Stakeholderdialoog

Dit hoofdstuk bespreekt wie de stakeholders van Triodos Bank zijn en wat de inspanningen van de bank in 2013 waren op het gebied van stakeholderdialoog. En waarom de bank zo’n groot belang hecht aan die dialoog.

Triodos Bank is één van de meest duurzame banken ter wereld. De bank wil geld dat aan haar is toevertrouwd koppelen aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Voor het realiseren van die missie onderhoudt de bank nauwe contacten met haar stakeholders. Die contacten zijn ook van belang bij het verder ontwikkelen van haar strategie en bij het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen.

Triodos Bank kent een grote variëteit aan stakeholders. Het gaat om inspirerende mensen, groepen of organisaties die contact onderhouden met de bank. De bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

2. Stakeholders die weliswaar geen directe economische relatie met de bank hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in hoe die relatie wordt aangegaan en onderhouden vanuit een maatschappelijk belang

Maatschappelijke organisaties, overheden en media

3. Stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden

Adviseurs en inspiratoren in de breedste zin van het woord.

De groepen stakeholders

De verschillende groepen stakeholders van Triodos Bank spelen elk een specifieke rol bij de werkzaamheden van de bank. Daarom is het belangrijk om de groepen hier nader te beschrijven. Triodos Bank organiseert feedbacksessies, onderzoeken en activiteiten om contacten met haar stakeholders te onderhouden. De dialoog met hen inspireert tot het vormen van nieuwe ideeën en helpt de bank bij de ontwikkeling van haar activiteiten.

De eerste groep stakeholders bestaat uit mensen en organisaties met een economisch belang richting de bank. De tweede groep heeft belangstelling voor de ontwikkeling van Triodos Bank en met name bij de sociale, culturele en ecologische context waarin de bank opereert. De derde en laatste groep bestaat uit mensen en groeperingen die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden. Zij inspireren de bank tot het verleggen van haar grenzen en bij het realiseren van haar missie.

In 2013 nodigde Triodos Bank een gevarieerde groep vertegenwoordigers van alle stakeholdersgroepen uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst van het senior management. De rol van stakeholders en de strategie van Triodos Bank stonden tijdens die bijeenkomst centraal. Daarnaast was de bijeenkomst voor Triodos Bank van belang om haar kijk op de toekomst te toetsen bij deze groep.