Geconsolideerde balans per 30 juni 2012

 Download XLS

Voor winstverdeling in duizenden EUR

30 juni 2012

31 december 2011

30 juni 2011

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

220.572

51.631

52.933

Overheidspapier

15.000

Bankiers

575.489

670.649

595.515

Kredieten

3.086.567

2.837.818

2.384.482

Rentedragende waardepapieren

721.981

573.096

555.672

Aandelen

4

4

4

Deelnemingen

6.126

3.166

2.566

Immateriële vaste activa

13.006

13.475

13.993

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

38.031

36.063

32.515

Overige activa

16.694

16.045

21.276

Overlopende activa

93.569

73.608

77.772

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

4.772.039

4.290.555

3.736.728

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

57.238

34.902

35.313

Toevertrouwde middelen

4.156.735

3.730.708

3.241.538

Overige schulden

5.391

9.302

5.623

Overlopende passiva

64.185

48.725

46.657

Voorzieningen

484

452

350

Achtergestelde schulden

15.300

15.300

22.800

Eigen vermogen

472.706

451.166

384.447

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

4.772.039

4.290.555

3.736.728

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

62.987

64.542

66.228

Onherroepelijke faciliteiten

606.006

700.966

763.658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668.993

765.508

829.886

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken