazen, waardoor de leefomgeving voor de lokale bevolking duurzamer en plezieriger is geworden.

De Metaal Kathedraal is niet alleen een centrum voor kunstenaars. Er kunnen ook huwelijken worden voltrokken en congressen worden georganiseerd, waardoor de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven ervan kunnen profiteren. In de toekomst kan men er ook een kopje koffie drinken of een hapje eten in het cafetaria.

How does Triodos Bank share the vision behind the project?

De Metaal Kathedraal verbetert de kwaliteit van leven en sluit als zodanig prima aan op de visie en missie van Triodos Bank.

Al jaren is Triodos Bank pionier op het gebied van financiële dienstverlening aan de kunst- en cultuursector. De ervaring in deze sector is met name relevant in het huidige klimaat, aangezien veel overheden de hand op de knip houden in het kader van verregaande bezuinigingsmaatregelen.

Methoden

Het door ons gebruikte kunst- en cultuurcijfer is gebaseerd op het aantal mensen dat in 2014 een bezoek heeft gebracht aan culturele evenementen of (film)voorstellingen die werden aangeboden door instellingen die Triodos Bank vanuit haar vestigingen financiert. Waar dit cijfer niet beschikbaar was, hebben we het gemiddeld aantal mensen dat gedurende het jaar een bezoek heeft gebracht aan een evenement of voorstelling bij een specifiek project berekend en vermenigvuldigd met het aantal door dat project georganiseerde evenementen.

Wij hebben tenminste 80% van de ‘Kunst en Cultuur’-portefeuille van elk land gemeten en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in dit cijfer geen individuele kunstenaars, musici en dergelijke opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd.

Wij erkennen dat een individueel project mogelijk niet uitsluitend door Triodos Bank is gefinancierd en dat het in zo’n geval niet geheel aan de bank is toe te schrijven dat het project in kwestie de uitvoeringen kon organiseren. Omdat de financiering door Triodos Bank van kunst- en cultuurprojecten volgens ons een centrale rol speelt bij de totale financiering ervan kunnen we deze meting in deze context niettemin legitiem gebruiken.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal 530.000 klanten.