Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 Download XLS

in duizenden EUR

Eerste halfjaar
2012

Tweede halfjaar
2011

Eerste halfjaar
2011

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

 

Nettowinst

9.869

9.770

7.554

Aanpassingen voor:

 

 

 

• afschrijvingen

3.087

2.790

2.723

• waardeveranderingen van vorderingen

12.385

10.773

5.028

• waardeveranderingen van deelnemingen

-50

24

83

• koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

-42

• mutaties voorzieningen

32

102

32

• overige mutaties overlopende posten

-4.484

6.232

-2.032

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

20.839

29.649

13.388

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie overheidspapier

15.000

-15.000

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

-62.980

-27.408

-33.549

Mutatie kredieten

-261.135

-464.109

-261.867

Mutatie aandelen

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden

22.336

-411

11.330

Mutatie toevertrouwde middelen

426.027

489.170

202.862

Overige mutaties uit operationele activiteiten

-4.560

8.910

-1.151

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

155.527

20.801

-68.987

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

 

Netto investeringen in:

 

 

 

• rentedragende waardepapieren

-148.885

-17.424

31.000

• deelnemingen

-2.918

-473

-135

• immateriële vaste activa

-1.033

-915

-678

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

-3.553

-4.863

-1.801

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-156.389

-23.675

28.386

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Mutatie achtergestelde schulden

-7.500

Uitbreiding aandelenkapitaal

15.610

56.798

18.206

Betaling contant dividend

-3.949

-3.320

Inkoop of verkoop eigen certificaten
van aandelen

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

11.662

49.298

14.886

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

10.800

46.424

-25.715

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen en kasequivalenten begin periode

436.398

389.974

415.689

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen en kasequivalenten
einde periode

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

220.572

51.631

52.933

Direct opeisbare tegoeden bij banken

226.626

384.767

337.041

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen en kasequivalenten
einde periode

447.198

436.398

389.974

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken